Release Notes D2000 Server 10.1.39.u4 (Sk)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V10.1.39.u4 (build 04)

**************** Improvements ****************

D2D-2644 KOM
Doplnenie podpory blokov DeviceGroup a aoDevice do protokolu Saphire
Do protokolu SIEMENS Saphir bola dorobená podporena dátového bloku DeviceGroup pre zariadenie ACX32 a aoDevice pre zariadenie Climatix.

D2D-2365 GRED
Farebny cursor v editacii schemy
Na objektom v schéme sa mení kuzror na zltu šípku.

D2D-2386 ARCSynchro
Arcsynchro - podpora synchronizácie dát z Oracle trezorov
V utilite arcsynchro bola podporená možnosť synchronizácie dát z Oracle trezorov (štartovací parameter /STO <id_trezora>). Teraz je možné napĺňať dáta nielen do Oracle trezorov, ale použiť Oracle trezory aj ako zdroj dát.
Takto je možné napr. premigrovať Oracle archívnu databázu aj s trezormi do archívu na PostgreSQL databáze.

D2D-1911 KOM
Implementácia protokolu Siemens Saphir
Do KOM procesu bol implementovaný nový protokol Siemens Saphire na komunikáciu so zariadeniami

D2D-2366 GRED
Zmena hesla pri jeho expirácii v Gr.Editore
Po upozornení na expirované heslo sa v gr.editore otvorí okno na zmenu hesla.

D2D-2692 System
Aplikačne definované RPC konverzácie
ESL podporuje ""Aplikačne definovanú konverzáciu"", ktorú je možné použiť pre nadviazanie relácie medzi dvoma ESL skriptami alebo JAPI procesom.

D2D-679 System
Implementácia SSL/TLS
Implementovaná funkcionalita pre zabezpečenú komunikáciu medzi procesmi D2000 použitím štandardu SSL/TLS

D2D-2489 CNF
Doplnenie akcií Cut, Copy, Paste v ESL editore aj do kontextoveho popupMenu
Do kontextového popupMenu v ESL boli doplnené akcie  Copy, Cut a Paste

D2D-2517 EVH
Zápis maximálnej veľkosti dát prenášaných v rámci volania RPC procedúry
V logu procesov EVH a HIS je zaznamenávaný maximálny objem dát prenášaných RPC volaním ktoré končí mimo daného procesu. Pri zápise o novom dosiahnutom maxime je uvedený aj ESL Call Chain ktoré označuje pozíciu akcie CALL.

D2D-2491 KNL
Zverejnenie informácie o pokuse o zmenu systémového času
Pri synchronizácii systémováho času v rámci protokolu NMEA0183 KOM proces o tom zapíše informáciu do LOG súboru.
Pri štarte: ""Time adjusting is starting - time diff is ... ms.""
Po synchronizácii: ""Adjusting new time successfully ends""

D2D-1896 GRED
Podpora schém s vysokým počtom grafických objektov
Bolo urobené navyšenie maximálneho počtu objektov v schéme a urobené niektoré rýchlostné optimalizácie.

D2D-2471 System
Zaradenie SysConsole do inštalácie pre vývojára
Systemová konzola bola zaradená do inštalácie typu ""Vývojár"".

D2D-2435 EDA
Zjednotenie TCP portov EDA Servera
EDA server po novom počúva prichádzajúce spojenia len na jednom porte, ktorý je spoločný pre EDA klientov aj pre spätný kanál. Štartovací parameter /EDAOP bol zrušený.

D2D-1154 CNF
CNF - podpora pamätania konfigurovaných protokolových parametrov na linke
V CNF v konfigurácii linky bolo podporené pamätanie si, ktoré protokolové parametre užívateľ naposledy zobrazoval a pri editovaní linky sú zobrazené tieto parametre. Pamätanie je realizované pomocou kľúčov v registry v profile užívateľa.
Pokiaľ sa vytvorí nová linka alebo sa edituje linka, ktorej parametre neboli odpamätané, zobrazia sa parametre, ktoré boli naposledy zobrazené na linke s rovnakým typom (napr. Serial, File I/O atď) ako je táto linka.

D2D-2496 INSTL
Doplnenie KomAPI do inštalátora
Do inštalátora boli doplnené adresáre a súbory pre KomAPI.

D2D-2601 EVH
Podpora UTF16  pre %FIO*
Bola implementovaná podpora kódovania UTF16

D2D-2602 HI
Rozšírenie funkcie %HI_CaptureToFile pre tlač schémy do bmp
Funkcia bola rozšírená o možnosť definovať výrez a vrstvu.

D2D-2791 System
Doplnenie informácie o stavu pamäte pri páde procesu.
Niektoré typy pádov procesov sú spôsobené nedostatkom pamäte, ale štandardný výpis túto skutočnosť priamo neuvádzal. Bola doplnená podrobnejšia informácia do chybového hlásenia ktorá tento stav lepšie popíše.

D2D-2940 CNF, GRED
Rozšírenie funkcie %LNG_Translate
Funkcia %LNG_Translate umožňuje identifikovať jazyk nie len prostredníctvom číselného identifikátora ale aj prostredníctvom jeho mena.
Napríklad:
%LNG_Translate(""{!dictKey}"", ""SK"")

D2D-2650 EVH
Rozšírenie funkcie %DskFreeR - možnosť zadať UNC cestu
Stará verzia funkcie umožnila zadať len číslo ktoré reprezentovalo disk. Nová verzia umožňuje zadať UNC cestu.
Príklad:
REAL _free
_free := %DskFreeR(""c:"")

D2D-803 EDA
Zverejňovanie informácií o stave EDA servera
Bol upravený a rozšírený zoznam periodicky zverejňovaných štatistík EDA servera a rozšírené možnosti sledovania stavu EDA servera cez TELL príkazy.

D2D-2972 HI
Kreslenie šípok na čiare pomocou doplnkovej palety v závislosti od hodnoty zobrazovaného objektu na čiare.
Doplnkové palety boli rozšírené o možnosť kresliť šípky na čiare v závislosti od hodnoty zobrazovaného objektu.

D2D-2839 CNF, GRED, HI
Otvaranie objektov v read-only rezime - CNF, GR
Pri pokuse o editáciu už editovaného objektu CNF aj v GR ponúkne možnosť otvorenia v režime READ ONLY.

D2D-2847 CNF
Vlastný zoznam typov objektov
Rozsah zoznamu typov objektov v zozname objektov je možné prispôsobiť podľa potrieb užívateľa.

D2D-2871 KNL
gpstime.exe - Ošetrenie nekorektného vstupu z GPS (NMEA - protokol)
Ak bol prijatý nekorektný NMEA packet, gpstime.exe padlo (v tomto prípade bol rok aktuálneho času ""96"").
Teraz nekorektnu správu vypíše a nepadne (ignoruje ho).
Pre proces bol zavedený štandardný LOG súbor.
Požiadavka na synchronizáciu časového rozdielu väčšieho ako 3600 sekúnd je ignorovaná.

D2D-2872 EVH
Zvýšenie rýchlosti ESL RPC volania v veľkým množstvom dát
Optimalizáciou bolo dosiahnuté zvýšenie rýchlosti volania RPC procedúr v rámci ktorých je prenášané väčšie množstvo dát. Testovanie zaznamenalo 20% zrýchlenie pri volaní RPC procedúry s jedným parametrom typu štruktúrovaná premenná s jedným stĺpcom typu REAL a počtom riadkov 26000.
Pôvodne sa vykonalo za nejaký čas 1000 volaní, po optimalizácii je to 1200 volaní.

D2D-2592 JAVA
Paralelizovanie behu inicializačných častí ESL v BEGIN..END a JAVY v onInit()
Bolo upravené vykonávanie inicializačných častí ESL v BEGIN..END a JAVY v onInit() - bežia paralelne.

D2D-2674 KNL
Rozšírenie tell príkazu STOP procName o klúčové slovo FORCE
Tell príkaz STOP bol rozšírený o parameter FORCE.

D2D-2976 KOM
KOM - podpora protokolu Siemens Saphire na sériovej linke
Bola implementovaná podpora protokolu Siemens Sahire na linkách typu ""Serial"" a ""SerialOverUDP Device Redundant"". Komunikácia bola otestovaná na regulátore ACX32 pripojením sa k jeho sériovému portu.

D2D-2749 CNF
Implementácia zápisu do textového súboru v kódovaní UTF-16
Pridaná podpora kódovania UTF-16LE a UTF-16BE do %FIO* funkcií

D2D-3040 EVH
Rozšírenie funkcie %GetLastExtErrorCode()
Funkcia %GetLastExtErrorCode() vracia chybové kódy aj pri chybách ktoré generuje proces dbmanager alebo event pri vykonávaní databázových akcií. Bez tohoto rozšírenia napríklad pri chybe prekročenia maximálneho povoleného počtu riadkov pri čítaní funkcia vrátila hodnotu 0. Aktuálne vracia -48 (podrobnejšie v dokumentácii).

D2D-2927 HI
HI_CaptureToFile
Ak nie sú zadané parametre určujúce fotenú oblasť alebo sú všetky nastavené na 0, fotí sa celá schéma. Veľkosť výsledku zodpovedá veľkosti okna na obrazovke.

D2D-2328 HI
Nejednoznačná informácia o zdroji údajov v grafe
Ak tabuľka hodnôt grafu obsahuje dáta z archívu, potom sa v nej nachádza meno a popis prislušného archívneho objektu

D2D-2527 HI
Podpora zoom schémy riadeného kolieskom myši bez nutnosti skriptovania
Pre riadenie vlastnosti je k dispozícii nová funkcia skriptu %HI_MouseWheelZoom umozňujúca ovladať zoom koliečkom myši.

D2D-2523 GRED
Každá editovaná vrstva si pamätá pozíciu viditelnej oblasti a zoom
Vo vrstvových schémach si každá vrstva pamätá, aký výrez zobrazuje.  Po prepnutí vrstvy sa výrez nastaví.

D2D-2663 HI
Podpora príznakov na INVALID hodnotách
Podpora zobrazenia stavu hodnôt a užívateľských príznakov aj na INVALID hodnotách. V zobrazovacích paletách nestačí dať napr.pre flag A: zaznam ""FA"". Tu sa implicitne predpoklada stav dane Valid (spätná kompatililita) t.j. ""FA, Valid"". Pre zobrazenie príznakov pre invalid hodnotu treba dodať príznak neplatnej hodnoty ""FA, Error"".

D2D-2556 EDA
Predvolené parametre pripojenia pre EDA Workbook
Bola rozšírená možnosť použitia predvolených parametrov pripojenia do EDA o parametre pripojenia do D2000 a na EDA server. V takto nastavenom systéme nie je potrebné, aby klient volal funkcie na nastavenie parametrov pripojenia k D2000/EDA, čím sa zjednodušuje prístup k EDA a zvyšuje bezpečnosť.

D2D-2575 CNF
Presun kurzora na aktuálnu pozíciu po zastavení behu na breakpointe v ESL editore.
ESL editor pri zastavení behu skriptu na breakpointe zobrazil miesto na ktorom došlo k zastaveniu, ale nedošlo k presunutiu kurzora. Následok bol ten, že po vykonaní vstupu z klávesnice sa skript preskroloval (na pozíciu kurzora).

D2D-3024 ARC
Automatická inicializácia izochrónnej cache po štarte archívu
V archíve bola implementovaná automatická inicializácia izochrónnej cache po štarte archívu. Pokiaľ je nastavený parameter archívu IsoCacheAutoFill, po štarte archívu sa vykoná naplnenie cache dátami z archívnej databázy, takže následnej je archív k dispozícii užívateľom s rovnakým výkonom, ako pred reštartom. Bez automatickej inicializácie sa izochrónna cache plní iba priebežne (zápismi nových hodnôt a ako dôsledok čítania hodnôt do grafov a skriptov).

D2D-2979 KOM
Implementovaný nový parameter ""Max Data Size"" v protokole TG809
V protokole TG809 pribudol nový parameter protokolu ""Max Data Size"". Umožňuje obmedziť veľkosť dát v dátovom pakete (prednastavená hodnota je 210 bajtov).
Pozn: hodnota parametra sa kontroluje za každým pridaním výstupného meraného bodu, takže  nastavená hodnota je orientačná a môže byť o niekoľko bajtov prekročená.

D2D-2851 KOM
Podpora redundancie pre protokol Datalogger ESC8816
V protokole Datalogger ESC8816 bola podporená práca v redundancii. Pasívny KOM proces (pasívna inštancia alebo proces pripojený k SBS kernelu) sa nesnaží o komunikáciu s dataloggerom.

D2D-2671 KOM
Rozšírenie adresy meraného bodu v Modbus protokole
V protokole MODBUS Client bola rošírená adresa meraného bodu o:
- možnosť načítania 8-bajtových hodnôt (Integer/Unsigned/Float)
- možnosť načítania textových reťazcov, pričom v jednom registri sú 2 ASCII znaky
- možnosť zadania adresy v hexadecimálnom tvare

D2D-569 HI
Kopírovanie obsahu browsera objektov do clipboardu
Browser umožňoval iba kopírovanie svojho obsahu medzi stránkami browsera. Po novom bolo kopírovanie automaticky rozšírené o zápis do clipboardu pre možnosti zobrazenia dát v iných programoch. Napr. v Exceli.

D2D-2546 GRED
Úprava informácii o objektoch v schéme s vrstvami
Do okna pre vrstvové schémy pribudli stĺpce umiestnenia objektov v prechádzajúcej a nasledovnej vrstve.

***************************** Bugs *********************

D2D-2363 GRED
Pri praci v GRED doslo k stavu: ""D2000 GrEditor ... has stopped working""
Oprava pádu alebo zablokovania grafického editora pri prepínaní medzi zoznamom schém a zoznamom objektov s vybratým objektom schéma.

D2D-2345 HI
Vyberove tlacitko je neaktivne.
Oprava funkčnosti výberového tlačidla v schémach

D2D-728 CNF
Nekorektna vymena icony na tlacidle za iconu bez tlacidla
Oprava vzhľadu selektovacieho okna

D2D-2432 HI
Pri prvotnom konfigurovani grafu - index riadku zobrazuje len dvojciferne cislo.
Zväčšenie pola pre zadávanie indexu aby bolo vidiet 3 čísla

D2D-2412 EVH
Pri cyklickom otváraní a spušťaní Server Eventu v procese D2000 Event Handler akciou OPENEVENT - narastá allocated memory procesu SELF.EVH
Odstránené memory leaky pri určitých činnostiach v procese EVH

D2D-2557 INSTL
V anglickej verzii inštalácie nefunguje tlačidlo Help
Bolo opravené zobrazovanie helpu pre anglickú verziu inštalácie.

D2D-2314 INSTL
Opakovaná inštalácia D2000 skončila s chybou retcode 5100 v kroku Installing VS redistributable
Oprava chyby, ktorá spôsobovala zlyhanie inštalácie Visual studio Redistributable Kit ak bola v systéme nainštalovaná už novšia verzia tohto balíčku.

D2D-2928 HI
Pád procesu D2000 HI [windiatrend-drawelements.adb]
Oprava pádu v kresleni grafov.

D2D-2354 HI
Konfiguracia grafov - nezmyselne chybove hlasenie
Zrušene chybové hlásenie o nepovolenom lomenom prepojeni pri kresleni na digitalnej osi keď nie je nastavené kreslenie používajúce čiary a výplň.

D2D-2339 GRED
Neprelozeny text pre povinne plnene  polozky
Dolpnenie chýbajúcich anglických prekladov v tooltipoch pre nastavenie povinne plnenej  polozky

D2D-2342 GRED, HI
Sprava o expiracii hesla je iba v anglictine
Vátenie jazykovej podpory do správy o expirácii hesla

D2D-2065 HI
Nastavenie zoomu v ZOOM scheme
Pri použití funkcie HI_SetZoom, keď sa ručne nastaví zoom menší ako môže schéma aktuálne nastaviť, nastaví sa minimálny zoom.

D2D-2064 HI
Prepinanie vrstiev v zoom scheme
Oprava prepínania vrstiev v schéme funkciou HI_SetCurrLayer. Občas jednu z vrstiev nepreplo správne. Vypočítal sa zlý zoom (zaokruhlovacia chyba) a preplo sa na inú vrstvu, ktorá odpovedala výsledku výpočtu.

D2D-2217 HI
OnKeyPress nereaguje na enter a šípky
Rozšírenie množstva klaves stlačených nad schémou ktoré sú preposielané do skriptu schému o šípky, enter a iné. Sú preposielané iba klávesy ktorých stlačenie je preposlané do okna schémy. Napr. stlačenie klávesy F2 nie je zachytené lebo ho spracovalo otváranie alarmov.

D2D-2416 HI
Neblokovana praca so strukturami v HI
Práca so štruktúami bola povolená aj uživateľom, ktorí ju mali zakázanu

D2D-2411 HI
Tlač na poskriptových tlačiarňach
Ostránenie problémov s tlačou, keď niekoľko tlačiarní na niektorých aplikáciach nepracovalo.

D2D-2429 HI
Chybná veľkosť rozbalovacích zoznamov plnených zo skriptu
Velkosť rozbelenia zoznamov je prepočítavaná po zmenach zo skriptu.

D2D-2268 GRED, HI
Problem s výberom čiary v scheme
Skoro zvislá čiara a skoro zvislá casť viacnasobnej ciary sa nedala v schéme detekovat myšou - objekt sa nenašiel - ani na editáciu v gr.editore ani na ovládanie v HI

D2D-2451 KOM
KOM - IEC60870-5-101 protokol: podpora identifikácie zdroja dát flagovaním
V protokole  IEC60870-5-101 bol pridaný parameter linky Source Flags. Po nastavení parametra na hodnotu True budú mať hodnoty vstupných meraných bodov nastavené flagy FI..FL podľa toho, z ktorého zdroja prišli. Príznak je použiteľný na linkách s redundantnými zdrojmi, napr. na linke ""SerialOverUDP System+Line Red"", ktorá umožňuje zadať až 4 možné zdroje, každý z nich s dvoma IP adresami a portami.

D2D-2520 CNF
Dialóg pre výber adresára si nepamätá naposledy vybranú cestu (XML Export)
Chyba sa prejavila pri výbere zdresára pre XML Export. Je možné že sa prejavovala aj v iných spôsoboch použitia.

D2D-2533 GRED
Polia pre rozmery schemy zobrazuju iba štvorciferne cislo
Bolo urobené navýšenie rozmeru aby bolo vidieť 5 číslic.

D2D-2478 HI
Strata dat v grafoch
Oprava straty živých dát v grafoch pri príchode dát pre priebeh z archívu. Aktualne data boli zahodene a zacalo sa so zbieranim od zaciatku. T.j. data v grafoch boli podla archívu + nove zmeny hodnoty po príchode archívnych dat..

D2D-2253 KNL
Schéma ktorá bola zmenená cez XML Import sa po reštarte aplikácie vrátila do pôvodného stavu
Aplikácia neuložila zmenu objektu typu schéma ktorá sa vykonala prostedníctvom XML Import-u. Chyba sa neprejavila, ak sa po importe vykonala ďalšia zmena konfiruácie (CNF, GR) alebo XMl Import iného typu objektu.

D2D-2312 CFG SYNCHRO, KNL
CfgSynchro, Kernel zle konvertuje konfiguračnú databázu na platforme ORACLE
Procesy kernel a cfgsynchro nesprávne konverovali konfiguračnú databázu pri upgrade na vyššiu verziu D2000 na platforme ORACLE.

D2D-2344 System
d2start.exe v určitých prípadoch hlásil chybu prostredníctvom Windows MessageBox !!!
Proces d2start.exe v určitých prípadoch hlásil chybu prostredníctvom MessageBoxu, čo viedlo k zastaveniu nábehu aplikácie.

D2D-2473 KNL
D2000 DDE server - oprava posielania hodnôt
Bola opravená chyba D2000 DDE servera, ktorá súvisela s prechodom na UTF verziu D2000. DDE server posielal DDE klientom nekompletné hodnoty navyše v zlom kódovaní. Chyba bola vo verziách 9.1.31 a vyšších.

D2D-1934 KOM
KOM - odstránená chyba v komunikacnom protokole ""ABB Elektro"" na linke File I/O
Bola opravená chyba v protokole ""ABB Elektro"" na linke File I/O. Pokiaľ na vstupe bol súbor s identickým názvom ako už existujúci súbor v archívnom adresári nakonfigurovanom na linke, tento súbor nebol po spracovaní odstránený. Dôsledkom bolo, že sa súbor zbytočne spracovával znovu a znovu pri každom ďalšom periodickom spracovaní súborov.
Oprava sa pokúša súbor najskôr presunúť do archívneho adresára (k názvu pridáva _1, _2 .. _10) a v prípade neúspechu súbor vymaže vo vstupnom adresári.
Chyba sa v praxi prejavila pri prechode letného času na zimný (názov súboru generovaného konkrétnym zariadením bol odvodený od lokálneho času a teda opakovaním 2. hodiny sa vygenerovali súbory s rovnakým názvom).

D2D-2425 HI
Chyba zobrazovania objektov pri prepínaní vrstiev schémy
Oprava nevykreslenia objeku v schémach. Po zmene vrsty sa namiesto niektorých objektov nakreslili prázdne obdĺžniky.

D2D-3089 DBM, KNL
Pád DBM - Message: utility.adb:3668 access check failed
Bola opravená chyba, ktorá mohla spôsobiť pád dbmanager-a pri zatváraní procesu HI (posielali sa viacnásobné informácie o zatváraní tabuliek otvorených v browseri).

D2D-2916 D2SMC
D2SMC zmaže archívnu databázu pri upgrade.
Odstránená chyba, ktorá v spôsobovala zmazanie archívnej databázy pri upgrade na Sybase 12.

D2D-3014 HI
Chybné centrovanie okien nachádzajúcich sa v iných oknách
Oprava chybné centrovania okien nachádzajúcich sa v iných oknách.

D2D-1593 KNL
Náhodný text v logu kernela pri použití NTLM alebo Kerberos autentifikácie.
Chyba sa mohla vyskytnúť pri neúspešnej autentifikácii (NTLM, Kerberos). Môže viesť k pádu aplikácie.

D2D-756 DBM
Pád DbManagera po strate spojenia s ORACLE
Po strate spojenia s databázou ORACLE proces DbManager padol. V chybovom hlásení sa nachádzalo:
Message: ORA-03113: znak end-of-file na komunikačnom kanáli

D2D-2275 EDA
Chyba v %LoadScenar bez použitia rekurzívneho načítania
V prípade načítania scenára vektorov bez rekurzie a bez zadanej filtrovacej podmienky nebol načítaný správny zoznam vektorov.

D2D-2827 KNL
Zlá detekcia prekročenia maximálnych časov stavov štartujúceho KNL pri pripájaní do RD na strane HS
Chyba spôsobovala zbytočné generovanie alarmy SystemError v znení:
RD: SBS process ......

D2D-2655 HI
Pád HI pri zmene parametrov užívateľa
Oprava občasného pádu HI pri zmene parametrov užívateľa

D2D-1890 CNF
Pád CNF pri editácii objektu typu ESL Interface.
Pád vznikol v dôsledku časového hazardu.

D2D-2981 ARC
Archív - oprava práce s trezormi pre Sybase 12
Bola opravená nasledovná chyba pri práci s trezormi na platforme Sybase12:
pri kompresii trezorov dochádza k presunu trezorovej databázy (Trezor.db) aj logu (Trezor.log) do kompresného adresára definovaného parametrom TrezorCompressPath. Zároveň sú tieto súbory premenované, aby nedošlo k mennej kolízii (napr. Trezor_2015_10_09_11.db a Trezor_2015_10_09_11.log). Chyba bola v tom, že následný príkaz Sybase serveru, ktorý tieto dva súbory spároval, použil absolútnu cestu k logu, ktorá sa uložila vnútri databázového súboru.
Dôsledok bol ten, že po presunutí trezorov na iný počítač bolo pripojenie trezorov neúspešné.
Už vzniknuté trezory je možné opraviť SQL príkazom v prostredí Sybase Central, v ktorom sa použije absolútna cesta iba pre názov databázy a názov logu sa uvedie bez cesty::
ALTER DATABASE  'C:\MyDir\Trezor_2015_10_09_11.db' ALTER LOG ON  'Trezor_2015_10_09_11.log'

D2D-2845 HI
Pád HI pri zväčšovaní schémy kolieskom myši
Oprava pádu po dosiahnutí maximálneho možného zväčšenia schémy kolieskom myši.

D2D-2762 HI
Nenainicializovany slovnik na HI
Oprava nenačítania dát slovníka pri otvoreni HI s menom už otvoreného HI a voľbou Zastaviť bežiaci proces a pokračovať.

D2D-2562 CNF, KNL
Oprava pádu HI / EVENT pri spracovaní textovej hodnoty s diakritikou pochádzajúcej z BACnet protokolu
V procese KOM v implementácii BACnet protokolu bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu iných procesov (HI, EVENT prípadne CNF pri použití  tlačidla ""Browse"" na meranom bode.
Chyba spočívala v tom, že bolo podporené načítanie textovej hodnoty iba v default kódovaní ANSI X3.4. Pokiaľ zariadenie poslalo hodnotu s diakritikou napr. v kódovaní ISO 8859-1, do systému sa dostal neplatný textový reťazec.
Oprava chyby rieši všetky kódovania podľa normy BACnet ASHRAE 135-200, pričom:
kódovania ANSI X3.4, ISO 10646 (UCS-4), ISO 10646 (UCS-2) a ISO 8859-1 sú podporené
kódovania IBM/Microsoft DBCS a JIS C 6226 (používané na Japončinu, Čínštinu a iné viacbajtové znaky) sú ignorované.
Vo verziách 9.1.33 a vyššie, ktoré majú podporu browsovania v CNF, bol opravený aj CNF proces, aby v browsovacom dialógu zobrazil korektne diakritiku (meno a popis objektu).

D2D-2852 ARC, ARCSynchro
ARCSynchro - Chyba Error setting parameter 1 in MyUpdateOneRecord
Arcsynchro nebolo funkčné ak pristupovalo k oracle databáze prostredníctvom ODBC.

D2D-2854 DBM
Možný pád SELF.DBM pri práci v prístroji Browser
Pád nastal, ak sa v prístroji browser špecifikovala neplatná podmienka alebo triedenie. Pád nastával na platforme Postgree. Na iných sa neprejavil.

D2D-2994 DBM
Chyba v logu kernela: Received CTransStatus with unknown TransactId
Chyba sa do logu kernela zapísala pri neúspešnej modifikácii databázovej tabuľky z prostredia prístroja Browser. Na celkovú funkcionalitu nemala vplyv.

D2D-2883 CALC
Funkcie %StructStatSUM a %StructRowStatSUM nenahradili neplatnú hodnotu hodnotou 0
Funkcie %StructStatSUM a %StructRowStatSUM neakceptovali konfiguráciu počítaného bodu, parameter ""Neplatné hodnoty vo výraze nahraď hodnotou 0
"" a suma neplatných hodnôt bola neplatná hodnota. Implementácia ostatných funkcií %Struct* zostala nezmenená.

D2D-3000 EVH
UPDATEARCHVAL nehlásil chybu ak cieľový objekt bol neasociovaný alias
Pri výskyte chyby akcia prerušila svoju činnosť a vykonávanie ESL skriptu sa nepresunulo na dalšiu akciu ani nebola generovaná výnimka. Toto viedlo k zacykleniu vykonávania ESL skriptu a k vyťažovaniu CPU !

D2D-3029 System
Oprava chybnej hodnoty alokovanej pamäte reportovanej v SV._System_Proces v 64-bitovej verzii D2000
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že hodnota alokovanej pamäte reportovanej v SV._System_Proces v stĺpci AllocatedMemory bola v 64-bitovej verzii D2000 iba 32-bitová, t.j. po prekročení 4GB sa počítala znovu od nuly.

D2D-2573 HI
Update BLOBu z JAVY spôsobuje pád procesu
Bol upravený spôsob čítania a zápisu BLOB v JAVE, teraz umožňuje pracovať s BLOBmi o veľkosti stoviek MB

D2D-2358 CNF
Pád CNF pri nastavení neplatnej hodnoty vymenovaného typu.
Pád nastal v dialógu ""Hodnota objektu"" alebo pri prezeraní hodnoty lokálnej premennej v ESL editore, ak prezeraná hodnota bola vymenovaný typ (napríklad Boolean) a do políčka pre hodnotu sa vložila neexistujúca hodnota, napríklad FFF.

D2D-2731 GRED
Nemožnosť zmeniť rozmer objektu cez paletku
Oprava zadávania rozmerov objektu pri voľbe ""Proporcionálne"" - proporcionálna zmena druhého rozmeru.

D2D-2664 ARC
Oprava výpočtu váženého priemeru
Bola opravená chyba archívu týkajúca sa výpočtu štatistického archívu - váženého priemeru. Pokiaľ sa v dátach primárneho archívu vyskytla invalid hodnota ako posledná hodnota v danej perióde, tak sa vážený priemer spočítal zle - tak, ako by namiesto invalid hodnoty bola v primárnom archíve nula.

D2D-3135 GRED
Chyba v náhlade v zozname paliet
Oprava náhladu v zozname paliet. Po editácii objektu nemuseli byť vyplnené všetky zobrazené položky.

D2D-3130 EVH
Pád procesu. Message: table-linlist.adb:30 accessibility check failed
Pád nastal pri prepínaní redundancie.

D2D-3124 ARC
Chyba akcie GETARCHVAL
Bola opravená chyba akcie GETARCHVAL, ktorá mohla spôsobiť, že pokiaľ mal archív zapnutú izochrónnu cache, volanie GETARCHVAL vrátilo dáta so skorším časom, ako bolo požadované.
Workaround je vypnutie izochrónnej cache v archíve.

D2D-3107 KOM
Oprava neukončovania GETOLDVAL v IEC104 Server protokole
Bola opravená chyba v protokole IEC104 Server. Pokiaľ počas dočítavania hodnôt (GETOLDVAL tell príkaz na partnerskú stanicu IEC104 Klient) došlo k pádu archívneho procesu, dočítavanie sa neukončilo (z pohľadu klienta nedošlo k ukončeniu posielania archívnych hodnôt)

D2D-3036 HI
Pád HI pri použití progres baru
Oprava pádu pri prekročení maximálneho počtu dielikov, pri dlhom a úzkom progres bare.

D2D-2969 ARC
Oprava spolupráce izochrónnej cache s prehrávanými archívmi
Bola opravená nasledovná chyba: ak bola zapnutá izochrónna cache, čítanie zo skriptom plnených archívov, ktoré mali zapnuté prehrávanie hodnôt, nevracalo hodnoty, ktoré boli v budúcnosti. Dôvodom bol fakt, že do cache sa u prehrávaných archívov vkladajú hodnoty až pri prehrávaní. Oprava vypína čítanie z izochrónnej cache pre prehrávané archívy, pokiaľ sú požadované dáta aj z budúcnosti.
Workaround - vypnutie izochrónnej cache.

D2D-3011 KOM
Chyba pri binárnych výstupných meraných bodoch s inverznou polaritou pri IEC104 a IEC101 protokoloch
Bola opravená chyba v KOM-e. Chyba sa prejavila v protokoloch  IEC104 a IEC101 pri použití binárnych výstupných meraných bodov s nakonfigurovanou inverznou polaritou.
Po nadviazaní komunikácie resp. po príjme ""Interrogation"" výzvy KOM proces odoslal hodnoty, pričom chybne znovu invertoval polaritu. Pri jednoduchej zmene hodnoty TRUE/FALSE sa odoslala správna hodnota.

D2D-3007 KOM
Oprava neukončovania transakcie GETOLDVAL v IEC104 protokole pri zapnutom parametri ""LFC History""
Bola opravená chyba v  IEC104 protokole pri zapnutom parametri ""LFC History"", ktorá spôsobila, že príkaz GETOLDVAL sa neukončil napriek tomu, že hodnoty z komunikácie prišli a informácia o ukončení transakcie sa poslala do kernela. Neukončenie sa prejavilo až po nasadení novších patchov archívov (archív s podporou multiwrite).

D2D-3003 EVH
GETARCHSTRUCT konvertuje plantú hodnotu typu Real na neplatnú hodnotu typu Boolean
Pri čítaní platných zaarchivovaných hodnôt do políčok štruktúrovaných premenných typu Boolean akciou GETARCHSTRUCT, GETARCHCOL, GETARCHROW boli načítané hodnoty neplatné.

D2D-2997 HI
Chyba pri určovaní farieb v browseri pri nastavenej farebnej palete
Oprava farbenia browserov. Používala sa systemová farebná paleta namiesto palety zo schémy.

D2D-2970 KNL
Neukladanie zmien obsadených konzol pri licenčnom modely Named Device.
Ak bola aplikácia odštartovaná bez prítomnosti súboru ConsolesInfo.txt, neboli perzistnentne ukladané zmeny obsadenia konzol. Chyba sa prejavila až po reštarte aplikácie tak, že žiadna konzola nebola obsadená. Následný beh už je bez chyby. Počas chybového behu aplikácie sa nedá otvoriť súbor ConsolesInfo.txt na editáciu a má veľkosť 0 bajtov.

D2D-2869 ARC
Oprava fungovania RecalcUseTrezor pre vypočítané archívy používajúce %ARC_GetValue a %ARC_Derivation
Bola opravená chyba, keď vypočítané archívy, ktoré používali funkcie %ARC_GetValue a %ARC_Derivation, po zapnutí RecalcUseTrezor vracali neplatné hodnoty, hoci dáta primárnych archívov boli dostupné v trezore.

D2D-2863 GRED
Úplný zoznam pre schémy označuje schémy s vrstvami typom Zoom
Úplný zoznam pre schémy označuje schémy s vrstvami typom Zoom správne je Layers.

D2D-2857 HI
Nesprávne zobrazenie textu po prepnutí vrstvy.
Oprava chyby zobrazenia nesprávneho textu pri prepnutí vrstvy. Chyba nastáva pri použití textu zobrazujúceho vo vrstve hodnotu a následnom prechode na vrstvu, kde text hodnotu nezobrazuje. Ostával text s hodnotou.

D2D-2780 KOM
Modbus server protokol na TCP - nezatváranie socketov pri prepínaní redundancie
Bola opravená chyba v KOM procese v protokole ""Modbus server"" vo variante Modbus TCP.
Pri prepnutí redundancie resp. pri zmene KOM procesu z aktívneho na pasívny nedošlo k zavretiu serverovského TCP socketu ani k zavretiu TCP spojenia s pripojeným klientom/klientami. KOM proces iba prestal odpovedať na dotazy klientov (čo prakticky spôsobilo rozpad komunikácie).

D2D-2815 GRED, HI
Pád HI pri otvorení schémy
Pád mohol nastať, ak schéma obsahovala skupiny objektov ktoré boli zaradené do iných skupín objektov.

D2D-1961 CALC
Proces CALC hlási bezdôvodne SystemWarning: Performance problem
Ak vo výraze štruktúrovaného počítaného bodu neboli použité štruktúrované premenné, proces CALC po štarte hlásil neoprávnene varovanie pred neoptimálnym výpočtom.

D2D-2678 GRED
Exportovací podadresár zobrazovacej palety
Pri editácii paliet dochádzalo ku strate nastavenia exportovacích pod adresárov pre palety.

D2D-2730 EVH
Chybná interpretácia RPCX pri vyraďovaní z fronty čakajúcich volaní
Pri vyraďovaní čakajúcich RPC volaní z príjmacej fronty inštancie eventu boli odstránené všetky volania na základe zhody mena volanej procedúry bez ohľadu na to či išlo o implementáciu metódy ESL interface.

D2D-2727 EVH
ESL skripty na strane klienta sa po prepnutí redundancie zablokovali pri synchrónnych RCP volaniach servera.
K zablokovaniu mohlo dôjsť aj pri iných synchrónnych interakciách ESL skriptu so serverom. Tento stav sa mohol objaviť jedine v rámci skrtiptov vykonávaných na strane klienta (D2000 HI).
Po reštarte klienta sa problém odstránil.

D2D-2718 HI
%HI_CaptureToFile - pridá do bitmapy čierny okraj
Odstránenie čierneho okraja vľavo a hore.

D2D-2702 KOM
Nefunkčnosť serverového módu protokolu IEC104 Sinaut
Bola opravená chyba v KOM procese v protokole IEC104 Sinaut. Chyba spôsobovala, že napriek nastaveniu parametrov Server Host a Server Port boli tieto ignorované a protokol fungoval v klientskom móde.

D2D-2680 KOM
Odstránený handle leak v protokole ""SIMATIC S7 ISO on TCP"" pri rozpade spojenia
Bola opravená chyba v protokole ""SIMATIC S7 ISO on TCP"", ktorá spôsobovala, že pri rozpade spojenia došlo k handle leaku (neuvoľnený handle na TCP socket), pokiaľ druhá strana namiesto poslania odpovede zavrela socket.

D2D-2578 KOM
Memory leak v IEC101 protokole na linke ""Serial over UDP System+Line Redundant""
Bola opravená chyba v KOM procese týkajúca sa protokolu IEC 60870-5-101, pokiaľ je nakonfigurovaný na linke ""Serial over UDP System+Line Redundant"". Chyba spôsobovala, že pokiaľ komunikácia na jeden z dvoch vzdialených systémov funtovala a na druhý nefungovala, požiadavky na zápis sa zaraďovali do front (lineárnych zoznamov) pre oba systémy, čo spôsobovalo rast pamäte procesu KOM a postupne zvyšovanie záťaže na CPU (s rastom zoznamu) a hromadenie požiadaviek, ktoré nestíha spracovať task obsluhy linky.

D2D-2856 KOM
Oprava spracovania asymetricky oneskorených hodnôt
Bola opravená chyba, ktorá sa týkala oneskorených hodnôt meraných bodov (merané body typu Di, Qi, Dout).
Chyba sa prejavila za týchto podmienok:
- oneskorenie bolo asymetrické (napr. False hodnota mala nakonfigurované oneskorovanie 30 sekúnd ale True hodnota nie)
- viackrát po sebe prišla tá istá hodnota, ktorá mala nastavené oneskorenie
Keď v takejto konfigurácii mal meraný bod hodnotu True a prišla viackrát tá istá hodnota (False, False) a v rámci intervalu oneskorovania (t.j. do 30 sekúnd od príchodu prvej False hodnoty) prišla hodnota True, KOM proces mal zahodiť obe hodnoty False v časovej fronte a hodnota meraného bodu mala ostať True. Namiesto toho sa hodnota po 30 sekundách od príchodu druhej hodnoty False prepla do False, lebo príchod True vymazal z časovej fronty iba prvú hodnotu False.

D2D-2505 GRED
Zbytočná zmena rozmerov objektov po preuložení schémy
Po uložení schémy sa objektom typu text na pozícii generovali a ukladali aktuálne rozmery (dx a dy) aj keď pre tento typ neboli používané. Problém spočíval v xml exporte. Pri porovnávaní so starším xml exportom to vyzeralo tak, ako by sa s objektom manipulovalo. Od teraz sú nastavené vždy na 0.

D2D-2853 HI
Pád HI pri zadávaní času
Oprava pádu HI pri zadávaní času. K pádu dochádzalo pri pokuse prekročiť hranice povoleného rozsahu, keď sa nová hodnota nevošla do rozsahu premennej, v ktorej mala hodnota byť uložená. Napríklad zadanie roku 2199.

D2D-3118 HI
Pád procesu HI pri otváraní schémy
Oprava pádu pri reotvorení schémy počas jej otvárania. Prípad keď sa schéma dlho otvára, neskončila inicializačná časť skriptu a medzi tým dôjde k jej uloženiu v gr.editore.

D2D-2676 GRED
Grafický editor sa otvára mimo rozsahu monitorov
Oprava umiestnenia a veľkosti gr.editora. Na dvoj monitorovom pracovisku s monitormi 1.(-1200..0), 2.(0..1200) kde 2. bol hlavný sa otvoril gr editor na 2. s veľkosťou pre oba monitory. Polovica bola mimo viditeľnú plochu.

D2D-2688 HI
Chybný zoom v XY grafe
Oprava kreslenia XY grafov pre prípad kreslenia priameho spojenia bodov, keď je predošlý bod má väčšia x-súradnicu ako nasledovný a časť priebehu je mimo zobrazovanej plochy grafu.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description