Release Notes D2000 Server 21.0.70.u6 (SK)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V21.0.70.u6 (build 06)

**************** Improvements ****************

D2D-5733 SYSTEM
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:
TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-6186 ARC
Výkonnostné optimalizácie D2000 Archívu pre platformu Linux
V procese D2000 Archív bolo implementovaných viacero optimalizácií s cieľom zvýšiť rýchlosť na platforme Linux (s použitím unixODBC) a čiastočne aj Windows. Okrem týchto optimalizácií odporúčame rekompiláciu unixODBC (viď D2000 dokumentáciu).

D2D-6191 KOM
Vylepšenia MQTT protokolu
Protokole MQTT bol rozšírený o drobné vylepšenia. V parametroch protokolu bolo podporené posielanie Last Will a zachovanie poslednej hodnoty (Retain).

D2D-6193 KOM
Podpora odposluchového režimu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť odposluchového (pasívneho) režimu. V tomto režime je vzhľadom na povahu Modbus protokolu nutné prijímať výzvy aj odpovede.

D2D-6251 CNF
Chybné zobrazenie textovej hodnoty v tooltipe v ESL debuggeri (""&&&"")
Chybné zobrazenie textovej hodnoty v tooltipe v ESL debuggeri. Napríklad zle bola zobrazená hodnota ""&&&"".
V rámci watch okna sa hodnota zobrazila správne.

D2D-5715 CNF, KOM
Podpora protokolu Omron FINS
V procese D2000 KOM bol implementovaný nový komunikačný protokol Omron FINS.

D2D-5819 GRED, HI
Podpora časového intervalu v lokálnych premených
Lokálne premenné podporujú ďalší typ hodnoty - časový interval.

D2D-5788 EDA
EDA - Funkcionálne vektory
Funkcionálny vektor je nový, špeciálny typ EDA vektorov, ktorý preberá parametre načítania vektora (interval a krok) z požiadavky ako parametre výpočtu vektora.

D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

D2D-5818 SYSTEM
Umožnenie, aby SV mala 0 riadkov
Podpora štruktúrovaných premenných s nulovým počtom riadkov

D2D-5926 SYSTEM
Nepreskakovanie za sebou nasledujúcich hodnôt systémových premenných
Bolo prepracované generovanie časových systémových objektov (""Year"", ""Month"", ""Day"", ""WeekDay"", ""Hour"", ""Min"", ""Sec"", ""SysTime"") tak, aby ani pri veľkej záťaži systému nedošlo k vynechaniu generovania aktuálnej hodnoty daného objektu.

D2D-6248 CNF, KOM
Podpora linky ""MOXA IP Serial Library"" v protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial""
V protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial"" bola podporená linka ""MOXA IP Serial Library""

D2D-6220 KOM
Podpora IPv6 v KOM procese
V procese D2000 KOM (Windows, Linux, Raspberry Pi) pribudla podpora pre IPv6 na linkách TCP/IP-TCP
TCP/IP-TCP Redundant
TCP/IP-UDP
SerialOverUDP Device Redundant
SerialOverUDP Line Redundant
SerialOverUDP System&Line Redundant
RFC2217 Client.
Pribudla aj možnosť zadávať IPv6 adresy v systémovej štruktúre SV._System_NetStatus.

D2D-5683 CNF, KOM
Podpora redundancie v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť komunikácie s redundantnými PLC. Boli doplnené viaceré linkové parametre  pre konfiguráciu sekundárneho PLC.

D2D-5718 KOM
Podpora komunikácie so Siemens Microbox v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bola implementovaná podpora komunikácie so zariadením so Siemens Microbox (model IPC427C). Podpora spočíva v ignorovaní prázdnych odpovedí.

D2D-5660 CNF, HI
Zobrazenie hodnoty popri stavovom texte
Pre zobrazenie hodnoty objektu pribudli dve formátovacie masky:
{V+} zobrazí stavový text a aj hodnotu
{V-} zobrazí iba hodnotu aj keď objekt má nastavený  stavový text

D2D-5825 KNL, CNF
Podporená rozšírená syntax masky pri filtrovaní podľa stĺpcov v CNF.
Filtrovanie podľa stĺpcov umožňuje použitie rozšírenej syntaxe (napríklad: C[^o]*).

D2D-5836 CNF, KOM
Podpora TCP/IP-TCP linky pre protokol L&G Toccata
V protokole L&G Toccata bola podporená linka TCP/IP-TCP

D2D-5866 KOM
Podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas) v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" pribudla podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas s presnosťou na nanosekundy).

D2D-5832 HI
Presun okna medzi monitormi
V systémovej ponuke v oknách schém na viac monitorovom HI pribudla možnosť presunu okna schémy na iný monitor.

D2D-5583 GRED, HI
Ano-Nie tlačidlo nefunguje správne s ikonami
Pre rozlíšenie vzhľadu tlačidla v zakázanom stave bolo pridaná možnosť definovať bitovú mapu pre stav tlačidla vybrané zakázané. Predošlá voľba pre zakázaný stav platí ako nevybrané zakázané.

D2D-5943 CNF, KOM
Nový parameter protokolu M-Bus ""AcceptReplyToBroadcast""
V protokole M-Bus pribudol nový parameter ""AcceptReplyToBroadcast"". Umožňuje spracovanie odpovede konkrétnej stanice na broadcastovú adresu 254. Default hodnota parametra je True (odpoveď na broadcast je prijatá z ľubovolnej adresy).

D2D-5930 KNL
Redundancy Version control (GIT D2000)
- Pridaný bol parameter XmlGitSharedRepoInRedundancy pre proces D2000 Server, ktorý umožňuje zápis do GIT repozitára v redundantnom móde len z HOT servera. Aktualizovaná bola aj dokumentácia vo verzii V12 a V21 - https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=42697104

D2D-6011 CNF, KOM
Podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AP/P1AT v protokole LoRaWAN
V protokole LoRaWAN bola implementovaná podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AT/P1AP.

D2D-6013 HI
HI - Odstránenie neexistujúceho nastavenia
Vyhodene uz neexistujuce nastavenie z HI (stare ovl. okna)

D2D-6021 GRED
Chyba v rozšírenom zozname schém
Rozšírený zoznam schém mal popis schémy v stĺpci pre help

D2D-6024 KOM
Online zmena parametra ""Addressing Model"" v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť online zmeniť parameter ""Addressing Model"" (bez potreby reštartu KOM procesu).

D2D-6019 CNF
Vylepšenie kopírovania výsledkov browsovania v OPC UA protokole
V OPC UA protokole bolo vylepšené kopírovanie výsledkov browsovania. Popri skopírovaní objektov v aktuálnej vetve OPC UA stromu (Ctrl+C) bolo implementované skopírovanie všetkých prejdených vetiev stromu a objektov v nich (Ctrl+Shift+C). Boli pridané aj tlačidlá ""Copy tags"" a ""Copy all"" s touto funkcionalitou.

D2D-5911 CNF
Podpora mazania objektov v D2000 CNF prostredníctvom klávesy DELETE

D2D-6069 ESL
ESL Podmienene priradenie :?=
Podmienené priradenie (:?=) má zmysel hlavne pri zmenách hodnôt objektov v rámci DODM, kedy sa predchádza zbytočným činnostiam ktoré po priradení nasledujú.

D2D-6107 KOM
Nový tell príkaz LNALTERPATH pre SerialOverUDP linky
V KOM procese boll implementovaný tell príkaz LNALTERPATH , ktorý umožňuje prepínanie komunikácie medzi hlavným a záložným zariadením na linkách typu ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"". Príkaz umožňuje aj zistenie aktuálne používaného zariadenia.

D2D-6035 KOM
Tell príkaz RELOAD pre D2000 KOM proces
V procese  D2000 KOM bol implementovaný nový tell príkaz RELOAD. Slúži na vnútorné zrušenie a znovuvytvorenie konfigurácie stanice a meraných bodov, alebo linky/stanice/meraných bodov. Je použiteľný po zmenách v konfigurácii, ktoré nemá D2000 KOM proces implementované dynamicky a ktoré doteraz vyžadovali reštart D2000 KOM procesu.
Zatiaľ bola implementácia otestovaná pre protokoly IEC-101, IEC-104, ICCP/TASE-2, OPC, OPC UA, Modbus Client a Modbus Server.

D2D-5936 ARC
Optimalizácia ARC - komprimácia trezorov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť kompresie trezorov na platforme PostgreSQL.

D2D-5991 CNF, KOM
Parametrizácia hĺbky dočítavania historických dát v protokole ESC8816
V protokole ESC8816 pribudli parametre ""Max Hist Read 1min"" a ""Max Hist Read Others"" umožňujúce nastavovať maximálnu hĺbku dočítavania historických dát (štandardne 1 hod pre 1-minútové priemery a 30 dní pre ostatné).

D2D-5915 KOM
Nový parameter ""Max Pending Publish Requests"" pre OPC UA protokol
V protokole OPC UA pribudol nový parameter ""Max Pending Publish Requests"", ktorý spôsobí zatvorenie spojenia, ak počet nepotvrdených po sebe nasledujúcich správ ""Publish request"" prekročí túto hodnotu.

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVal v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-6153 KOM
Podpora príjmu UDP paketov od ľubovolného zariadenia pre linky kategórií SerialOverUDP*
Na linkách kategórií ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"" pribudla možnosť zadať adresu zariadenia * alebo ALL. Vtedy sú spracované príchodzie pakety od všetkých zariadení, ale zápis je nefunkčný. Vlastnosť môže využiť napr. Generic User Protocol.

D2D-6165 KOM
Podpora DATE premenných v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť práce s premennými typu DATE (2-bajtové číslo udávajúce počet dní od 1.1.1990).

D2D-6194 KOM
Podpora bitovej masky pre priraďovanie celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudol nový parameter ""Bool Mask"". Umožňuje zadanie bitovej masky, ktorá sa aplikuje pri priraďovaní celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov a umožní brať do úvahy iba konkrétne bity.

D2D-6209 KOM
Vylepšenia MQTT protokolu
V protokole MQTT pribudla možnosť adresácie stanice (Topic) pomocou regulárneho výrazu. Je možné aj interpretovať dáta (Payload) ako JSON reťazec a v meraných bodoch adresovať jednotlivé položky dát.

D2D-6218 KOM
Podpora serverového módu na TCP/IP-TCP linke pre Generic User Protocol
V Generic User Protocol-e bol podporený serverový módu na TCP/IP-TCP linke. V tomto móde čaká D2000 KOM proces na definovanom porte na pripojenie TCP klienta.
Popritom bol implementovaný parameter ""Character Encoding"", ktorý umožňuje nastavovať kódovanie textu pri posielaní a prijímaní dát.

D2D-6261 KOM
Podpora cieľovej štruktúry pri čítaní zapuzdrených PCCC správ v protokole Ethernet/IP
V protokole Ethernet/IP pribudla podpora cieľovej štruktúry pri čítaní zapuzdrených PCCC správ (netýka sa elementov v súboroch typu Input a Output).

D2D-6200 ARC
Podpora reťazeného čítania z odvodených štatistických archívov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť nakonfigurovať zreťazené čítanie z odvodených štatistických archívov. Pokiaľ má čítaný archív malú hĺbku archivácie a sú požadované staršie dáta, D2000 Archív môže pokračovať čítaním z odvodeného štatistického archívu. Keďže môže existovať niekoľko rôznych štatistických archívov (a iba niektoré štatistické funkcie majú povahu zdrojových dát), pomocou parametra ChainedReadPrio je možné definovať ich priority, napr.  F_WGAVG,F_AVG,F_TIMESLICE,F_MAX,F_MIN.

D2D-6267 ARC
Podpora funkcie %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy
V procese D2000 Archiv bola podporená funkcia %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy.

D2D-6205 ARC
Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC)
V procese D2000 Archív bola implementovaná optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC). Optimalizácia funguje, ak je zapnutá izochrónna cache a prepočítavaný interval je celý pokrytý cache. Vypočítané hodnoty sú porovnané s pôvodnými dátami v cache. Ak sú identické, tak sa nevykonáva mazanie ani vkladanie dát.

D2D-6268 ARC
Oprava chovania prevzorkovania vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT
Vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT bolo opravené správanie pre prevzorkovanie s periódou > 1 deň. Pre takúto periódu bol čas zarovnaný na násobok periódy od 1.1.1972. To bolo zmenené - použije sa priamo čas začiatku timeFromIdent_TmA.

D2D-5921 KOM
Podpora dátového typu S5TIME pre protokol ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" bol doplnený dátový typ S5TIME . Jedná sa o dvojbajtový čas - formát Simatic S5 (0.001 - 9990 sekúnd s variabilnou presnosťou 0.01 - 10 sekúnd).

D2D-5693 CNF, KOM
Možnosť zadávania adries staníc a meraných bodov aj v hexadecimálnom tvare
V systéme D2000 pribudla vo viacerých protokoloch možnosť zadávať adresy staníc a meraných bodov v hexadecimálnom tvare pomocou znaku #, napr. #3f.
Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro,
ABB SRIO X3.28,
Advantech ADAM 4000,
ALYA MMP,
AMiT ARION,
AMiT Atouch32 DB-Net,
Contal CR,
CSV Import,
Datalogger ESC8800,
Datalogger ESC8816,
Diamo-L KOS/SOS,
HOPF Mains Voltage Analysis Board 7515,
Hydrolab DATASONDE 4a TTY,
ID-Innovations RFID ASCII Protocol,
IEC-101 (master/slave/balanced),
IEC-104 (client/server)
Incos/VUVT PMEL 04,
KMZ Lite Protocol,
KMZ Protocol,
MODBUS Circutor CVMk,
Orange GDEP,
Paufex DIRAS,
Paufex DIRAS-B,
Premex CALMEX II,
Remia E3,
Servomex XENTRA 4900,
Transcon DAP 128TC,
UNIP,
ZPA INMAT 64/65,

D2D-6215 CNF, KOM
Podpora TCP/UDP Wrappera a Gateway protokolu v rámci DLMS/COSEM protokolu.
V rámci DLMS/COSEM protokolu boli popri HDLC podporené aj ďalšie linkové protokoly: TCP/UDP Wrapper, Gateway protokol a ich kombinácia.

D2D-6132 KOM
Podpora zapuzdrenia PCCC protokolu do Ethernet/IP
Bolo implementované zapuzdrenie PCCC protokolu do protokolu Ethernet/IP. Toto umožní podporenie Ethernet/IP komunikácie s SLC 5/05 a PLC5E. Podporené bolo čítanie hodnôt meraných bodov a čiastočný zápis (viď popis parametra ""PCCC Command Set""), nie je funkčná práca s I/O adresami.

**************** Bugs ****************

D2D-5692 GRED
Pad grafického editora pri otvárení schémy
Oprava pádu grafického editora pri otvárení schémy.

D2D-5798 HI
Okno exportu dát z grafu
Okná pre export dát v grafoch a z archívu sa otvárajú na pozícii myši.

D2D-5414 HI
Prvé otvorenie procesov Hi a GRED
Prve otvorenie procesov HI a GRED prebieha na 1.monitore o veľkosti cca 95% plochy monitora. Opravil sa stav, keď sa proces otváral maximálnou veľkosťou na všetkých monitoroch.

D2D-5894 SYSTEM
Keď je schéma v hist.režime, tak by sa nemala dať zapisovať hodnota do objektov
Schéma v historickom režime neumožňuje zápis hodnôt do objektov D2000

D2D-5916 HI
Race condition pri štarte HI
Oprava stavu keď sa HI nerozbehne a ostane svietiť splash screen. Problém nastával, keď pripojenie na kernel prebehlo skôr, ako sa otvorilo okno so úvodnou obrazovkou.

D2D-6049 ESL
Tooltip so zoznamom možností doplnenia má tmavé pozadie
Pridaná nová položka do nastavení farieb pre widgety, nastavené farby monaco editora

D2D-6050 ESL
Nie je možné nastaviť farbu textu pre oddeľovač stĺpca
Opravený typ tokenu pre znak ""^""

D2D-6052 ESL
Chýba automatické doplnenie názvov stĺpcov v globálnej štruktúrovanej premennej
Pridané navrhovanie názvu stĺpcov pre štrukturované premenné

D2D-6053 ESL
Automatické doplňovanie znakov pri písaní operátora <= automaticky doplní znak >
Fixnuté automatické dopĺňanie ukončovacej zátvorky, pri písaní ""<""

D2D-6054 ESL
Automatické zmenšenie odsadenia pri písaní ELSE a ELSIF
Automatické odsadenie akcií ELSE a ELSIF

D2D-6068 ESL
Ctrl+Click na objekt nefunguje
- Editacia objektu pomocou linkov

D2D-6082 SYSTEM
CALL %Funkcia má chybne zvýraznenú syntax
Opravené zýyrazňovanie syntaxe pre volanie funkcie pomocou CALL

D2D-6133 CNF
Zdvojenie lokálnych premenných v ponuke na CTRL+SPACE
Fixnuté zdvojenie lokálnych premenných v návrhu pri pisaní medzi BEGIN...END

D2D-6134 SYSTEM
Ponúkať v zozname CTRL+SPACE aj nekorektne ukončené procedúry
Pridané navrhovanie názvu aktuálne ukončovanej funkcie

D2D-6064 CNF
Zatvorenie celého ESL editora, v prípade že, zatvorím jednu z dvoch kariet
Fixnuté zatvorenie celého editora v prípade zatvorenia jednej z dvoch kariet

D2D-6146 SYSTEM
RETURN ignoruje nastavenú farbu
Fixnuté nastavenie farby pre RETURN

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

D2D-5723 KNL, CNF, KOM
Nový parameter ""Immediate Disconnect"" v protokole Modbus Client (TCP)
V protokole Modbus Client (TCP varianta) pribudol nový parameter ""Immediate Disconnect"". Umožňuje okamžité zatvorenie TCP spojenia po skončení čítania stanice, prípadne po skončení zápisu. Parameter má zmysel na nespoľahlivých GPRS linkách.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5736 ESL
Pád HI po vykonaní akcie LST_CREATE
Po vykonaní akcie LST_CREATE došlo k pádu procesu (D2000 HI alebo Event). Pád nastal, ak vo výslednom zozname objektov bola štruktúrovaná premenná a došlo k zmene hodnoty niektorej z jej buniek.

D2D-5745 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
V D2000 Archíve bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných zmenových archívov, ktorá mohla spôsobiť, že nedošlo k výpočtu hodnoty. Chyba sa prejavila, pokiaľ jeden zo zdrojových archivovaných objektov bol sebareferencujúci vypočítaný archív.

D2D-5780 CFG SYNCHRO
Pád cfgsynchro.exe
Pád nastal pri zobrazenom dialógu pre porovnanie rozdielov a pohybom kurzora myši z oblasti zobrazenia typov objektov do oblasti zobrazenia zoznamu objektov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5770 GRED
Chyba pri ukladaní schémy - bitmapové palety
Oprava ukladania bitmapových paliet. Záznam sa dostal aj do zobrazovacích paliet, kde spôsoboval hlásenie chyby pri XML exporte schémy. Chyba neovplyvňovala funkčnosť schém.

D2D-5790 KOM
Lepšie ošetrenie vypnutej stanice
Vo viacerých protokolov bol korektne ošetrený stav stanice StOff. Súčasné ošetrenie mohlo spôsobiť, že komunikácia sa nerozbehla po prechode zo stavu StOff:
DNP3
Generic User Protocol
Honeywell PCNM
KNX
OPC UA

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5793 GRED
Pád gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy
Oprava pádu gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy napr. pri rozmeroch 2000x2000

D2D-5732 HI
Export dát v grafe do súboru
Export dát z grafu je urobený aj do súborov typu TXT a CVS.

D2D-5724 GRED
Pád grafického editora pri výbere komponenty
Oprava pádu pri otváraní okna výberu komponenty

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5708 KOM
Oprava fungovania KomAPI funkcie WriteToLine na TCP linke
KomAPI funkcia WriteToLine spôsobila pád KOM procesu, ak bola volaná s parametrom Len=0. Na TCP linke poslanie dát s nulovou dĺžkou má spôsobiť zatvorenie TCP spojenia.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.

Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5676 KOM
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5680 GRED
Zlé ukladanie filtra indexových premenných
Pri ukladaní lokálnych premenných sa pre indexové premenné ukladal filter ako typ ""No filter"" - s vypnutým filtrovaním.

D2D-5799 HI
Pád HI pri zatváraní okna správ
Oprava pádu pri neúspešnom pokuse o zápis správ do súboru (zamietnutý prístup) pri zatváraní okna správ.

D2D-5789 HI
Opravy v grafoch
1. Oprava stavu, keď po zrušení lupy prestal živý graf žiť
2. Ukladanie referencii na textový štýl v xy grafoch pre os X

D2D-5781 GRED
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor pracovalo iba v rámci schémy. Po úprave pracuje ako vzor aj pri zmene schémy.

D2D-5768 HI
Graf v HI nenačíta dáta pre zobrazovaný interval
Pri zmene časového úseku graf nezrušil aktuálnu lupu a tým nedošlo k načítaniu dat pre nový časový úsek.

D2D-5743 HI
Nepreložené výrazy v nastavení helpov
Oprava nepreložených textov v nastavení helpov

D2D-5741 HI
Popup menu v schéme pre maximalizáciu a obnovu schémy
Popup menu v schéme má doplnené možnosti pre minimalizáciu, obnovu a maximalizáciu - je to potrebné pre schémy bez okraja, ktoré majú tieto tlačidlá povolené v konfigurácii a pre viacmonitorové pracoviská

D2D-5730 SYSTEM
Dialógove okno nevracia správnu hodnotu pri volaní funkcie HI_GetPictureWindowState
Volanie funkcie z podschémy správne vracalo hodnotu 0, lebo podschéma nikdy nie je maximalizovaná ani minimalizovaná. Bola urobená úprava funkcie %HI_GetPictureWindowState tak, aby funkcia vrátila stav okna hlavnej schémy, aj keď je volaná z jej podschém,

D2D-5725 HI
Schéma bez rámika - oblasť zmeny veľkosti schémy je príliš veľká
Opravené. Po obnove z maximalizácie bola ponuka na zmenu veľkosti schémy bez okrajov v niektorých prípadoch zväčšená o asi 16 bodov.

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune časovej osi
Bolo urobené zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5649 GRED
Pád grafického editora pri zarovnavaní na rovnakú šírku a výšku
Oprava pádu a rozšírenie funkčnosti aj pre objekt čiara

D2D-5545 HI
Pomalé prekresľovanie schémy v pozadí pri prejazde schémou bez okraja
Bolo urobené zrýchlenie prekresľovania

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5826 KOM
Podpora pollingovej komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bol doplnený nový parameter ""Read Mode"", ktorý umožňuje vyčítavanie hodnôt pomocou pollingu (ReadRequest) namiesto posielania notifikácií zo strany OPC UA servera. Tento spôsob čítania hodnôt má vyššiu réžiu a je odporúčaný iba v prípade problémov pri štandardnom spôsobe čítania.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

D2D-5856 HI
Chýbajúca konfigurácia Makier ak ich užívateľ má povolené.
Oprava straty možnosti konfigurovať makra v procese HI, ktorá nastávala keď užívateľ mal zakázané konfigurovať zostavy a grafy.

D2D-5831 HI, KNL
Oprava fungovania dočasne blokovaných systémových alarmov
Bola opravená chyba v dočasnom blokovaní systémových alarmov. Nesprávne sa pri dočasnom blokovaní uložila konfigurácia alarmu so zapnutím parametra Block. Po automatickom odblokovaní (po uplynutí časového limitu) zostal tento parameter nastavený. V dôsledku toho sa alarm opätovne nedal zablokovať (bolo nutné editovať konfiguráciu objektu typu Alarm a zrušiť blokovanie).
Ďalšou chybou bolo neošetrenie minulého času pri použití HTML UI. Takto blokovaný alarm bol zablokovaný permanentne.

D2D-5833 HI
Chyba vo výpočte dynamickej osi
Oprava výpočtu hornej hranice dynamických osi keď boli zobrazene nerovnomerne vysoké osové pásma ktore mali popis na osi

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5889 DBM
Oprava práce DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť akcie  DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI.

D2D-5917 KOM
Protokol OPC UA Data Access Client - doplnenie príznakov komunikačnej cesty
V protokole OPC UA Data Access Client boli doplnené príznaky komunikačnej cesty. Pokiaľ je na linke nakonfigurovaných viacero IP adries (komounikácia cez viacero redundantných sietí, prípadne komunikácia na redundantný OPC UA server), tak flag FLB na stanici hovorí, že sa používa alternatívna IP adresa (tj. druhá alebo ďalšia zadaná). Flagy FLN,FLO, FLP udávajú, ktorá z alternatívnych IP adries sa používa (pokiaľ sú na linke nakonfigurované viac ako 2 IP adresy).

D2D-5927 CNF, EVH
Priradenie do indexovej lokálnej premennej sa neprejavilo pri ladení v ESL Debbuger
Nová hodnota priradená do indexovej lokálnej premennej sa nezobrazuje v ESL debuggeri.

D2D-4685 HI
Command Link v schéme nevie získať focus stláčaním TAB
Command Link v schéme už dokáže získať focus stláčaním klávesy TAB

D2D-5933 HI
Horizontálne poskakovanie schémy
Oprava horizontálneho poskakovania schémy pri vertikálnom posune kolieskom myši v proporcionálnych schémach

D2D-5942 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT vo výraze
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT.
Príklad:
TEXT _colName
INT _id
_colName := ""ID""
_id := SV.StructVar[2]^_colName ; vrátilo vždy neplatnú hodnotu

D2D-5948 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení
Nefunkčné indexovanie stĺpca objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení.
Príklad:
TEXT _colName
_colName := ""ID""
SV.StructVar[2]^_colName := 321 ; NEFUNKČNÉ

D2D-5959 WBK
Pri pripájaní do redundancie prostredníctvom parametra /RF sa work book nepripojil
WorkBook zmenil spôsob pripájania z /RF na /RD. Nebol schopný zistiť že registre obsahujú správnu konfiguráciu a preto ju nepoužil ([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\Redundancy\meno_RDS]). Oprava používa inú metodiku testovania správnej konfigurácie registrov.

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5965 HI
Chybné nastavenie schémy po volaní funkcie SetZOOM
Oprava chybného umiestnenia zoomu v schéme po volaní funkcie SetZOOM

D2D-5980 ESL
Nesprávny typ výsledku funkcie RxReplaceStr
Ak parameter substr bol prázdny, funkcia vrátila neplatnú hodnotu.

D2D-5988 ESL
%FIO_Copy zanecháva tmp súbor, ak funkcia zlyhá
FIO_Copy zmaže tmp súbor, ak operácia copy zlyhala, aktualizovaný doc - upozornenie na zlyhanie operácie, ak je zdrojový súbor otvorený

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

D2D-6025 HI
Chyba zobrazenia objektov podľa zobr. paliet vo viacvrstvovych schemach
Oprava zobrazenia grafických objektov podľa paliet vo viacvrstvovych schémach. Pri prepnutí vrstvy dochádzalo ku strate riadiacej hodnoty, podľa ktorej sa vyhodnocovala paleta.

D2D-6045 WBK
D2000_WorkBook sa neriadil podľa nastavenia jazyka vo Windows. Vždy použil slovenčinu.
D2000_WorkBook sa neriadil podľa nastavenia jazyka vo Windows. Vždy použil slovenčinu.

D2D-6078 KOM
Oprava nefunkčnosti protokolov Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1
Bola opravená nefunkčnosť protokolov  Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1, ktorá bola zanesená úpravou D2D-5929 z 2.3.2021

D2D-6091 SYSTEM
Nefunkčný EXPORT_CSV pre celý objekt a riadok štruktúrovanej premennej
Akcia bola nefunkčná v event.exe a v event.dll od 28.04.2021

D2D-6116 KOM
Oprava funkčnosti B a X meraného bodu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client bola opravená chyba adresácie. Ak existovali body s adresou X (lower byte) a B (upper byte) s tou istou adresou, napr. X3.27 a B3.27, fungoval iba jeden z nich.
Workaround: zmena adresy z X na Ul a z B na Uu (napr. Ul3.27 a Uu3.27).
Ďalej bola opravená chyba zápisu bodu s adresou B (zápis ovplyvňoval aj lower byte)  a implementovaný bol zápis bodu s adresou X.

D2D-6033 KOM
Opravy kódovania správy GetVariableAccessAttributes-Response v ICCP/TASE-2 protokole
V protokole  ICCP/TASE-2 bola opravená chyba kódovania v správe GetVariableAccessAttributes-Response. Dôsledkom chyby bola nefunkčnosť meraného bodu s dátovým typom ""Autodetect"" pri spracovaní hodnôt typu ""Real"", ""DiscreteExtended"" a ""RealExtended"" (partnerskou stranou, t.j. ak na druhej strane bol D2000 systém, prípadne iný systém, ktorý mal podporoval ""Autodetect"").

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

D2D-6168 SYSTEM
Pád HI pri zobrazení grafu
Oprava pádu HI pri zobrazení grafu, pri odstraňovaní ikony v tabulke grafu.

D2D-6171 HI
Vynútenie ACK dialógu kernelom
ACK dialóg je vynútený na základe nastavenia CtrlAckDialog.

D2D-6172 HI
Zaporná hodnota -0.0 v schéme
Oprava zobrazenia hodnoty -0.0001 zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta . Bolo zobrazené:  -0.00

D2D-6180 CNF, KOM
Podpora protokolu LG PI-485
Bol implementovaný proprietárny sériový protokol LG PI-485 používaný klimatizáciami a tepelnými čerpadlami LG. Protokol bol nasadený na komunikáciu s tepelným čerpadlom LG Therma V (HU071MR U44).

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcií PointNewValue, GetPoint a GetFastPoint.

D2D-6210 HI
Nechcené vymazanie stromu pri použití funkcie %HI_DeleteItem
Nechcené vymazanie stromu pri použití funkcie ""%HI_DeleteItem(_refTREE,  {_ID_PARENT} , @TRUE)"", keď sa požadovaná položka ID_PARENT pre vymazanie v strome nenachádza.  V tomto pípade už funkcia nič nemaže.

D2D-6229 GRED
Pád GR v zozname objektov schémy
Oprava pádu keď v zozname pripojení v schéme bolo dostupné tlačidlo určené pre zoznam všetkých objektov schémy.

D2D-6217 HI
Nefunguje ovládanie na čiarach v schémach
Oprava detekcie čiarových objektov v schémach.

D2D-5990 CNF, KOM
Chyba v OPC UA protokole
V protokole OPC UA bolo opravené nadväzovanie spojenia, ak OPC server použije SessionAuthenticationToken typu BYTESTRINGID.
Zároveň bola podporená bodkočiarka v ID OPC tagu v konfigurácii meraného bodu.

D2D-6269 ARC
Oprava filtrovania v archíve
V procese D2000 Archiv bola opravená chyba - nefunkčné filtre. Chyba bola zanesená v rámci D2D-6205 Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC) - binárky z 12.11.2021 a novšie.

D2D-6270 ARC
Oprava štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním""
Bolo opravené počítanie štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním"". Implementácia mala chybu, kvôli ktorej monotónne rastúce/klesajúce rady hodnôt boli vyhodnotené, že majú veľa miním/maxím.

D2D-5929 KOM
Oprava správania sa viacerých protokolov pri zmene adresy meraného bodu
Vo viacerých protokoloch bolo opravené správanie pri zmene adresy meraného bodu, ktoré mohlo viesť ku chybám. Workaround bol reštart KOM procesu. Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro
Allen-Bradley CSP/PCCC
Allen-Bradley DF1
Allen-Bradley DH485
ALYA MMP
ALYA Spool
ALYA VT200
AMiT ARION
Contal Card Reader
CSV Import
Diamo-L KOS/SOS
Echelon LonTalk
Elcor ELGAS Daniel
ESC 8800
ESC 8816
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Generic User Protocol
HYDROLAB DataSonde 4a TTY
IEC 870-5-104 Sinaut
IEC 870-5-104 TCP
IEC 870-5-104 TCP Server
Incos PM_EL 04
KMZ Protocol
KNX
L&G PROFIBUS
M-Bus Rev. 4.8
MDIS5 Device
Mettler Tolledo Printer
MODBUS Circutor CVMk
MODBUS Telemecanique TSX
MT-IND690
PCMBA/IEC870-FT1.2
Remia E3
Remia KME
Servomex XENTRA
Siemens SIMATIC 3964(R)
SMS Gateway
Transcon DAP 128TC
Valmet MODBUS RTU GTW:LIS
VONSCH VQfrem 400
ZPA INMAT64/65

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description