Vylepšenia a opravy chýb V12.2.67.u2 (build 02)

vo verzii D2000 V12.2.67.u2 (build 02)

**************** Improvements ****************


D2D-5733 SYSTEM
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:
TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-5715 CNF,KOM
Podpora protokolu Omron FINS
V procese D2000 KOM bol implementovaný nový komunikačný protokol Omron FINS.

D2D-5788 EDA
EDA - Funkcionálne vektory
Funkcionálny vektor je nový, špeciálny typ EDA vektorov, ktorý preberá parametre načítania vektora (interval a krok) z požiadavky ako parametre výpočtu vektora.

D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

D2D-5683 CNF,KOM
Podpora redundancie v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť komunikácie s redundantnými PLC. Boli doplnené viaceré linkové parametre  pre konfiguráciu sekundárneho PLC.

D2D-5718 KOM
Podpora komunikácie so Siemens Microbox v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bola implementovaná podpora komunikácie so zariadením so Siemens Microbox (model IPC427C). Podpora spočíva v ignorovaní prázdnych odpovedí.

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5825 KNL, CNF
Podporená rozšírená syntax masky pri filtrovaní podľa stĺpcov v CNF.
Filtrovanie podľa stĺpcov umožňuje použitie rozšírenej syntaxe (napríklad: C[^o]*).

D2D-5693 CNF,KOM
Možnosť zadávania adries staníc a meraných bodov aj v hexadecimálnom tvare
V systéme D2000 pribudla vo viacerých protokoloch možnosť zadávať adresy staníc a meraných bodov v hexadecimálnom tvare pomocou znaku #, napr. #3f.
Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro,
Advantech ADAM 4000,
ALYA MMP,
AMiT ARION,
AMiT Atouch32 DB-Net,
Contal CR,
CSV Import,
Datalogger ESC8800,
Datalogger ESC8816,
Diamo-L KOS/SOS,
HOPF Mains Voltage Analysis Board 7515,
Hydrolab DATASONDE 4a TTY,
ID-Innovations RFID ASCII Protocol,
Incos/VUVT PMEL 04,
KMZ Lite Protocol,
KMZ Protocol,
MODBUS Circutor CVMk,
Orange GDEP,
Paufex DIRAS,
Paufex DIRAS-B,
Premex CALMEX II,
Remia E3,
Servomex XENTRA 4900,
Transcon DAP 128TC,
UNIP,
ZPA INMAT 64/65,

D2D-5836 CNF,KOM
Podpora TCP/IP-TCP linky pre protokol L&G Toccata
V protokole L&G Toccata bola podporená linka TCP/IP-TCP

********************* Bugs ************************

D2D-5692 GRED
Pad grafického editora pri otvárení schémy
Oprava pádu grafického editora pri otvárení schémy.

D2D-5798 HI
Okno exportu dát z grafu
Okná pre export dát v grafoch a z archívu sa otvárajú na pozícii myši.

D2D-5414 HI
Prvé otvorenie procesov Hi a GRED
Prve otvorenie procesov HI a GRED prebieha na 1.monitore o veľkosti cca 95% plochy monitora. Opravil sa stav, keď sa proces otváral maximálnou veľkosťou na všetkých monitoroch.

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

D2D-5723 KNL, CNF,KOM
Nový parameter ""Immediate Disconnect"" v protokole Modbus Client (TCP)
V protokole Modbus Client (TCP varianta) pribudol nový parameter ""Immediate Disconnect"". Umožňuje okamžité zatvorenie TCP spojenia po skončení čítania stanice, prípadne po skončení zápisu. Parameter má zmysel na nespoľahlivých GPRS linkách.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5736 ESL
Pád HI po vykonaní akcie LST_CREATE
Po vykonaní akcie LST_CREATE došlo k pádu procesu (D2000 HI alebo Event). Pád nastal, ak vo výslednom zozname objektov bola štruktúrovaná premenná a došlo k zmene hodnoty niektorej z jej buniek.

D2D-5745 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
V D2000 Archíve bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných zmenových archívov, ktorá mohla spôsobiť, že nedošlo k výpočtu hodnoty. Chyba sa prejavila, pokiaľ jeden zo zdrojových archivovaných objektov bol sebareferencujúci vypočítaný archív.

D2D-5780 CFG SYNCHRO
Pád cfgsynchro.exe
Pád nastal pri zobrazenom dialógu pre porovnanie rozdielov a pohybom kurzora myši z oblasti zobrazenia typov objektov do oblasti zobrazenia zoznamu objektov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5770 GRED
Chyba pri ukladaní schémy - bitmapové palety
Oprava ukladania bitmapových paliet. Záznam sa dostal aj do zobrazovacích paliet, kde spôsoboval hlásenie chyby pri XML exporte schémy. Chyba neovplyvňovala funkčnosť schém.

D2D-5734 HI
Nefunguje funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable
Funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable - bola upraven tak, že zablokovanie zobrazenia zobrazenia systémového popup menu v schéme platí aj pre jej podshémy

D2D-5790 KOM
Lepšie ošetrenie vypnutej stanice
Vo viacerých protokolov bol korektne ošetrený stav stanice StOff. Súčasné ošetrenie mohlo spôsobiť, že komunikácia sa nerozbehla po prechode zo stavu StOff:
DNP3
Generic User Protocol
Honeywell PCNM
KNX
OPC UA

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5793 GRED
Pád gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy
Oprava pádu gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy napr. pri rozmeroch 2000x2000

D2D-5724 GRED
Pád grafického editora pri výbere komponenty
Oprava pádu pri otváraní okna výberu komponenty

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5708 KOM
Oprava fungovania KomAPI funkcie WriteToLine na TCP linke
KomAPI funkcia WriteToLine spôsobila pád KOM procesu, ak bola volaná s parametrom Len=0. Na TCP linke poslanie dát s nulovou dĺžkou má spôsobiť zatvorenie TCP spojenia.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5676 KOM
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5680 GRED
Zlé ukladanie filtra indexových premennych
Pri ukladaní lokálnych premenných sa pre indexové premenné ukladal filter ako typ ""No filter"" - s vypnutým filtrovaním.

D2D-5712 HI
Zablokovanie hi po otvoreni schémy
Oprava zablokovania HI po otvorení MDI schémy s príznakom ""Modálna"" určeným pre dialógové okná. Tento príznak pre MDI schémy neplatí a jeho aplikácie pre ne zablokovala HI.

D2D-5799 HI
Pád HI pri zatváraní okna správ
Oprava pádu pri neúspešnom pokuse o zápis správ do súboru (zamietnutý prístup) pri zatváraní okna správ.

D2D-5789 HI
Opravy v grafoch
1. Oprava stavu, keď po zrušení lupy prestal živý graf žiť
2. Ukladanie referencii na textový štýl v xy grafoch pre os X

D2D-5781 GRED
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor pracovalo iba v rámci schémy. Po úprave pracuje ako vzor aj pri zmene schémy.

D2D-5768 HI
Graf v HI nenačíta dáta pre zobrazovaný interval
Pri zmene časového úseku graf nezrušil aktuálnu lupu a tým nedošlo k načítaniu dat pre nový časový úsek.

D2D-5743 HI
Nepreložené výrazy v nastavení helpov
Oprava nepreložených textov v nastavení helpov

D2D-5741 HI
Popup menu v schéme pre maximalizáciu a obnovu schémy
Popup menu v schéme má doplnené možnosti pre minimalizáciu, obnovu a maximalizáciu - je to potrebné pre schémy bez okraja, ktoré majú tieto tlačidlá povolené v konfigurácii a pre viacmonitorové pracoviská

D2D-5730
Dialógove okno nevracia správnu hodnotu pri volaní funkcie HI_GetPictureWindowState
Volanie funkcie z podschémy správne vracalo hodnotu 0, lebo podschéma nikdy nie je maximalizovaná ani minimalizovaná. Bola urobená úprava funkcie %HI_GetPictureWindowState tak, aby funkcia vrátila stav okna hlavnej schémy, aj keď je volaná z jej podschém,

D2D-5725 HI
Schéma bez rámika - oblasť zmeny veľkosti schémy je príliš veľká
Opravené. Po obnove z maximalizácie bola ponuka na zmenu veľkosti schémy bez okrajov v niektorých prípadoch zväčšená o asi 16 bodov.

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune časovej osi
Bolo urobené zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5545 HI
Pomalé prekresľovanie schémy v pozadí pri prejazde schémou bez okraja
Bolo urobené zrýchlenie prekresľovania

D2D-5657 GRED
Synchronizácia dialógov zadávania textov
Text pre grafický objekt zadávaný v paletke vlastnosti objektu sa prenáša do zjednodušeného okna zadávania textov otváraného dvojitým klikom nad textovým objektom.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5826 KOM
Podpora pollingovej komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bol doplnený nový parameter ""Read Mode"", ktorý umožňuje vyčítavanie hodnôt pomocou pollingu (ReadRequest) namiesto posielania notifikácií zo strany OPC UA servera. Tento spôsob čítania hodnôt má vyššiu réžiu a je odporúčaný iba v prípade problémov pri štandardnom spôsobe čítania.

D2D-5831 HI,KNL
Oprava fungovania dočasne blokovaných systémových alarmov
Bola opravená chyba v dočasnom blokovaní systémových alarmov. Nesprávne sa pri dočasnom blokovaní uložila konfigurácia alarmu so zapnutím parametra Block. Po automatickom odblokovaní (po uplynutí časového limitu) zostal tento parameter nastavený. V dôsledku toho sa alarm opätovne nedal zablokovať (bolo nutné editovať konfiguráciu objektu typu Alarm a zrušiť blokovanie).
Ďalšou chybou bolo neošetrenie minulého času pri použití HTML UI. Takto blokovaný alarm bol zablokovaný permanentne.

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description