Release Notes D2000 Server 12.0.61.u6 (Sk)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V12.0.61.u6 (build 06)

**************** Improvements ****************

D2D-4234 GRED, HELP, HI
Neviditelna ciara
Pre niektoré grafické objekty (čiara, obdĺžnik,...) bola implementovaná neviditeľná čiara, ktorá je zadávaná ako čiara hrúbky 0.

D2D-4642 HI
Schovanie Windows rámika na schéme
V konfigurácii schémy pribudla možnosť zobraziť / nezobraziť Windows rámik okolo schémy.

D2D-4877 System
Check for D2000 updates
Implementovaná funkcionalita automatickej online kontroly existencie opravného balíčka/novej verzie D2000. Nastavenia sú dostupné z procesu Aplikačný manažér (d2smc.exe)

D2D-4601 HI
Zámena farebnej paletky v celom HI
Pribudla nová funkcia %HI_RemapColorPal(paleta1, paleta2) ktorá presmerováva požiadavky na farbu z palety paleta1 na paletu paleta2. Zmena sa prejaví v novootvorených oknách. V otvorených oknách sa prejaví až po najbližšej požiadavke na farbu z palety paleta1.

D2D-4866 EDA
EDA - Detailné logovanie zmien dát
Subsystém EDA bol doplnený o možnosť detailného logovania zmien hodnôt periodických vektorov. Súčasťou zapisovaných logov sú okrem času zmeny aj pôvodné a nové hodnoty vrátane stavových príznakov a mena užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

D2D-5098 JAVA
z internej Javy sa neda volat implementacia ESL interface (m_1178_1_R)
Umožnené z internej Javy volat callESL* s parametrom ESL Interface

D2D-5029
Umiestnenie ovládacieho okna
Ovládacie okno sa otvára tak, aby neprekrývalo ovládanú hodnotu.

D2D-4801 CNF, KOM
DLMS protokol: podpora adresácie Logical Name
V protokole DLMS/COSEM pribudla možnosť adresácie pomocou Logical Name (adresácia pomocou 6-bajtového OBIS kódu). Doteraz bolo možné adresovať pomocou Short Name (16-bitové číslo).
Adresáciu pomocou Short Name podporujú spravidla staršie a jednoduchšie elektromery, adresáciu pomocou Logical Name podporujú novšie elektromery.
Zároveň bola dorobená podpora nastavovania času, pokiaľ sa komunikuje pomocou Logical Name.

D2D-4936 CNF, EVH, GRED, HI, KNL
Skinovateľnosť bitových máp
Možnosť zmeny skinu aplikácií výmenou sady bitmapiek. Je umožnená volaním novej funkcie %HI_SetBmpTheme(IN TEXT MenoThemy). Meno musí začínať textom THEME priklad: %HI_SetBmpTheme(""THEME_RED""). Pri kreslení bitmap sa použijú sa bitové mapy z adresara ..\Bitmaps\THEME_RED s rovnakými pravidlami ako pri používaní jazykový verzii bitových map.

D2D-4773 DBM
Optimalizácia práce s netextovými premennými
V procese Dbmanager bola optimalizovaná práca s netextovými premennými. Pre tieto sa nealokuje zbytočne pamäť, ktorá je použitá textovými premennými.

D2D-4846 DBM
Ukončovanie taskov po konfiguračnom vypnutí databázy
Dbmanager po konfiguračnom vypnutí objektu typu databáza (Off) do niekoľkých desiatok sekúnd ukončí obslužné tasky príslušnej databázy (pokiaľ existovali a už nie sú používané). Následne hodnota objektu typu Databáza klesne na nulu.

D2D-4845 CNF
Ošetrenie testu databázy pri zmene mena/hesla/DSN
Pokiaľ je pri editovaní objektu typu Databáza zmenené meno alebo heslo použité na prístup k databáze, užívateľ je pri stlačení tlačidla ""Test"" alebo ""Testuj tabuľky"" upozornený, že pred testom je nutné objekt uložiť, aby sa zmenené meno/heslo prejavili pri testovaní.

D2D-2912 HI
Tooltip pre položku Windows prvku typu Strom
Pribudla funkcia skriptu %HI_SetToolTipText umožňujúca priradiť tooltip pre položku Windows prvku typu Strom

D2D-4892
Zobrazenie času v gr.objekte Monitorovanie s presnostou na milisekundy
Bola urobená nová funkcia skriptu pre monitorovanie %HI_SetFormatMask(IN INT %refId, IN TEXT %mask) umožňujúca nastaviť formátovaciu masku na zobrazenie času. Maska musí vyhovovať predpisu pre formátovacie masky.

D2D-4751 HI
Objekt Áno-Nie tlačidlo - nový vizuál zaškrtnutia checkboxu
Tlačidlá dostali nové možnosti zobrazenia. Farba podkladu tlačidla a nová bitmapa pre stav Zaškrtnuté resp Vybrané tlačidlo.

D2D-4822 GRED
V titulku schémy zobraziť informáciu o tom, že je komponent
Keď je schéma komponent, tak má ikonku komponentu v ľavom hornom rohu

D2D-4897 KOM
Oprava zápisu v protokole OPC UA
V protokole OPC UA v podporovaných verziách bol koncom roka 2018 implementovaný filter slúžiaci na to, aby sa po zápise viacerých hodnôt (napr. 1,2,3) rýchlo za sebou (napr. s milisekundovým časovým odstupom) hodnota meraného bodu nemenila v poradí napr. 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3 Opakovanie hodnôt 1,2,3 je spôsobené asynchrónnym potvrdením zápisu zo strany OPC UA servera (ak je meraný bod nakonfigurovaný ""write only"", prípadne následným čítaním hodnoty (ak meraný bod nie je ""write only"").
Toto správanie bolo implementáciou filtra upravené, aby sa hodnoty menili v poradí 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 3. Filter sa opieral o časové značky hodnôt (ak potvrdenie zo strany OPC servera bolo staršie ako aktuálna hodnota, nespôsobilo zmenu hodnoty).
V prípade konkrétneho OPC servera (PLC B&R) ale dochádzalo k tomu, že hodnota načítaná po poslednom zápise mala staršiu časovú značku ako posledná zapisovaná hodnota a teda meraný bod zostal v stave Transient. Dnešná oprava zmenila funkcionalitu filtra tak, že v posledného zápisu (ak už nie neprebieha žiaden ďalší zápis) nie je časová značka načítanej hodnoty braná do úvahy.

D2D-4918 KOM
Ethernet/IP: vylepšenie podpory Rockwell zariadení
V protokole Ethernet/IP bola vylepení podpora Rockwell zariadení:
- pomocou parametra stanice ""Route Path for Unconnected Send"" je možné zabaliť iné správy do správy ""Unconnected Send"" (a adresovať napr. objekty v rámci backplane alebo za routrom)
- pomocou parametra stanice ""Use Multiple Service Packet Service"" je možné zabaliť iné správy do správy ""Multiple Service Packet Service""

D2D-4605 ESL
Rozšírenie funkcie HI_GetPalRGB
Funkcie %HI_GetPalRGB bola rozšírená o možnost definovat ako ďalší voliteľný parameter objekt ""Color palette"". Ak parameter nebude zadaný, správa sa to ako doteraz, čiže sa načíta z paletky priradenej na schéme. Ak sa zadefinuje HBJ inej paletky, farby sa načítajú z tejto paletky.

D2D-4807 GRED
Nastavenie vybraných parametrov schémy pri jeho vytváraní
Pri vytváraní novej schémy je možné nastaviť časť je parametrov.

D2D-4965 CNF
Zrýchlenie otvárania konfiguračného dialógu pre konfiguráciu rozsiahlych štruktúrovaných premenných
Otváranie konfiguračného dialógu pre konfiguráciu štruktúrovaných premenných trvalo veľmi dlho. Aktuálne čas pre otvorenie v podstate nezávisí od veľkosti štruktúrovanej premennej.

D2D-4945 GRED
Zrýchlenie otvárania paliet
Bola urobená optimalizácia rýchlosti otvárania zobrazovacích paliet.

D2D-4970 ARC
Parameter OldValIgnoreAge
Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

D2D-5008 KOM
OPC UA - Načítanie hodnoty meraného bodu po zmene konfigurácie
V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol  - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

D2D-4598 KOM
Implementácia parametra ""System Redundancy: Manages A Status Address"" v protokole IEC101
V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

D2D-5075 KOM
Podpora 32-bitových signed/unsigned hodnôt v protokole Modbus Server
V protokole Modbus Server pribudla podpora 32-bitových signed/unsigned hodnôt (little/big endian). Konfigurácia týchto typov je identická ako pre protokol Modbus Client, t.j.
L - Unsigned long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v big-endian poradí
Ll - Unsigned long (4 byty = 2 registre) -čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v little-endian poradí
S - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v big-endian poradí
Sl - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v little-endian poradí

D2D-5078 ARCSynchro
Podpora parametra /UX pre arcsynchro
Bol implementovaný nový parameter /UX pre arcsynchro.
Tento parameter umožňuje synchronizovať dáta zo starších D2000 aplikácií (napr. D2000 verzia 8.0 bez podpory UTF8) bez potreby aktualizovať starú archívnu databázu. Toto môže byť výhodné pri príprave migrácie na novú verziu D2000, pokiaľ sa mení aj databázová platfoma pre D2000 Archiv.

D2D-5090 ARCSynchro
Podpora parametra /STPG v utilite arcsynchro na synchronizáciu dát z PostgreSQL trezorov
V utilite arcsynchro bol podporený parameter /STPG, ktorý umožnuje plátať dáta z PostgreSQL trezorov. Parameter je použiteľný napr. pri migráciách PostgreSQL trezorov.

D2D-5099 DBM
Experimentálna podpora pre PostgreSQL BYTEA s reťazcami v UTF-8 kódovaní
V procese D2000 DBManager pribudla experimentálna podpora pre PostgreSQL stĺpec s binárnymi dátami (typ BYTEA) v ktorom sú uložené reťazce v UTF-8 kódovaní. Takéto dáta je možné načítať do textového stĺpca (pričom maximálna veľkosť dát je štandardne 4000 znakov a dá sa nastavovať existujúcim parametrom DBManagera pre nastavovanie maximálnej veľkosti reťazcov - /DBD).
Reťazec v UTF-8 kódovaní sa musí začínať troma bajtami 0xef 0xbb 0xbf (tzv. Byte order mark - BOM)

D2D-5093 GRED
Utriedenie zoznamu externých premenných
Bolo urobene utriedenie zoznamu externých premenných v parametroch komponenty.

D2D-5012 HI
Pád HI pri  otvorení grafu ktorý používa palety pre farbenie priebehu
Oprava pádu pri značkách v XY grafoch a  oprava stavu keď sa kresli bitová mapa z palety tam kde nemá.

D2D-5113 GTW
Nový parameter /NOINV pre transparentný gateway
V procese gateway klient (gtwcli) pribudol štartovací parameter /NOINV ovplyvňujúci správanie v transparentnom móde.
Parameter vypína zneplatňovanie hodnôt objektov, ktoré nie sú nájdené na strane gateway servera.

D2D-5127 ARC
Ochrana archívu pred nekorektným zápisom do štruktúrovaného archívu
V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

D2D-4966 CNF
Rozšírenie zoznamu neznámych objektov pri ukladaní v D2000 CNF
Po uložení objektu v CNF v prípade že sú použité nezmáme objekty bol užívateľ informovaný len o prvom. Ostatné neboli zobrazené. Úprava rozširuje počet zobrazených neznámych objektov na maximálne 10.

D2D-5064 ESL
Nový atribút vo výraze pre sprístupnenie príznaku Kritický alarm /ALC
Nebolo možné rozoznať normálny a kritický alarm. Bol pridaný nový atribút, ktorý to umožňuje.

D2D-5031 CNF, KOM
Podpora TCP-IP/TCP linky pre protokol Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudla podpora TCP-IP/TCP linky. Je možné zadávať aj viacero mien/IP adries oddelených bodkočiarkou alebo čiarkou pre redundantné konfigurácie s viacerými PLC resp. viacerými sériovými servermi typu Moxa NPort v TCP móde.

D2D-5121 ESL
Rozšírenie akcie LST_CREATE o možnost získania živej hodnoty bez potreby použitia %OpenRefToObject
Je možné pristupovať k aktuálnym hodnotám objektov ktoré sú načítané v rámci aktuálnej stránky akciami LST_CREATE, LST_GO_NEXT, .... Akciou ON CHANGE sa dá reagovať na zmeny hodnôt objektov. Po zatvorení zoznamu alebo po prestránkovaní sú prístupné len posledné hodnoty a akcia ON CHANGE prestane reagovať na zmeny hodnoty.

D2D-5066
Rozšírenie informácií o objekte získaných akciou LST_CREATE, ...
Bola rozšírená možnosť získania informácii o objekte, pričom je možné získať UUID objektu a čas poslednej modifikácie objektu.

D2D-3471 CALC
Nové funkcie ESL %RxFind a %RxReplaceStr
Boli implementované nasledujúce ESL funkcie:
INT %RxFind(TEXT in text, TEXT in regExp, INT  in from := 1, INT  out endIndex)
INT %RxReplaceStr(TEXT in text, TEXT in regExp, TEXT in subStr, INT  in from := 1, INT  in count := 0)

D2D-5120
Nový atribút vo výraze pre sprístupnenie príznaku Blokovaný alarm /ALB
Pridanie atribútu pre sprístupnenie príznaku ""blokovaný alarm"" , ktorý definuje, či je objekt blokovaný

D2D-5169 GRED
Zlepšenie práce s lokalnymi premennými
Pri editácii mena lokálnej premennej sa kontroluje duplicita a chýbanie 1.znaku mena, ktorý je povinne '_'. Prípadná chyba je automaticky opravená.

D2D-5056 GRED
Viditeľnosť pracovného objektu po zmene zoomu v schéme
Zmena zoomu schémy sa robí tak, aby aktuálne vybraný aktívny objekt bol v okne schémy viditeľný.

D2D-4789 HI
Okno informácii o schéme je malé
Okno informácii sa výškovo prispôsobuje zobrazovanému textu a je naťahovacie.

*************************  Bugs  **************************

D2D-4774 HI
Pád Hi pri otváraní zoznamu schém
Oprava pádu po prepnutí redundancie (zmene servera) a otvorení nejakého predtým otvoreného zoznamu (napr.schém).

D2D-5006 GRED
Pád grafického editora pri kopírovaní objektu
Oprava pád grafického editora pri kopírovaní objektu pomocou CTRL+C a CTRL+V

D2D-4772 GRED, HI
Windows kontrol vstup textu typu RichEdit
Implementácia parametrov vzhľadu a okraj pre vstup textu typu richedit

D2D-4854 HI
Chybné orámovanie grafického objektu typu bitová mapa.
Odstránenie nadbytočného orámovania bitovej mapy pri niektorých spôsoboch jej kreslenia.

D2D-4867 HI
Akcia CALL ... ASYNC ON ALL nezavolala RPC procedúru inštančnej schémy
Volanie CALL ... ASYNC ON ALL bolo doručené len schémam ktoré neboli otvorené v inštancii. Oprava zabezpečí zavolanie RPC inštančným aj neinštančne otvoreným schémam.

D2D-4874 DBM
Oprava vkladania viacerých riadkov naraz (MsSql, možno aj iné platformy)
Bola opravená chyba v procese DbManager, keď mohlo zlyhať vkladanie alebo aktualizácia 2 a viac riadkov naraz (DB(S)_INSERT / DB(S)_UPDATE) s chybou (24000) Invalid cursor state. Táto chyba vznikla, pokiaľ insert/update generoval extra dáta, ktoré musí DbManager pred spracovaním ďalšieho riadku prečítať (alebo preskočiť).
K chybe mohlo dôjsť napr. pokiaľ v tabuľke existoval trigger na insert/update.

D2D-4875 DBM
Oprava pádu Dbmanagera pri použití akcie ON DB_CHANGE
Bola opravená chyba pádu procesu DbManager resp. jeho ukončenia zo stranu procesu D2000 Server. Chyba vznikla pri použití akcie ON DB_CHANGE v dôsledku zmeny v implementácii vnútorných transakcií v systéme D2000.

D2D-4915 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
Bola opravená chyba pri výpočte vypočítaného zmenového archívneho objektu. Pokiaľ objekt ešte nikdy nemal hodnotu a výpočet spôsobil nadobudnutie neplatnej hodnoty (Invalid), táto bola vyfiltrovaná a neprejavila sa.
Implementácia filtra bola upravená, aby filter nebol aktívny, pokiaľ sa jedná o prvú hodnotu.

D2D-4925 HI
Zlé kreslenie pri neviditelnej podschéme
Po otvorení schémy s neviditeľnou priesvitnou podschémou dochádzalo ku zlému kresleniu na mieste podschémy.

D2D-4917 GRED, HI
Zlá šírka ukončenia čiar
Zmenená šírka ukončenia čiar sa neuložila pre koncový bod čiary. Po otvorení schémy sa načítala pôvodná veľkosť ukončenia čiary.

D2D-4924 HI
Chybné scrollbary v proporcionálnych schémach
Oprava problému keď v proporcionálnych schémach vznikli pri zmene veľkosti okna schémy scrollbary, ktoré tam nemali byť, a nedalo sa ich zbaviť.

D2D-4919 GRED, HI
Chyba pri práci so záložkami z ESL skriptu pri grafickom objekte Záložky
Oprava chyby pri práci so záložkami. Záložky číslo 3 a viac hlásili chybu Zlý typ objektu.

D2D-4893 KNL
D2SMC umožňuje zadať duplicitné meno PC v zozname Named Devices
Zdvojenie bolo možné dosiahnuť premenovaním existujúcej položky na meno inej existujúcej položky.

D2D-4810 HI
Zamrznutie HI po disablovani TreeView
Opravená chyba keď mohlo po nastavení TreeView do stavu ""disabled"" dôjsť k celkovému zamrznutiu procesu HI

D2D-4828 ARC
Oprava funkcie %ARC_GetValue
Bola opravená chyba v archíve prejavujúca sa vo vypočítaných archívoch používajúcich funkciu %ARC_GetValue. Chyba bola zanesená opravou D2D-4658 z 18.10.2018.
Chyba sa prejavila iba pri priebežných výpočtoch; prepočet intervalu (akcia RECALC) chybu opravil.

D2D-4819 ARCSynchro
Oprava výsledných stavov dier po opatchovaní
V utilite arcsynchro bola opravená chyba týkajúca sa nastavenia stavu diery po patchovaní.
Pokiaľ sa najskôr pláta diera iba v archíve, stav diery sa zmenil korektne na 20 (diera uzavretá v archíve). Pokiaľ sa následne pláta diera iba v trezoroch, stav sa nezmenil na 25 (diera uzavretá v archíve+trezoroch) ale na 15 (diera uzavretá v trezoroch). Po oprave sa zmení stav korektne na 25.
Podobne, ak sa najskôr patchovali iba trezory, stav diery bol 15 a po opatchovaní diery v archíve nebol stav 25 ale 20.
Táto chyba sa prakticky neprejavovala, keďže štandardne je po nakonfigurovaní trezorov zvykom prekonfigurovať aj arcsynchro a pridať parametre pre synchronizáciu trezorov.

D2D-4863 KOM
Oprava správania inštančného KOM procesu pri prepínaní redundancie
V procese KOM bola opravená obsluha správy týkajúcej sa stavu inštancie, pokiaľ je KOM proces inštančný. Prvá správa po štarte KOM procesu nemá generovať žiadosť o poslanie všetkých potomkov. Chybné poslanie tejto žiadosti (pred príjmom CAnsConnect) spôsobilo, že kernel poslal správu CAllChildValueDone všetkým procesom, čo v prípade aktívnej OPC komunikácie spôsobilo problémy.

D2D-4868 HI
Pád HI pri otváraní schémy
Oprava pádu HI v inicializačnej časti skriptu

D2D-4914 GRED
Pád D2000 GR pri kopírovaní komponenty v schéme cez CTRL+C CTRL+V
Oprava pádu Gr. editora pri vkladaní objektu prostredníctvom CTRL+V a zo schránky nakopírovaných objektov.

D2D-4910 HI
Nesprávne kreslenie koncov hrubých čiar ukončených šípkou
Opravená chyba kreslenia koncov hrubých čiar keď sú ukončené šípkou

D2D-4890 JAVA
Čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese
Opravená chyba - čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese

D2D-4887 HI
ToolTip sa nezobrazuje nad objektom
ToolTip sa po posune výrezu schémy v okne myšou nezobrazoval nad svojim grafickým objektom.

D2D-4886 HI
Chyba nastavenia zoomu funkciou %HI_SetZoom
Oprava zobrazenia zoomu nastaveného zo skriptu pri veľkých schémach

D2D-4860 HI
Zlé zobrazenie hodnoty políčka typu Object v HI ak sa políčko odkazuje na položku štruktúrovanej premennej
Opravená chyba - nesprávne zobrazenie hodnoty políčka typu Object v HI ak sa políčko odkazuje na položku štruktúrovanej premennej

D2D-4857 HI
Chybné spracovanie prihlásenia cez RFID kartu do HI
Oprava neúspešného prihlásenia sa užívateľa po neúspešnom prihlasovaní sa cez RFID.
Oprava pádu pri prihlásení cez RFID, keď bola požadovaná zmena hesla po prihlásení sa užívateľa.

D2D-4829 KOM
Oprava práce v KOM archív móde
Bola opravená schopnosť procesu KOM pracovať autonómne po strate spojenia s kernelom (KOM archív mód). Oprava spočíva v tom, že pokusy o znovunadviazanie spojenia nespôsobia zasekávanie sa komunikácie v dôsledku zamknutého semaforu.
V KOM archív móde bol aj zrýchlený štart KOM procesu, keď sa nečaká na prvé pripojenie sa ku kernelu (čo môže trvať v prípade sieťových problémov až 50 sekúnd), ale po 5 sekundách pokračuje štartovaním komunikácie, takže reštart KOM procesu počas sieťových problémov spôsobí menší výpadok dát ako doteraz.

D2D-4797 KNL
Linux kernel nevie nacitat HWinfo a teda rozkodovat licenciu
Linux: Opravená chyba keď po reštarte OS nevedel D2000 server načítať licenciu z licenčného súboru.

D2D-4852 GRED
Otáčanie objektu v schéme v gr editore
Otáčanie objektu podľa horizontálnej a vertikálnej osi vybraných objektov je povolené aj pre jediný objekt. Vlastnosť je vhodná napríklad pre mnohouholníky.

D2D-4818 GRED, HI
Pad gr.editora pri otvarani zoznamu schém
Oprava pádu Hi a GR pri otváraní zoznamu schém v aplikáciách majúcich viac ako 1000 schém, keď sa zoznam otvára s nejakou maskou ktorá dáva zoznam menší ako 1000 schém

D2D-4778 HI
Chyba v zoomovacích schémach
Oprava problému s funkčnosti kolieska myši pri zmenšovaní schémy so zadanou minimálnou veľkosťou

D2D-4592 HI
Zobrazovacia paletka s prechodovým efektom (hover) na objekte v stave DISABLE
Prechodový efekt (hover) sa prejavoval aj nad objektom v stave DISABLE. Toto spravanie bolo zakázané.

D2D-4895 GRED, HI
Pád HI pri pokuse o tlač schémy
Oprava pádu pri zisťovaní defaultnej tlačiarne.

D2D-4880 HI
Zlé layoutovanie skupiny, ak má zapnuté ""pomerná poloha""
Oprava layoutovania ""pomerná poloha"" pre skupiny objektov

D2D-4812 ARC, HI
Oprava prevzorkovania dát pri načítaní z archívu do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI
Bola opravená chyba, pri ktorej dáta, ktoré prišli do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI (otváranej cez Ctrl+H) mohli obsahovať na rozdiel od dát, ktoré prichádzali do grafu, dáta novšie ako najnovšia hodnota objektov (pre periodické archívy - primárne, vypočítané alebo štatistické). Tieto dáta mali príznak Invalid (---).
Po oprave sa načítavajú iba dáta nie novšie ako najnovšia hodnota archívneho objektu.
Invalid dáta v budúcnosti archív vracia iba pri čítaní zo skriptu (ESL/Java).
Pozn: táto oprava sa dá považovať za dokončenie opravy D2D-3601, ktorá opravovala správanie pre grafy.

D2D-4921 OBJAPI
Nepravidelný/náhodný pád v rozhraní objapi.dll
Rozhranie náhodne padalo podľa intenzity akým bolo používané. Chyba bola do rozhrania zanesená 24.5.2018 v súvislosti s implementáciou funkcií PrintCurrAllocations a EnableMemDebug.
Chyba sa vyskytuje vo verziách R39, R60, R61 pre objapi.dll po dátume 24.5.2018 (vrátane).

D2D-4883 ESL, HI
Problém s posuvným tlačidlom
Keď posuvnému tlačidlu predchádza windows prvok vstup textu neposielalo sa entry OnSpin ale OnLostFocus príslušného vstupu textu. Entry OnSpin sa už posiela vždy.

D2D-4944 HI
Chybná reakcia na stačanie tlačítka myši v schéme
Popup menu ktoré sa otvára po stlačení pravého tlačidla myši bolo umiestnené na zlej pozícii.
Nastavovanie výrezu v schéme (pri jej zväčšovaní) prebiehalo na pozícii inej ako určovala poloha myši.

D2D-4562 GRED
Zmena rozmerov okna - max
Pri zmene rozmeru schémy myšou nedochádzalo k úprave maximálneho rozmeru ak rozmer schémy prekročil svoj maximálny rozmer

D2D-4960 HI
MyValue sa nastavuje aj pri pohybe myši nad objektom bez kliknutia
Oprava chyby, keď sa hodnota pripojenej premennej nastavovala na MyValue (interný identifikátor grafického objektu) pri pohybe myši nad grafickým objektom. Nastavenie je povolené len pri kliknutí na objekt.

D2D-5003 CNF, KOM
Oprava pádu pri browsovaní v OPC UA protokole na nezhodných architektúrach CNF/KOM
V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

D2D-5016 CNF, KOM
Oprava zápisu v protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia
V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov ""Begin of Write Block"" a ""End of Write Block"".
Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

D2D-5018 GRED
Chyba zobrazenia viacriadkového statického textu
Viacriadkový text musí mať zaškrtnutú voľbu umiestnenia hore. Bez tohoto nastavenia windows nezobrazuje text viacriadkovo.

D2D-4540 System
Neznámy objekt _LOGF_MANUALENTRY
V zozname preddefinovaných lokálnych premenných bola premenná _LOGF_MANUALENTRY premenovaná na _LOGF_DATAEXPORT. Preto ESL skripty ktoré ju používali obsahovali sytaktickú chybu. Premenná bola do zoznamu preddefinovaných premenných doplnená a má rovnakú hodnotu ako _LOGF_DATAEXPORT.

D2D-5050 CALC
Periodicky počítaný bod sa po prepnutí redundancie prestal prepočítavať.
Chyba sa prejavila po prepnutí redundancie tak, že periodické počítané body sa prestali prepočítavať. Chyba nastávala náhodne.

D2D-5052 CFG SYNCHRO
Oprava funkčnosti cfgsynchro pre PostgreSQL
V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom ""Local Port"" väčším ako 32767.

D2D-5034 EDA
Chyba cache zmenových vektorov
Pri použití cache mohla byť vrátená hodnota navyše pred požadovaným intervalom aj keď vektor obsahoval hodnotu priamo v čase začiatku požadovaného intervalu. Ak boli v cache uložené prázdne intervaly, tak  nebola vrátená hodnota pred (prípadne za - pre integrálne vektory) požadovaným intervalom - problém mohol nastať najmä pri Write cache po použití operácie Delete.

D2D-5062 JAVA
java SD deleteRow (m.1178_1_R)
Oprava volaní D2SD.deleteRow(int) a D2SD.deleteRows(int, int) - nekorektné zmazanie dvojnásobného počtu riadkov

D2D-5074 EDA
Chybné nacachovanie vektora ako neexistujúceho pri nefunkčnom pripojení na databázu
Ak počas kompilácie EDA-L predpisu nebolo funkčné pripojenie na databázu, tak v predpise použité vektory/scenáre/skupiny mohli byť nacachované ako neexistujúce.

D2D-5065 ESL, EVH, GRED, HI, KNL
Nepreložený text zo slovnika
Oprava problému prekladu textu, ktory je v slovniku, ale sa zobrazuje, ako keby tam nebol.
Príčinou bola hodnota modifyTime = 1.1.1972, ktora hovorí že text nie je platny.

D2D-5094 KOM
Oprava memory leaku pri editovaní staníc a liniek
V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

D2D-5092 GRED
Zlé prekreslenie schémy po jej uložení
Oprava zlého zobrazovania schémy po jej uložení, ked uloženie nastáva pri nejakom zoome schémy.

D2D-5055 GRED
Neprekreslenie schémy v gr.editore po zmene zoomu
Keď sa pri zmene zoomu nezmenila veľkost okna schémy nedošlo k neprekresleniu jej obsahu.

D2D-5112 EDA, ESL, HI
Mrznutie HI pri kombinovanom volaní externých funkcií z Javy a ESL
Pri súčasnom používaní externých funkcií zo skriptu v Jave a v ESL mohlo dôjsť k zamrznutiu vykonávania skriptu.

D2D-5119 ESL
Chybné spracovanie akcie SET BIND pre štruktúrovanú premennú zobrazovanej na schéme
Hodnoty v riadkoch štruktúrovanej premennej definovanej v kontexte schémy na ktoré bola uplatnená akcie SET BIND mali zlé hodnoty.

D2D-5068 JAVA
D2SD.insertRows nefunguje na prázdnej štruktúre
oprava volania D2SD.insertRows pre prázdnu štruktúru

D2D-4873 DBM
Oprava práce s DECIMAL/NUMERIC stĺpcami na platforme MsSql
Bola opravená chyba DbManagera pri práci s dátami typu DECIMAL a NUMERIC (napr. DECIMAL(20,4)) na platforme MsSql.
Chyba sa prejavovala tak, že operácie insert/update vracali chybu
(HY104)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid precision value

D2D-5131 EDA
Vypnutie globálnej cache, ak nie je spojenie s databázou
Pri rozpade spojenia s databázou je na zabránenie vzniku nekonzistencie globálna cache automaticky vypnutá.

D2D-5054 GRED
Zlé posúvanie skupiny grafických objektov
Oprava zlého posúvania skupiny grafických objektov z okna vlastnosti objektov

D2D-5037 HI
Strata obsluhy klávesnice po kliknutí na titulok schémy
Oprava problému straty fokusu schémy po kliknutí na jej titulok.Schéma je od verzie V12 kôli priehadnosti podschém vkladaná do extra okna, ktoré po ziskaní fokusu ho nepredalo správne do schémy.

D2D-4869 GRED
Schéma nereaguje na vstup z klávesnice
Schéma nereagovala na vstup z klávesnice po kliknutí na parametre objektu a následnom kliknutí na titulok schémy. Situácia sa napravila až po kliknutí do schémy.

D2D-4896 GRED, HI
Divný stav procesu pri neúspešnom prihlasení užívateľa
Oprava problému: keď bol v HI prihlásený nejaký užívateľ a následne sa neúspešne pokúsil prihlásiť iný užívateľ. Proces HI sa tváril ako prihlásený s predošlým užívateľom, ale niektoré služby boli pre nedostatočné prístupové práva zakázané, lebo užívateľ bol na serveri odhlásený.

D2D-4842 GRED
Pád grafického editora v bitmapových paletách
Oprava funkčnosti a pádu v bitmapových paletách pri nastavovaní prepínajúcich sa bitovým máp

D2D-4792 HI
Zlé prekresľovanie menu procesu HI pri zmene jazyka
Oprava chybného zobrazenia menu procesu HI po zmene jazyka. K chybe dochádzalo iba pri testovacích verziách majúcich červený titulok okna.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description