Release Notes D2000 Server 12.2.65.u3 (SK)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V12.2.65.u3 (build 03)

**************** Improvements ****************

D2D-4970 ARC
Parameter OldValIgnoreAge
Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

D2D-5127 ARC
Ochrana archívu pred nekorektným zápisom do štruktúrovaného archívu
V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5078 ARCSynchro
Podpora parametra /UX pre arcsynchro
Bol implementovaný nový parameter /UX pre arcsynchro. Tento parameter umožňuje synchronizovať dáta zo starších D2000 aplikácií (napr. D2000 verzia 8.0 bez podpory UTF8) bez potreby aktualizovať starú archívnu databázu. Toto môže byť výhodné pri príprave migrácie na novú verziu D2000, pokiaľ sa mení aj databázová platfoma pre D2000 Archiv.

D2D-5090 ARCSynchro
Podpora parametra /STPG v utilite arcsynchro na synchronizáciu dát z PostgreSQL trezorov
V utilite arcsynchro bol podporený parameter /STPG, ktorý umožnuje plátať dáta z PostgreSQL trezorov. Parameter je použiteľný napr. pri migráciách PostgreSQL trezorov.

D2D-3471 CALC
Nové funkcie ESL %RxFind a %RxReplaceStr
Boli implementované nasledujúce ESL funkcie: INT %RxFind(TEXT in text, TEXT in regExp, INT  in from := 1, INT  out endIndex) INT %RxReplaceStr(TEXT in text, TEXT in regExp, TEXT in subStr, INT  in from := 1, INT  in count := 0)

D2D-5087 CFG SYNCHRO
Cfgsynchro - optimalizácia práce s tabuľkami OBJLIFE_LOG a OBJLIFE_LOGEXT.
V utilite cfgsynchroauto bola vylepšená synchronizácia tabuliek OBJLIFE_LOG a OBJLIFE_LOGEXT. Po novom sa synchronizujú iba riadky, ktoré boli pridané, resp. odstránené. Nezmemené riadky sa nesynchronizujú.

D2D-2206 CNF
ESL debugger umozni sledovat stav Datovych kontajnerov patriacich Eventu
Bolo pridané watch okno, v ktorom je možné zistiť počet prvkov v dátovom kontajneri, typ kľúča, identifikátor kontajnera a meno eventu, v ktorom bol kontajner vytvorený. Okno taktiež umožňuje prezerať obsah kontajnera (kľúče a hodnoty).

D2D-4754 CNF
Konfigurácia procesov D2000
Bol pridany dialóg konfigurácie procesov, ktorý umožňuje konfigurovať proces podľa jeho typu. Prehľadne zobrazuje bežne používané parametre a umožňuje rozšírenú konfiguráciu parametrov.

D2D-4845 CNF
Ošetrenie testu databázy pri zmene mena/hesla/DSN
Pokiaľ je pri editovaní objektu typu Databáza zmenené meno alebo heslo použité na prístup k databáze, užívateľ je pri stlačení tlačidla ""Test"" alebo ""Testuj tabuľky"" upozornený, že pred testom je nutné objekt uložiť, aby sa zmenené meno/heslo prejavili pri testovaní.

D2D-4965 CNF
Zrýchlenie otvárania konfiguračného dialógu pre konfiguráciu rozsiahlych štruktúrovaných premenných
Otváranie konfiguračného dialógu pre konfiguráciu štruktúrovaných premenných trvalo veľmi dlho. Aktuálne čas pre otvorenie v podstate nezávisí od veľkosti štruktúrovanej premennej.

D2D-4966 CNF
Rozšírenie zoznamu neznámych objektov pri ukladaní v D2000 CNF
Po uložení objektu v CNF v prípade že sú použité nezmáme objekty bol užívateľ informovaný len o prvom. Ostatné neboli zobrazené. Úprava rozširuje počet zobrazených neznámych objektov na maximálne 10.

D2D-5128 CNF
Doplnenie zobrazenia typu výsledku a možnosť kopírovať výsledok do schránky v okne Quick Watch (ESL debugger)
V okne Quick Watch boli pridané nasledujúce vylepšenia: -Riadok, ktorý hovorí o type hodnoty aktuálneho výrazu (Text, Integer, ...). -Možnosť kopírovať hodnotu označeného riadku za pomocou Ctrl+C.

D2D-5170 CNF
Kopírovanie filtrovacích podmienok v dialógu pre zobrazenie závislostí medzi objektami
Bola pridaná možnosť pre kopírovanie filtrovacích podmienok v dialógu pre zobrazenie závislostí medzi objektami. Kopírovanie je možné kedykoľvek vypnúť/zapnúť pomocou zaškrtavacieho poľa.

D2D-5291 CNF
Rozšírenie zoznamu stĺpcov podľa ktorých je možné triediť objekty v zozname
Objekty v zozname je možné zoradiť aj podľa adresy meraného bodu.

D2D-4936 CNF,EVH,GRED,HI,KNL
Skinovateľnosť bitových máp
Možnosť zmeny skinu aplikácií výmenou sady bitmapiek. Je umožnená volaním novej funkcie %HI_SetBmpTheme(IN TEXT MenoThemy). Meno musí začínať textom THEME priklad: %HI_SetBmpTheme(""THEME_RED""). Pri kreslení bitmap sa použijú sa bitové mapy z adresara ..\Bitmaps\THEME_RED s rovnakými pravidlami ako pri používaní jazykový verzii bitových map.

D2D-4801 CNF,KOM
DLMS protokol: podpora adresácie Logical Name
V protokole DLMS/COSEM pribudla možnosť adresácie pomocou Logical Name (adresácia pomocou 6-bajtového OBIS kódu). Doteraz bolo možné adresovať pomocou Short Name (16-bitové číslo). Adresáciu pomocou Short Name podporujú spravidla staršie a jednoduchšie elektromery, adresáciu pomocou Logical Name podporujú novšie elektromery. Zároveň bola dorobená podpora nastavovania času, pokiaľ sa komunikuje pomocou Logical Name.

D2D-5031 CNF,KOM
Podpora TCP-IP/TCP linky pre protokol Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudla podpora TCP-IP/TCP linky. Je možné zadávať aj viacero mien/IP adries oddelených bodkočiarkou alebo čiarkou pre redundantné konfigurácie s viacerými PLC resp. viacerými sériovými servermi typu Moxa NPort v TCP móde.

D2D-5234 CNF,KOM
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5283 CNF,KOM
LonTalk protokol - podpora hexadecimálneho zápisu Selectora
V protokole LonTalk bola implementovaná podpora hexadecimálneho zápisu Selectora v adrese meraného bodu. Hexadecimálny Selector začína znakom ""#"", napr. #1AD.

D2D-5311 CNF,KOM
Nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW
Bol implementovaný nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW (Control Web) pre sériovú komunikáciu s PLC Siemens Simatic S5 a S7. Tento protokol bol implementovaný kvôli migrácii systému Control Web na technológiu D2000.

D2D-5437 CNF,KOM
Nový parameter ""Time Date Mode"" pre protokol IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole  IEC 62056-21:2002 Serial bol implementovaný nový parameter ""Time Date Mode"", ktorý rozširuje možnosti zápisu dátumu a času (potrebné napr. pre Schrack LZQJ).

D2D-4773 DBM
Optimalizácia práce s netextovými premennými
V procese Dbmanager bola optimalizovaná práca s netextovými premennými. Pre tieto sa nealokuje zbytočne pamäť, ktorá je použitá textovými premennými.

D2D-4846 DBM
Ukončovanie taskov po konfiguračnom vypnutí databázy
Dbmanager po konfiguračnom vypnutí objektu typu databáza (Off) do niekoľkých desiatok sekúnd ukončí obslužné tasky príslušnej databázy (pokiaľ existovali a už nie sú používané). Následne hodnota objektu typu Databáza klesne na nulu.

D2D-5099 DBM
Experimentálna podpora pre PostgreSQL BYTEA s reťazcami v UTF-8 kódovaní
V procese D2000 DBManager pribudla experimentálna podpora pre PostgreSQL stĺpec s binárnymi dátami (typ BYTEA) v ktorom sú uložené reťazce v UTF-8 kódovaní. Takéto dáta je možné načítať do textového stĺpca (pričom maximálna veľkosť dát je štandardne 4000 znakov a dá sa nastavovať existujúcim parametrom DBManagera pre nastavovanie maximálnej veľkosti reťazcov - /DBD). Reťazec v UTF-8 kódovaní sa musí začínať troma bajtami 0xef 0xbb 0xbf (tzv. Byte order mark - BOM)

D2D-2162 EDA
Zvýšenie rýchlosti výpočtu vypočítaného vektora - Cachovanie skompilovaných predpisov v globálnej cache
Skompilované predpisy vypočítaných vektorov môžu byť uložené v globálnej cache EDA Servera. Toto môže mať, podľa typu výpočtov, za výsledok výrazné zrýchlenie výpočtov.

D2D-4706 EDA
Porovnávanie na nerovnosť voči neplatnej hodnote v EDA-L funkciách %Replace a %Remove
EDA-L funkcie %Replace a %Remove vedia okrem rovnosti na neplatnú hodnotu porovnávať aj na nerovnosť voči neplatnej hodnote. Ďalšou optimalizáciou bolo dosiahnuté až 15% zrýchlenie funkcií.

D2D-4866 EDA
EDA - Detailné logovanie zmien dát
Subsystém EDA bol doplnený o možnosť detailného logovania zmien hodnôt periodických vektorov. Súčasťou zapisovaných logov sú okrem času zmeny aj pôvodné a nové hodnoty vrátane stavových príznakov a mena užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

D2D-5153 EDA
Automatické nastavenie parametra /EDAH EDA Servera
IP adresa, na ktorej beží EDA server je získavaná automaticky z názvu počítača resp. prekladom mena na IP adresu zo zadaného mena parametrom /EDAH. Parameter /EDAH je voliteľný.

D2D-5212 EDA
Vylepšenie detekcie rozpadnutia spojenia s EDA databázou na PostgreSQL
Detekcia rozpadnutia spojenia s databázovým systémom PostgreSQL bola vylepšená a je spoľahlivejšia.

D2D-5274 EDA
Rozšírenie logovaných informácií EDA o názov počítača
Medzi logované informácie o prístupe k EDA vektorom bol doplnený názov počítača.

D2D-5275 EDA
Rozšírenie práv EDA o masku počítača
Prístupové práva k EDA vektorom je možné definovať aj na základe masky názvu počítača, z ktorého je k nim pristupované.

D2D-3907 EDA,System,WBK
Vylepšenie názvov log súborov
Logovacie súbory jednotlivých D2000 procesov majú názov podľa názvu príslušného D2000 procesu aj pri vzdialenom prístupe. Do názvu logovacieho súboru bol, na zabránenie konfliktov v názvoch, doplnený aj názov servera resp. redundantnej skupiny, do ktorej sa proces pripája. Názvy logovacích súborov dynamických procesov ako napr. D2000/EDA Workbook boli, taktiež na zabránenie konfliktov, rozšírené o ID procesu.

D2D-3758 ESL
Rozšírenie funkcie %GetStrItem o parameter bTrim
Bol pridaný voliteľný parameter bTrim, pomocou ktorého je možné určiť, či má byť vybraný podtext z oboch strán orezaný alebo nie.

D2D-4218 ESL
Rozšírenie funkcie %Trim
Bol pridaný nepovinný parameter, pomocou ktorého je možné odstrániť aj iné znaky ako medzery z okrajov reťazca

D2D-4605 ESL
Rozšírenie funkcie HI_GetPalRGB
Funkcie %HI_GetPalRGB bola rozšírená o možnost definovat ako ďalší voliteľný parameter objekt ""Color palette"". Ak parameter nebude zadaný, správa sa to ako doteraz, čiže sa načíta z paletky priradenej na schéme. Ak sa zadefinuje HBJ inej paletky, farby sa načítajú z tejto paletky.

D2D-5064 ESL
Nový atribút vo výraze pre sprístupnenie príznaku Kritický alarm /ALC
Nebolo možné rozoznať normálny a kritický alarm. Bol pridaný nový atribút, ktorý to umožňuje.

D2D-5066 ESL
Rozšírenie informácií o objekte získaných akciou LST_CREATE, ...
Bola rozšírená možnosť získania informácii o objekte, pričom je možné získať UUID objektu a čas poslednej modifikácie objektu.

D2D-5120 ESL
Nový atribút vo výraze pre sprístupnenie príznaku Blokovaný alarm /ALB
Pridanie atribútu pre sprístupnenie príznaku ""blokovaný alarm"" , ktorý definuje, či je objekt blokovaný

D2D-5121 ESL
Rozšírenie akcie LST_CREATE o možnost získania živej hodnoty bez potreby použitia %OpenRefToObject
Je možné pristupovať k aktuálnym hodnotám objektov ktoré sú načítané v rámci aktuálnej stránky akciami LST_CREATE, LST_GO_NEXT, .... Akciou ON CHANGE sa dá reagovať na zmeny hodnôt objektov. Po zatvorení zoznamu alebo po prestránkovaní sú prístupné len posledné hodnoty a akcia ON CHANGE prestane reagovať na zmeny hodnoty.

D2D-5125 ESL
Nové funkcie pre prácu s JSON v ESL
Implementované nové ESL funkcie pre prácu s JSON formátom

D2D-5243 ESL
Implementované ON CHANGE pre lokálnu premennú
Akciou ON CHANGE je možné reagovať na zmenu lokálnej neštruktúrovanej premennej.

D2D-5237 ESL,EVH,System
Nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie
Bolo vytvorené nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie. Zároveň bola uvoľnená nová verzia knižnice pre tvorbu externých funkcií pre systém D2000 s podporou tohto rozhrania.

D2D-4807 GRED
Nastavenie vybraných parametrov schémy pri jeho vytváraní
Pri vytváraní novej schémy je možné nastaviť časť je parametrov.

D2D-4945 GRED
Zrýchlenie otvárania paliet
Bola urobená optimalizácia rýchlosti otvárania zobrazovacích paliet.

D2D-4984 GRED
Okno rozmerov objektu
Zlepšenie informácií a pridanie pridávania a odoberania bodov pre viacnásobnú čiaru a mnohouholník

D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-5001 GRED
Zlepšenie práce s lokálnymi premennými
1.Pri zadavani noveho mena lokalnej premennej prevyplnit 1. znak _ 2.Pri editacii hodnoty umoznit zrusenie textu cez VK_DEL teraz je cez CTRL+VK_DEL o com mnohy nevedia a nevedia zrusit honotu 3.Pri otvarani okna z konektovaceho okna ak uz je zadana lokalna premenna vyselektovat ju 4. Pri zmene triedenia doddziavat selekt Pre Vž+ iba body 1 a mozno 2

D2D-5056 GRED
Viditeľnosť pracovného objektu po zmene zoomu v schéme
Zmena zoomu schémy sa robí tak, aby aktuálne vybraný aktívny objekt bol v okne schémy viditeľný.

D2D-5093 GRED
Utriedenie zoznamu externých premenných
Bolo urobene utriedenie zoznamu externých premenných v parametroch komponenty.

D2D-5169 GRED
Zlepšenie práce s lokalnymi premennými
Pri editácii mena lokálnej premennej sa kontroluje duplicita a chýbanie 1.znaku mena, ktorý je povinne '_'. Prípadná chyba je automaticky opravená.

D2D-5182 GRED
Rozšírenie zobrazovacej a bitmapovej palety o nový ""Spôsob kreslenia"" ""Disabled""
V zobrazovacej a bitmapovej palete pribudol nový stav zobrazenia ""Zakázaný"" , ktorý okrem kreslenia zakáže prístup užívateľa k objektu.

D2D-5183 GRED
Rozšírenie pripojenia parametrov grafického objektu typu Komponenta
V prípade, keď je pripojený objekt pre externú premenú štrukturovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt. Zobrazuje sa v novom stĺpci   meno príslušného objektu.

D2D-5184 GRED
Kopírovanie parametrizácie komponentov
1. Pri zmene komponenty (jej názvu v scheme) na je zachované konektovanie pre zhodné názvy externých premenných. 2. Je možnét kopírovať hodnoty ext. premenných z vybraného objektu na aktuálny.

D2D-5185 GRED
Pri kopírovaní komponenty zvyšovať číslo riadku štruktúrovanej premennej
Pri kopírovaní komponenty sa zvyšuje číslo riadku štruktúrovanej premennej v parametroch komponenty

D2D-5245 GRED
INDEXova premenná na schéme typu (Active a No filter) po otvorení schémy nadobudne hodnotu inštancie schémy
Bolo urobené rozšírenie o nastavenie indexovej premennej na hodnotu inštancie schémy aj pre typ No filter.

D2D-5417 GRED
Podpora pre zmenu polohy schém bez titulku
Zmena polohy umiestnenia schémy je realizovaná novou funkciou na ovládanie v ""%MovePicture"" na grafickým objektom.

D2D-4234 GRED,HELP,HI
Neviditelna ciara
Pre niektoré grafické objekty (čiara, obdĺžnik,...) bola implementovaná neviditeľná čiara, ktorá je zadávaná ako čiara hrúbky 0.

D2D-5284 GRED,HI
Umiestnenie zobrazovača poznámok v poradí okien v shémach
Okno poznámok sa nedalo preusporiadať v poradí window prvkov a v HI v schémach sa bolo vždy na prvej pozícii.

D2D-5378 GRED,HI
Nastavenie farby pre Rozbaľovací zoznam s okrajom
Rozbaľovací zoznam môže meniť farbu aj v prípade, že má povolený okraj. Farba okraja sa dá nastaviť, keď má zoznam inú podkladovú farbu ako podľa windowsov.

D2D-5473 GRED,KNL
Preuloženie schém
Je urobená možnosť preuloženia schém v grafickom editore. Akcia sa používa k aktualizácii vnútorných štruktúr za účelom ulahčenia porovnávania xml exportov schém.

D2D-5113 GTW
Nový parameter /NOINV pre transparentný gateway
V procese gateway klient (gtwcli) pribudol štartovací parameter /NOINV ovplyvňujúci správanie v transparentnom móde. Parameter vypína zneplatňovanie hodnôt objektov, ktoré nie sú nájdené na strane gateway servera.

D2D-2912 HI
Tooltip pre položku Windows prvku typu Strom
Pribudla funkcia skriptu %HI_SetToolTipText umožňujúca priradiť tooltip pre položku Windows prvku typu Strom

D2D-4175 HI
Zlé zobrazenie času v okne archívnych hodnôt
V čase prechodu na zimný čas je čas medzi 2. a 3 hodinou zdvojený. Tabuľke neboli tieto časy odlíšené.

D2D-4601 HI
Zámena farebnej paletky v celom HI
Pribudla nová funkcia %HI_RemapColorPal(paleta1, paleta2) ktorá presmerováva požiadavky na farbu z palety paleta1 na paletu paleta2. Zmena sa prejaví v novootvorených oknách. V otvorených oknách sa prejaví až po najbližšej požiadavke na farbu z palety paleta1.

D2D-4642 HI
Schovanie Windows rámika na schéme
V konfigurácii schémy pribudla možnosť zobraziť / nezobraziť Windows rámik okolo schémy.

D2D-4738 HI
Pridanie vlajky Srbska do slovnika
Do slovníka bola pridaná vlajka Srbska.

D2D-4751 HI
Objekt Áno-Nie tlačidlo - nový vizuál zaškrtnutia checkboxu
Tlačidlá dostali nové možnosti zobrazenia. Farba podkladu tlačidla a nová bitmapa pre stav Zaškrtnuté resp Vybrané tlačidlo.

D2D-4789 HI
Okno informácii o schéme je malé
Okno informácii sa výškovo prispôsobuje zobrazovanému textu a je naťahovacie.

D2D-4892 HI
Zobrazenie času v gr.objekte Monitorovanie s presnostou na milisekundy
Bola urobená nová funkcia skriptu pre monitorovanie %HI_SetFormatMask(IN INT %refId, IN TEXT %mask) umožňujúca nastaviť formátovaciu masku na zobrazenie času. Maska musí vyhovovať predpisu pre formátovacie masky.

D2D-5012 HI
Pád HI pri  otvorení grafu ktorý používa palety pre farbenie priebehu
Oprava pádu pri značkách v XY grafoch a  oprava stavu keď sa kresli bitová mapa z palety tam kde nemá.

D2D-5029 HI
Umiestnenie ovládacieho okna
Ovládacie okno sa otvára tak, aby neprekrývalo ovládanú hodnotu.

D2D-5071 HI
Doplnenie ovládania histórie schém
Bolo upravené zobrazenie a ovlédanie okna

D2D-5124 HI
Ikony v browseri
V browseri sa pri objektoch zobrazujú ich ikony.

D2D-5224 HI
Protokol IEC104 klient - nový parameter ""Interrogation By Broadcast Address""
V protokole IEC104 klient pribudol parameter ""Interrogation By Broadcast Address"". Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM posiela ASDU 100 [Interrogation Command] resp. ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri inicializácii spojenia na jedinú stanicu s adresou 0xFFFF (decimálne 65535). V opačnom prípade posiela tieto ASDU na všetky stanice na linke, ktoré majú vstupné merané body a nie sú vypnuté.

D2D-5226 HI
Zmena jazyka užívateľa z ESL skriptu
Nová funkcia %HI_LNG_SetCurrLngIdx(IN INT _lngIdx) zmení aktuálny jazyk užívateľa v procese D2000 HI.

D2D-5259 HI
Úprava otázky potvrdenia o zmene hodnoty
Do otázky potvrdenia o zmene hodnoty boli pridané technické jednotky.

D2D-5261 HI
Implementácia ""Dialog-CallBack"" v nastavení užívateľa
V nastaveniach konzoly a užívateľa v sekcii Ovládacie okná pribudla v nastavení informácie o zobrazení možnosť Dialóg Callback.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5321 HI
AutoCompletteList - prispôsobenie šírky zoznamu a horizontálny scrollbar
AutoCompletteList prispôsobuje šírku zoznamu podľa šírky entryFiledu. Do zoznamu bol pridaný horizontálny scroll bar.

D2D-5346 HI
Výrazy v schéme
Hodnotu premennej definovanej na úrovni schémy je možné definovať výrazom.

D2D-5454 HI
Rozšírenie funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh o %HIX verziu
Funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh sú dostupné aj vo verzii %HIX_...

D2D-5180 HI,KNL
Monitorovanie správ užívateľov
Monitoruje sa správa, ktorú operátor odosiela.

D2D-5098 JAVA
z internej Javy sa neda volat implementacia ESL interface (m_1178_1_R)
Umožnené z internej Javy volat callESL* s parametrom ESL Interface

D2D-5146 KNL
Podpora premenovania sebareferencujúceho objektu pri XML exporte/importe
Pri XML importe dokáže D2000 Server importovať aj objekt, ktorý bol premenovaný (zmenené  v sekcii ) a referencuje seba samého (t.j. obsahuje v sekcii  referenciu na seba so starým menom a niekde inde - napr. vo výpočte, ak sa jedná o vypočítaný bod, sa nachádza staré meno objektu).

D2D-5106 KNL, CNF
Rozšírenie XML importu o možnosť zachovať ModifyTime
V XML importe pribudol parameter IGNR_CRC, ktorý spôsobí, že bude použitý ModifyTime z XML súboru, aj keď CRC v XML súbore nesedí, t.j. v súbore boli vykonávané zmen.

D2D-5328 KNL, CNF,KOM
Podpora protokolu Honeywell C-Bus na linkách Serial / SerialOverUDP
Protokol Honeywell C-Bus, ktorý bol podporený iba na linke ""Honeywell C-Bus"" (vyžadovaná bola proprietárna ISA karta) bol podporený na linkách Serial / SerialOverUDP s použitím buď komunikačného počítača KPX02 alebo priamo počítača s RS-485 portom.

D2D-4598 KOM
Implementácia parametra ""System Redundancy: Manages A Status Address"" v protokole IEC101
V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

D2D-4897 KOM
Oprava zápisu v protokole OPC UA
V protokole OPC UA v podporovaných verziách bol koncom roka 2018 implementovaný filter slúžiaci na to, aby sa po zápise viacerých hodnôt (napr. 1,2,3) rýchlo za sebou (napr. s milisekundovým časovým odstupom) hodnota meraného bodu nemenila v poradí napr. 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3 Opakovanie hodnôt 1,2,3 je spôsobené asynchrónnym potvrdením zápisu zo strany OPC UA servera (ak je meraný bod nakonfigurovaný ""write only"", prípadne následným čítaním hodnoty (ak meraný bod nie je ""write only""). Toto správanie bolo implementáciou filtra upravené, aby sa hodnoty menili v poradí 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 3. Filter sa opieral o časové značky hodnôt (ak potvrdenie zo strany OPC servera bolo staršie ako aktuálna hodnota, nespôsobilo zmenu hodnoty). V prípade konkrétneho OPC servera (PLC B&R) ale dochádzalo k tomu, že hodnota načítaná po poslednom zápise mala staršiu časovú značku ako posledná zapisovaná hodnota a teda meraný bod zostal v stave Transient. Dnešná oprava zmenila funkcionalitu filtra tak, že v posledného zápisu (ak už nie neprebieha žiaden ďalší zápis) nie je časová značka načítanej hodnoty braná do úvahy.

D2D-4918 KOM
Ethernet/IP: vylepšenie podpory Rockwell zariadení
V protokole Ethernet/IP bola vylepení podpora Rockwell zariadení:  - pomocou parametra stanice ""Route Path for Unconnected Send"" je možné zabaliť iné správy do správy ""Unconnected Send"" (a adresovať napr. objekty v rámci backplane alebo za routrom) - pomocou parametra stanice ""Use Multiple Service Packet Service"" je možné zabaliť iné správy do správy ""Multiple Service Packet Service""

D2D-5008 KOM
OPC UA - Načítanie hodnoty meraného bodu po zmene konfigurácie
V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol  - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

D2D-5075 KOM
Podpora 32-bitových signed/unsigned hodnôt v protokole Modbus Server
V protokole Modbus Server pribudla podpora 32-bitových signed/unsigned hodnôt (little/big endian). Konfigurácia týchto typov je identická ako pre protokol Modbus Client, t.j. L - Unsigned long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v big-endian poradí  Ll - Unsigned long (4 byty = 2 registre) -čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, neznamienkovo, prenášané v little-endian poradí  S - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v big-endian poradí Sl - Signed long (4 byty = 2 registre) - čítajú sa 2 registre s adresou Address a Address+1, znamienkovo, prenášané v little-endian poradí

D2D-5151 KOM
Podpora šifrovania štandardizovaného v protokole OPC UA
V protokole OPC UA pribudla pribudol parameter ""Client Type"", ktorý umožňuje vybrať možnosť ""Secure"". Tento mód podporuje rozšírené možnosti autentifikácie, kryptovanie aj podpisovanie správ.

D2D-5222 KOM
Vylepšenie protokolu SMS Gateway
V protokole SMS Gateway bolo vylepšené spracovanie odpovede na príkaz AT+CSQ. Niektoré modemy (napr.  Huawei E3372) posielali viacriadkovú odpoveď, čo robilo problémy pri jej spracovaní a následne nebolo možné odosielať SMS správy.

D2D-5271 KOM
Remia KME - podpora spracovania generických aktuálnych dát a archívov udalostí
Protokol Remia KME bol rozšírený o čítanie generických aktuálnych dát. Tieto môžu byť rôznych typov (BYTE, SBYTE, WORD, SWORD, DWORD, SDWORD, FLOAT, DFLOAT, RTD). Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Actual Data Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraných bodov pre generické aktuálne dáta začína ""GA"". Bola doplnená aj možnosť čítania z achívu udalostí. Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Event Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraného bodu aktivujúceho čítanie z achívu udalostí je ""RECNR"".

D2D-5287 KOM
Podpora zadávania viacerých adries serverov v konfigurácii OPC UA linky
V protokole OPC UA pribudla v konfigurácii linky možnosť zadania viacerých hostov oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, podobne ako je to v konfigurácii TCP a UDP liniek.

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5391 KOM
Podpora zápisu do položiek polí v protokole OPC UA Client
V protokole OPC UA Client bola implementovaná podpora zápisu do položiek polí. Je možné zapisovať iba jednu položku naraz; cez výstupný meraný bod s ""Array Index"" nastaveným na konkrétnu hodnotu.

D2D-5392 KOM
Podpora ""štandardnej"" verzie 8-bajtového little endian formátu v Modbus protokole
V Modbus protokole bola pre little endian typy Unsigned, Signed, Float (Ll, Sl, F) podporená ""štandardná"" verzie 8-bajtového little endian formátu  pomocou modifikátora ""D"" v adrese meraného bodu. Doteraz podporená verzia pomocou ""d"" modifikátora mala formát .

D2D-1243 System
Plná podpora časových pásiem
Bola pridaná plná podpora práce v časových pásmach podľa ich definície v databáze časových pásiem (https://www.iana.org/time-zones) vrátane importu, exportu a konverzie časových značiek medzi rôznymi pásmami.

D2D-4877 System
Check for D2000 updates
Implementovaná funkcionalita automatickej online kontroly existencie opravného balíčka/novej verzie D2000. Nastavenia sú dostupné z procesu Aplikačný manažér (d2smc.exe)

D2D-5059 System
Rozšírenie logickej skupiny o možnosť definovať atribút a jeho hodnoty
Bol vytvorený nový typ logických skupín - atribútové, kde podskupiny koreňovej skupiny predstavujú hodnoty atribútu.

D2D-5205 System
Systémová konzola pre 64-bit Windows
Systémová konzola je v 64-bitovej inštalácii D2000 64-bitová.

D2D-5292 System
Zvýšený limit pre dĺžku systémových textov z 20 na 30
Limit pre dĺžku Systémových textov bol zvýšený z 20 na 30 znakov.

D2D-5297 System
Rozšírenie formátovacej masky o komponent posunu voči UTC
Formátovacia maska absolútneho času bola rozšírená o komponenty posunu voči UTC.

D2D-4822
V titulku schémy zobraziť informáciu o tom, že je komponent
Keď je schéma komponent, tak má ikonku komponentu v ľavom hornom rohu

**************** Bugs ****************
D2D-4828 ARC
Oprava funkcie %ARC_GetValue
Bola opravená chyba v archíve prejavujúca sa vo vypočítaných archívoch používajúcich funkciu %ARC_GetValue. Chyba bola zanesená opravou D2D-4658 z 18.10.2018. Chyba sa prejavila iba pri priebežných výpočtoch; prepočet intervalu (akcia RECALC) chybu opravil.

D2D-4915 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
Bola opravená chyba pri výpočte vypočítaného zmenového archívneho objektu. Pokiaľ objekt ešte nikdy nemal hodnotu a výpočet spôsobil nadobudnutie neplatnej hodnoty (Invalid), táto bola vyfiltrovaná a neprejavila sa. Implementácia filtra bola upravená, aby filter nebol aktívny, pokiaľ sa jedná o prvú hodnotu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-4812 ARC,HI
Oprava prevzorkovania dát pri načítaní z archívu do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI
Bola opravená chyba, pri ktorej dáta, ktoré prišli do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI (otváranej cez Ctrl+H) mohli obsahovať na rozdiel od dát, ktoré prichádzali do grafu, dáta novšie ako najnovšia hodnota objektov (pre periodické archívy - primárne, vypočítané alebo štatistické). Tieto dáta mali príznak Invalid (---).  Po oprave sa načítavajú iba dáta nie novšie ako najnovšia hodnota archívneho objektu. Invalid dáta v budúcnosti archív vracia iba pri čítaní zo skriptu (ESL/Java). Pozn: táto oprava sa dá považovať za dokončenie opravy D2D-3601, ktorá opravovala správanie pre grafy.

D2D-4819 ARCSynchro
Oprava výsledných stavov dier po opatchovaní
V utilite arcsynchro bola opravená chyba týkajúca sa nastavenia stavu diery po patchovaní.  Pokiaľ sa najskôr pláta diera iba v archíve, stav diery sa zmenil korektne na 20 (diera uzavretá v archíve). Pokiaľ sa následne pláta diera iba v trezoroch, stav sa nezmenil na 25 (diera uzavretá v archíve+trezoroch) ale na 15 (diera uzavretá v trezoroch). Po oprave sa zmení stav korektne na 25. Podobne, ak sa najskôr patchovali iba trezory, stav diery bol 15 a po opatchovaní diery v archíve nebol stav 25 ale 20. Táto chyba sa prakticky neprejavovala, keďže štandardne je po nakonfigurovaní trezorov zvykom prekonfigurovať aj arcsynchro a pridať parametre pre synchronizáciu trezorov.

D2D-5050 CALC
Periodicky počítaný bod sa po prepnutí redundancie prestal prepočítavať.
Chyba sa prejavila po prepnutí redundancie tak, že periodické počítané body sa prestali prepočítavať. Chyba nastávala náhodne.

D2D-5052 CFG SYNCHRO
Oprava funkčnosti cfgsynchro pre PostgreSQL
V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom ""Local Port"" väčším ako 32767.

D2D-3461 CNF
Chyba vo %WeekStartTime
Funkcia vracala pre niektoré roky zlý začiatok týždňa. Problém sa vyskytoval v takých rokoch, v ktorých Nový rok pripadal na piatok, sobotu, alebo nedeľu. Problém bol odstránený.

D2D-5273 CNF,GRED,HI
Zlé default nastavenie zdroja helpu pre klienta.
Defaultné nastavenie zdroja helpu pre klienta je podľa servera.

D2D-5003 CNF,KOM
Oprava pádu pri browsovaní v OPC UA protokole na nezhodných architektúrach CNF/KOM
V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

D2D-5016 CNF,KOM
Oprava zápisu v protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia
V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov ""Begin of Write Block"" a ""End of Write Block"". Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

D2D-5154 CNF,KOM
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-4873 DBM
Oprava práce s DECIMAL/NUMERIC stĺpcami na platforme MsSql
Bola opravená chyba DbManagera pri práci s dátami typu DECIMAL a NUMERIC (napr. DECIMAL(20,4)) na platforme MsSql. Chyba sa prejavovala tak, že operácie insert/update vracali chybu  (HY104)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid precision value

D2D-4874 DBM
Oprava vkladania viacerých riadkov naraz (MsSql, možno aj iné platformy)
Bola opravená chyba v procese DbManager, keď mohlo zlyhať vkladanie alebo aktualizácia 2 a viac riadkov naraz (DB(S)_INSERT / DB(S)_UPDATE) s chybou (24000) Invalid cursor state. Táto chyba vznikla, pokiaľ insert/update generoval extra dáta, ktoré musí DbManager pred spracovaním ďalšieho riadku prečítať (alebo preskočiť). K chybe mohlo dôjsť napr. pokiaľ v tabuľke existoval trigger na insert/update.

D2D-4875 DBM
Oprava pádu Dbmanagera pri použití akcie ON DB_CHANGE
Bola opravená chyba pádu procesu DbManager resp. jeho ukončenia zo stranu procesu D2000 Server. Chyba vznikla pri použití akcie ON DB_CHANGE v dôsledku zmeny v implementácii vnútorných transakcií v systéme D2000.

D2D-5233 DBM
Oprava pádu Dbmanager-a pri volaní SQL_EXEC_PROC
Bola opravená chyba v procese DBManager, ktorá spôsobila jeho pád pri vykonávaní akcie SQL_EXEC_PROC. Chyba bola zanesená 17.1.2019 úpravou ""D2D-4773 Optimalizácia práce s netextovými premennými"".

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5034 EDA
Chyba cache zmenových vektorov
Pri použití cache mohla byť vrátená hodnota navyše pred požadovaným intervalom aj keď vektor obsahoval hodnotu priamo v čase začiatku požadovaného intervalu. Ak boli v cache uložené prázdne intervaly, tak  nebola vrátená hodnota pred (prípadne za - pre integrálne vektory) požadovaným intervalom - problém mohol nastať najmä pri Write cache po použití operácie Delete.

D2D-5074 EDA
Chybné nacachovanie vektora ako neexistujúceho pri nefunkčnom pripojení na databázu
Ak počas kompilácie EDA-L predpisu nebolo funkčné pripojenie na databázu, tak v predpise použité vektory/scenáre/skupiny mohli byť nacachované ako neexistujúce.

D2D-5131 EDA
Vypnutie globálnej cache, ak nie je spojenie s databázou
Pri rozpade spojenia s databázou je na zabránenie vzniku nekonzistencie globálna cache automaticky vypnutá.

D2D-5193 EDA
Chybné vyhodnotenie existencie zneplatnenej entity v EDA-L
Zneplatnená databázová entita bola v EDA-L klauzulami EXIST, EXVEC, EXSCN, EXGRP nesprávne vyhodnotená ako existujúca.

D2D-5112 EDA,ESL,HI
Mrznutie HI pri kombinovanom volaní externých funkcií z Javy a ESL
Pri súčasnom používaní externých funkcií zo skriptu v Jave a v ESL mohlo dôjsť k zamrznutiu vykonávania skriptu.

D2D-3757 ESL
Doplnenie pozície začiatku hladania podreťazca vo funkcii %FindStr
Vo funkcii bola doplnená pozícia začiatku hľadania podreťazca.

D2D-5119 ESL
Chybné spracovanie akcie SET BIND pre štruktúrovanú premennú zobrazovanej na schéme
Hodnoty v riadkoch štruktúrovanej premennej definovanej v kontexte schémy na ktoré bola uplatnená akcie SET BIND mali zlé hodnoty.

D2D-5145 ESL
Zjednotenie XML exportu tagu bez hodnoty
XML export z ESL bol zjednotený s XML exportom z  CNF nasledovne: prázdne tagy sú generované takto: <VHL_ID/>.

D2D-5214 ESL
Prestala sa generovať udalosť OnTextChange ked SpinButton zmenil hodnotu v EntryFielde
Obnova generovania udalosti OnTextChange po zmene hodnoty pomocou SpinButtonu

D2D-5065 ESL,EVH,GRED,HI,KNL
Nepreložený text zo slovnika
Oprava problému prekladu textu, ktory je v slovniku, ale sa zobrazuje, ako keby tam nebol. Príčinou bola hodnota modifyTime = 1.1.1972, ktora hovorí že text nie je platny.

D2D-4883 ESL,HI
Problém s posuvným tlačidlom
Keď posuvnému tlačidlu predchádza windows prvok vstup textu neposielalo sa entry OnSpin ale OnLostFocus príslušného vstupu textu. Entry OnSpin sa už posiela vždy.

D2D-4562 GRED
Zmena rozmerov okna - max
Pri zmene rozmeru schémy myšou nedochádzalo k úprave maximálneho rozmeru ak rozmer schémy prekročil svoj maximálny rozmer

D2D-4840 GRED
Nesprávne utriedenie referenčných premenných
Triedenie číselných hodnôt referenčných premenných je podľa veľkosti čísla.

D2D-4842 GRED
Pád grafického editora v bitmapových paletách
Oprava funkčnosti a pádu v bitmapových paletách pri nastavovaní prepínajúcich sa bitovým máp Improvement

D2D-4852 GRED
Otáčanie objektu v schéme v gr editore
Otáčanie objektu podľa horizontálnej a vertikálnej osi vybraných objektov je povolené aj pre jediný objekt. Vlastnosť je vhodná napríklad pre mnohouholníky.

D2D-4869 GRED
Schéma nereaguje na vstup z klávesnice
Schéma nereagovala na vstup z klávesnice po kliknutí na parametre objektu a následnom kliknutí na titulok schémy. Situácia sa napravila až po kliknutí do schémy.

D2D-4914 GRED
Pád D2000 GR pri kopírovaní komponenty v schéme cez CTRL+C CTRL+V
Oprava pádu Gr. editora pri vkladaní objektu prostredníctvom CTRL+V a zo schránky nakopírovaných objektov.

D2D-5006 GRED
Pád grafického editora pri kopírovaní objektu
Oprava pád grafického editora pri kopírovaní objektu pomocou CTRL+C a CTRL+V

D2D-5018 GRED
Chyba zobrazenia viacriadkového statického textu
Viacriadkový text musí mať zaškrtnutú voľbu umiestnenia hore. Bez tohoto nastavenia windows nezobrazuje text viacriadkovo.

D2D-5054 GRED
Zlé posúvanie skupiny grafických objektov
Oprava zlého posúvania skupiny grafických objektov z okna vlastnosti objektov

D2D-5055 GRED
Neprekreslenie schémy v gr.editore po zmene zoomu
Keď sa pri zmene zoomu nezmenila veľkost okna schémy nedošlo k neprekresleniu jej obsahu.

D2D-5092 GRED
Zlé prekreslenie schémy po jej uložení
Oprava zlého zobrazovania schémy po jej uložení, ked uloženie nastáva pri nejakom zoome schémy.

D2D-5139 GRED
Nenastavenie farebnej palety pri pridaní nového riadku v zobrazovacej palete
Pri pridaní riadku v zobrazovacej palete s nastavenou farebnou paletou sa pre pridaný riadok nenastavila vybraná farebná paleta, ale systémová paleta.

D2D-5164 GRED
Pád pri používaní farebnej palety
K chybe dochádzalo, keď sa počas výberu farby stlačila klávesa nastavenia hlasitosti reproduktorov (okno farieb nestratilo fokus) a následne klávesa ESC.

D2D-5188 GRED
Opravy v editácii lokálnych premenných
Oprava vytvárania lokálnych premenných s  hodnotou typu štruktura. Také nemajú štartovaciu hodnotu.

D2D-5256 GRED
Pád GR
Oprava pádu v zozname bitových máp.

D2D-4772 GRED,HI
Windows kontrol vstup textu typu RichEdit
Implementácia parametrov vzhľadu a okraj pre vstup textu typu richedit

D2D-4818 GRED,HI
Pad gr.editora pri otvarani zoznamu schém
Oprava pádu Hi a GR pri otváraní zoznamu schém v aplikáciách majúcich viac ako 1000 schém, keď sa zoznam otvára s nejakou maskou ktorá dáva zoznam menší ako 1000 schém

D2D-4895 GRED,HI
Pád HI pri pokuse o tlač schémy
Oprava pádu pri zisťovaní defaultnej tlačiarne.

D2D-4896 GRED,HI
Divný stav procesu pri neúspešnom prihlasení užívateľa
Oprava problému: keď bol v HI prihlásený nejaký užívateľ a následne sa neúspešne pokúsil prihlásiť iný užívateľ. Proces HI sa tváril ako prihlásený s predošlým užívateľom, ale niektoré služby boli pre nedostatočné prístupové práva zakázané, lebo užívateľ bol na serveri odhlásený.

D2D-4917 GRED,HI
Zlá šírka ukončenia čiar
Zmenená šírka ukončenia čiar sa neuložila pre koncový bod čiary. Po otvorení schémy sa načítala pôvodná veľkosť ukončenia čiary.

D2D-4919 GRED,HI
Chyba pri práci so záložkami z ESL skriptu pri grafickom objekte Záložky
Oprava chyby pri práci so záložkami. Záložky číslo 3 a viac hlásili chybu Zlý typ objektu.

D2D-5413 GRED,HI,KNL, CNF
Novovytvorená aplikácia má nesprávne nastavené cesty k heplom. Privolanie helpu cez F1 nefunguje.
Oprava problemu, ked sa do registrov pre help dostalo nastavenie ze kernel pracuje s nastavenim s helpom podla nastavenia v kerneli.

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server. Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-4592 HI
Zobrazovacia paletka s prechodovým efektom (hover) na objekte v stave DISABLE
Prechodový efekt (hover) sa prejavoval aj nad objektom v stave DISABLE. Toto spravanie bolo zakázané.

D2D-4774 HI
Pád Hi pri otváraní zoznamu schém
Oprava pádu po prepnutí redundancie (zmene servera) a otvorení nejakého predtým otvoreného zoznamu (napr.schém).

D2D-4778 HI
Chyba v zoomovacích schémach
Oprava problému s funkčnosti kolieska myši pri zmenšovaní schémy so zadanou minimálnou veľkosťou

D2D-4792 HI
Zlé prekresľovanie menu procesu HI pri zmene jazyka
Oprava chybného zobrazenia menu procesu HI po zmene jazyka. K chybe dochádzalo iba pri testovacích verziách majúcich červený titulok okna.

D2D-4810 HI
Zamrznutie HI po disablovani TreeView
Opravená chyba keď mohlo po nastavení TreeView do stavu ""disabled"" dôjsť k celkovému zamrznutiu procesu HI

D2D-4854 HI
Chybné orámovanie grafického objektu typu bitová mapa.
Odstránenie nadbytočného orámovania bitovej mapy pri niektorých spôsoboch jej kreslenia.

D2D-4857 HI
Chybné spracovanie prihlásenia cez RFID kartu do HI
Oprava neúspešného prihlásenia sa užívateľa po neúspešnom prihlasovaní sa cez RFID.  Oprava pádu pri prihlásení cez RFID, keď bola požadovaná zmena hesla po prihlásení sa užívateľa.

D2D-4860 HI
Zlé zobrazenie hodnoty políčka typu Object v HI ak sa políčko odkazuje na položku štruktúrovanej premennej
Opravená chyba - nesprávne zobrazenie hodnoty políčka typu Object v HI ak sa políčko odkazuje na položku štruktúrovanej premennej

D2D-4867 HI
Akcia CALL ... ASYNC ON ALL nezavolala RPC procedúru inštančnej schémy
Volanie CALL ... ASYNC ON ALL bolo doručené len schémam ktoré neboli otvorené v inštancii. Oprava zabezpečí zavolanie RPC inštančným aj neinštančne otvoreným schémam.

D2D-4868 HI
Pád HI pri otváraní schémy
Oprava pádu HI v inicializačnej časti skriptu

D2D-4880 HI
Zlé layoutovanie skupiny, ak má zapnuté ""pomerná poloha""
Oprava layoutovania ""pomerná poloha"" pre skupiny objektov

D2D-4886 HI
Chyba nastavenia zoomu funkciou %HI_SetZoom
Oprava zobrazenia zoomu nastaveného zo skriptu pri veľkých schémach

D2D-4887 HI
ToolTip sa nezobrazuje nad objektom
ToolTip sa po posune výrezu schémy v okne myšou nezobrazoval nad svojim grafickým objektom.

D2D-4910 HI
Nesprávne kreslenie koncov hrubých čiar ukončených šípkou
Opravená chyba kreslenia koncov hrubých čiar keď sú ukončené šípkou

D2D-4924 HI
Chybné scrollbary v proporcionálnych schémach
Oprava problému keď v proporcionálnych schémach vznikli pri zmene veľkosti okna schémy scrollbary, ktoré tam nemali byť, a nedalo sa ich zbaviť.

D2D-4925 HI
Zlé kreslenie pri neviditelnej podschéme
Po otvorení schémy s neviditeľnou priesvitnou podschémou dochádzalo ku zlému kresleniu na mieste podschémy.

D2D-4944 HI
Chybná reakcia na stačanie tlačítka myši v schéme
Popup menu ktoré sa otvára po stlačení pravého tlačidla myši bolo umiestnené na zlej pozícii. Nastavovanie výrezu v schéme (pri jej zväčšovaní) prebiehalo na pozícii inej ako určovala poloha myši.

D2D-4960 HI
MyValue sa nastavuje aj pri pohybe myši nad objektom bez kliknutia
Oprava chyby, keď sa hodnota pripojenej premennej nastavovala na MyValue (interný identifikátor grafického objektu) pri pohybe myši nad grafickým objektom. Nastavenie je povolené len pri kliknutí na objekt.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-5037 HI
Strata obsluhy klávesnice po kliknutí na titulok schémy
Oprava problému straty fokusu schémy po kliknutí na jej titulok.Schéma je od verzie V12 kôli priehadnosti podschém vkladaná do extra okna, ktoré po ziskaní fokusu ho nepredalo správne do schémy.

D2D-5135 HI
Rýchle kliknutie na bitmapu ako tlačidlo neodchytí každé kliknutie
Rýchle kliknutie bolo hlásené ako dvojklik ktroý negeneroval správu. Bola urobená úprva aby každý klik posielal správu OnCLick.

D2D-5189 HI
Nastavenia pre viacmonitorové HI
Oprava prepísania dát z MDD.INI z aplikácie dátami z MDI.INI v adresári bin v prípade zisťovania informácii o HI. Aktualizovaný slovenský help - HI na viacmonitorovom počítači.

D2D-5195 HI
Otvorenie PopUp okna schémy na pozícii myši
Schéma otváraná ako PopUp na pozícii myši, bola na viacmonitorových pracoviskách otváraná vždy ma monitore 1.

D2D-5207 HI
Subschema po volani %HI_SetConnectedObj zmeni poradie v Z-order
Oprava problému zmeny poradia podscém schém po výmeny podschémy prostredníctvom funkcie %HI_SetConnectedObj.

D2D-5240 HI
Chybné zvyšovanie čísla riadkov v komponentoch
Pri opakovanom otvorení schémy v HI dochádzalo k zmene čísla riadku v externých premenných.

D2D-5255 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri nastavovaní zobrazenia dyn.grafov Oprava nastavovania zobrazenia dyn.grafov Oprava pádu HI pri zmene používanej osi z analogovej na digitálnu

D2D-5260 HI
Doplnenie ovládacích dialógov pre objekty typu Switch (guľový uzáver) a Alarm
Ovládacie dialógy pre objekty typu Switch (guľový uzáver) a Alarm boli doplnené o možnosti zobrazenia histórie a editácie zobrazovaného objektu.

D2D-5268 HI
Pri zadávaní časového intervalu poznámky, je možné zadať opačné hranice jej platnosti.
Už nie je možné uložiť poznámku s hranicou konca časového intervalu so skorším dátumom (časom) ako je jeho začiatok.

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5477 HI
Pád HI pri Mexickom nastaveni regional settning
Oprava pádu HI, ked nastavenie formátu času Windows používa viac ako 12 znakov.

D2D-5479 HI
Nejako vyriesit/zrychlit/urobit inak enum printers pri starte HI
Zisťovanie rošírených informácií o dostupných tlačiarňach prebieha až pri vzniku problémov s tlačou. Doteraz sa tieto informácie zisťovali pri štarte HI. Toto vedie v určitých prípadoch k zrýchleniu štartu.

D2D-4890 JAVA
Čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese
Opravená chyba - čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese

D2D-5062 JAVA
java SD deleteRow (m.1178_1_R)
Oprava volaní D2SD.deleteRow(int) a D2SD.deleteRows(int, int) - nekorektné zmazanie dvojnásobného počtu riadkov

D2D-5068 JAVA
D2SD.insertRows nefunguje na prázdnej štruktúre
oprava volania D2SD.insertRows pre prázdnu štruktúru

D2D-4797 KNL
Linux kernel nevie nacitat HWinfo a teda rozkodovat licenciu
Linux: Opravená chyba keď po reštarte OS nevedel D2000 server načítať licenciu z licenčného súboru.

D2D-4893 KNL
D2SMC umožňuje zadať duplicitné meno PC v zozname Named Devices
Zdvojenie bolo možné dosiahnuť premenovaním existujúcej položky na meno inej existujúcej položky.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5430 KNL
Zobrazenie zoznamu alarmov pred prihlásením užívateľa v redundancii
Pred prihlásením užívateľa sa v D2000 HI zobrazil zoznam alarmov.

D2D-4829 KOM
Oprava práce v KOM archív móde
Bola opravená schopnosť procesu KOM pracovať autonómne po strate spojenia s kernelom (KOM archív mód). Oprava spočíva v tom, že pokusy o znovunadviazanie spojenia nespôsobia zasekávanie sa komunikácie v dôsledku zamknutého semaforu. V KOM archív móde bol aj zrýchlený štart KOM procesu, keď sa nečaká na prvé pripojenie sa ku kernelu (čo môže trvať v prípade sieťových problémov až 50 sekúnd), ale po 5 sekundách pokračuje štartovaním komunikácie, takže reštart KOM procesu počas sieťových problémov spôsobí menší výpadok dát ako doteraz.

D2D-4863 KOM
Oprava správania inštančného KOM procesu pri prepínaní redundancie
V procese KOM bola opravená obsluha správy týkajúcej sa stavu inštancie, pokiaľ je KOM proces inštančný. Prvá správa po štarte KOM procesu nemá generovať žiadosť o poslanie všetkých potomkov. Chybné poslanie tejto žiadosti (pred príjmom CAnsConnect) spôsobilo, že kernel poslal správu CAllChildValueDone všetkým procesom, čo v prípade aktívnej OPC komunikácie spôsobilo problémy.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5094 KOM
Oprava memory leaku pri editovaní staníc a liniek
V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú). V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou. Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu. Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-4921 OBJAPI
Nepravidelný/náhodný pád v rozhraní objapi.dll
Rozhranie náhodne padalo podľa intenzity akým bolo používané. Chyba bola do rozhrania zanesená 24.5.2018 v súvislosti s implementáciou funkcií PrintCurrAllocations a EnableMemDebug. Chyba sa vyskytuje vo verziách R39, R60, R61 pre objapi.dll po dátume 24.5.2018 (vrátane).

D2D-4540 System
Neznámy objekt _LOGF_MANUALENTRY
V zozname preddefinovaných lokálnych premenných bola premenná _LOGF_MANUALENTRY premenovaná na _LOGF_DATAEXPORT. Preto ESL skripty ktoré ju používali obsahovali sytaktickú chybu. Premenná bola do zoznamu preddefinovaných premenných doplnená a má rovnakú hodnotu ako _LOGF_DATAEXPORT.

                                                                           

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description