Release Notes D2000 Server 12.2.65.u4 (SK)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V12.2.65.u4 (build 04)

**************** Improvements ****************

D2D-5733 SYSTEM
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:

TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-5125 SYSTEM
Nové funkcie pre prácu s JSON v ESL
Implementované nové ESL funkcie pre prácu s JSON formátom

D2D-4984 GRED
Okno rozmerov objektu
Zlepšenie informácií a pridanie pridávania a odoberania bodov pre viacnásobnú čiaru a mnohouholník

D2D-5001 GRED
Zlepšenie práce s lokálnymi premennými
1.Pri zadavani noveho mena lokalnej premennej prevyplnit 1. znak _
2.Pri editacii hodnoty umoznit zrusenie textu cez VK_DEL teraz je cez CTRL+VK_DEL o com mnohy nevedia a nevedia zrusit honotu
3.Pri otvarani okna z konektovaceho okna ak uz je zadana lokalna premenna vyselektovat ju
4. Pri zmene triedenia doddziavat selekt
Pre Vž+ iba body 1 a mozno 2

D2D-4175 HI
Zlé zobrazenie času v okne archívnych hodnôt
V čase prechodu na zimný čas je čas medzi 2. a 3 hodinou zdvojený. Tabuľke neboli tieto časy odlíšené.

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-2162 EDA
Zvýšenie rýchlosti výpočtu vypočítaného vektora - Cachovanie skompilovaných predpisov v globálnej cache
Skompilované predpisy vypočítaných vektorov môžu byť uložené v globálnej cache EDA Servera. Toto môže mať, podľa typu výpočtov, za výsledok výrazné zrýchlenie výpočtov.

D2D-5274 EDA
Rozšírenie logovaných informácií EDA o názov počítača
Medzi logované informácie o prístupe k EDA vektorom bol doplnený názov počítača.

D2D-5275 EDA
Rozšírenie práv EDA o masku počítača
Prístupové práva k EDA vektorom je možné definovať aj na základe masky názvu počítača, z ktorého je k nim pristupované.

D2D-5297 System
Rozšírenie formátovacej masky o komponent posunu voči UTC
Formátovacia maska absolútneho času bola rozšírená o komponenty posunu voči UTC.

D2D-5311 CNF, KOM
Nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW
Bol implementovaný nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW (Control Web) pre sériovú komunikáciu s PLC Siemens Simatic S5 a S7. Tento protokol bol implementovaný kvôli migrácii systému Control Web na technológiu D2000.

D2D-5151 KOM
Podpora šifrovania štandardizovaného v protokole OPC UA
V protokole OPC UA pribudla pribudol parameter ""Client Type"", ktorý umožňuje vybrať možnosť ""Secure"". Tento mód podporuje rozšírené možnosti autentifikácie, kryptovanie aj podpisovanie správ.

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:

  • Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
  • Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
  • Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5346 SYSTEM
Výrazy v schéme
Hodnotu premennej definovanej na úrovni schémy je možné definovať výrazom.

D2D-5405 KOM
Podpora EIB-KNX protokolu
Bol podporený nový protokol - KNX. Viac info viď online dokumentácia.

D2D-5522 SYSTEM
Podpora zmeny rozmerov ťahaním myšou pre schému bez rámika
Rozmer schémy bez rámika myšou je možný pre schémy, ktoré nemajú pevnú veľkosť. Ku zmene môže dôjsť keď sa myš nachádza na okraji schémy.

D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-5640 SYSTEM
Možnost definovať vlastny okraj pre schémy
Bola urobená možnosť definovať vlastný okraj pre schémy prostredníctvom novej funkcie %HI_SetPictureBorderColor(farba, šírka okraja). Vlastnosť je vhodná pre schémy nemajúce nastavený parameter okraj.

D2D-5788 EDA
EDA - Funkcionálne vektory
Funkcionálny vektor je nový, špeciálny typ EDA vektorov, ktorý preberá parametre načítania vektora (interval a krok) z požiadavky ako parametre výpočtu vektora.

D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

D2D-5259 SYSTEM
Úprava otázky potvrdenia o zmene hodnoty
Do otázky potvrdenia o zmene hodnoty boli pridané technické jednotky.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5283 CNF, KOM
LonTalk protokol - podpora hexadecimálneho zápisu Selectora
V protokole LonTalk bola implementovaná podpora hexadecimálneho zápisu Selectora v adrese meraného bodu. Hexadecimálny Selector začína znakom ""#"", napr. #1AD.

D2D-5271 KOM
Remia KME - podpora spracovania generických aktuálnych dát a archívov udalostí
Protokol Remia KME bol rozšírený o čítanie generických aktuálnych dát. Tieto môžu byť rôznych typov (BYTE, SBYTE, WORD, SWORD, DWORD, SDWORD, FLOAT, DFLOAT, RTD). Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Actual Data Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraných bodov pre generické aktuálne dáta začína ""GA"".
Bola doplnená aj možnosť čítania z achívu udalostí. Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Event Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraného bodu aktivujúceho čítanie z achívu udalostí je ""RECNR"".

D2D-5071 SYSTEM
Doplnenie ovládania histórie schém
Bolo upravené zobrazenie a ovlédanie okna

D2D-5287 KOM
Podpora zadávania viacerých adries serverov v konfigurácii OPC UA linky
V protokole OPC UA pribudla v konfigurácii linky možnosť zadania viacerých hostov oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, podobne ako je to v konfigurácii TCP a UDP liniek.

D2D-5261 HI
Implementácia ""Dialog-CallBack"" v nastavení užívateľa
V nastaveniach konzoly a užívateľa v sekcii Ovládacie okná pribudla v nastavení informácie o zobrazení možnosť Dialóg Callback.

D2D-5284 GRED, HI
Umiestnenie zobrazovača poznámok v poradí okien v shémach
Okno poznámok sa nedalo preusporiadať v poradí window prvkov a v HI v schémach sa bolo vždy na prvej pozícii.

D2D-5184 GRED
Kopírovanie parametrizácie komponentov
1. Pri zmene komponenty (jej názvu v scheme) na je zachované konektovanie pre zhodné názvy externých premenných.
2. Je možnét kopírovať hodnoty ext. premenných z vybraného objektu na aktuálny.

D2D-5245 SYSTEM
INDEXova premenná na schéme typu (Active a No filter) po otvorení schémy nadobudne hodnotu inštancie schémy
Bolo urobené rozšírenie o nastavenie indexovej premennej na hodnotu inštancie schémy aj pre typ No filter.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5391 KOM
Podpora zápisu do položiek polí v protokole OPC UA Client
V protokole OPC UA Client bola implementovaná podpora zápisu do položiek polí. Je možné zapisovať iba jednu položku naraz; cez výstupný meraný bod s ""Array Index"" nastaveným na konkrétnu hodnotu.

D2D-5321 HI
AutoCompletteList - prispôsobenie šírky zoznamu a horizontálny scrollbar
AutoCompletteList prispôsobuje šírku zoznamu podľa šírky entryFiledu. Do zoznamu bol pridaný horizontálny scroll bar.

D2D-5243 ESL
Implementované ON CHANGE pre lokálnu premennú
Akciou ON CHANGE je možné reagovať na zmenu lokálnej neštruktúrovanej premennej.

D2D-5292 SYSTEM
Zvýšený limit pre dĺžku systémových textov z 20 na 30
Limit pre dĺžku Systémových textov bol zvýšený z 20 na 30 znakov.

D2D-4706 EDA
Porovnávanie na nerovnosť voči neplatnej hodnote v EDA-L funkciách %Replace a %Remove
EDA-L funkcie %Replace a %Remove vedia okrem rovnosti na neplatnú hodnotu porovnávať aj na nerovnosť voči neplatnej hodnote. Ďalšou optimalizáciou bolo dosiahnuté až 15% zrýchlenie funkcií.

D2D-5291 SYSTEM
Rozšírenie zoznamu stĺpcov podľa ktorých je možné triediť objekty v zozname
Objekty v zozname je možné zoradiť aj podľa adresy meraného bodu.

D2D-5378 GRED, HI
Nastavenie farby pre Rozbaľovací zoznam s okrajom
Rozbaľovací zoznam môže meniť farbu aj v prípade, že má povolený okraj.
Farba okraja sa dá nastaviť, keď má zoznam inú podkladovú farbu ako podľa windowsov.

D2D-5437 CNF, KOM
Nový parameter ""Time Date Mode"" pre protokol IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole  IEC 62056-21:2002 Serial bol implementovaný nový parameter ""Time Date Mode"", ktorý rozširuje možnosti zápisu dátumu a času (potrebné napr. pre Schrack LZQJ).

D2D-5417 SYSTEM
Podpora pre zmenu polohy schém bez titulku
Zmena polohy umiestnenia schémy je realizovaná novou funkciou na ovládanie v ""%MovePicture"" na grafickým objektom.

D2D-5328 KNL, CNF, KOM
Podpora protokolu Honeywell C-Bus na linkách Serial / SerialOverUDP
Protokol Honeywell C-Bus, ktorý bol podporený iba na linke ""Honeywell C-Bus"" (vyžadovaná bola proprietárna ISA karta) bol podporený na linkách Serial / SerialOverUDP s použitím buď komunikačného počítača KPX02 alebo priamo počítača s RS-485 portom.

D2D-5170 CNF
Kopírovanie filtrovacích podmienok v dialógu pre zobrazenie závislostí medzi objektami
Bola pridaná možnosť pre kopírovanie filtrovacích podmienok v dialógu pre zobrazenie závislostí medzi objektami. Kopírovanie je možné kedykoľvek vypnúť/zapnúť pomocou zaškrtavacieho poľa.

D2D-5392 KOM
Podpora ""štandardnej"" verzie 8-bajtového little endian formátu v Modbus protokole
V Modbus protokole bola pre little endian typy Unsigned, Signed, Float (Ll, Sl, F) podporená ""štandardná"" verzie 8-bajtového little endian formátu  pomocou modifikátora ""D"" v adrese meraného bodu. Doteraz podporená verzia pomocou ""d"" modifikátora mala formát .

D2D-5454 HI
Rozšírenie funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh o %HIX verziu
Funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh sú dostupné aj vo verzii %HIX_...

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

D2D-5473 GRED, KNL
Preuloženie schém
Je urobená možnosť preuloženia schém v grafickom editore. Akcia sa používa k aktualizácii vnútorných štruktúr za účelom ulahčenia porovnávania xml exportov schém.

D2D-5124 HI
Ikony v browseri
V browseri sa pri objektoch zobrazujú ich ikony.

D2D-5566 ESL
LST_CREATE - doplnená možnosť filtrovať alarmové objekty
ESL akcia LST_CREATE bola rozšírená o možnosť vytvoriť zoznam všetkých objektov, ktoré môžu nadobúdať alarmový stav

D2D-5270 System
Kerberos autentifikácia pre aplikáciu prevádzkovanú na Linuxe
Bola implementovaná podpora pre Kerberos autentifikáciu v D2000 Serveri na platforme Linux / Raspberry PI.

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

D2D-5620 KOM
Parameter /KDBC na disablovanie browse cache pre KOM proces

Novoimplementovaný parameter KOM procesu /KDBC zakáže cache na browsovanie hodnôt (Kom Disable Browser Cache) vo vybraných protokoloch, ktoré podporujú spontánne posielanie hodnôt bez predchádzajúceho vyžiadania alebo so skupinovým vyžiadaním (IEC101, IEC104, KNX, DNP3). Štandardne je cache pri týchto protokoloch povolená, takže spontánne prichádzajúce hodnoty sa do nej ukladajú. V konfiguráciách s veľa objektami môže cache zabrať významnú časť pamäte, čomu tento parameter dokáže zabrániť.

D2D-5619 CNF, KOM
Podpora browsovania v protokoloch IEC101 a IEC104
V protokoloch IEC870-5-101 (klient, server, balancovaný mód) a IEC870-5-104   (klient, server) pribudla možnosť browsovania v adresnom dialógu meraného bodu a stanice.

D2D-5643 ARCSynchro
Parameter /XADC pre arcsynchro
Do utility arcsynchro pribudol nový parameter /XADC, ktorý umožňuje špecifikovať podmienku pre ArchivDef tabuľku (tabuľka s definíciami archívnych objektov v archíve).
Príklad použitia: pri použití arcsynchro na kopírovanie dát z trezorových segmentov (napr. z Oracle databázy) do trezorových segmentov (napr. PostgreSQL databáza) je možné špecifikovať /XADC ""TRZ_SEG=2"". Synchronizované budú iba objekty, ktoré sú v trezorovom segmente č. 2. Toto môže zrýchliť kopírovanie dát (zdrojový trezorový segment nie je dotazovaný na dáta objektov, ktoré sa nachádzajú v iných trezorových segmentoch).

D2D-5603 HI
Vytvorenie vlastného pohľadu na graf užívateľom
Užívateľ si môže vytvoriť vlastný pohľad na graf,ktorý sa použije pri otváraní grafu.

D2D-5653 CNF, KOM
Nové dátové typy CHARARR, BCD a LBCD meraného bodu pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bol implementovaný nový dátový typ meraného bodu - CHARARR, ktorý umožňuje prácu s poľom znakov (CHAR), ako by sa jednalo o reťazec (STRING).
Boli implementované aj dátové typy BCD a LBCD, ktoré umožňujú prácu s BCD kódovanými číslami (2 a 4-bajtovými).

D2D-5683 CNF, KOM
Podpora redundancie v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť komunikácie s redundantnými PLC. Boli doplnené viaceré linkové parametre  pre konfiguráciu sekundárneho PLC.

D2D-5718 KOM
Podpora komunikácie so Siemens Microbox v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bola implementovaná podpora komunikácie so zariadením so Siemens Microbox (model IPC427C). Podpora spočíva v ignorovaní prázdnych odpovedí.

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5825 KNL, CNF
Podporená rozšírená syntax masky pri filtrovaní podľa stĺpcov v CNF.
Filtrovanie podľa stĺpcov umožňuje použitie rozšírenej syntaxe (napríklad: C[^o]*).

D2D-5836 CNF, KOM
Podpora TCP/IP-TCP linky pre protokol L&G Toccata
V protokole L&G Toccata bola podporená linka TCP/IP-TCP

D2D-5866 KOM
Podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas) v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" pribudla podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas s presnosťou na nanosekundy).

D2D-5832 HI
Presun okna medzi monitormi
V systémovej ponuke v oknách schém na viac monitorovom HI pribudla možnosť presunu okna schémy na iný monitor.

D2D-5921 SYSTEM
Podpora dátového typu S5TIME pre protokol ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" bol doplnený dátový typ S5TIME . Jedná sa o dvojbajtový čas - formát Simatic S5 (0.001 - 9990 sekúnd s variabilnou presnosťou 0.01 - 10 sekúnd).

D2D-5915 KOM
Nový parameter ""Max Pending Publish Requests"" pre OPC UA protokol
V protokole OPC UA pribudol nový parameter ""Max Pending Publish Requests"", ktorý spôsobí zatvorenie spojenia, ak počet nepotvrdených po sebe nasledujúcich správ ""Publish request"" prekročí túto hodnotu.

D2D-5943 CNF, KOM
Nový parameter protokolu M-Bus ""AcceptReplyToBroadcast""
V protokole M-Bus pribudol nový parameter ""AcceptReplyToBroadcast"". Umožňuje spracovanie odpovede konkrétnej stanice na broadcastovú adresu 254. Default hodnota parametra je True (odpoveď na broadcast je prijatá z ľubovolnej adresy).

D2D-5991 CNF, KOM
Parametrizácia hĺbky dočítavania historických dát v protokole ESC8816
V protokole ESC8816 pribudli parametre ""Max Hist Read 1min"" a ""Max Hist Read Others"" umožňujúce nastavovať maximálnu hĺbku dočítavania historických dát (štandardne 1 hod pre 1-minútové priemery a 30 dní pre ostatné).

D2D-6011 CNF, KOM
Podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AP/P1AT v protokole LoRaWAN
V protokole LoRaWAN bola implementovaná podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AT/P1AP.

D2D-6021 GRED
Chyba v rozšírenom zozname schém
Rozšírený zoznam schém mal popis schémy v stlpci pre help

D2D-6024 KOM
Online zmena parametra ""Addressing Model"" v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť online zmeniť parameter ""Addressing Model"" (bez potreby reštartu KOM procesu).

D2D-6019 CNF
Vylepšenie kopírovania výsledkov browsovania v OPC UA protokole
V OPC UA protokole bolo vylepšené kopírovanie výsledkov browsovania. Popri skopírovaní objektov v aktuálnej vetve OPC UA stromu (Ctrl+C) bolo implementované skopírovanie všetkých prejdených vetiev stromu a objektov v nich (Ctrl+Shift+C). Boli pridané aj tlačidlá ""Copy tags"" a ""Copy all"" s touto funkcionalitou.

D2D-6035 KOM
Tell príkaz RELOAD pre D2000 KOM proces
V procese  D2000 KOM bol implementovaný nový tell príkaz RELOAD. Slúži na vnútorné zrušenie a znovuvytvorenie konfigurácie stanice a meraných bodov, alebo linky/stanice/meraných bodov. Je použiteľný po zmenách v konfigurácii, ktoré nemá D2000 KOM proces implementované dynamicky a ktoré doteraz vyžadovali reštart D2000 KOM procesu.
Zatiaľ bola implementácia otestovaná pre protokoly IEC-101, IEC-104, ICCP/TASE-2, OPC UA, Modbus Client a Modbus Server.

D2D-5911 CNF
Podpora mazania objektov v D2000 CNF prostredníctvom klávesy DELETE
Podpora mazania objektov v D2000 CNF prostredníctvom klávesy DELETE

**************** Bugs ****************

D2D-5268 HI
Pri zadávaní časového intervalu poznámky, je možné zadať opačné hranice jej platnosti.
Už nie je možné uložiť poznámku s hranicou konca časového intervalu so skorším dátumom (časom) ako je jeho začiatok.

D2D-5413 GRED, HI,KNL, CNF
Novovytvorená aplikácia má nesprávne nastavené cesty k heplom. Privolanie helpu cez F1 nefunguje.
Oprava problemu, ked sa do registrov pre help dostalo nastavenie ze kernel pracuje s nastavenim s helpom podla nastavenia v kerneli.

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-5490 SYSTEM
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5692 GRED
Pad grafického editora pri otvárení schémy
Oprava pádu grafického editora pri otvárení schémy.

D2D-5798 HI
Okno exportu dát z grafu
Okná pre export dát v grafoch a z archívu sa otvárajú na pozícii myši.

D2D-5414 HI
Prvé otvorenie procesov Hi a GRED
Prve otvorenie procesov HI a GRED prebieha na 1.monitore o veľkosti cca 95% plochy monitora. Opravil sa stav, keď sa proces otváral maximálnou veľkosťou na všetkých monitoroch.

D2D-5256 Gred
Pád GR
Oprava pádu v zozname bitových máp.

D2D-5255 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri nastavovaní zobrazenia dyn.grafov
Oprava nastavovania zobrazenia dyn.grafov
Oprava pádu HI pri zmene používanej osi z analogovej na digitálnu

D2D-5273 CNF, GRED,HI
Zlé default nastavenie zdroja helpu pre klienta.
Defaultné nastavenie zdroja helpu pre klienta je podľa servera.

D2D-5260 HI
Doplnenie ovládacích dialógov pre objekty typu Switch (guľový uzáver) a Alarm
Ovládacie dialógy pre objekty typu Switch (guľový uzáver) a Alarm boli doplnené o možnosti zobrazenia histórie a editácie zobrazovaného objektu.

D2D-5240 HI
Chybné zvyšovanie čísla riadkov v komponentoch
Pri opakovanom otvorení schémy v HI dochádzalo k zmene čísla riadku v externých premenných.

D2D-4840 GRED
Nesprávne utriedenie referenčných premenných
Triedenie číselných hodnôt referenčných premenných je podľa veľkosti čísla.

D2D-5188 GRED
Opravy v editácii lokálnych premenných
Oprava vytvárania lokálnych premenných s  hodnotou typu štruktura. Také nemajú štartovaciu hodnotu.

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5430 KNL
Zobrazenie zoznamu alarmov pred prihlásením užívateľa v redundancii
Pred prihlásením užívateľa sa v D2000 HI zobrazil zoznam alarmov.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5477 HI
Pád HI pri Mexickom nastaveni regional settning
Oprava pádu HI, ked nastavenie formátu času Windows používa viac ako 12 znakov.

D2D-5479 HI
Nejako vyriesit/zrychlit/urobit inak enum printers pri starte HI
Zisťovanie rošírených informácií o dostupných tlačiarňach prebieha až pri vzniku problémov s tlačou. Doteraz sa tieto informácie zisťovali pri štarte HI. Toto vedie v určitých prípadoch k zrýchleniu štartu.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).

Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.

V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5481 GRED
Generovanie slovníka
Oprava generovania slovníka zo zoznamu schém. Starý spôsob nezohľadňoval zmeny v D2000

D2D-5548 GRED
Zlepsit spravanie sa pri vytvarani novej bitmapy a komponenty
Ak počas vytvárania nebola vybraná bitová mapa alebo komponenta, reotvorí sa okno ponuky výberu objektu.

D2D-5546 GRED
Pád pri editácii lokálnych premenných
Oprava pádu ku ktorému dochádzalo pri pripájaní lokálnych premenných.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
########################################################################################################################

D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]

BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]

Release: A190912061-05 - RELEASE

Platform: x86_64-windows

Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11

Computer name: pu09ene01

Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe

Module date: 2019-09-12

Module time: 14:26:22

Module size: 30418963

########################################################################################################################

D2D-5573 GRED
Problém s kopírovaním gr.objektov medzi 2 editormi
Oprava kopírovania gr.objektov medzi dvoma editormi. Obsah schránky z iného editora sa pamätal dovtedy, kým editor nekopíroval vlastné grafické objekty.

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5604 HI
Opravy v grafoch
Opava v horných tlačidlách -ľ sa prekryvali
Oprava zobrazenia nepouitych priebehov v tabuľke po úprave zobrazenia priebehov

D2D-5608 HI
Pád HI pri použití funkcie %HI_GetPictureWindowState()
Pri volaní funkcie %HI_GetPictureWindowState() nastal pád procesu D2000 HI.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5626 GRED
Nezobrazovanie výrazu pre lokálnu typu Expression pri prvom otvorení
Oprava zobrazenia výrazu pri otvorení zoznamu lokálnych premenných.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:

  • bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
  • archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.

Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

D2D-5647 DBM
Štartovací parameter /NMI pre proces DbManager
V procese DbManager pribudol štartovací prameter /NMI. Tento parameter spôsobí, že ak sa z databázy načíta textová NULL hodnota, bude interpretovaná ako Invalid. Štandardné správanie (kompatibilné s Oracle) je, že NULL hodnota sa interpretuje ako validný reťazec s dĺžkou 0.

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5656 HI
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia.

D2D-5648 SYSTEM
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5639 HI
Schéma bez okraja ignoruje nastavenie %HI_SetMinPictureSize
Oprava ignorovania nastavenia %HI_SetMinPictureSize

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

D2D-5723 KNL, CNF, KOM
Nový parameter ""Immediate Disconnect"" v protokole Modbus Client (TCP)
V protokole Modbus Client (TCP varianta) pribudol nový parameter ""Immediate Disconnect"". Umožňuje okamžité zatvorenie TCP spojenia po skončení čítania stanice, prípadne po skončení zápisu. Parameter má zmysel na nespoľahlivých GPRS linkách.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5736 ESL
Pád HI po vykonaní akcie LST_CREATE
Po vykonaní akcie LST_CREATE došlo k pádu procesu (D2000 HI alebo Event). Pád nastal, ak vo výslednom zozname objektov bola štruktúrovaná premenná a došlo k zmene hodnoty niektorej z jej buniek.

D2D-5745 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
V D2000 Archíve bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných zmenových archívov, ktorá mohla spôsobiť, že nedošlo k výpočtu hodnoty. Chyba sa prejavila, pokiaľ jeden zo zdrojových archivovaných objektov bol sebareferencujúci vypočítaný archív.

D2D-5780 CFG SYNCHRO
Pád cfgsynchro.exe
Pád nastal pri zobrazenom dialógu pre porovnanie rozdielov a pohybom kurzora myši z oblasti zobrazenia typov objektov do oblasti zobrazenia zoznamu objektov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5734 HI
Nefunguje funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable
Funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable - bola upraven tak, že zablokovanie zobrazenia zobrazenia systémového popup menu v schéme platí aj pre jej podshémy

D2D-5790 KOM
Lepšie ošetrenie vypnutej stanice
Vo viacerých protokolov bol korektne ošetrený stav stanice StOff. Súčasné ošetrenie mohlo spôsobiť, že komunikácia sa nerozbehla po prechode zo stavu StOff:
DNP3
Generic User Protocol
Honeywell PCNM
KNX
OPC UA

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5617 GRED
Pád GR - pri editacii browsera
Oprava pádu grafického editora pri výbere textového štýlu v editácii browsera.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5793 GRED
Pád gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy
Oprava pádu gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy napr. pri rozmeroch 2000x2000

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5708 KOM
Oprava fungovania KomAPI funkcie WriteToLine na TCP linke
KomAPI funkcia WriteToLine spôsobila pád KOM procesu, ak bola volaná s parametrom Len=0. Na TCP linke poslanie dát s nulovou dĺžkou má spôsobiť zatvorenie TCP spojenia.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.

Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5676 KOM
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5680 GRED
Zlé ukladanie filtra indexových premennych
Pri ukladaní lokálnych premenných sa pre indexové premenné ukladal filter ako typ ""No filter"" - s vypnutým filtrovaním.

D2D-5712 HI
Zablokovanie hi po otvoreni schémy
Oprava zablokovania HI po otvorení MDI schémy s príznakom ""Modálna"" určeným pre dialógové okná. Tento príznak pre MDI schémy neplatí a jeho aplikácie pre ne zablokovala HI.

D2D-5799 HI
Pád HI pri zatváraní okna správ
Oprava pádu pri neúspešnom pokuse o zápis správ do súboru (zamietnutý prístup) pri zatváraní okna správ.

D2D-5789 HI
Opravy v grafoch
1. Oprava stavu, keď po zrušení lupy prestal živý graf žiť
2. Ukladanie referencii na textový štýl v xy grafoch pre os X

D2D-5781 GRED
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor pracovalo iba v rámci schémy. Po úprave pracuje ako vzor aj pri zmene schémy.

D2D-5768 HI
Graf v HI nenačíta dáta pre zobrazovaný interval
Pri zmene časového úseku graf nezrušil aktuálnu lupu a tým nedošlo k načítaniu dat pre nový časový úsek.

D2D-5743 HI
Nepreložené výrazy v nastavení helpov
Oprava nepreložených textov v nastavení helpov

D2D-5730 SYSTEM
Dialógove okno nevracia správnu hodnotu pri volaní funkcie HI_GetPictureWindowState
Volanie funkcie z podschémy správne vracalo hodnotu 0, lebo podschéma nikdy nie je maximalizovaná ani minimalizovaná. Bola urobená úprava funkcie %HI_GetPictureWindowState tak, aby funkcia vrátila stav okna hlavnej schémy, aj keď je volaná z jej podschém,

D2D-5725 HI
Schéma bez rámika - oblasť zmeny veľkosti schémy je príliš veľká
Opravené. Po obnove z maximalizácie bola ponuka na zmenu veľkosti schémy bez okrajov v niektorých prípadoch zväčšená o asi 16 bodov.

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune časovej osi
Bolo urobené zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5649 GRED
Pád grafického editora pri zarovnavaní na rovnakú šírku a výšku
Oprava pádu a rozšírenie funkčnosti aj pre objekt čiara

D2D-5576 HI
Pád HI pri tooltipoch s maskou
Oprava pádu HI pri tooltipoch s maskou nad objektami, ktoré nemajú pripojený objekt na zobrazenie. Napríklad gr. objekt Progers Bar

D2D-5545 HI
Pomalé prekresľovanie schémy v pozadí pri prejazde schémou bez okraja
Bolo urobené zrýchlenie prekresľovania

D2D-5657 GRED
Synchronizácia dialógov zadávania textov
Text pre grafický objekt zadávaný v paletke vlastnosti objektu sa prenáša do zjednodušeného okna zadávania textov otváraného dvojitým klikom nad textovým objektom.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5826 KOM
Podpora pollingovej komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bol doplnený nový parameter ""Read Mode"", ktorý umožňuje vyčítavanie hodnôt pomocou pollingu (ReadRequest) namiesto posielania notifikácií zo strany OPC UA servera. Tento spôsob čítania hodnôt má vyššiu réžiu a je odporúčaný iba v prípade problémov pri štandardnom spôsobe čítania.

D2D-5848
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

D2D-5856 HI
Chýbajúca konfigurácia Makier ak ich užívateľ má povolené.
Oprava straty možnosti konfigurovať makra v procese HI, ktorá nastávala keď užívateľ mal zakázané konfigurovať zostavy a grafy.

D2D-5831 HI, KNL
Oprava fungovania dočasne blokovaných systémových alarmov
Bola opravená chyba v dočasnom blokovaní systémových alarmov. Nesprávne sa pri dočasnom blokovaní uložila konfigurácia alarmu so zapnutím parametra Block. Po automatickom odblokovaní (po uplynutí časového limitu) zostal tento parameter nastavený. V dôsledku toho sa alarm opätovne nedal zablokovať (bolo nutné editovať konfiguráciu objektu typu Alarm a zrušiť blokovanie).
Ďalšou chybou bolo neošetrenie minulého času pri použití HTML UI. Takto blokovaný alarm bol zablokovaný permanentne.

D2D-5833 HI
Chyba vo výpočte dynamickej osi
Oprava výpočtu hornej hranice dynamických osi keď boli zobrazene nerovnomerne vysoké osové pásma ktore mali popis na osi

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5889 DBM
Oprava práce DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI
Bola opravený chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť akcie  DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI.

D2D-5917 KOM
Protokol OPC UA Data Access Client - doplnenie príznakov komunikačnej cesty
V protokole OPC UA Data Access Client boli doplnené príznaky komunikačnej cesty. Pokiaľ je na linke nakonfigurovaných viacero IP adries (komounikácia cez viacero redundantných sietí, prípadne komunikácia na redundantný OPC UA server), tak flag FLB na stanici hovorí, že sa používa alternatívna IP adresa (tj. druhá alebo ďalšia zadaná). Flagy FLN,FLO, FLP udávajú, ktorá z alternatívnych IP adries sa používa (pokiaľ sú na linke nakonfigurované viac ako 2 IP adresy).

D2D-5927 CNF, EVH
Priradenie do indexovej lokálnej premennej sa neprejavilo pri ladení v ESL Debbuger
Nová hodnota priradená do indexovej lokálnej premennej sa nezobrazuje v ESL debuggeri.

D2D-5929 SYSTEM
Oprava správania sa viacerých protokolov pri zmene adresy meraného bodu
Vo viacerých protokoloch bolo opravené správanie pri zmene adresy meraného bodu, ktoré mohlo viesť ku chybám. Workaround bol reštart KOM procesu. Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro
Allen-Bradley CSP/PCCC
Allen-Bradley DF1
Allen-Bradley DH485
ALYA MMP
ALYA Spool
ALYA VT200
AMiT ARION
Contal Card Reader
CSV Import
Diamo-L KOS/SOS
Echelon LonTalk
Elcor ELGAS Daniel
ESC 8800
ESC 8816
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Generic User Protocol
HYDROLAB DataSonde 4a TTY
IEC 870-5-104 Sinaut
IEC 870-5-104 TCP
IEC 870-5-104 TCP Server
Incos PM_EL 04
KMZ Protocol
KNX
L&G PROFIBUS
M-Bus Rev. 4.8
MDIS5 Device
Mettler Tolledo Printer
MODBUS Circutor CVMk
MODBUS Telemecanique TSX
MT-IND690
PCMBA/IEC870-FT1.2
Remia E3
Remia KME
Servomex XENTRA
Siemens SIMATIC 3964(R)
SMS Gateway
Transcon DAP 128TC
Valmet MODBUS RTU GTW:LIS
VONSCH VQfrem 400
ZPA INMAT64/65

D2D-5942 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT vo výraze
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT.
Príklad:
TEXT _colName
INT _id
_colName := ""ID""
_id := SV.StructVar[2]^_colName ; vrátilo vždy neplatnú hodnotu

D2D-5948 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení
Nefunkčné indexovanie stĺpca objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení.
Príklad:
TEXT _colName
_colName := ""ID""
SV.StructVar[2]^_colName := 321 ; NEFUNKČNÉ

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5980 ESL
Nesprávny typ výsledku funkcie RxReplaceStr
Ak parameter substr bol prázdny, funkcia vrátila neplatnú hodnotu.

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

D2D-6025 HI
Chyba zobrazenia objektov podľa zobr. paliet vo viacvrstvovych schemach
Oprava zobrazenia grafických objektov podľa paliet vo viacvrstvovych schémach. Pri prepnutí vrstvy dochádzalo ku strate riadiacej hodnoty, podľa ktorej sa vyhodnocovala paleta.

D2D-6033 KOM
Opravy kódovania správy GetVariableAccessAttributes-Response v ICCP/TASE-2 protokole
V protokole  ICCP/TASE-2 bola opravená chyba kódovania v správe GetVariableAccessAttributes-Response. Dôsledkom chyby bola nefunkčnosť meraného bodu s dátovým typom ""Autodetect"" pri spracovaní hodnôt typu ""Real"", ""DiscreteExtended"" a ""RealExtended"" (partnerskou stranou, t.j. ak na druhej strane bol D2000 systém, prípadne iný systém, ktorý mal podporoval ""Autodetect"").

D2D-6045 WBK
D2000_WorkBook sa neriadil podľa nastavenia jazyka vo Windows. Vždy použil slovenčinu.
D2000_WorkBook sa neriadil podľa nastavenia jazyka vo Windows. Vždy použil slovenčinu.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description