Release Notes D2000 Server 22.0.74.u2 (SK)

D2D-4856 Zistenie rozmerov schemy Implementované funkcie %GetPictureConfigWidth a %GetPictureConfigHeight pre získanie rozmerov schémy z konfigurácie

D2D-6090 %FIO_Flush - doplniť funkciu Implemented new function %FIO_Flush

D2D-6293 Udalost OnNewDiaTrendTimeInt vracia zly subcase Oprava hodnoty  _subCase v udalosti OnNewDiaTrendTimeInt pri zruseni zoomu v grafe pomocou mysi.

D2D-6295 Oprava načítavania histórie objektov v CNF pri použití PostgreSQL konfiguračnej databázy Bola opravená chyba, ktorá spôsobila, že CNF zobrazilo celú históriu všetkých objektov, pokiaľ konfiguračná databáza bola na platforme PostgreSQL.

D2D-6299 Nastavovanie Authentication Level v OPC DA a OPC HDA protokoloch "Microsoft zaviedol security hardening kvôli riešeniu bezpečnostných problémov popísaných v CVE-2021-26414. Viac detailov viď ""KB5004442—Manage changes for Windows DCOM Server Security Feature Bypass (CVE-2021-26414)"".
Na rekonfiguráciu D2000 KOM klienta bol pridaný parameter linky ""Authentication Level"". Na sfunkčnenie OPC DA/HDA komunikácie môže byť potrebné nastaviť hodnotu tohto parametra na vyššiu ako je prednastavená RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT.
Pozn: pokiaľ sú OPC klient aj server na tom istom počítači, úpravy nie sú nutné."

D2D-6300 OPCUA server - zverejňovanie premenných typu TmR, Pr, St, Al, Qx V OPC UA Serveri pribudla podpora pre zverejňovanie hodnôt typu TmR, Pr, St, Al, Qx.

D2D-6304 Nová funkcia %GetObjTechUnit Funkcia vráti technické jednotky objektu podľa jeho jednoznačného identifikátora (HOBJ) v systéme D2000.

D2D-6307 Parameter /XOV pre GtwCli v transparentnom móde "V procese D2000 GtwCli pribudol parameter /XOV. Pomocou neho je možné špecifikovať mená objektov, ktoré v režime transparentného gatewaya nebudú prenášané.
Príklad: Prenos všetkých štruktúrovaných premenných okrem systémových dosiahneme špecifikovaním /ROVSV.* /XOVSV._System*"

D2D-6309 Parameter /MON pre GtwCli v transparentnom móde "V procese D2000 GtwCli pribudol parameter /MON<expression,replacement>. Pomocou neho je možné špecifikovať regulárne výrazy a ich náhrady. V režime transparentného gatewaya budú v názvoch objektov hľadané regulárne výrazy a nahradzované.
Príklad: Odstránenie reťazca ""MPPS."" v menách otváraných objektov dosiahneme špecifikovaním /MONMPPS.,
Náhradu MPPS -> MES dosiahneme parametrom /MONMPPS,MES"

D2D-6310 Monitorovanie do suboru - uprava Uprava formatu zaznamu do suboru.

D2D-6313 Oprava arcsynchro pre komprimované trezory Bola opravená chyba v utilite arcsynchro. Chyba sa prejavila pri napĺňaní trezorových segmentov na platforme PostgreSQL. Pokiaľ bol segment č. 0 už komprimovaný a plnili sa iné segmenty (1, 2, atď), tak napĺňanie neprebehlo.

D2D-6317 Chybne prekreslovanie grafu v pasmach Oprava kreslenia grafu ked pri zobrazenych pasnmach pridu nove data zo skritpu.

D2D-6321 Oprava výpočtu vypočítaných zmenových archívov "Bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných filtrovaných archívov. Chyba bola zanesená v dôsledku implementácie D2D-6205 ""Optimalizácia opakovaných prepočtov"" a vyskytuje sa v patchoch novších ako 12.11.2021.
Workaround je vypnutie izochrónnej cache ."

D2D-6326 Dbmanager: podpora práce s BLOB hodnotami v textových premených "Proces DbManager dokáže čítať BLOB polia do textových premenných. Štandardne sa snaží interpretovať reťazec ako UTF-8. Pokiaľ je zadaný štartovací parameter /DBX, tak ho bude prevádzať jednotlivé písmena do hexa kódu podľa ASCII tabuľky, tj ak je v BLOBe reťazec ""ABC"" ,  načíta sa ""414243""."

D2D-6330 Oprava zriedkavého časového hazardu pri prepočte vypočítaných archívov Bol opravený zriedkavý časový hazard pri prepočte vypočítaných archívov. Hazard sa prejavil iba v systémoch s intenzívnymi prepočtami a s nakonfigurovanými viacerými zapisovacími taskami. Dôsledkom bolo nedobehnutie niektorých výpočtov, čo sa prejavilo tak, že položka PendingStatRequests v systémovej štruktúre SV._System_ArchivPerformance nikdy neklesla úplne na nulu.

D2D-6333 Oprava protokolu IEC62056-21:2002 File I/O na platforme Linux V protokole IEC62056-21:2002 File I/O bola opravená chyba spôsobujúca pád KOM procesu na platforme Linux.

D2D-6334 Archív - Vylepšenie ladenia pre skriptom plnené archívy "V procese D2000 Archív pribudli nové ladiace kategórie:
DBG.ARCHIV.MANUAL_UPDATE_VALUE - výpisy spracovania akcie UPDATEARCHVAL a ručnej editácie hodnoty v HI
DBG.ARCHIV.MANUAL_INSERT_VALUE - výpisy spracovania akcie INSERTARCHARR
DBG.ARCHIV.MANUAL_READ_BEFORE_IU -pri vkladaní hodnôt akciami UPDATEARCHVAL a INSERTARCHARR sa najskôr skontroluje, či už hodnota nie je v archíve. Ak áno, nevkladá sa. Ak je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.MANUAL_READ_BEFORE_IU.DBG, hodnota sa vypíše.
Bol aj rozšírený tell príkaz SET_OPTION o klauzulu WATCH_OLD_VALS, pomocou ktorej je možné vypisovať primárne archívy, ktorým prišli hodnoty staršie ako definovaný čas."
D2D-6336 Podpora %IGNORE adresy meraného bodu pre viaceré protokoly "Pre nasledujúce protokoly bola implementovaná podpora %IGNORE adresy meraného bodu:IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
IEC 870-5-104 Server
IEC 870-5-104 Sinaut
IEC 62056-21:2002 File I/O
IEC 62056-21:2002 Serial
MODBUS Client
MODBUS Server
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
SNMP"

D2D-6338 Oprava pri prepočte vypočítaného zmenového archívu "Bola opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri prepočte vypočítaného zmenového archívu.
Chyba vznikla úpravou D2D-6205  ""Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC)"" z 26.10.2021."

D2D-6342 Kernel - Oprava aktualizácie zoznamu pri premenovaní objektu v dôsledku XML importu "Bola opravená chyba v kerneli, v dôsledku ktorej sa neaktualizoval zoznam objektov po premenovaní objektu v dôsledku XML importu. (Aktualizácia po ručnom premenovaní v CNF fungovala bezchybne).
Táto chyba sa prejavila v transparentnom gatewayi, ktorý po takomto premenovaní nedostal notifikáciu o zmene zoznamu a nevyžadal si následne nové mená objektov od gateway servera. Workaround bolo vykonanie reštartu transparentného gatewaya po XML importe, ktorý menil mená objektov."

D2D-6348 Opravy exportu dat tabulky grafu Export dat z tabulky neobsahuje oddelovanie tisicov znakom medzery

D2D-6351 Dbmanager: podpora príkazu CLEAN_STATEMENTS V procese DbManager bol implementovaný príkaz CLEAN_STATEMENTS. Pomocou neho je možné na platforme PostgreSQL vyčistiť cache predkompilovaných statementov (vykoná sa príkaz DEALLOCATE ALL). Čistenie môže zefektívniť prácu s pamäťou a v určítých prípadoch aj zrýchliť prácu databázy.

D2D-6354 Oprava akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB pre súbor s veľkosťou 32768 bajtov Bola opravená chyba v procese DbManager, ktorá mohla spôsobovať problém pri zápise BLOBu s veľkosťou 32768 bajtov pri použití JAPI

D2D-6355 Archív - oprava strácania sa hodnôt pri prepnutí redundancie V procese D2000 Archív bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Archív nearchivoval hodnotu, ktorá bola zmenená počas prepínania redundancie (pred tým, ako sa D2000 Archív stihol pripojiť k novému HOT serveru).

D2D-6357 Korektné ošetrenie exceptionCode 06 (Server is busy) v protokole Modbus Client V protokole Modbus Client bolo implementované korektnejšie ošetrenie exceptionCode 06 (Server is busy). Pri príjme takejto výnimky nebudú zneplatňované hodnoty čítaných bodov (na rozdiel od príjmu iných čísel výnimiek).

D2D-6358 Zvýšenie limitu pre čítanie súboru FIO_ReadWholeFile na 5MB Maximálna veľkosť súboru na čítanie bola zväčšená z 1 MB na 5 MB

D2D-6360 Tell príkaz RELOAD_VALUES pre D2000 Archív V procese D2000 Archív bol implementovaný nový tell príkaz RELOAD_VALUES. Tento umožňuje vynútiť načítanie najnovších hodnôt vybraných objektov z databázy. Táto vlastnosť je použiteľná napr. v testovacích alebo vývojových systémoch, v ktorých sú niektoré archívne objekty (napr. skriptom plnené archívne objekty) vkladané do archívnej databázy externým nástrojom (arcsynchro) a D2000 Archív o tomto fakte nevie.

D2D-6363 Parameter /NES pre DBmanager Bol implementovaný nový parameter /NES (no empty strings) pre DbManager (ODBC verzia). Tento spôsobí, že prázdny reťazec bude do databázy zapisovaný ako NULL (kompatibilita s Oracle, ktorý prázdny reťazec a NULL chápe rovnako).

D2D-6370 Archív - oprava čítania z PostgreSQL trezorov s kompresiou dát V D2000 Archíve bolo opravené čítania z PostgreSQL trezorov s kompresiou dát. Pokiaľ pre načítavaný časový interval neobsahuje trezor žiadne dáta, vrátil hodnotu pred začiatkom času trezora, namiesto hodnoty pred začiatkom požadovaného intervalu.

D2D-6372 Archív - optimalizácia čítania dát z trezorov V archíve bolo implementované vylepšenie čítania dát z trezorov pre platformy Oracle a PostgreSQL. Pokiaľ sa pri čítaní dát konkrétneho archívneho objektu zistí, že N najstarších pripojených trezorov neobsahuje žiadne dáta, táto informácia sa uloží v pamäti archívu. Následné čítanie už nebude pristupovať k týmto najstarším trezorom. Namountovanie trezora (staršieho ako zapamätané číslo trezora) túto informáciu resetne.

D2D-6373 Oprava synchronizácie dát z trezorov V utilite arcsynchro bola opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť pri synchronizácii dát z trezorov - nefungovala synchronizácia stĺpcovýách a štruktúrovaných archívnych objektov.

D2D-6375 Oprava memory leaku v obsluhe SerialOverUDP linky "V procese KOM bol opravený memory leak v obsluhe SerialOverUDP linky. K memory leaku dochádzalo, ak viacero liniek bolo chybne nakonfigurovaných a mali rovnakú hodnotu parametra ""Local Port"" (na tom istom UDP porte nemôže počúvať viacero liniek)."

D2D-6379 Archív, arcsynchro - oprava práce s časovými rezmi V procese D2000 Archív a v utilite Arcsynchro bola opravená chyba spôsobujúca chybnú prácu s časovými rezmi. Dôsledkom mohli byť straty dát (dáta sú síce v archíve, ale v defaultnom časovom reze). Chyba vznikla pri implementácii zariadení.

D2D-6381 Oprava pingovania na platforme Linux "V procese D2000 Server bolo opravené pingovanie IP adries, ktoré bolo prerobené v rámci ""D2D-6220 Podpora IPv6 v KOM procese""."

D2D-6383 Pád Event handlera pri vykonávaní akcie OPEN ... DIRECT Pád nastal ak bola akcia OPEN ... DIRECT vykonávaná v kontexte procesu EVH.

D2D-6400 "Podpora parametra ""Hour Subdirectories in Archive"" v protokole EDW LPEX V2.0" "V protokole EDW LPEX V2.0 pribudol parameter ""Hour Subdirectories in Archive"", ktorý aktivuje archiváciu spracovaných súborov v podadresároch podľa hodín v rámci dňa (tj. 00 až 23).
V prípade veľkého množstva spracovaných súborov je tak zjednodušená ďalšia práca s nimi."

D2D-6415 KNX protokol - podpora typov DPT_TimeOfDay, DPT_Date, DPT_DateTime V protokole KNX boli podporené typy TimeOfDay (3-bajtový relatívny čas), DPT_Date (3-bajtový dátum) a DateTime (8-bajtový dátum a čas) - DPT_TimeOfDay, DPT_Date, DPT_DateTime.

D2D-6419 DbManager - Oprava akcie DBS_READ pre dáta typu BLOB(BYTEA) V procese D2000 DBManager bola opravená chyba v akcii DB_READ/DBS_READ. Ak bola táto akcia volana s parametrom maxRows_Int=-2  a vrátila 1 riadok, tak pre dáta typu BLOB (BYTEA v PostgreSQL) sa dáta zobrazili v hexa tvare.

D2D-6424 HI - Ovladacie okna - dialogFunction = FNCT_INFO_OBJ umoznuje nastavit hodnotu Fixed control dialog allowing setting value when dialogFunction = FNCT_INFO_OBJ

D2D-6425 Podpora Mode D v protokole IEC62056-21 "V protokole IEC62056-21 pribudla podpora Mode D  (pasívne vyčítavanie dát bez posielania výzvy). Aktiviuje sa novým protokolovým parametrom ""Passive Mode""."

D2D-6427 KOM proces - podpora zredundantnenia pre existujúce implementácie OEM protokolov V processe D2000 KOM pribudol štartovací parameter /RXN, ktorý mení správanie OEM protokolov v redundancii. Pokiaľ je D2000 KOM proces pasívny, tak nebudú volané procedúry čítania/zápisu/čítania starých dát/nastavovania aktuálneho času (ReadAllPoints, ReadPoint, WritePoint, ReadStoredData, TimeSyncRequest), čo aspoň pre implementácie jednoduchých protokolo typu request-response postačuje ako úprava pri zredundantnení D2000 aplikácie. Navyše pre linky typu TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant sa pri prepnutí inštancie D2000 KOM procesu na pasívnu zatvorí TCP spojenie/spojenia.

D2D-6431 Možnosť zmeny UUID pre systémové štruktúry V procese D2000 Kernel pribudla možnosť štartovacím parametrom /NS povoliť zmenu UUID systémových štruktúrovaných premenných. Táto vlastnosť môže byť užitočná, ak je nutné prenášať ich hodnoty cez transparentný gateway do inej aplikácie (v kombinácii s premenovaním systémových štruktúrovaných premenných a s funkčnosťou transparentného gatewayu na základe UUID).

D2D-6436 Archív - oprava chyby spôsobenej zväčšením rozmeru SV "V procese D2000 Archív bola opravená chyba, ktorá sa prejavovala tak, že pri zväčšení počtu riadkov štruktúrovanej premennej boli existujúce vypočítané archívne objekty (a teda aj ďalšie vypočítané/štatistické archívy na nich závislé) zle prepočítané (pre nový riadok). Toto sa dialo vtedy, ak rozmer archívu týchto objektov (resp. objektov, od ktorých záviseli) nebol definovaný pomocou dotyčnej štruktúrovanej premennej, ale pomocou rozmeru iného archívu.
Ako workaround sa dal použiť reštart archívu albo definovanie rozmeru archívov pomocou dotyčnej štruktúrovanej premennej."

D2D-6437 Archív - oprava závažnej chyby archivovania v release 21.1.72 "V release 21.1.72 bola opravená závažná chyba. Chyba sa prejaví v štruktúrovaných archívoch (stĺpcové/maticové), pokiaľ sú zapnuté časové rezy.
Dôsledkom chyby je zápis hodnôt do nesprávnych časových rezov a teda chýbajúce dáta pri čítaní.
Okrem patchu archívu je nutné ručne opraviť archívnu databázu a konsolidovať dáta v časových rezoch."

D2D-6438 Archív - oprava prepočtu vypočítaných zmenových archívov "Bola opravená chyba, ktorá mohla spôsobovať chybné hodnoty archívnych objektov, ktoré záviseli na vypočítaných zmenových archívoch.
Chyba bola zanesená v dôsledku implementácie D2D-6205 ""Optimalizácia opakovaných prepočtov"" a vyskytuje sa v patchoch novších ako 12.11.2021.
Workaround je vypnutie izochrónnej cache ."

D2D-6439 KOM - oprava zasekávania komunikácie pri ukladaní objektov V KOM procese bola odstránená chyba, ktorá spôsobovala mrznutie komunikácie a samotného KOM procesu (napr. nereagoval na TELL príkazy) po uložení objektu (linky, stanice, meraného bodu). Chybou boli postihnuté patche z 7.6.2021 a novšie.

D2D-6440 Implementácia parametra RecalcOptimize pre D2000 Archív "V procese D2000 Archív pribudol parameter RecalcOptimize, ktorým je možné zapnúť optimalizovaný prepočet časového intervalu (RECALC) aj pre obdobia, ktoré sú mimo rozsah dát v izochrónej cache, prípadne aj keď izochrónna cache nie je aktívna.

Optimalizovaný prepočet spočíva v načítaní pôvodných cieľových dát pred výpočtom a následne v porovnaní pôvodných dát s prepočítanými. Dáta, ktoré sú identické, nie sú mazané a znovu vkladané."
D2D-6446 Dbmanager - Oprava čítania Boolean premenných (DBS_READ) pre dbmanager_ora V procese D2000 DbManager bola opravená chyba čítania Boolean premenných. Namiesto korektnej hodnoty bol načítaný Invalid. Chyba sa týka iba dbmanager_ora a verzie 21.1.72.

D2D-6582 Kalkulačka - oprava funkčnosti v redundantných systémoch Bola opravená chyba v procese D2000 Calc, ktorá spôsobovala duplicitné prepočty periodických počítaných bodov po prepnutí redundantného systému. To vadilo napr. počítaným bodom, ktoré používali funkciu %PrevV.

D2D-6599 EDA - rozšírenie funkcie %Compare EDA-L funkcia %Compare akceptuje ako hodnotu parametra pri nesplnení podmienky aj premennú typu vektor.

D2D-6600 EDA - funkcie %GetVectorId, %GetVectorName Boli implementované nové EDA-L funkcie %GetVectorId a %GetVectorName na získanie id resp. mena vektora.

D2D-6601 EDA - informácie o DB taskoch Vznikol nový tell príkaz EDA servera GET_DBTASK_INFO, ktorý na základe id databázového vlákna vypíše informácie o vykonávanej akcii klienta.

D2D-6608 Nová callback funkcia GetOemProtName v KomAPI V KomAPI pribudla callback funkcia GetOemProtName, ktorá slúži na prevod čísla protokolu (OEM_Prot1 až OEM_Prot16) na textové meno (zadané ako parameter aplikácie OEM_Prot1_Name až OEM_Prot16_Name)

D2D-6615 Kom - zatváranie TCP spojenia pre Generic User Protocol na pasívnom KOM procese Bolo opravené zatváranie TCP spojenia pre Generic User Protocol na pasívnom KOM procese. Pasívny KOM proces TCP spojenia pre Generic User Protocol nezatváral, čo mohlo spôsobovať problémy pri komunikácii so zariadeniami, ktoré zvládali obsluhovať iba jedno TCP spojenie.

D2D-6616 ESL Editor - Zmeny počas ukladania sa neaplikujú Zakázanie editácie počas ukladania skriptu

D2D-6618 "Podpora ""File I/O"" linky pre Generic Use Protocol" Pre Generic User Protocol bolo podporené čítanie zo súboru pomocou linky File I/O. Čítať možno po riadkoch alebo celý súbor naraz. Po prečítaní je možné súbor zmazať, archivovať alebo nechať tak.

D2D-6619 Nefunkcny vyber bmp pre zalozky Oprava výberu bmp pre grafický prístroj záložky

D2D-6621 Automatický BEGIN/END pre SQL_EXEC_PROC pre Oracle databázy "Pre DbManager pracujúci s Oracle databázou boli doplnené
do akcie SQL_EXEC_PROC (volanie uloženej procedúry) klauzuly BEGIN a END, aby bolo možné volať uloženej procedúry a zároveň aby zostala možnosť aktivovaného DBG.DBMANAGER.SANITIZE.
Volanie uloženej procedúry pre Oracle vyzerá takto:
BEGIN TEST_PROC(:par1,:par2,:par3)  END
teraz je možné ho volať bez BEGIN/END a bodkočiarok, ktoré budú doplnené:
TEST_PROC(:par1,:par2,:par3)
Takto netreba vypínať ochranu proti viacerým SQL príkazom spúšťaným v rámci jednej akcie (DBG.DBMANAGER.SANITIZE)."

D2D-6627 64700 ESL Editor - Zobrazenie počtu záznamov pod jednotlivými záložkami (počet poznámok, ladiacich hlášok ...) ESL Editor - zobrazenie počtu záznamov v titulku niektorých panelov (kompilácia, ladenie, poznámky, body zastavenia)

D2D-6628 Kom - MODBUS Client protokol: optimalizácia čítania po viacerých zápisoch V procese Kom v MODBUS Client protokole bola vykonaná optimalizácia čítania po viacerých zápisoch. Doteraz každý zápis spôsobil vygenerovanie požiadavky na čítanie všetkých registrov príslušného typu (napr. Holding Registers). Optimalizácia spôsobí, že po zápise viacerých registrov rovnakého typu nasleduje jedno čítanie.

D2D-6630 EDA - podpora pomenovaných parametrov vo funkcii %LoadVectorData  EDA-L funkcia %LoadVectorData bola doplnená o podporu pomenovaných parametrov.

D2D-6631 EDA-L funkcia %GroupAggregate Bola implementovaná nová EDA-L funkcia %GroupAggregate, ktorá vykonáva agregácie nad hodnotami patriacimi do rovnakej skupiny hodnôt.

D2D-6634 64700 Reportovanie použitia iného typu ako definícia štruktúry v parametri RECORD reportovania použitia iného typu objektu ako štruktúrovaná premenná v definícii premennej typu RECORD

D2D-6635 Funkcia %RToStr akceptuje ako prvý parameter aj hodnotu atribútu \HBJ "Funkcia realizuje aj prevod hodnoty atribútu \HBJ.
Napríklad:
TEXT _h
_h := %RToStr(Sec\HBJ, ""00000"")
Pred zmenou bola výsledná hodnota neplatná."

D2D-6636 "Modbus Client protokol - podpora ""hesla"" pre prácu s riadiacimi jednotkami ComAp" "V Modbus Client protokole na linke TCP/IP-TCP pribudla podpora ""hesla"" pre prácu s riadiacimi jednotkami ComAp. Hneď po nadviazaní TCP spojenia je možné zapísať definovanú sekvenciu na zadanú adresu. Tento zápis slúži riadiacej jednotke ComAp ako autorizácia."

D2D-6639 EDA - cachovanie neintegrálnych popisných a intervalových vektorov v globálnej cache Bolo podporené cachovanie vypočítaných hodnôt neintegrálnych popisných a intervalových vektorov v globálnej cache. Integrálne hodnoty sú, tak ako doteraz, cachované len v klientskej cache.

D2D-6645 SDD2K-367 - CNF WatchDog Error Zakázanie zatvorenia skriptu schémy v ESL Editore

D2D-6646 Kom - podpora zadania oneskorenia v časových parametroch stanice s presnosťou na milisekundy V D2000 Kom procese pribudla podpora zadania oneskorenia v časových parametroch stanice s presnosťou na milisekundy. Túto vlastnosť využijú aplikácie, pre ktoré rozlíšenie na sekundy je príliš hrubé.

D2D-6648 Archív - oprava vypočítaného zmenového archívu počítaného pri čítaní V Archíve bola opravená chybná časová značka vypočítaného zmenového archívu počítaného pri čítaní. Chyba sa prejavila ak bol tento archív použitý z iného archívu ako argument %Arc_GetValue funkcie. Vypočítaná hodnota bola vrátená s časom, ktorý bol argumentom funkcie %Arc_GetValue, namiesto korektného času (závislého na hodnotách zdrojových archívoch vypočítaného archívu, ktorý bol argumentom funkcie %Arc_GetValue).

D2D-6650 Kom - Podpora zastavovania komunikácie v ICCP protokole "V protokole ICCP pribudla možnosť zastaviť existujúcu komunikáciu. K prerušeniu komunikácie dôjde, pokiaľ sú všetky ICCP stanice na linke vypnuté (StOff). Keď sa komunikačné stanice následne zapnú (StOn), komunikácia sa obnoví.
Táto vlastnosť je využiteľná pri rekonfigurácii ICCP (pridávanie/uberanie meraných bodov a zmeny konfiguračných parametrov ICCP protokolu). Po vypnutí a znovunadviazaní komunikácie sa aplikujú zmeny v konfigurácii (keďže napr. vytvorenie zoznamu požadovaných ICCP objektov prebieha pri nadväzovaní komunikácie)."

D2D-6651 "Kom - nový parameter ""Read After Write"" pre Modbus Client protokol" "V Modbus Client protokole pribudol nový parameter ""Read After Write"", pomocou ktorého sa dá vypnúť spätné čítanie po zápise meraného bodu.
Nastavením parametra na hodnotu NO je možné znížiť záťaž na komunikáciách (najmä sériových) s veľkým množstvom zápisov. "

D2D-6655 Kom - vylepšenia a opravy browsovania pre IEC-61850 protokol V protokole IEC-61850 bola implementovaná oprava browsovania (ak server rozdelil zoznam objektov na niekoľko stránok, tak bola vyžiadaná iba prvá stránka). Boli implementované aj vylepšenia browsovania spočívajúce v grafickom zobrazení ikoniek pre komplexné objekty (zahŕňajúce hodnotu, čas aj príznaky kvality) ako aj nastavenie adries týchto položiek pri vybratí bodu v IEC-61850 browseri. Bola implementovaná aj možnosť zadania textovej adresy komponentu (napr. $t, $q, alebo $mag$f).

D2D-6659 Archív - možnosť zobrazenia skriptom vkladaných dát v budúcnosti v grafe V procese D2000 Archív pribudla možnosť zobraziť v grafe dáta, ktoré boli do archívneho objektu navkladané s budúcim časom (tj. predikcie/plány). Doteraz sa v grafe zobrazovali dáta iba po aktuálny čas.

D2D-6667 Archív - oprava čítania štatistiky typu časový rez "Bola opravená chyba v čítaní štatistických archívov typu ""časový rez"". Dňa 20.12.2022 bola zavedená do archívu chyba, ktorá spôsobila, že dáta pre takéto archívy sa pri čítaní neprevzorkovali (nepribudli 'K' hodnoty)."

D2D-6669 Kom - Podpora vstupných meraných bodov typu Ai, Ci pre Single Command/Double Command / Regulating Step Command v protokoloch IEC-104, IEC-104 server, IEC-104 Sinaut V protokoloch IEC-104, IEC-104 server a IEC-104 Sinaut pribudla podpora vstupných meraných bodov typu Ai, Ci pre Single Command (ASDU 45, 58), Double Command (ASDU 46, 59) a Regulating Step Command (ASDU 47, 60). Doteraz boli podporené iba merané body typu Di/Qi.

D2D-6670 Kom - oprava spracovania getVariableAccessAttributes-Response pre polia štruktúr v IEC-61850 protokole V protokole IEC-61850 bolo opravené spracovanie getVariableAccessAttributes-Response správ pre polia štruktúr. Takéto typy dát neboli korektne spracované. Správy getVariableAccessAttributes-Response sa používajú na začiatku komunikácie pre zistenie štruktúry jednotlivých premenných.

D2D-6678 ESL Editor - Oprava názvoslovia v zozname premenných skriptu/schémy Opravené názvoslovie v zozname premenných skriptu/schémy

D2D-6680 ESL Editor - report nepoužitej premennej pri použití v CALLJ Fixnuté nekorektné reportovanie nepoužitia premennej pri volaní v CALLJ

D2D-6681 ESL Editor - Počas editácie akcie preblikáva inline nápoveda Opravené preblikávanie inline nápovedy počas editácie akcie

D2D-6683 Prenos spontánnych OldVal hodnôt cez gateway a do API procesov Bol podporený spontánny prenos starých hodnôt (OldVal) cez gateway. Doteraz boli OldVal hodnoty smerované iba do procesu D2000 Archív. D2000 Gateway Client si dokázal vyžiadať hodnoty príkazom GETOLDVAL. Po novom sú staré hodnoty (napr. z komunikácie) smerované aj do procesu D2000 Gateway Server (*.API) a teda aj na iné API procesy. Odtiaľ sú prenášané do D2000 Gateway Client procesov.

D2D-6684 ESL Editor - Oprava chýb vo všeobecných nastaveniach Oprava drobných chýb a prekladov v nastaveniach editora

D2D-6689 ESL Editor - Chýbajúca funkcionalita pre nastavenie Suggest: Insert Mode Implementovaná chýbajúca funkcionalita pre nastavenie Suggest: Insert Mode

D2D-6691 Kom: Rozšírenie KomAPI funkcie TraceComTextFile o dynamickú podporu adresárov "KomAPI funkcia TraceComTextFile bola rozšírená o dynamickú podporu adresárov. Pokiaľ parameter FileName obsahuje názov podadresára (napr. ""subdir1/mylog"", bude takýto adresár vytvorený, ak ešte neexistuje."

D2D-6692 Možnosť otvorenia definície štruktúry z popup okna v ESL Editore Možnosť otvorenia objektov systému D2000 z popup okna v ESL editore

D2D-6693 ESL Editor - Upraviť text ak neboli v kompilačnom paneli nájdené žiadne záznamy vyhovujúce filtru Pridaný text pre prázdny zoznam v kompilačnom paneli v ESL editore, ak je zadaný filter.

D2D-6694 ESL Editor - Podporenie zbaľovania/rozbaľovania regiónov  Pridaná podpora pre skladanie/rozkladanie regiónov v ESL editore

D2D-6696 Úprava odsadenia po doplnení end_loop zo zoznamu návrhov Úprava odsadenia po výbere návrhu pre END, END_LOOP, ENDIF, ELSE, ELSIF a EXCEPTION_HANDLER

D2D-6699 70382 Zobrazenie informácií o parametroch po výbere procedúry alebo funkcie zo zoznamu návrhov Zobrazenie informácií o parametroch po výbere procedúry alebo funkcie zo zoznamu návrhov

D2D-6700 70382 Podpora potvrdzovacieho znaku (čiarka) pri písaní premenných, konštánt alebo objektov systému D2000 Podpora potvrdzovacieho znaku (čiarka) pre výber návrhu premennej, konštanty alebo objektu systému D2000

D2D-6702 ESL Editor - umožniť obnovenie breakpointov po zatvorení eventu Body zastavenia sa pri zatváraní okna ukladajú a je ich možné obnoviť v paneli Body zastavenia

D2D-6703 ESL Editor - Po zatvorení záložky skriptu sa zobrazí záložka naľavo od nej, nie naposledy prezeraná Po zatvorení skriptu v ESL Editore sa zobrazí naposledy zobrazený skript

D2D-6704 Reportovanie nekompatibilnej tabuľky a štruktúry pri operáciách DBS Validácia typu použitej štruktúry pre DBS_* akcie

D2D-6705 ESL Editor - Zobrazovať hodnoty položiek štruktúry v popup okne Zobrazovanie hodnoty položky štruktúry v režime ladenia

D2D-6706 Kom - oprava pádu v protokole IEC61850  V protokole IEC 61850 bola opravená chyba, ktorá pri chybnej konfigurácii meraného bodu (neexistujúci objekt) mohla viesť k pádu KOM procesu pri parsovaní správy InformationReport.

D2D-6713 ESL Editor - Použitie zoznamu RPC procedúr v CNF pre zoznam návrhov eventov Návrhy v ESL Editore obsahujú všetky objekty typu Event a editor sleduje externé zmeny

D2D-6714 Kom - opravy a vylepšenia paralelného browsovania vo viacerých protokoloch "V protokoloch B&R PVI, DNP3, KNX, ICCP, IEC61850, Ethernet/IP, BACnet, IEC-101 a IEC-104 boli vykonané opravy, aby browsovanie začalo na správnom obslužnom tasku linky (a nie na globálnom tasku).
V protokoloch Ethernet/IP, BACnet, ICCP a IEC61850 bolo vylepšené paralelné browsovanie z viac CNF (keď sa browsovacie dialógy nezatvárajú ale skrývajú, tak aby neblokovali iných užívateľov)."

D2D-6715 Oprava pádu KOM procesu pri použití OEM protokolu na linke RFC2217. "Bola opravená nefunkčnosť a pádu KOM procesu pri použití OEM protokolu na linke RFC2217.
Vylepšená bola aj obsluha nevyžiadaných správ IAC WILL  a IAC DONT , ktoré niektoré RFC2217 servery môžu generovať."

D2D-6716 ESL Editor - Predčastné ukončenie parsovania pre statickú analýzu Opravené predčasné ukončenie parsovania pre statickú analýzu v niektorých prípadoch

D2D-6726 Oprava pádu KOM procesu v protokole IEC-104 na linke TCP/IP-TCP Redundant pri poslaní synchronizácie času V protokole IEC-104 na linke TCP/IP-TCP Redundant bol opravený pád KOM procesu , ku ktorému dochádzalo, pokiaľ na stanici bola zapnutá synchronizácia času.

D2D-6734 Oprava správania KOM procesu so stanicou s nakonfigurovaným odkladom po chybe Bolo opravené správanie KOM procesu so stanicou s nakonfigurovaným odkladom po chybe. Pokiaľ bola stanica v chybovom stave a bol aplikovaný odklad komunikácie po chybe, zahadzovali sa dôležité správy (napr. uloženie meraného bodu). Oprava spočíva v odložení takýchto správ a spracovaní po uplynutí času odkladu.

D2D-6742 "ESL Editor - Podporiť ponúkanie ""inline"" návrhov" Ponúkanie návrhov vložených v skripte

D2D-6743 Kom - vylepšenia v protokole Ethernet/IP "V protokole Ethernet/IP boli implementované vylepšenia týkajúce sa čítania hodnôt. Vylepšenia sú aktivované parametrom protokolu ""Use Multiple Service Packet Service"" a spočívajú v zabalení niekoľkých požiadaviek na čítanie do jednej správy. Veľkosť požiadavky a odpovede je pritom limitovaná parametrom protokolu ""Max Packet Size""."

D2D-6748 Rozšírenie funkcie %FileSize Funkcia %FileSize bola rozšírená o druhý parameter - Units (default 1024). Takže je možné zistiť veľkosť súboru nielen s presnosťou na kB ale aj na bajty, ak Units=1.

D2D-6749 ESL Editor - Bocny panel s aktualnym callstackom Pridaný bočný panel zobrazujúci aktuálnu postupnosť volaní (callstack) počas ladenia

D2D-6753 Rozšírenie ladiacich informácií pri akcii EXPORT_CSV Ak akcia zlyhá s návratovým kódom 1, do log súboru procesu sa zapíšu informácie ktoré pomôžu identifikovať príčinu.

D2D-6755 ESL Editor - Panel so štruktúrou skriptu Pridané zobrazenie štruktúry skriptu do bočného panelu editora

D2D-6756 Kom - podpora zápisu v protokole IEC61850 (SBOw) "V protokole IEC61850 bol podporený zápis (Select Before Operate With Enhanced Security+Operate). Experimentálne boli podporené aj iné typy zápisov (napr. Select Before Operate With Normal Security) ale nie sú otestované.
Podporený a otestovaný bol štruktúrovaný zápis aj zápis po komponentoch."

D2D-6757 Memory leak v ODBC.Thick.Statements "Chyba: D2D-6757 - Memory leak v ODBC.Thick.Statements

Identifikácia chyby:
Chyba spôsobovala kontinuálny rast alokovanej pamäte procesu D2000 Kernel (kernel.exe). V najhoršom prípade tento rast skončil spotrebovaním voľnej pamäte a následným pádom (znefunkčnením) aplikácie. Dočasný spôsob ako dôsledkom chyby predísť je riadený reštart aplikácie (chyba sa neodstráni, ale zabráni sa neriadenému pádu aplikácie). Chyba sa prejavovala aj v redundantných aplikáciách na SBS serveri.
Rýchlosť rastu spotrebovanej pamäte je závislá od intenzity zapisovania správ do monitorovacej databázy. Preto pre aplikácie ktoré nepíšu do monitorovacej databázy často, táto chyba nie je kritická. Vyhodnotenie úrovne naliehavosti aplikovania opravy je možné na základe trendu hodnoty systémovej premennej AllocatedMemory.
Lokalizácia chyby:
Chyba sa vyskytuje v nasledujúcich verziách D2000 V21.1.72, V21.1.73, V22.0.74, V22.0.76 na platformách Windows a Linux.
Oprava:
Oprava chyby sa realizuje nasadením aktualizácie modulu kernel.exe (oprava je v module zahrnutá ak jeho dátum vzniku je po 2023-06-16 16:00:00).
"

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description