Release Notes D2000 Server 23.0.78.u2 (SK)

BUG FIX:

D2D-6904 Oprava nesprávneho vyhodnocovania výrazu akcie FIND_TRUE, ak v nej bol použitý index pre stĺpec štruktúrovanej premennej.

D2D-5959 Odstránenie nesprávneho prečítania počtu Key (chybne vzdy bolo 0) v kontexte d2000_workbook.xll - volanie Registrykey. V RegInfoKey odstranene prilis intenzivne logovanie do log suboru.

D2D-6583 Oprava pádu HI/EVENT počas vykonávania funkcie %XML_ExportD2ObjToDocument

D2D-6560 Oprava vyhodnotenia rozmeru objektu typu štruktúrovaná premenná \DIM. Chybne vrátilo nesprávnu hodnotu.

ID-12 Oprava OBJAPI - Pri volani ConnectKernel v stave ked je uz pripojeny, vrati API_OK. Predtym vratil API_ConnectError

D2D-6889 Oprava vypočítaného archívneho objektu závislého na periodickom OnRead archíve.

D2D-6840 Oprava akcie SQL_EXEC_PROC . Chyba bola zanesená úpravou  Automatický BEGIN/END pre SQL_EXEC_PROC pre Oracle databázy" dna 7.3.2023"

D2D-6834 Oprava problému pri editovaní archívneho objektu (podľa vzoru).

D2D-6770 Oprava pádu pri použití ICCP/TASE-2 protokolu ako servera. Chybajúca alokácia buffra (prerobil som ho na dynamický) na jednom mieste v kode; nastavil som iba v ItIsAll co stači pre IEC-61850 aj pre ICCP klienta, ale nie pre server.

D2D-6734 Oprava správania KOM procesu so stanicou s nakonfigurovaným odkladom po chybe

D2D-6726 Oprava pádu KOM procesu v protokole IEC-104 na linke TCP/IP-TCP. Redundant pri poslaní synchronizácie času.

D2D-6715 Vylepšenia linky RFC2217 pre nekompatibilné zariadenie Conel LR77 (Ipecon).

D2D-6714 Opravy a vylepšenia paralelného browsovania vo viacerých protokoloch.

D2D-6670 Oprava spracovania getVariableAccessAttributes-Response pre polia štruktúr v IEC-61850 protokole.

D2D-6667 Oprava čítania štatistiky typu časový rez.  Úprava zo dňa 20.12.2022 pre p.Kunscha kvôli zobrazeniu z HI zmenila typ archívu zo štatistického na primárny v BrowseInfo pre štatistiku časový rez". Ale tým pádom som si pokazil prevzorkovanie pri čitaní."

D2D-6655 Vylepšenia a opravy browsovania pre IEC-61850 protokol podpora zadávania ArrayIndex / QualityIndex / TimeIndex v symbolickom tvare ($stVal namiesto 0, $instMag$f namiesto 0.0).

D2D-6648 Oprava vypočítaného archívu počítaného pri čítaní . Zlá časová značka (rovná času pre ktorý bol výpočet žiadaný a nie času poslednej hodnoty argumentu) spôsobila, ze keď bol takýto archív čítaný v rámci %Arc_GetValue, tak vratil hodnotu s tým istym časom. Takže keď niekto iteroval za nejaký interval (a vždy išiel o 1 ms dozadu), tak mu to skončilo s INFINITE_LOOP chybou po 1000 opakovaniach.

D2D-6582 Oprava funkčnosti v redundantných systémoch.

D2D-6573 Oprava prepočtu archívov závislých na štatistických/vypočítaných periodických archívoch.

D2D-6557 Oprava chyby vyčítávania hodnoty exception-schedule v protokole BACnet  + pridanie parametra na zapnutie vypisu DayOfWeek v ramci Date (kvôli Ipeconu a exception-schedule) + oprava zápisu textoveho bodu (aby nezostal transient, ak je prázdny).

D2D-6554 Oprava správania sa Modbus Client protokolu na linke TCP a TCP Redundant - nezatváral sa TCP connect.

D2D-6529 Oprava v prepočte štatistických archívov bez dát (SEPSka, zmazala sa hodnota PRED intervalom, ak bol optimalizovany recalc).

D2D-6501 Oprava vypočítaných archívov (hodnoty objektov vo výrazoch boli konvertované na Real)

D2D-6466 Oprava neukončenej zápisovej transakcie pri rozpade spojenia pre Kosmel, Miba (OPC UA Client).

D2D-6891 V prípade vzniknutého problému v GIT Repository, bolo  doplnené zobrazovanie hlasenie o vzniknutej chybe.

D2D-6862 Oprava chybného zobrazovania umiestnenia aplikačného helpu (nastaveného na serveri) v nastaveniach D2000 HI.

ID-89 V editore doplnené zobrazenie kompilačných správ  pri spustení ladenia.

D2D-6594 Oprava prípadu pádu aplikácie pri tell príkaze REPOSITORY, ak bol zadaný bez parametrov.

ID-92 Oprava  problému pri ukladaní C/S Eventu alebo schémy.

ID-93 Oprava prípadu chybajúceho okna, pre výber inštancie pri debugovaní server eventu.

D2D-6451 Okno sprav - SINGLE a MULTI okno ukladaju rozdielne velkosti

ID-95 Oprava zamrzania ESL editora v stave kompilacie.

ID-96 Oprava padu Eventu, pri vykonani StepOver, ak sa vola z Unitu v scheme pocas cakania na akciu.

D2D-6926 Oprava dead-locku v EDA knižnici pri prepínaní redundancie.

D2D-6908 Oprava chyby EDA_SetDataRangeEx - chyba pri mazaní intervalu zmenového vektora s modifyData_BT_ET v particiovanom tablespace.

D2D-6909 Oprava chyby, keď pri načítaní vektora s id_tablespace null skončí chybou.

ID-102 Doplnený delimiter vo výpise EDA trace.

D2D-6847 Oprava chyba akcie DBS_INSERT, ak štruktúra obsahuje neplatnú hodnotu v inom ako prvom riadku.

D2D-6812 Oprava chyba akcií DBS_INSERT/DBS_UPDATE pri vkladaní prazdnej štruktúry.

D2D-6775 Oprava chyby načítania súboru z html/ui.zip

D2D-6649 Oprava chyby počítania intervalových/popisných vektorov.

D2D-6603 Opravená chyba nesprávného počtu referencií na DB task, po neúspešnom pripojení na DB.

D2D-5898 Oprava problému s HTML5 - HI stracalo focus.

D2D-6479 Oprava aby metadáta v konfigurácii schém neboli ukladané do cache v rámci EVH procesu.

D2D-6865 Oprava eliminácie prenášania dát po pripojení /RD a /RF procesov na SBS

ID-168 Oprava chyby kedy po pokuse kernela o reverzné pripojenie na proces nekompatibilnej verzie sa kernel nezotavil a už sa na proces nepokúšal pripájať.

ID-169 Oprava možnosti, aby sa dal proces zastavit aj ak je v stave START_PENDING.

ID-170 Oprava  chyby d2smc.exe - ACCESS DENIED, ktorý mohol nastať pri zastavovani kernela.

ID-171 Oprava editácia absolutného času s maskou (napr. hh:mi) v browseri, spočívajúca v zachovaní zdrojových ale nezobrazených zložiek času (napr. rok, mesiac, deň). Pred opravou boli zdrojové zložky nahradené zložkami z aktuálneho času.

ID-172 Oprava editácie objektu HTMLIFRAME - v CNF sa nezobrazili subory.

ID-173 Oprava fungovania s postgresql 15.1 - keď v postgresql.conf nie je uvedený port, použije default port 5432.

ID-174 Oprava editácie inštancie v záložkách (oprava editable ListView) v grafickom editore

ID-175 Oprava stavu HI, keď sa modálne okno dostalo pod iné okno a nedalo sa nikam inam kliknut.

ID-176 Oprava chyby na základe chybového hlásenia, že je zamietnuté AD prihlásenie zo skriptu.

ID-177 Oprava stavu, keď hodnota polička štruktúrovanej premennej pri štarte skriptu schémy nadobudlo hodnotu invalid.

ID-178 Oprava multigrafu v tenkom klientovi.

ID-179 Oprava chyby, keď neinicializovaná premenná spôsobí pád kernela,  pri volaní JAPI GetArchiveValuesThroughStatisticalFunction.

ID-180 Oprava nekonečného "zacyklenia" pri XML exporte celej konfiguracie.

ID-181 Oprava obnovenia schém v HI po prepnuti redundancie.

ID-182 Oprava odstránenia medzier z čísiel pri CSV exporte z grafu.

ID-183 Oprava chybného hromadného odpojenia všetkých procesov na WD_ERROR, ak windows systemový uptime dosiahol 776 dní (detaily viď https://stackoverflow.com/questions/64498294/c-call-to-api-function-gettickcount-jumps-18-days )

ID-184 Oprava možného pádu HI po zmazaní uživateľa ktorý je prihlásený v HI.

ID-185 Oprava možného pádu kernela po zmazaní uživateľa ktorý je prihlásený v HI.

ID-186 Oprava zamrznutia okna alarmov v schéme.

ID-187 Oprava zatuhnutia HI pri akcii QUERY ku ktorému došlo vtedy, keď pri predchádzajúcej akcii QUERY bola schéma externe zatvorená.

ID-188 Oprava zobrazenia DualTCP/IP adresy klienta v sysconsole pre reverzne spojenie.

ID-189 Oprava pádu d2connectora, keď z japi príde Jdouble ako NAN alebo +-INF.

ID-190 Oprava pádu HI "dcsp_stream_queuedmsg.adb:166 access check failed"

ID-191 Oprava pádu HI "Exception name: CONSTRAINT_ERROR Message: evj_actions_common.adb:88 index check failed"

ID-192 Oprava pádu HI Message "go_otec.adb 2679 overflow check failed"

ID-193 Oprava pádu kernela "Exception name: CONSTRAINT_ERROR Message: dodm-loglist.adb:221 access check failed"

ID-194 Oprav pádu TCTS "tcl_gc_displayclasic.adb:48 index check failed"

ID-195 Oprav pádu TCTS "Exception name PROGRAM_ERROR Message EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION"

ID-196 Oprava chyby - prenos transactId pri invalid unival-e (FIX kompatibility GTW streamov R070- vs R072+)

ID-197 Oprava nefunkčnosti redundancie keď kernel ma port iny ako 3119.

ID-198 Oprava zobracovania objektov D2000 - bitmapove palety v TCL

ID-199 Oprava formátovania čisiel pri exporte z grafu v TCL.

ID-200 Oprava posunu čiary v grafe o periódu pri štarte archivoch. Čas: začiatok vs. koniec intervalu. Archivné hodnoty + živé dáta v TCL.

ID-201 Oprava kreslenia sučtovaných grafov v čase z budúcnosti, oprava symetrických osí, úprava stupnice na Y osi - neukazujú sa desatinné miesta ak nemusia - v TCL.

ID-202 Opravy farbenia a centrovania radio buttonov a checkboxov TCL.

ID-203 Oprava "single sign-on" ak aplikácia nie je v ROOT adresari v TCL.

ID-204 Oprava zdvojenia stupnice Y-osi (ak je bez destinných miest) v TCL .

ID-205 Oprava nesprávnej velkosti grafu po otvorení v TCL.

ID-206 Oprava pádu TCTS v prípade chybnej, alebo neuplnej konfigurácie.

ID-207 Úprava správania sa EVH v stave, ak kernel riadene skonči (pošle správu CProcesCtrlMsg stop). Vtedy EVH skonči s exitcode=0, z dôvodu aby ho OS servis znovu spustil.

ID-209 Oprava zriedkavej ale občas sa vyskytujúcej chyby keď proces po pripojení, spôsobí pád kernela "Error message: TProcesMessage_Task - M.CONTENTSYNC.CCHECKCONTENTCACHE Exception name: CONSTRAINT_ERROR Message: mmp.adb:200 invalid data".

ID-214 Oprava neodstránenia JAVA knižnice na používateľských staniciach.

ID-219 Oprava zobrazenia popisu objektu pre externé premenné a ich tooltip. (SDD2K-467 Nefunguje prenos parametrov na komponente)

ID-225 Odstránenie hazardného stavu pri inicializácii ESL scriptu a Java scriptu.

ID-226 Oprava pád CNF pri vyvolaní kontextovej ponuky.

ID-227 Oprava zobrazenie popisov osi v grafe.

ID-228 Oprava v D2000 TCL bola chyba ovladania cez index premennu.

ID-232 Oprava možného zamrznutia komunikácie cez DUAL TCP/IP

ID-233 Oprava nefunkčných checkboxov pri zviazaných browseroch.

ID-234 Oprava chybnej identifikácie autora zmien v nástroji GIT (1)

ID-235 Oprava  prenosu hodnoty typu relatívny čas  v GTW.

ID-236 Oprava aktívneho nastavovania hodnoty objektu. (Nefunkčnosť zistená v RIS)

ID-239 Oprava kreslenia pruhových grafov v TCL.

ID-243 Oprava "orezania" uvodzoviek v --GRAPH-EXPORT-TS-MASK.

ID-246 Zamedzenie výskytu plaintext hesla v pamati procesu.

ID-250 Oprava pádu HI pri zatvorení okna konverzácií.

ID-251 Oprava padu pri starte HI. HIDPI kreslenie uvodnej BMP.

ID-252 Oprava nesprávného nastavenia tlačidiel cez funkciu %HI_SetGraphButtons.

ID-253 Oprava nespravného kreslenia priebehov grafu po volani funkcie %HI_SetGraphButtons. Problém nastával, ak funkia bola volaná z inicializačnej časti schemy a výber otváraného grafu sa nastavoval cez %HI_SetConnectedObj.

ID-254 Opravy pre detail prenosu hodnoty zo schémy do nového typu schémy.

ID-256 Oprava nespravného nastavenia tlačidiel cez %HI_SetGraphButtons

ID-257 Oprava nespravného kreslenia priebehov grafu po volani funkcie %HI_SetGraphButtons. Problém nastával, ak funkia bola volaná z inicializačnej časti schemy a výber otváraného grafu sa nastavoval cez %HI_SetConnectedObj.

ID-259 Oprava prenosu hodnoty do bubliny

ID-260 Oprava chybného vykreslenie palety komponenty. Odstranený problém s indexovými premennými.

ID-261 Oprava chyby, kedy indexové premenné v schémach  prepisovali cache štrukturovaných premennych - riadky do štrukturovanej premennej.

ID-262 Oprava chyby, kedy indexové premenné v schémach  prepisovali cache štrukturovaných premennych (2).

ID-263 Oprava chyby, kedy indexové premenné v schémach  prepisovali cache štrukturovaných premennych

ID-264 Oprava výpočtu kontrolných hraníc pre zobrazenie upozornení na prekročenie max.počtu objektov

ID-265 Oprava výpočtu kontrolných hraníc pre zobrazenie upozornení na prekročenie max. počtu objektov.

D2D-6798 Zákaz prístupu na okno alarmov funkciou skriptu %HI_Enable v schéme, sa upravil tak, aby nebolo zakázané cele okno, ale iba ovládanie stavu alarmov

ID-268 Oprava zobrazenia druhej farby podkladu zobrazovanej schémy. Gradientový podklad schémy nastavený v parametroch schemy.

ID-269 Oprava zobrazenia druhej farby podkladu zobrazovanej schémy. Gradientový podklad schémy nastavený v parametroch schemy.

ID-274 Oprava chyby pri použití undo - pre zmenu pozicie grafických objektov pomocou klavesnice pri editacii schemy.

ID-277 Oprava chyby aby sa zapamätal posledný stav spôsobu zobrazenia dát zobrazujúci okna zoznamov bitmap a fontov.

ID-279 Oprava možného pádu vo vypise - bol neplatný odkaz.

D2D-6784 Oprava chyby pre stratu poskytnutia zoznamu použitia objektu po neuspešnom pokuse o jeho zrušenie.

ID-282 Oprava pádu grafického editora pri pokuse z okna výberu schémy na pripojenie do objektu v grafickom editore, otvoriť schému na editovanie.

ID-283 Oprava pádu grafického editora a nové usporiadania zoznamov BMP a FNT.

ID-284 Oprava kreslenia ikôn vo windows prvkoch strom a založky.

ID-285 Oprava pádu pri zrušení textového štylu v grafickom editore

ID-286 Oprava pádov pri použití objektov bitmap typu JPG a JPEG.

ID-287 Oprava Funkcie %HI_ShowLine, keď  nezobrazila priebeh v grafe, ak ten bol nakonfigurovaný ako nekreslený a nie je v tabuľke. Úpravy pre DPI.

D2D-6569 Oprava chyby pri vytváraní zobrazovacej palety podľa vzoru.

ID-292 Oprava chyby kreslenia bmp a textu.

ID-293 Oprava otvárania zostav - veľkosť si riešia okna schém a grafov.

ID-294 Oprava pádu HI pri pokuse o tlač schémy, keď je v HI otvorených vyše 1000 schém.

D2D-6688 Zlepšenie zadávania parametrov rozmerov schémy a ich chybových výpisov

ID-296 Oprava pozostatkov kreslenia v schéme po kopirovaní objektov s lokálnymi premennými z inej schemy.

ID-299 Oprava pádu grafického editora, pri vytvárani prístrojov.

ID-300 Oprava nesprávnej pozície tlačidla výberu objektu.

ID-301 Oprava nekorektného vyhodnotenia pozície skupiny.

ID-303 Oprava rozsahu počtu položiek pre winlib-autocompletion.

D2D-6619 Oprava výberu bmp pre grafický prístroj záložky.

ID-305 Oprava pádu HI pri načitavaní schémy - pri sledovaní rýchlosti jej načitavania - DbgMsgDuration, keď sa schéma nenačitala v jednom cykle.

ID-308 Oprava chyby keď pri pokuse o mazanie položky v zobrazovacej palete, sa mazala položka nasledujúca za položkou, ktorú sme chceli zmazať.

D2D-6595 Oprava chyby keď objekt tlačidlo prekrýva iné objekty, nie je možné ho posunúť o úroveň nižšie

ID-313 Oprava pádu HI pri zobrazení autocomplete listu.

ID-314 Oprava padu ku ktorému dochádzalo v dôsledku delenia nulou.

D2D-6548 Oprava chyby nesprávneho výpočtu oblasti GO v HI pre 3 - bodový oblúk.

ID-317 Oprava chyby, keď okno HI nemalo fokus a na stlačenie klávesy ESC sa mohla nechcene zatvoriť schéma pod ním.

D2D-6538 Oprava chyby v prístroji Alarm -keď sa na schéme nezobrazovali aktívne alarmy.

ID-319 Oprava pádu grafického editora, ku ktorému došlo v SEAS.

ID-320 Oprava nedostatku miesta pri max. pouzití paliet a s konektami na štrukturované premenné.

ID-322 Oprava chyby nezobrazovania čisla riadku pre stlcový (Column) archív.

ID-323 Oprava pádu HI pri výpočte ôs v grafe - neočakávaná hodnota.

D2D-6465 Oprava zmeny šírky čiary a veľkosti zaoblenia rohov obdĺžnika pri zmene jeho veľkosti podľa zmeny veľkosti schémy pri nenastavené parametra Zoom. Pred opravou sa obdĺžniku menil rámik a zaoblenie.

ID-326 Oprava chyby pridavania nových bmp do D2000.

ID-328 Ostranenie bezpečnostného hazardu: Meno uživateľa v logoch. Možnosť maximalizovat hi z konfigurácie multimonotoru.

GDPR:

D2D-6587 Podpora Typov Osobných údajov a Účelov použitia - GDPR

D2D-6454 Rozšírenie anonymizácie používateľa v monitorovacej databáze

Improvement:

D2D-6859 Zvýšenie maximálnej dĺžky textového reťazca použitelného v ESL zo 100 000 znakov na 5 MB.

D2D-6753 Rozšírenie ladiacich informácií pri akcii EXPORT_CSV

D2D-6635 Doplnenie vlastnosti Funkcie %RToStr, aby ako prvý parameter akceptovala ako aj hodnotu atribútu \HBJ.

D2D-6620 Vystavenie REST API pre definované RPC procedúry. Generovanie YAML suboru - doplnenie formatu pre type: integer format: int64 a type: number format: double pre ams time date-time

ID-14 Podpora pre Inštančné otváranie schém

ID-15 Doplnený hromadný insert pre PG tabulky - oci.

D2D-6940 Implementovaná možnosť zmeny rodiča XML importom.

D2D-6929 Implementovaná podpora UPSERT-u pre PostgreSQL v DB(S)_INSUPD

D2D-6920 Implementovaná podpora cieľového stĺpca štruktúry v Modbus Client protokole.

D2D-6905 Implementovaná podpora /RD a /RF v D2000 ODBC ovládači.

D2D-6900 Doplnená možnosť editácie rodiča z editačného dialógu objektu.

D2D-6899 Implementácia parametra Accept Older Time v protokole OPC UA.

D2D-6866 Podpora práce viacerých komunikačných protokolov v redundancii: Dopracovanie pre async/modem linky a pre viacero protokolov purge (JM TA5), úprava, ze štartovací parameter /DBSH sposobí zatvorenie seriového portu, keď je KOM pasivný (lebo existujú rôzne scan režimy).

D2D-6864 Rozšírenie D2000 KomAPI o funkciu GetApplDir na zistenie aplikačného adresára.

D2D-6861 Implementovaná podpora príkazu GETOLDVAL so špecifikáciu masky - podpora pre transparentný gateway.

D2D-6796 Implementácia archívneho režimu pre D2000 Gateway. Podpora čítania GETOLDVAL (na strane klienta) a obsluha štrukturovaných archivov (na strane servera).

D2D-6858 Implementácia podpory počúvania na konkrétnej IP adrese pre Gateway server + ako vedlajši dôsledok aj počuvanie na IPv6. Aj GtwCli sa vie pripajat k IPv6.

D2D-6851 Implementácia rozšírenia tell príkazu SHOW o zobrazenie stavu stanice.

D2D-6848 Implementovaná podpora cieľového stĺpca štruktúry pre IEC-104 protokoly.

D2D-6838 Implementované rozšírenie funkčnosti tlačidla Test" v konfigurácii objektu typu Tabuľka o zoznam stlpcov, ktoré existujú v DB ale nie v D2000 a odstránenie čiarky."

D2D-6835 Implementovaný nový typ konverzie pre celočíselný vstupný meraný bod. Ošetrenie výnimky a podpora posunu doprava (ak je záporné čislo).

D2D-6774 Implementované zvýšenie rýchlosti akcií DBS_INSERT, DBS_UPDATE, DBS_INSUPD na Oracle : ak ins/upd 1 riadok, tak pôvodným spôsobom, aby sa zachovali normálne chyby ORA-12899: hodnota je pre stĺpec XX" (skutočná šírka: 88, maximálna šírka: 65) príliš veľká namiesto krytických ORA-24381: chyby v polovom DML".

D2D-6825 Implementované zrýchlenie otvárania sa objektov typu Linka a Stanica v CNF.

D2D-6822 Implementácia linky TCP/IP-TCP System Redundant

D2D-6818 Úprava pre akcie DBS_READ/INSERT/DELETE - vrátia chybu, ak sú hodnoty v kľúčových stĺpcoch neplatné.

D2D-6817 Implementácia funkcie %HI_RefreshDataTrans na obnovu zobrazovača po skončení transakcie.

D2D-6518 Implementovaná podpora viacerých aktívnych KOM procesov. Oprava chovania potvrdzovania hodnoty operatorom. Ak máme 2 aktívne KOM procesy (load balancing) a zapnuté AckForValue, po zobrazeni v HI sa pošle CChangeACK obom. Obaja poslu hodnoty s NoAckValue=False, ale jeden z nich môže byť bez komunikácie, takže posiela staré (prípadne Unknown) hodnoty reálne ETC (EIF) TLFC CZ, komunikacia IEC104 s CEPS. Takže odfiltrujeme starú hodnotu"

D2D-6783 Podpora spracovania impulzov v protokole EDW LPEX V2.0

D2D-6782 Implementovaná podpora tell príkazu SETPTADDR aj pre OEM protokoly.

D2D-6781 Implementácia detekcie a ovládania pripojenia k viacerým zadaným hostom na linkách TCP/IP-TCP, TCP/IP-TCP Redundant a RFC2217 Client  Flagy na linke ukazujú, cez ktorého hosta je spojenie nadviazané. Tell príkaz LNALTERPATH slúži na zistenie stavu aj prepinanie. Pochopiteľne, iba klientské protokoly a aj to nie všetky (GenericUser má vlastné flagy a Simatic-S7 má až 4 paralelné spojenia, takže tam to neriešime).

D2D-6767 Implementovaná podpora zápisu do meraného bodu s typom hodnoty Date Time (8B) v protokole KNX.

D2D-6756 Implementovaná podpora zápisu v protokole IEC61850 (SBOw) - zakazovanie/povolovanie WriteParameters v závislosti od typu hodnoty a od typu zápisu (WriteType).

ID-46 Úprava funkcie %FileSize s výstupom v požadovaných jednotkách (2.nepovinny parameter). Keď sa parameter nezadá je nastavený na 1024 a výsledok je v kB. Ked sa zada 1, vysledok je v Bajtoch. Ked milión (alebo 2^20), v MB.

D2D-6743 Implementované vylepšenia v protokole Ethernet/IP.

D2D-6691 Implementované rozšírenie KomAPI funkcie TraceComTextFile o dynamickú podporu adresárov.

D2D-6683 Podporený prenos spontánnych OldVal hodnôt cez gateway a do API procesov.

D2D-6669 Podpora vstupných meraných bodov typu Ai, Ci pre Single Command/Double Command / Regulating Step Command v protokoloch IEC-104, IEC-104 server, IEC-104 Sinaut.

D2D-6659 Implementovaná možnosť zobrazenia skriptom vkladaných dát v budúcnosti v grafe (doplnenie vypisu).

D2D-6651 Implementovaný nový parameter Read After Write" pre Modbus Client protokol".

D2D-6650 Podpora zastavovania komunikácie v ICCP protokole  + oprava možného pádu KOM procesu pri ukončovaní ICCP komunikácie.

D2D-6636 Podpora hesla" pre prácu s riadiacimi jednotkami ComAp ", pre Modbus Client protokol.

D2D-6646 Podpora zadania oneskorenia v časových parametroch stanice s presnosťou na milisekundy.

D2D-6628 Optimalizácia čítania po viacerých zápisoch pre MODBUS Client protokol.

D2D-6621 Implementovaný automatický BEGIN/END pre SQL_EXEC_PROC pre Dbmanager v ODBC verzii + Oracle  - oprava pre ODBC syntax začinajúcu '{' napr. '{ call PROCEDURE_NAME}'.

D2D-6618 Podpora File I/O" linky pre Generic Use Protocol"  + čistenie a zjednocovanie #APPDIR# v iných protokoloch.

D2D-6613 Doplnená podpora TCP/IP-TCP linky pre IEC62056-21 protokol - zatváranie spojenia pre pasivny/SBS Kom proces.

D2D-6608 Implementovaná nová callback funkcia GetOemProtName v KomAPI pre Ipecon.

D2D-6586 Podpora ďalších dátových typov do protokolu ELGAS-2

D2D-6581 Podpora TCP linky pre Alya Lubrikácie protokol.

D2D-6577 Podpora TCP linky pre Alya Gina protokol : nastavenie stavu stanice po uspešnom čítaní dat.

D2D-6559 Podpora práce so scaled value" ASDU pre analógové merané body  pre CEPSku"

D2D-6550 Implementácia sledovania hodnoty verifikujúceho objektu pre p. Kunscha.

D2D-6515 Podpora tell príkazu LNALTERPATH pre OPCUA linku (pre default klienta)

D2D-6496 Podpora zariadenia MaxTronic 15D v protokole OneSoft devices.

D2D-6474 Implementácia parametra Object Reinit Delay" pre OPC UA Client protokol"

D2D-6457 Implementácia príkazu REFRESH_TABLES

D2D-6844 Doplnená podpora JAVA callstacku.

D2D-6863 Pridanie modulu diagnostic pack do ESL editora a panela s diagnostickymi informaciami o skripte.

D2D-6552 Implementacia API pre zobrazenie ESL-DP v CNF2

D2D-6449 Nová funkcia pre Event -  %IsConnectedBySAS

D2D-6639 Bolo podporené cachovanie vypočítaných hodnôt neintegrálnych popisných a intervalových vektorov v globálnej cache. Integrálne hodnoty sú, tak ako doteraz, cachované len v klientskej cache.

D2D-6832 Boli implementované nové EDA-L funkcie %Rnd, %RndVector a %RndReset slúžiace na generovanie pseudo-náhodných hodnôt.

ID-115 Implementácia kompatibility s GNATPro 23.

ID-116 Aktualizacia winpthreads

D2D-6793 Proces dbmanager_ora bol upravený na novú verziu OCI.THICK knižnice (ktorú používa už dlhodobo edaserver) s cieľom zvýšiť stabilitu a odstrániť chyby, ktoré mala pôvodná OCI.THICK knižnica. Okrem iného je funkčná práca s CLOB-mi (DB_READ_BLOB, DB_UPDATE_BLOB), doteraz fungovali iba BLOBy. Pribudla aj práca s textami neobmedzenej dĺžky.

D2D-6772 Podpora LOB a unbounded typov v OCI.Thick - Oprava piece-wise zápisu - odstránený warning - kompatibilita s GNATPro 23.

D2D-6790 EDA-L funkcie %Max a %Min boli rozšírené o možnosť výpočtu maxima a minima aj zo zadaných hodnôt.

D2D-6780 Implementovaná EDA-L funkcia na načítanie historických hodnôt vektora %LoadVectorHistoricData.

D2D-6779 Úprava logovania zápisu do periodických vektorov.

D2D-6735 EDA-L funkcia %Sort bola rozšírená o možnosť usporiadať hodnoty lokálneho vektora na základe hodnôt iného vektora.

D2D-6724 Bola implementovaná nová EDA-L funkcia %GetIndex, ktorá vracia index hodnoty vektora platnej v danom čase.

D2D-6723 Bola implementovaná nová EDA-L funkcia %Find na vyhľadávanie hodnôt vo vektore.

D2D-6663 EDA-L funkcie %GetFlag(A|B|C|D|Weak|Locked), %Valid a %N_A akceptujú na vstupe aj vektor. V takomto prípade vracajú vektor s hodnotami 0 a 1 reprezentujúcimi hodnotu príznaku.

D2D-6631 Bola implementovaná nová EDA-L funkcia %GroupAggregate, ktorá vykonáva agregácie nad hodnotami patriacimi do rovnakej skupiny hodnôt.

D2D-6630 EDA-L funkcia %LoadVectorData bola doplnená o podporu pomenovaných parametrov.

D2D-6473 Implementovaná optimalizácia volania spätného kanálu - zvýšená verzia db a doplnene upgrade skripty.

D2D-6624 Implementácia použitia lokálnych indexov pri partíciovaných tabuľkách v Oracle.

D2D-6622 Pre EDA server bola implementovaná - thread-safe DISCONNECT_FROM_DB.

D2D-6601 Vznikol nový tell príkaz EDA servera GET_DBTASK_INFO, ktorý na základe id databázového vlákna vypíše informácie o vykonávanej akcii klienta.

D2D-6607 Bolo umožnené sekvenčné spracovanie príkazov dávky cez EDA_ExecuteBatchRec. Takéto správanie je možné povoliť parametrom v štruktúre voliteľných parametrov.

D2D-6606 Doplnenie možnosti zmazania intervalu vektora: J-EDA

D2D-6600 Boli implementované nové EDA-L funkcie %GetVectorId a %GetVectorName na získanie id resp. mena vektora.

D2D-6599 EDA-L funkcia %Compare akceptuje ako hodnotu parametra pri nesplnení podmienky aj premennú typu vektor.

D2D-6472 Bol implementovaný plnohodnotný read-only režim EDA servera, ktorý umožňuje čítanie dát pomocou read-only databázového pripojenia.

D2D-6198 Výpisy do logu cez EDA-L funkcie %Put, %Put_Line, %Put_Time a %Put_Vector sú kvôli ich negatívnému vplyvu na výkon štandardne vypnuté. Zapnúť ich je možné novou externou funkciou EDA_EnableEDALPut.

ID-157 Pridaná vlastnosť - ak nejde alebo je vypnuty IP MULTICAST, kernel sa nespusti ak nevie exkluzivne bindovat UDP port (zamedzi to problemom v RD ked nejdu multicasty)

ID-158 Pridaná autentifikacia voci active directory dedikovana na event(3)

ID-160  Pridaný parameter  --NO-JVM -  umožňuje zakázať load JVM

D2D-6824 Pridaná nová funkcia %HI_RefreshDataTrans

ID-208 Úpravy a zjednodušenia štartovania procesov.

ID-210 Pre viacnasobné spustenie HI.EXE bol doplnený prepínač /MI.

ID-211 Do hwinfo.exe bola doplnená možnosť dekódovať  vygenerovaný *.hwi súbor.

ID-212 Implementovaná konverzia BMP a ICO do (transparentnych) PNG pre TCL.

ID-216 Implementácia java call chain v RPC.

ID-217 Implementácia listView funkcia EnsureVisibleCol.

ID-218 Implementovanie stavu licencie do systémovej štruktury.

ID-220 Implementácia paralelizacie eventov.

ID-221 Podpora posielania CClientInfo z JAPI procesov.

ID-222 Implementácia podrobnejších výpisov ak nesedí licencia z licenčného súboru.

ID-223 Doplnený prepínač /AX pre HI.exe, ktorý potlačí otvorenie zostavy, alebo schémy uživateľa po prihlasení.

ID-224 Implementácia prepinania externej/internej SPNEGO autentifikacie.

ID-229 Doplnenie funkcionality pre viac pásiem aj v TC

ID-230 Doplnenie TCL export z grafu - custom formát časových pečiatok.

ID-231 Stav a kontrola objektu v TC.

ID-245 Doplnený výpis nastavenej frekvencie watchdogov.

ID-258 Doplnené korektné kreslenie objektov D2000 bitmap, cez GDI+

ID-267 Doplnené otváranie Tollbarových schém na rozmer okna podla svojej velkosti.

D2D-6807 Podpora možnosti zobrazovania 10 rôznych farieb testovacích verzii aplikácii 10 HI.

ID-271 Pridanie nových funkcií skriptu %ComputerIsLocked - vráti stav uzamknutia počítača; %GetStartParametersNum - vráti počet štartovacích parametrov procesu v jeho v príkazovom riadku; GetStartParametersNr - vráti požadovaný štartovací parameter procesu z jeho príkazového riadku.

D2D-6801 Pridaná možnosť ukončenia behu grafického editora. Je vyžadované potvrdenie od užívateľa.

ID-273 Doplnená informacie o gdi a user objektoch do hip.log. V logu sa zobrazí upozornenie na možné prekročenie max.počtu objektov pre proces hi.

ID-275 Pridaná možnost zmeniť dátum pri maske hh:mi.

ID-276 Doplnená možnosť - vo vybraných zoznamoch GRED zobraziť - pre administátorov, počet objektov, ktoré daný objekt použiva.

ID-278 V zoznamoch skupín grafického editora, bola pridaná fiktívna skupína - nepouzite objekty.

D2D-6765 Pridaná možnosť ručného nastavenia hodnoty vzdialeného objektu (Cnf, HI). Doteraz bolo podporené nastavovanie hodnoty vzdialeného objektu iba cez riadiaci objekt.

ID-288 Doplnenie vlastnosti okno tlače - neponúka na tlač komponenty, ktoré obsahuje tlačená schéma.

ID-289 Implementovaný nový spôsob editácie farebnych paliet

ID-290 Doplnená možnosť ziskania informacie, ktoré schémy sú otvorené ako komponenty.

D2D-6679 Zneplatnenie hodnoty typu Absolútny čas v Entry Fielde

D2D-6654 Podpora mulitmonitor HI na obrazovkách s rovnakým rozlíšením, ak je pripojená obrazovka s iným rozlíšením (V2).

ID-302 Doplnená priprava na konfiguráciu default parametrov GO.

ID-306 Pridané kreslenie bmp cez HDC

D2D-6597 Pridaná možnosť detekcie nečinnosti používateľa. Úprava mena funkcie OnUserIdle a zrušenie debug výpisu.

ID-309 Konfigurácia popisu lokálnej premennej - doplnenie poznámky do ďalšieho stĺpca v konektovaní externej premennej.

ID-311 Rozširenie informácii o príjme a posielaní správ.

ID-312 Pre casovy interval bola doplnená podpora pre mikro sekundy.

ID-324 Aktualizované úvodne BMP V22.0.74

ID-327 Implementovaná správa pre možnosť maximalizovať hi z konfigurácie multimonotoru.

D2D-6452 Doplnená možnosť práce ESL s premennou schémy typu relatívny čas.

D2D-6797 Podpora Open API Connector - automatizované publikovanie RPC cez REST API prostredníctvom Open API specification, zároveň aj podpora RPC volaní na REST API volania cez ten istý standard.

D2D-6625 Podpora monitorovania všetkých /api HTTP volaní v integrovanom monitorovacom systéme Smart Web.

ID-321 Implementovaná podpora pre mikrosekundy.

Performance:

D2D-6826 Rozšírenie funkcionality akcie DB_REFRESH_TABLE na obnovu zobrazovačov po skončení transakcie

D2D-6592  Oprava zápisu do tabuľky eda_vektor_data_changelog.batch pre  insert/update/delete hodnôt vektorov v rámci jedného EDA tablespace.

ID-213 Zväčšenie limitu počtu riadkov štrukturovanej premennej  v CNF na 10000.

ID-240  Optimalizácia počtu canvas elementov v grafoch TCL.

D2D-6461 Optimalizácia REST API pre hromadné sťahovanie EDA vektorov a archívov.

Security:

D2D-6455 Upravené kryptovnie hesla  k objektu databaza v syscfg.

UX/UI:

D2D-3050 Pridaná podpora pre monitory s vysokým rozlišením - HIDPI

D2D-6820 Rozťahovanie toolbarovej schémy pri zmene šírky HI

ID-237  Zobrazenie prihlaseného uživateľa na procesoch v sysconsole.

ID-238  Upravené názvoslovie stavu redundancii v sysconsole

ID-241 Zobrazovanie zjednodušenej legendy pod grafom bez scrollbaru v TCL .

ID-242 Pridanie možnosti zapinatelných osových pasmiem v TCL.

ID-244 Prispôsobenie - viac "user-friendly" editácia parametrov reverzného pripojenia procesu.

ID-247 Zobrazovanie HOST pre procesy v sysconsole.

ID-248 Zobrazovanie informácií o pripojení pre procesy v sysconsole.

ID-249 Zobrazovanie informácii o stave instančných procesov v sysconsole.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description