Release Notes D2000 Server 11.0.53.u1 (Sk)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V11.0.53.u1 (build 01)

**************** Improvements ****************

D2D-3046 HI
Nový grafický objekt HTML5 komponenta
Bol implementovaný nový grafický objekt ""HTMLiframe"", slúžiaci na zobrazovanie HTML stránok/komponentov v schémach.

D2D-3597 HI
Stĺpikové grafy umiestnené na sebe
Bola urobená nová vlastnosť v grafoch - súčtovanie stĺpikov. Súčtovať sa daju iba stĺpiky rovnakého vzhľadu.

D2D-4014 CNF
ESL nepovolí volať RPC do procesu typu DCP.
Akcia CALL pre volanie RPC procedúry umožní jej volanie na procese s príponou .DCP (JAPI).

D2D-3760 KOM
KOM - podpora masky pre názvy meraných bodov v tell príkaze GETOLDVAL pre protokol IEC870-5-104
Tell príkaz GETOLDVAL s parametrom M:point_mask bol podporený v protokole  IEC870-5-104. Doteraz bolo možné vyčítať iba všetky merané body, aktuálne je možné selektovať jeden alebo viacero pomocou masky point_mask.

D2D-3786 KOM
KOM - vylepšenie riešenia chýb komunikácie na modemovej linke v protokole IEC62056-21:2002 Serial
V protokole IEC62056-21:2002 Serial bolo vylepšené riešenie komunikačných chýb. Pri načítavaní historických dát (Load Profile, napr. pomocou tell príkazu GETOLDVAL) mohlo dôjsť na modemovej linke ku komunikačnej chybe, pri ktorej nestačí zopakovať povel, ale bolo nutné ukončiť modemové spojenie, znovu ho nadviazať a reinicializovať vyčítavanie historických hodnôt.

D2D-3660 GRED
Revízia nastavovania poradia grafických objektov v schéme (tab-order)
Nové správanie sa Tab Orderu podľa nových vlastností windos prvkov zjednocujúcich vzhľad v GR s HI. Rozšírené info o kontroloch v dialogu + multiselekt. Rozšírenie na všetky okná v schéme (boli len winkontroly)

D2D-2975 HI
Aplikačná obsluha klávesových skratiek
Riadiace funkcie pre definovanie obsluhy klávesových skratiek.
%HI_RegKeyHandler(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt) (v helpe ""funkcia_hi_regkeyhandler.htm"")
%HI_UnRegKeyHandler(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt) (v helpe ""funkcia_hi_unregkeyhandler.htm"")
%HI_DisableHIHotKeys(IN BOOL _bDisable) (v helpe ""funkcia_hi_disablehihotkeys.htm"")
Nové ENTRY (v helpe ""as_u_onkeydown.htm"")
ENTRY OnKeyDown(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt)
_VKCode Kód stlačenej klávesy.
_bCtrl Príznak stavu klávesy CTRL v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_bShift Príznak stavu klávesy SHIFT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_Alt Príznak stavu klávesy ALT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
Hodnota parametra _VKCode jednoznačne identifikuje stlačenú klávesu. Ďalšie tri parametre indikujú stav kláves CTRL, SHIFT a ALT.
Kódy priradené klávesom sú konštantné a definované implementáciou MS Windows (Virtual-Key Codes).

D2D-3818 EVH
Pridaný parameter --WORKERTASKS= pre riadenie ESL schedulera
Parameter zmení štandardné nastavenie počtu vlákien schedulera ktoré sú použité pre vykonávanie ESL skriptov. Ak nie je použitý, počet vlákien je zhodný s počtom logických procesorov. Parameter má význam použiť pri ladení výkonu vykonávania ESL skriptov.

D2D-3817 KOM
KOM - oprava hodnoty stanice v Modbus Client protokole pri problémoch s komunikáciou
Chovanie stanice v Modbus Client bolo upravené nasledovne: ak počas vyčítavania hodnôt nie je načítaná ani jediná hodnota, stanica ide do komunikačnej chyby. Toto umožní detekovať stav, keď napr. zariadenie vracia na všetky výzvy chybu ExceptionCode 04 (ReadMultipleRegisters not OK).

D2D-3803 GRED
Zlepšenie nastavovania podmieného farbenia v schémach
V konfigurácii parametrov vstupov textu a zoznamov sa k výberovým tlačidlám nastavovania podmieneného prístupu pribudli popisy N-Nepovinná položka, PP-Podmienene povinná položka a P-Povinná položka s príslušným podfabením daným v nastaveniach parametrov aplikácie

D2D-3738 HI
Podpora časovej dĺžky v grafe na úroni 1 [s]
Pôvodná minimálna veľkost časovej osi grafu 1 minúta bola zmenšená na 1 sekundu.

D2D-3849 ODBC_API
D2000 ODBC - podpora 64-bitovej verzie
D2000 ODBC bolo premigrované na platformu x64, takže je dostupné aj pre 64-bitových klientov

D2D-3858 CNF
Otvorenie objektu na editáciu priamo z ESL editora
V CNF pribudla možnosť otvorenia objektu na editáciu priamo z prostredia ESL editora prostredníctvom popup menu.

D2D-3891 KNL
Spresnenie identifikácie objektu ktorý žiada o zmenu hodnoty v prípade neúspechu
V prípade odmietnutia zmeny hodnoty objektu kernel do logu zapísal hlásenie, ktoré umožňovalo identifikovať menený objekt, proces ktorý zmenu vyžadoval ale nebolo možné identifikovať event alebo schému ktorá o zmenu žiadala. Preto bolo toto hlásenie rozšírené o identifikátor tohoto objektu ""idClient="".
[15-03-2017 09:28:38.889] DODM error !!!
UserId  :  268175087 ObjName - SysTime ID :  21 Error : COMMAND_NOT_ACCEPT
Reason  :
Comment : SetNewValue - 2 from idClient=

D2D-3895 ESL
Rozšírenie akcie OPEN o parameter USE_MDD
Akcia OPEN bola rozšírená o parameter USE_MDD ktorý umožní procesu HI otvoriť otváranú schému bez väzby na polohu schémy z ktorej bola otváraná.

D2D-3989 HI, CNF, GRED
Nová funkcia %GetUserPasswordExpirationTime
Bola implementovaná nová funkcia %GetUserPasswordExpirationTime ktorá umožňuje získať čas vypršania platnosti hesla daného užívateľa.

D2D-4004 ESL
Funkcia %Flag vráti neplatnú hodnotu ak je prvý parameter neplatná hodnota
Funkcia neumožnila zistiť stav užívateľského príznaku neplatnej hodnoty.

D2D-4035 CNF
Zmena default rezimu zobrazenia objektov v zozname objektov v CNF z Jednoduchého na Úplný zoznam.
Nevhodne navrhnutý default spôsoboval pomerne časté nedorozumenia a obmedzenia.

D2D-3653 KOM
Parameter ""Reconnect after failed group activation"" pre OPC client protokol
V protokole ""OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client"" pribudol nový linkový parameter ""Reconnect after failed group activation"".
Parameter umožňuje definovať chybu aktivácie grupy ako kritickú, t.j. spôsobujúcu odpojenie od OPC servera. Parameter má zmysel najmä pri konfigurácii komunikácie voči redundantným OPC serverom (pri chybe aktivácie grupy voči serveru A dôjde k odpojeniu a k pripojeniu sa k serveru B).

D2D-3678 EDA
Rozšírenie EDA funkcií o užívateľský popis modifikácie dát
Funkcie modifikujúce dáta EDA vektorov boli rozšírené o možnosť zápisu vlastného popisu akcie do logovacej tabuľky.

D2D-3914 HI
Nezobrazenie popup schémy
Na niektorých termináloch sa popup schéma otvaráná z menu stihla okamžite zatvoriť, lebo stratila fokus. Bola nastavená ochranná lehota na minimálnu viditelnosť - 0,5 sekundy.

D2D-3807 EDA
EDA-L funkcie %TimeToSec a %SecToTime
Boli implementované EDA-L funkcie na prevod času na počet sekúnd od D2000 epochy a naopak.

D2D-3750 ARC
Vylepšené mazanie intervalov
Mazanie intervalov v archíve vyvolané tell príkazom DELETE_DATA bolo upravené tak, aby sa v závislosti od počtu zmazaných hodnôt vykonávali aj commity. Nový parameter CommitDeleteRatio definuje, koľko zmazaných hodnôt je ekvivalentných jednej vloženej (prednastavená hodnota je 100).
Po vložení CommitCountActive resp. CommitCountPassive hodnôt sa vykoná commit. Tj. ak CommitCountActive =1000 (prednastavená hodnota), tak commit sa vykoná po vymazaní každých 100000 hodnôt.

D2D-3698 HI
Po nastavení %HI_SetMinPictureSize sa neobjavia scrollbary ak je schéma ako subschéma a nezmestí sa
Funcia %HI_SetMinPictureSize má od verzie V11052 význam aj pre podschémy ak majú označený parameter Min.rozmer v podschéme

D2D-3701 ARC
Možnosť konfigurácie hesla do archívnej a trezorových databáz
V archíve pribudol nový konfiguračný parameter DbPassword, ktorý umožňuje nastaviť heslo do archívnej databázy, pokiaľ nie je vhodné alebo použiť štandardné (napr. z dôvodov prísnejších bezpečnostných politík).

D2D-3621 EDA
Funkcia EDA_ReplaceIdentifiers
Bola implementovaná externá funkcia, ktorá umožňuje nahradiť akýkoľvek platný EDA-L identifikátor v predpise za iný.

D2D-3889 EDA
Zvýšenie povoleného rozsahu času v EDA
Maximálny povolený čas bol zvýšený na 31.12.2099 23:59:59 CET. Rozsah platnosti existujúcich vypočítaných vektorov automaticky rozšírený nie je.

D2D-3853 KOM
Vylepšenia v ICCP protokole
V protokole ICCP bolo opravených niekoľko chýb a podporené nové vlastnosti:
- podpora browsovania v konfiguračnom dialógu meraného bodu v CNF (iba pre merané body na stanici typu ""Remote Control Center"")
- podpora browsovania v KOM-e - ako odpoveď na browse request komunikačného partnera sú zaslané merané body na stanici typu ""Local Control Center""
- podpora vyčítavania hodnôt periodickými Read-Requestami (doteraz iba zmenové pomocu vytvorenia zoznamu správou DefineNamedVariableList-Request)
- podpora konfigurovania ""Autodetect""  dátových typov na staniciach typu ""Remote Control Center"" aj ""Local Control Center""
- odstránenie obmedzenia zoznamov na 3000 hodnôt
- vylepšené prepínanie komunikácie na redundantných komunikačných partnerov

D2D-3943 ARC
Optimalizácia práce cache pri on-demand prepočtoch vypočítaných archívov
Bola vylepšená prácá archívu s vnútornou cache pri prepočtoch periodických archívov na požiadanie.
Vylepšenie rieši situáciu, keď vymazanie dát z cache pri prepočte intervalu spôsobilo vymazanie všetkych hodnôt archívneho objektu z cache, čo malo za následok čítanie z databázy pri výpočte závislých archívnych objektov.
Pokiaľ k vymazaniu dôjde, vylepšený archív následne vloží do cache hodnotu platnú pre čas o periódu menší ako začiatok mazaného intervalu.
Dôsledkom je zrýchlenie archívov pri prepočtoch periodických archívov na požiadanie.

D2D-3877 DBM
Optimalizácia refreshov tabuliek
V procese Dbmanager bola implementovaná optimalizácia týkajúca sa obsluhy refreshov v browseri. Pokiaľ je browser zatvorený alebo HI proces ukončený, všetky refresh operácie čakajúce vo fronte (dôsledok akcie DB_REFRESH_TABLE, funkcie %HI_RefreshData alebo automatický refresh spôsobený modifikáciou dát v tabuľke) budú ignorované.

D2D-3875 KOM
Ochrany v ESC8816 protokole
V protokole ESC8816 bola implementovaná sprísnená kontrola odpovede. Pre veľkú časť dotazov (aktuálne hodnoty, priemery, čítanie času) sa kontroluje, či odpoveď obsahuje hlavičku príslušnú výzve. Táto ochrana pomôže v situácii pomalého dataloggera, ktorý odpovedá na dotazy KOM procesu s príliš veľkým oneskorením. V tomto prípade mohlo dôjsť k nekorektnému párovaniu dotazu a oneskorenej odpovede na predchádzajúci dotaz.

D2D-3825 ARC
Potlačenie hlášok o nedostatku diskového priestoru
Pribudol nový konfiguračný parameter archívu DiskUsageWarning. Nastavením na hodnotu 0 je možné potlačiť varovania archívu o nedostatku diskového priestoru (pre ODBC archívy) zobrazované na všetkých otvorených HI konzolách. Parameter má zmysel pokiaľ je využitie disku sledované iným mechanizmom, prípadne pre konfigurácie, kde je databáza umiestnená v komprimovanom adresári, takže jej veľkosť (zisťovaná z DB servera) je oveľa väčšia ako veľkosť, ktorú databáza zaberá na disku, takže archív požaduje príliš veľa voľného miesta (10% veľkosti databázy zisťovanej z DB servera)

D2D-3765 CNF, KOM
Rozšírenie adresácie pre protokol Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola doplnená možnosť adresovať jednotlivé bity bodov s adresami HDC (Hold Mode Control/Status), DO (Logic Outputs Control and Status) a ST (Programmable Function Module Status) v moduloch PM1 až PM12 (Programmable Function Module).

D2D-3767 ARC
Optimalizácia nábehu a správania pri prepínaní redundancie
Bol zrýchlený nábeh archívu (zrýchlenie sa prejaví najmä u aplikácií s veľkým počtom objektov).
Ďalšia optimalizácia rieši chovanie pri prepínaní redundancie. Vypočítané archívy, ktoré chodia za HOT kernelom, nebudú zbytočne vykonávať výpočet poslednej hodnoty, pokiaľ sa ich konfigurácia nezmenila.

D2D-3946 KOM
Ošetrenie prechodu stanice StOFF -> StON v BACnet protokole
V protokole BACnet bolo implementované zapnutie komunikácie na stanici nasledovným spôsobom:
- pre merané body typu ReadProperty (periodické vyčítavanie) je spustené vyčitanie
- pre merané body typu Subscribe/SubscribeCOV je poslaná príslušná Subscribe/SubscribeCOVspráva.
Správanie rieši stav, keď je zapnutá stanica napr. po jej oprave alebo aktualizácii HW (takže došlo k zrušeniu Subscribe asociácií).
Pokiaľ nebola stanica vypnutá ale v dôsledku chyby komunikácie bola v stave StHARDERR a následne po nadviazaní komunikácie prešla do stavu StON, ošetrenie je identické..

D2D-3841 DBM
Vylepšenie performance výpisov
V procese dbmanager boli vylepšené ladiace výpisy týkajúce sa monitorovania vykonávania dlho trvajúcich požiadaviek.
Pokiaľ je zapnuté monitorovanie dlho sa vykonávajúcich požiadaviek (tell príkaz SET_WATCHDOG), tak okrem priebežného informovania každú sekundu, že požiadavka sa vykonáva dlhšie, ako je nastavený limit, sa po skončení vykonávania požiadavky vypíšu do logu podrobnosti o nej.
Pribudol aj nový tell príkaz SET_WATCHDOG_QUEUE, ktorý umožňuje monitorovať celkový čas trvania požiadavky od zaradenia do fronty až po jej ukončenie (t.j. včítanie čakania vo fronte).
Ďalší tell príkaz TIME_STATISTICS umožňuje vypísanie sumárnej časovej náročnosti rôznych databázových akcií po jednotlivých databázach a tabuľkách za celé obdobie behu procesu Dbmanager

D2D-3978 GRED
Zlepšenie informácií v zozname gr. objektov
* Zobrazenie ked je ako index v štrukturovanej premennej použitá lokálna premenná (bývala hodnota 0)
* zvýraznenie chyby keď je odkaz na neexistujúcu lokálnu premennú
* zvýraznenie chyby keď je číslo stĺpca mimo rozsah použitej štruktúry
(v locvar po zmene struct def)

********************** Bugs *****************************

D2D-3681 HI
Povinné znova prihlásenie HI užívateľa po prepnutí redundancie
Oprava zmeny správania sa automatického prihlásenia užívateľa po rekonekte na server

D2D-3690 HI
OnClick reaguje korektne len na časti plochy schémy
Oprava. Nesprávne prepočítaný rozmer skupiny objektov blokoval/uvolňoval prístup k iným objektom.

D2D-3695 HI
Kreslenie v schéme počas jej zamknutia funkciou %HI_LockUpdate
Oprava kreslenia v zamknutej schéme. K chybe dochádzalo počas k výmeny pod schémy v schéme.

D2D-3677 CNF, HI
Chybný návratový kód akcie SQL_FETCH (_ERR_TRANS_ERROR namiesto _ERR_NO_DATA)
Akcia SQL_FETCH po prečítaní všetkých záznamov mohla vrátiť _ERR_TRANS_ERROR namiesto _ERR_NO_DATA. Táto chyba bola podmienená tým, že v čítanom výbere muselo byť práve N*1024 (pričom N > 0) riadkov.

D2D-3699 KOM
Chybná interpretácia parametra Server.Host pre linku typu TCP/IP-TCP aj TCP/IP-UDP v režime server.
Chybná interpretácia hodnoty 'all' parametera Server.Host na objekte typu linka. Pri bindovaní na port túto hodnotu interpretovalo ako meno host a nie ako bind na všetky rozhrania (INADDR_ANY)

D2D-3706 KNL
Pád kernela pri vysokom počte pokusov o prihlásenie
Pád mohol nastať jedine pri zapnutej funkcii zbierania AUDIT informácií (pozri parametre aplikácie AuditDepth_RES_GROUP a AuditDepth_USER) a pri vysokom počte pokusov o prihlásenie (niekoľko 100 za sekundu).

D2D-3734 TELL
Volanie RPC prostredníctvom tell príkazu spôsobilo pád EVH procesu
Volanie RPC prostredníctvom tell príkazu spôsobilo pád EVH procesu.

D2D-3735 CFG SYNCHRO
Cfgsynchro hlási chybu pri tabulke DELETED_OBJECTS
Po štarte cfgsynchro hlási chybu
""Version of table DELETED_OBJECTS is old:  4. Conversion forbidden. Closing database.""
a skončí.

D2D-3756 ESL
Nesprávne hodnoty funkcií %GetLastExtErrorCode a %GetLastExtErrorMsg pri datábázovej chybe DBM_SEQUENCE_ERROR
Chyba ktorá vznikla pri akcii DBS v režime ""TRANS transHandle"" a tabuľky ktorá nie je potomkom databázy na ktorú pripojenie ""transHandle"" slúži bola nesprávne popísaná funkciami %GetLastExtErrorCode a %GetLastExtErrorMsg.
Pôvodné návratové hodnoty boli _OTHER_ERROR a prázdny reťazec.
Po úprave sú _DBM_SEQUENCE_ERROR a text ""DBM_SEQUENCE_ERROR"".

D2D-3766 KNL
Zníženie priority záznamu o páde procesu EDC v monitorovacej databáze
Po ukončení MS Excel ktorý používal EDA WorkBook sa do monitorovacej databázy zapísal záznam o páde (Crash) procesu typu EDC s prioritou Error. Priorita bola znížená na úroveň Informácia. Zároveň sa pod touto prioritou začal zapisovať záznam o páde procesu WBK ktorý vzniká z rovnakých dôvodov. Priorita je taktiež na úrovni Informácia.

D2D-3722 HI
Chyba v ovládaní schém
Oprava chyby pri ovladaní schém. Ak bol v schéme zoom, tak sa kliknutie nad objektom netriafalo do objektu.

D2D-3707 KNL
Chybné prístupove práva procesov
Po odhlasení užívateľa v interaktivnom procese (HI,GRED,...) ostal v kerneli uzivatel prihlásený. Následne sa na konzole HI zobrazovali a dali potvrdovat alarmy odhlaseného užívateľa.

D2D-3781 KOM
KOM - oprava pádu OPC klienta v špecifickej konfigurácii
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala pád KOM procesu pri štarte. Chyba bola v protokole OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client.
Chyba sa prejavila, ak všetky merané body na stanici mali adresu %INVALID a zároveň bol nastavený parameter protokolu ""Do AddItems in single call"".
KOM štartujúci v takejto konfigurácii padol s chybou
opchl_da.adb:607 index check failed
(číslo riadku je platné pre verzie 9.2.34 a vyššie, v nižších verziach je iné).

D2D-3821 HI
Chyba v kreslení stĺpikov
Oprava v kreslení priehladných stĺpikov. Vnútro stĺpikov bolo nepriehladné. Obrysové čiary a tenké stĺpiky ostávaju nepriehladné

D2D-3837 DBM
Neúplný text chybového hlásenia %GetLastExtErrorMsg()
Po volaní databázových ESL akcii ktoré skončili s chybou vrátila funkcia neúplné znenie chybového hlásenia z ODBC rozhrania (verzia procesu dbmanager_ora.exe túto chybu neobsahovala).
Príklad:
Namiesto textu
(23000)[Sybase][ODBC Driver][SQL Anywhere]Column 'VERSION' in table 'TABVER' cannot be NULL ErrorCode=-195
vrátila len
""(23000""

D2D-3851 CNF
Neopostatnené upozornenie pre ENTRY OnTextValidate na grafický objekt EntryField
ESL editor generoval upozornenie ""Neprípustná obsluha udalosti pre grafický objekt"", pre ENTRY OnTextValidate použitý pre grafický objekt typu EntryField.
ENTRY EF_OnTextValidate(IN TEXT _value, BOOL _bValid)
END EF_OnTextValidate

D2D-3881 KNL
Chybný záznam v stĺpci ""Užívateľ"" v monitorovacej databáze.
Kernel do stĺpca ""Užívateľ"" chybne vkladal popis objektu typu proces v rámci ktorého udalosť nastala.
Oprava spôsobí, že do stĺpca ""Užívateľ"" sa bude vkladat popis objektu typu užívatel (ak nie je definovaný tak jeho meno) a meno PC na ktorom došlo k prihláseniu.
Táto chyba sa nachádza aj predchádzajúcich verziách D2000.
Nastala pri nasledujúcich udalostiach:
- automatický Logoff užívateľa ak sa ukončil proces na ktorom bol prihlásený
- úspešné/neúspešné prihlásenie užívateľa
- odhlásenie užívateľa

D2D-3947 CNF
Pád CNF pri filtrovaní podľa limitu pri použití mena objektu
Pád nastal pri filtrovaní objektov podľa medzí v prípade že sa do filtrovacej podmienky zadalo meno objektu alebo medzera.

D2D-4000 HI
Graf - export údajov do schranky
Export do schranky z grafu pre * priebehy je daný popisom v tabuĺke

D2D-3922 CNF
Po uložení schémy ""Save As"" bol ESL skript chybne označený ako ""READ ONLY""
Po premenovaní schémy v GR akciou ""Ulož ako"" bol príslušný ESL skript chybne označený ako ""READ ONLY""

D2D-3990 HI
Myšový kurzor preblikuje medzi šípkou a rukou
Oprava preblikavána kurzora v schéme, ktorá je podchémou v inej schéme.

D2D-3802 KOM
KOM - drobné opravy v OPC UA protokole
V protokole OPC UA boli odstránené 2 problémy:
- padanie KOM procesu pri stlačení tlačidla Browse v CNF na meranom bode, pokiaľ nebolo nadviazané spojenie s OPC serverom
- chybné parsovanie časti časovej značky  (SourcePicoseconds/ServerPicoseconds), pokiaľ server tieto polia posielal
Doplnené boli nasledovné vlastnosti:
- podpora načítania hodnôt polí
- podpora autentifikácie užívateľským menom a heslom

D2D-3776 HI
Orezanie textu v dialógoch v procesoch HI a GR
Opravená viditelnosť textov v dialogových oknách procesov HI a GR. Existovali texty ktoré neboli zobrazované celé, pretože sa do svojho priestroru nevošli (hlavne srbština a kazaština)

D2D-3774 HI
Pád HI pri pokuse o export dát z archívneho objektu do súboru
Oprava pádu pri exportre dát z prázdnej archívnej tabuľky

D2D-2731 GRED
Nemožnosť zmeniť rozmer objektu cez paletku
Oprava zadávania rozmerov objektu pri voľbe ""Proporcionálne"" - proporcionálna zmena druhého rozmeru.

D2D-3713 KOM
Neukončenie SETPTADDR tell príkazu pre OPC DA protokol
Bola opravená chyba v OPC DA protokole. Pokiaľ bola menená adresa meraného bodu tell príkazom SETPTADDR a bod s takouto adresou v rámci OPC servera neexistoval, tell príkaz ostal ""visieť"" a nikdy sa neukončil.

D2D-3708 KNL
Chybný typ hodnoty užívatela typu konzola
Pri prvom pripojení konzoly HI bol pre ňu vytvorený proces a užívateľ. Užívatel nemal nastavený správny typ hodnoty a nemal nastavenu počiatočnu hodnotu.

D2D-3688 GRED
Zamrznutie greditu pri viacnasobnom otvoreni lokalnych premennych
Oprava zamrznutia grafického editora pri viacnásobnom otvorení lokálnych premenných z ESL editora.

D2D-3667 GRED, HI
Nefunkčné prihlasovanie typu Kerberos nastaveného v serveri
Oprava neakceptovania spôsobu prihlasovania sa do procesu HI,GRED podľa nastavenia na serveri (v prípade keď nie je nastavenie preťažené v štartovacích parametroch procesu).

D2D-3666 ARC
Oprava pádu pri deadlocku na platforme PostgreSQL
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k ukončeniu archívu po tom, čo nastala databázová chyba ""deadlock detected"" na platforme PostgreSQL. Príčinou chyby bolo nedostatočné detekovanie tejto chyby (staršie verzie PostgreSQL vracajú textový reťazec začínajúci ""(40P01)"" a verzie 9.3 a novšie reťazec začínajúci ""(40P01 )"" t.j. pred koncovou zátvorkou pribudla medzera.

D2D-3834 GRED
Manuálna zmena pozícií x/y v GR editore sa neprejaví v prekreslení.
Oprava chyby kreslenia.

D2D-3829
Nezatvorene schémy pri odhlásení užívateľa
Oprava nezatvorenia schémy s parametrom Zatvorenie pri zmene užívateľa pri odhlásení užívateľa.

D2D-3787 GRED, HI
Pád HI pri konfigurácii XY grafov
Oprava pádu pri konfigurácii XY grafov v jazyku Kazaština.

D2D-3733 GRED, HI
Zlý obsah zoznamov objektov triedených podľa času
Oprava obsahu zoznamov so zobrazením času zmeny objektu a utriedením podľa času (testovacia verzia, zobrazuje sa, ak má proces štartovací parameter /DI). Klik na vybraný stĺpec s časom ak je už triedenie podľa neho urobí výber 1.položky zoznamu.

D2D-3729 HI
Zlé kreslenie šípok z doplnkovej palety
Oprava kreslenia šípok z doplnkovej palety

D2D-4034 KOM
Oprava chovania TG809 protokolu na systémovo redundantných linkách
Bolo upravené chovanie protokolu TG809 server na systémovo redundantných linkách. V prípade, že parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"" nebol nastavený, alebo meraný bod s príslušnou adresou neexistoval, tak D2000 KOM prijímal hodnoty iba od systému A.
Po úprave prijíma hodnoty od systému A aj B.

D2D-4030 KOM
Oprava linky SerialOverUDP Device/Line/System redundant
Bola opravená chyba, ktorá na linkách typu SerialOverUDP Device/Line/System redundant spôsobovala, že po prvom uložení linky komunikácia prestala fungovať a bolo nutné linku uložiť znovu.

D2D-3992 KOM
Oprava fungovania parametra NoFlags v protokoloch IEC870-5-104
V protokoloch IEC870-5-104 (klient, server, Sinaut) bolo  opravené fungovania parametra NoFlags. Pokiaľ klient poslal General Interrogation (napr. pri rozpojení komunikácie), tak KOM proces poslal hodnoty, pričom stavový bajt bol ovplyvnený flagmi.

D2D-3988 KOM
Oprava Countrov a Timerov v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
Bola opravená práca s premennými typu Counter a Timer v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP. Na rozdiel od ostatných DB premenných sú tieto prenášané v BCD kódovaní. V prípade Counterov sa prenášajú hodnoty 0-999, v prípade Timerov s udaním exponentu hodnoty 0-9990 (celočíselne 0-999 krát 0.01, 0.1, 1 alebo 10)

D2D-3974 KOM
Zrýchlenie čítania v DLMS protokole
V protokole DLMS/COSEM bol podporený nový parameter protokolu ""No Disconnect"".
Pokiaľ je nastavený, tak sa nadväzovanie pripojenia k elektromeru vykoná iba raz a následne sa opakuje čítanie (bez odpájania sa od elektromeru). To umožňuje skrátiť cyklus vyčítania dát z elektromeru.

D2D-3940 ARC
Oprava vypočítaného archívu
Bola opravená chyba v archíve, ktorá sa týkala periodických archívnych objektov a mohla spôsobiť v prípade výkonného hardvéru a veľmi slabo zaťaženého servera stav, keď objekty vypočítané z týchto periodických archívnych objektov mali neplatné hodnoty.
Chyba bola navodená iba v laboratórnych podmienkach.

D2D-3918 ARC
Oprava načítania uložených posledných hodnôt pri štarte
Bola opravená chyba pri štarte archívu, ktorá spôsobila ""vyčistenie"" flagov hodnôt načítaných z tabuľky štartovacích hodnôt (ukladaných pri korektnom ukončení archívu).
Dôsledkom mohli byť intenzívne prepočty archívu, pokiaľ boli splnené nasledovné podmienky:
- jednalo sa o ODBC verziu archívu (Sybase/MsSql/PostgreSQL databázy)
- v archíve boli ukladané dáta, ktoré mali nastavené flagy (FA, FB atď)
- tieto hodnoty sa menili zriedka (t.j. mali starú časovú značku)
- na týchto archívnych objektoch záviseli ďalšie (minútové štatistiky, hodinové atď)
Chyba sa vyskytovala na archívoch od 21.5.2014.

D2D-3869 KOM
Oprava občasného pádu pri vytváraní meraných bodov
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá sa týkala zamykania DODM pri vytváraní nového meraného bodu. Chyba pri zamykaní mohla spôsobiť pád KOM procesu pri vytváraní nového meraného bodu vo viacerých protokoloch.
Pravdepodobnosť pádu bola pri niektorých protokoloch vyššia (napr. Advantech ADAM 4000 Series, Datalogger ESC8800, Datalogger ESC8816, Premex Calmex II, ALYA - lubrikácie, MESIT Devices, Paufex DIRAS-B, L&G FUGGA PRV, ZPA INMAT 51/66, MODBUS Circutor CVMk), čo súviselo so spôsobom čítania (apply po Sta.ChildList v rámci ReadAllPoints).

D2D-3865 KOM
Opravy v Generic User Protokole
V protokole ""Generic User Protocol"" bolo implementované nastavenie stavu liniek/staníc spolu s príznakmi pre funkčnosť na redundantných linkách (príznaky FA-FD na linke resp. príznaky FC-FF na stanici)

D2D-3850 ARC
Oprava záporných hodnôt vnútorných počítadiel ""recalc interval""
Bola opravená chyba, ktorá viedla k záporným hodnotám vnútorných počítadiel ""recalc interval"" zobrazovaných v rámci tell príkazu SHOW_INFO.
Počítadlá zobrazovali počet požiadaviek na prepočty intervalov hodnôt vo frontách jednotlivých zapisovacích taskov.
Chyba spočívala v tom, že počítadlá sa neinkrementovali pri inicializácii archívu, keď archív načítaval uložené požiadavky zo súboru (SELF_ARCHIV_WRITE.DAT). Preto po spracovaní požiadaviek a dekrementácii počítadiel mohli obsahovať záporné hodnoty.

D2D-3830 HI
Pád HI pri nastavení farby funkciou %HI_SetTextColor
Oprava pádu HI ak skript pri nastavovaní farby v objektoch pošle nepovolenú hodnotu farby.

D2D-3754 DBM
Podpora striktnejšej kontroly stĺpcov
V procese Dbmanager v OCI verzii bola podporená silnejšia kontrola stĺpcov.
Pokiaľ je zapnutá debug kategória DBG.DBMANAGER.STRICT_CHECK, tak:
- pokiaľ v akciách SQL_PREPARE, SQL_BINDIN a SQL_FETCH vracia SQL príkaz viac stĺpcov ako je bindovaných premenných resp. stĺpcov bindovanej štruktúry, akcie skončia s chybou
- pokiaľ typ stĺpca v databáze je textový a v bindovanej premennej numerický a ted mohlo by dôjsť ku chybe pri konverzii, akcie SQL_PREPARE, DB(S)_READ, PG_READ, PG_CONNECT skončia s chybou.

D2D-3728 DBM
Práca s tabuľkami v databázach používajúcich ODBC ovládače verzie nižšej ako 3.0
Bola opravená chyba dbmanagera týkajúca sa práce s databázami, pre ktoré je nainštalovaný ODBC ovládač verzie nižšej ako 3.0. Takýto ovládač nepodporuje dotazovanie na stĺpec IS_NULLABLE v rámci zisťovania informácií o stĺpcoch tabuľky (volanie SQLColumns).

D2D-3697 ARC
Oprava možného pádu na platforme PostgreSQL pri nakonfigurovanom zálohovaní
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k jeho pádu po niekoľkých hodinách alebo dňoch behu. Chyba sa prejavila, pokiaľ boli splnené nasledovné podmienky:
- použitá archívna databáza na PostgreSQL
- nakonfigurované automatické zálohovanie (parameter BackupPeriode) alebo explicitne spustené zálohovanie tell príkazom BACKUP
- nakonfigurované zálohovanie cez kopírovanie súborov (parameter /RS)
Pozn: na platforme PostgreSQL nie je podporované zálohovanie priamo z archívu a je treba použiť štandardnú utilitu pg_dump.

D2D-3652 CALC
Nefunkčný výpočet štruktúrovaného počítaného bodu
Index [0] vo výraze nebol interpretovaný ako riadok, ale bol konštantne 0.
Chyba sa mohla prejaviť v závislosti od štruktúry výrazu. Podmienka pre jej výskyt bola použitie niektorej z funkcií %ColumnMax, %ColumnMin, %ColumnSum, %ColumnAvg, %SampleStandardDeviation, %StructStatMIN, %StructStatMAX, %StructStatSUM, %StructStatAVG, %StructRowStatMIN, %StructRowStatMAX, %StructRowStatSUM, %StructRowStatAVG, ...
Chyba sa vyskytuje v calc.exe s dátumom od 21.8.2015 do 12.10.2016.

D2D-3743 HI
Chybné hlásenie typu licencie
Proces HI zobrazoval iný typ licencie ako bola skutočná.

D2D-3612 HI
Opravy v grafoch
Boli urobené nasledovné úpravy:
1.Posledná hodnota je zobrazovaná vzhľadom na aktuálny čas (aj keď má priebeh pripravené predikčné data)
2.Informačná tabuľka o príchode dát z archívu neobsahuje  * priebehy, tie nedostávajú data z archívu ale zo skriptu schémy
3.Oprava kreslenia stĺpikových grafov - pre kreslenie na začiatku zobrazovaného intervalu a pre kreslenie poslednej hodnoty

D2D-4887 HI
ToolTip sa nezobrazuje nad objektom
ToolTip sa po posune výrezu schémy v okne myšou nezobrazoval nad svojim grafickým objektom.

D2D-4323 HI
Nekorektné otváranie HI na viacerých monitoroch
Oprava problému, keď sa maximalizovaná schéma na niektorom z monitorov nenakreslila. Chyba súvisí s verziou windowsov - od verzie 8 a použitými grafický ovládačmi. Riešenie bolo urobené zavedením nového parametra Version v sekcii [SET_DISPLAY_PARAMS]. Napríklad: Version = 2 povolené hodnoty sú 2-bežná obsluha a 4-špecialna obsluha pre tento prípad.

D2D-3977 HI
Pád HI v grafoch
Oprava pádu z dôvodu minutia pamäti v počítači pri kreslení stĺpikových grafov.

D2D-3954 HI
Chybné podmienené podfarbenie v rozbaľovacom zozname
Je opravené zmiešane farbenie v rozbaľovacej časti Rozbaľovacieho zoznamu.
Podmienené farbenie je v rozbaľovacej časti zoznamov vždy.

D2D-3926 HELP, HI
Nepresný popis v kofigurácii digitalnej osi
Oprava popisu v konfigurácii digitálnej osi v grafoch ""Zobraziť iba pre použité úrovne""

D2D-3925 HI
Chybné kreslenie urovní digitálnej osi
Pri nezobrazovanej digitálnej osi nedochádzalo ku kresleniu podľa konfigurácie.

D2D-3911 HI
Problem s multimonitorovym HI
Vyskytli sa nové problémy s viac monitorovými pracoviskami v súvislosti s nesprávnou detekciou veľkosti monitorov. V sekcii [SET_DISPLAY_PARAMS] bol pridaný nový parameter DpiSizeCorrection = 100, na prepočet veľkosti, kde povolene hodnoty sú 100..400. Definujú zväčšenie získanej veľkosti monitora. Odporúčame  používať iba pri výskyte problému s nesprávnou detekciou veľkosti monitorov.

D2D-3904 HI
Pád HI v grafoch
Oprava pádu pri zobrazovaní štatistík HI.

D2D-3894 HI
Chyba v konfigurácii osí v grafe
Prechod z nejakého štýlu na default styl sa neuložil, ak v okne nebola urobená ešte nejaká iná zmena

D2D-3893 HI
Tlač schém bez podkladu sa tlačí s podkladom
Oprava tlače schém keď sa nemá kresliť podklad schémy.

D2D-3852 GRED
Pád pri nastavovaní poradia windows prvkov
Oprava pádu  pri nastavovaní poradia windows prvkov myšou. K pádu dochádzalo, keď pri usporadavaní bola spravená nejaká externá akcia. Napríklad: výber  v zozname objektov.

D2D-3846 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri ukončení zobrazovania informácií o popup schéme.

D2D-3842 GRED, KNL
Chyba pri automatickom generovaní slovníka pre schémy
Oprava. Schémy ktoré sú editované, bolo možné otvoriť pokynom užívateľa, čo spôsobovalo dvojitú editáciu so zlým výsledkom.

D2D-3902 GRED, HI
Chyba v export/import v slovníku
Súbor, ktorý vznikol exportom v dialógu Podrobné informácie, sa nedal importovať. Vadila mu medzera pred menom kľúča.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description