Vylepšenia a opravy chýb V12.2.65.u4 (build 04)

vo verzii D2000 V12.2.65.u4 (build 04)

**************** Improvements ****************
******************* 11.5.2020 ********************

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

D2D-5566 ESL
LST_CREATE - doplnená možnosť filtrovať alarmové objekty
ESL akcia LST_CREATE bola rozšírená o možnosť vytvoriť zoznam všetkých objektov, ktoré môžu nadobúdať alarmový stav

******************* 1.7.2020 ******************

D2D-5405 KOM
Podpora EIB-KNX protokolu
Bol podporený nový protokol - KNX. Viac info viď online dokumentácia.

D2D-5522
Podpora zmeny rozmerov ťahaním myšou pre schému bez rámika
Rozmer schémy bez rámika myšou je možný pre schémy, ktoré nemajú pevnú veľkosť. Ku zmene môže dôjsť keď sa myš nachádza na okraji schémy.

D2D-5270 System
Kerberos autentifikácia pre aplikáciu prevádzkovanú na Linuxe
Bola implementovaná podpora pre Kerberos autentifikáciu v D2000 Serveri na platforme Linux / Raspberry PI.

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

D2D-5620 KOM
Parameter /KDBC na disablovanie browse cache pre KOM proces
Novoimplementovaný parameter KOM procesu /KDBC zakáže cache na browsovanie hodnôt (Kom Disable Browser Cache) vo vybraných protokoloch, ktoré podporujú spontánne posielanie hodnôt bez predchádzajúceho vyžiadania alebo so skupinovým vyžiadaním (IEC101, IEC104, KNX, DNP3). Štandardne je cache pri týchto protokoloch povolená, takže spontánne prichádzajúce hodnoty sa do nej ukladajú. V konfiguráciách s veľa objektami môže cache zabrať významnú časť pamäte, čomu tento parameter dokáže zabrániť.

D2D-5619 CNF, KOM
Podpora browsovania v protokoloch IEC101 a IEC104
V protokoloch IEC870-5-101 (klient, server, balancovaný mód) a IEC870-5-104   (klient, server) pribudla možnosť browsovania v adresnom dialógu meraného bodu a stanice.

D2D-5643 ARCSynchro
Parameter /XADC pre arcsynchro
Do utility arcsynchro pribudol nový parameter /XADC, ktorý umožňuje špecifikovať podmienku pre ArchivDef tabuľku (tabuľka s definíciami archívnych objektov v archíve).
Príklad použitia: pri použití arcsynchro na kopírovanie dát z trezorových segmentov (napr. z Oracle databázy) do trezorových segmentov (napr. PostgreSQL databáza) je možné špecifikovať /XADC ""TRZ_SEG=2"". Synchronizované budú iba objekty, ktoré sú v trezorovom segmente č. 2. Toto môže zrýchliť kopírovanie dát (zdrojový trezorový segment nie je dotazovaný na dáta objektov, ktoré sa nachádzajú v iných trezorových segmentoch).

D2D-5603 HI
Vytvorenie vlastného pohľadu na graf užívateľom
Užívateľ si môže vytvoriť vlastný pohľad na graf,ktorý sa použije pri otváraní grafu.

******************* 27.8.2020 ******************
D2D-5640 HI, GRED
Možnost definovať vlastny okraj pre schémy
Bola urobená možnosť definovať vlastný okraj pre schémy prostredníctvom novej funkcie %HI_SetPictureBorderColor(farba, šírka okraja). Vlastnosť je vhodná pre schémy nemajúce nastavený parameter okraj.

D2D-5603 HI
Vytvorenie vlastného pohľadu na graf užívateľom
Užívateľ si môže vytvoriť vlastný pohľad na graf,ktorý sa použije pri otváraní grafu.

D2D-5653 CNF, KOM
Nové dátové typy CHARARR, BCD a LBCD meraného bodu pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bol implementovaný nový dátový typ meraného bodu - CHARARR, ktorý umožňuje prácu s poľom znakov (CHAR), ako by sa jednalo o reťazec (STRING).
Boli implementované aj dátové typy BCD a LBCD, ktoré umožňujú prácu s BCD kódovanými číslami (2 a 4-bajtovými).

D2D-5683 CNF, KOM
Podpora redundancie v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť komunikácie s redundantnými PLC. Boli doplnené viaceré linkové parametre  pre konfiguráciu sekundárneho PLC.

****************** 7.12.2020 **********************

D2D-5733 SYSTEM
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:
TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-5788 EDA
EDA - Funkcionálne vektory
Funkcionálny vektor je nový, špeciálny typ EDA vektorov, ktorý preberá parametre načítania vektora (interval a krok) z požiadavky ako parametre výpočtu vektora.

D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

D2D-5718 KOM
Podpora komunikácie so Siemens Microbox v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bola implementovaná podpora komunikácie so zariadením so Siemens Microbox (model IPC427C). Podpora spočíva v ignorovaní prázdnych odpovedí.

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5825 KNL, CNF
Podporená rozšírená syntax masky pri filtrovaní podľa stĺpcov v CNF.
Filtrovanie podľa stĺpcov umožňuje použitie rozšírenej syntaxe (napríklad: C[^o]*).

****************** 25.8.2021 **********************

D2D-6071 KOM
Podpora funkcie 23 (Read/Write Multiple registers) v Modbus Client protokole
V protokole Modbus Client pribudla podpora pre funkciu 23 (Read/Write Multiple registers), ktorú je možné použiť na zápis hodnoty. Funkcia bola otestovaná na frekvenčných meničoch Lenze i550.

D2D-6087 CNF
Odstránenie automatického prepnutia na záložku Debug v ELS editore
V určitých prípadoch automatické prepínanie záložky nebolo žiadúce.

D2D-6107 KOM
Nový tell príkaz LNALTERPATH pre SerialOverUDP linky
V KOM procese boll implementovaný tell príkaz LNALTERPATH , ktorý umožňuje prepínanie komunikácie medzi hlavným a záložným zariadením na linkách typu ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"". Príkaz umožňuje aj zistenie aktuálne používaného zariadenia.

D2D-5936 ARC
Optimalizacia ARC - komprimacia trezorov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť kompresie trezorov na platforme PostgreSQL.

************** 11.1.2022 ******************

D2D-6186 ARC
Výkonnostné optimalizácie D2000 Archívu pre platformu Linux
V procese D2000 Archív bolo implementovaných viacero optimalizácií s cieľom zvýšiť rýchlosť na platforme Linux (s použitím unixODBC) a čiastočne aj Windows. Okrem týchto optimalizácií odporúčame rekompiláciu unixODBC (viď D2000 dokumentáciu).

D2D-6191 KOM
Vylepšenia MQTT protokolu
Protokole MQTT bol rozšírený o drobné vylepšenia. V parametroch protokolu bolo podporené posielanie Last Will a zachovanie poslednej hodnoty (Retain).

D2D-6193 KOM
Podpora odposluchového režimu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť odposluchového (pasívneho) režimu. V tomto režime je vzhľadom na povahu Modbus protokolu nutné prijímať výzvy aj odpovede.

D2D-6251 CNF
Chybné zobrazenie textovej hodnoty v tooltipe v ESL debuggeri (""&&&"")
Chybné zobrazenie textovej hodnoty v tooltipe v ESL debuggeri. Napríklad zle bola zobrazená hodnota ""&&&"".
V rámci watch okna sa hodnota zobrazila správne.

D2D-6248 CNF, KOM
Podpora linky ""MOXA IP Serial Library"" v protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial""
V protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial"" bola podporená linka ""MOXA IP Serial Library""

D2D-6153 KOM
Podpora príjmu UDP paketov od ľubovolného zariadenia pre linky kategórií SerialOverUDP*
Na linkách kategórií ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"" pribudla možnosť zadať adresu zariadenia * alebo ALL. Vtedy sú spracované príchodzie pakety od všetkých zariadení, ale zápis je nefunkčný. Vlastnosť môže využiť napr. Generic User Protocol.

D2D-6165 KOM
Podpora DATE premenných v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť práce s premennými typu DATE (2-bajtové číslo udávajúce počet dní od 1.1.1990).

D2D-6194 KOM
Podpora bitovej masky pre priraďovanie celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudol nový parameter ""Bool Mask"". Umožňuje zadanie bitovej masky, ktorá sa aplikuje pri priraďovaní celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov a umožní brať do úvahy iba konkrétne bity.

D2D-6209 KOM
Vylepšenia MQTT protokolu
V protokole MQTT pribudla možnosť adresácie stanice (Topic) pomocou regulárneho výrazu. Je možné aj interpretovať dáta (Payload) ako JSON reťazec a v meraných bodoch adresovať jednotlivé položky dát.

D2D-6218 KOM
Podpora serverového módu na TCP/IP-TCP linke pre Generic User Protocol
V Generic User Protocol-e bol podporený serverový módu na TCP/IP-TCP linke. V tomto móde čaká D2000 KOM proces na definovanom porte na pripojenie TCP klienta.
Popritom bol implementovaný parameter ""Character Encoding"", ktorý umožňuje nastavovať kódovanie textu pri posielaní a prijímaní dát.

D2D-6261 KOM
Podpora cieľovej štruktúry pri čítaní zapuzdrených PCCC správ v protokole Ethernetl/IP
V protokole Ethernetl/IP pribudla podpora cieľovej štruktúry pri čítaní zapuzdrených PCCC správ (netýka sa elementov v súboroch typu Input a Output).

D2D-6200 ARC
Podpora reťazeného čítania z odvodených štatistických archívov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť nakonfigurovať zreťazené čítanie z odvodených štatistických archívov. Pokiaľ má čítaný archív malú hĺbku archivácie a sú požadované staršie dáta, D2000 Archív môže pokračovať čítaním z odvodeného štatistického archívu. Keďže môže existovať niekoľko rôznych štatistických archívov (a iba niektoré štatistické funkcie majú povahu zdrojových dát), pomocou parametra ChainedReadPrio je možné definovať ich priority, napr.  F_WGAVG,F_AVG,F_TIMESLICE,F_MAX,F_MIN.

D2D-6267 ARC
Podpora funkcie %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy
V procese D2000 Archiv bola podporená funkcia %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy.

D2D-6205 ARC
Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC)
V procese D2000 Archív bola implementovaná optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC). Optimalizácia funguje, ak je zapnutá izochrónna cache a prepočítavaný interval je celý pokrytý cache. Vypočítané hodnoty sú porovnané s pôvodnými dátami v cache. Ak sú identické, tak sa nevykonáva mazanie ani vkladanie dát.

D2D-6268 ARC
Oprava chovania prevzorkovania vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT
Vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT bolo opravené správanie pre prevzorkovanie s periódou > 1 deň. Pre takúto periódu bol čas zarovnaný na násobok periódy od 1.1.1972. To bolo zmenené - použije sa priamo čas začiatku timeFromIdent_TmA.

D2D-6215 CNF, KOM
Podpora TCP/UDP Wrappera a Gateway protokolu v rámci DLMS/COSEM protokolu.
V rámci DLMS/COSEM protokolu boli popri HDLC podporené aj ďalšie linkové protokoly: TCP/UDP Wrapper, Gateway protokol a ich kombinácia.

D2D-6132 KOM
Podpora zapuzdrenia PCCC protokolu do Ethernet/IP
Bolo implementované zapuzdrenie PCCC protokolu do protokolu Ethernet/IP. Toto umožní podporenie Ethernet/IP komunikácie s SLC 5/05 a PLC5E. Podporené bolo čítanie hodnôt meraných bodov a čiastočný zápis (viď popis parametra ""PCCC Command Set""), nie je funkčná práca s I/O adresami.

********************* Bugs ************************
****************** 11.5.2020 **********************

D2D-5490 System
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5548 GRED
Zlepsit spravanie sa pri vytvarani novej bitmapy a komponenty
Ak počas vytvárania nebola vybraná bitová mapa alebo komponenta, reotvorí sa okno ponuky výberu objektu.

D2D-5546 GRED
Pád pri editácii lokálnych premenných
Oprava pádu ku ktorému dochádzalo pri pripájaní lokálnych premenných.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

****************** 19.5.2020 **********************

D2D-5576 HI
Pad HI pri tooltipoch s maskou
Oprava pádu HI pri tooltipoch s maskou nad objektami ktoré nemajú pripojený objekt na zobrazanie. Napríklad gr. objekt Progers Bar

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
##########################################################
#### D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]                                                                     ####
#### BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]                                                           ####
#### Copyright (c) 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina                                                            ####
####                                                                                                                ####
#### Release: A190912061-05 - RELEASE                                                                               ####
#### Platform: x86_64-windows                                                                                       ####
#### Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11                      ####
#### Computer name: pu09ene01                                                                                       ####
#### Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe                                                               ####
#### Module date: 2019-09-12                                                                                        ####
#### Module time: 14:26:22                                                                                          ####
#### Module size: 30418963                                                                                          ####
##########################################################

******************* 1.7.2020 ******************

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov

D2D-5573 GRED
Problém s kopírovaním gr.objektov medzi 2 editormi
Oprava kopírovania gr.objektov medzi dvoma editormi. Obsah schránky z iného editora sa pamätal dovtedy, kým editor nekopíroval vlastné grafické objekty.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5604 HI
Opravy v grafoch
Opava v horných tlačidlách -ľ sa prekryvali
Oprava zobrazenia nepouitych priebehov v tabuľke po úprave zobrazenia priebehov

D2D-5617 GRED
Pád GR - pri editacii browsera
Oprava pádu grafického editora pri výbere textového štýlu v editácii browsera.

D2D-5608 HI
Pád HI pri použití funkcie %HI_GetPictureWindowState()
Pri volaní funkcie %HI_GetPictureWindowState() nastal pád procesu D2000 HI.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5626 GRED
Nezobrazovanie výrazu pre lokálnu typu Expression pri prvom otvorení
Oprava zobrazenia výrazu pri otvorení zoznamu lokálnych premenných.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

D2D-5647 DBM
Štartovací parameter /NMI pre proces DbManager
V procese DbManager pribudol štartovací prameter /NMI. Tento parameter spôsobí, že ak sa z databázy načíta textová NULL hodnota, bude interpretovaná ako Invalid. Štandardné správanie (kompatibilné s Oracle) je, že NULL hodnota sa interpretuje ako validný reťazec s dĺžkou 0.

******************* 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5656 HI
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5639 HI
Schéma bez okraja ignoruje nastavenie %HI_SetMinPictureSize
Oprava ignorovania nastavenia %HI_SetMinPictureSize

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune casovej osi
Zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5676 KO M
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

****************** 7.12.2020 **********************

D2D-5836 CNF,KOM
Podpora TCP/IP-TCP linky pre protokol L&G Toccata
V protokole L&G Toccata bola podporená linka TCP/IP-TCP

D2D-5692 GRED
Pad grafického editora pri otvárení schémy
Oprava pádu grafického editora pri otvárení schémy.

D2D-5798 HI
Okno exportu dát z grafu
Okná pre export dát v grafoch a z archívu sa otvárajú na pozícii myši.

D2D-5414 HI
Prvé otvorenie procesov Hi a GRED
Prve otvorenie procesov HI a GRED prebieha na 1.monitore o veľkosti cca 95% plochy monitora. Opravil sa stav, keď sa proces otváral maximálnou veľkosťou na všetkých monitoroch.

D2D-5723 KNL, CNF,KOM
Nový parameter ""Immediate Disconnect"" v protokole Modbus Client (TCP)
V protokole Modbus Client (TCP varianta) pribudol nový parameter ""Immediate Disconnect"". Umožňuje okamžité zatvorenie TCP spojenia po skončení čítania stanice, prípadne po skončení zápisu. Parameter má zmysel na nespoľahlivých GPRS linkách.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5736 ESL
Pád HI po vykonaní akcie LST_CREATE
Po vykonaní akcie LST_CREATE došlo k pádu procesu (D2000 HI alebo Event). Pád nastal, ak vo výslednom zozname objektov bola štruktúrovaná premenná a došlo k zmene hodnoty niektorej z jej buniek.

D2D-5745 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
V D2000 Archíve bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných zmenových archívov, ktorá mohla spôsobiť, že nedošlo k výpočtu hodnoty. Chyba sa prejavila, pokiaľ jeden zo zdrojových archivovaných objektov bol sebareferencujúci vypočítaný archív.

D2D-5780 CFG SYNCHRO
Pád cfgsynchro.exe
Pád nastal pri zobrazenom dialógu pre porovnanie rozdielov a pohybom kurzora myši z oblasti zobrazenia typov objektov do oblasti zobrazenia zoznamu objektov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5734 HI
Nefunguje funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable
Funkcia %HI_PicturePopUpMenuEnable - bola upraven tak, že zablokovanie zobrazenia zobrazenia systémového popup menu v schéme platí aj pre jej podshémy

D2D-5790 KOM
Lepšie ošetrenie vypnutej stanice
Vo viacerých protokolov bol korektne ošetrený stav stanice StOff. Súčasné ošetrenie mohlo spôsobiť, že komunikácia sa nerozbehla po prechode zo stavu StOff:
DNP3
Generic User Protocol
Honeywell PCNM
KNX
OPC UA

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5617 GRED
Pád GR - pri editacii browsera
Oprava pádu grafického editora pri výbere textového štýlu v editácii browsera.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5793 GRED
Pád gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy
Oprava pádu gr. editora pri ukladaní veľkej komponentovej schémy napr. pri rozmeroch 2000x2000

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5708 KOM
Oprava fungovania KomAPI funkcie WriteToLine na TCP linke
KomAPI funkcia WriteToLine spôsobila pád KOM procesu, ak bola volaná s parametrom Len=0. Na TCP linke poslanie dát s nulovou dĺžkou má spôsobiť zatvorenie TCP spojenia.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5676 KOM
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5680 GRED
Zlé ukladanie filtra indexových premennych
Pri ukladaní lokálnych premenných sa pre indexové premenné ukladal filter ako typ ""No filter"" - s vypnutým filtrovaním.

D2D-5712 HI
Zablokovanie hi po otvoreni schémy
Oprava zablokovania HI po otvorení MDI schémy s príznakom ""Modálna"" určeným pre dialógové okná. Tento príznak pre MDI schémy neplatí a jeho aplikácie pre ne zablokovala HI.

D2D-5799 HI
Pád HI pri zatváraní okna správ
Oprava pádu pri neúspešnom pokuse o zápis správ do súboru (zamietnutý prístup) pri zatváraní okna správ.

D2D-5789 HI
Opravy v grafoch
1. Oprava stavu, keď po zrušení lupy prestal živý graf žiť
2. Ukladanie referencii na textový štýl v xy grafoch pre os X

D2D-5781 GRED
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor
Použitie pripojenia z naposledy vybratého objektu ako vzor pracovalo iba v rámci schémy. Po úprave pracuje ako vzor aj pri zmene schémy.

D2D-5768 HI
Graf v HI nenačíta dáta pre zobrazovaný interval
Pri zmene časového úseku graf nezrušil aktuálnu lupu a tým nedošlo k načítaniu dat pre nový časový úsek.

D2D-5743 HI
Nepreložené výrazy v nastavení helpov
Oprava nepreložených textov v nastavení helpov

D2D-5730
Dialógove okno nevracia správnu hodnotu pri volaní funkcie HI_GetPictureWindowState
Volanie funkcie z podschémy správne vracalo hodnotu 0, lebo podschéma nikdy nie je maximalizovaná ani minimalizovaná. Bola urobená úprava funkcie %HI_GetPictureWindowState tak, aby funkcia vrátila stav okna hlavnej schémy, aj keď je volaná z jej podschém,

D2D-5725 HI
Schéma bez rámika - oblasť zmeny veľkosti schémy je príliš veľká
Opravené. Po obnove z maximalizácie bola ponuka na zmenu veľkosti schémy bez okrajov v niektorých prípadoch zväčšená o asi 16 bodov.

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune časovej osi
Bolo urobené zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5649 GRED
Pád grafického editora pri zarovnavaní na rovnakú šírku a výšku
Oprava pádu a rozšírenie funkčnosti aj pre objekt čiara

D2D-5576 HI
Pád HI pri tooltipoch s maskou
Oprava pádu HI pri tooltipoch s maskou nad objektami, ktoré nemajú pripojený objekt na zobrazenie. Napríklad gr. objekt Progers Bar

D2D-5545 HI
Pomalé prekresľovanie schémy v pozadí pri prejazde schémou bez okraja
Bolo urobené zrýchlenie prekresľovania

D2D-5657 GRED
Synchronizácia dialógov zadávania textov
Text pre grafický objekt zadávaný v paletke vlastnosti objektu sa prenáša do zjednodušeného okna zadávania textov otváraného dvojitým klikom nad textovým objektom.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5826 KOM
Podpora pollingovej komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bol doplnený nový parameter ""Read Mode"", ktorý umožňuje vyčítavanie hodnôt pomocou pollingu (ReadRequest) namiesto posielania notifikácií zo strany OPC UA servera. Tento spôsob čítania hodnôt má vyššiu réžiu a je odporúčaný iba v prípade problémov pri štandardnom spôsobe čítania.

D2D-5831 HI,KNL
Oprava fungovania dočasne blokovaných systémových alarmov
Bola opravená chyba v dočasnom blokovaní systémových alarmov. Nesprávne sa pri dočasnom blokovaní uložila konfigurácia alarmu so zapnutím parametra Block. Po automatickom odblokovaní (po uplynutí časového limitu) zostal tento parameter nastavený. V dôsledku toho sa alarm opätovne nedal zablokovať (bolo nutné editovať konfiguráciu objektu typu Alarm a zrušiť blokovanie).
Ďalšou chybou bolo neošetrenie minulého času pri použití HTML UI. Takto blokovaný alarm bol zablokovaný permanentne.

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-6078 KOM
Oprava nefunkčnosti protokolov Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1
Bola opravená nefunkčnosť protokolov  Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1, ktorá bola zanesená úpravou D2D-5929 z 2.3.2021

D2D-6091 SYSTEM
Nefunkčný EXPORT_CSV pre celý objekt a riadok štruktúrovanej premennej
Akcia bola nefunkčná v event.exe a v event.dll od 28.04.2021

D2D-6116 KOM
Oprava funkčnosti B a X meraného bodu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client bola opravená chyba adresácie. Ak existovali body s adresou X (lower byte) a B (upper byte) s tou istou adresou, napr. X3.27 a B3.27, fungoval iba jeden z nich.
Workaround: zmena adresy z X na Ul a z B na Uu (napr. Ul3.27 a Uu3.27).
Ďalej bola opravená chyba zápisu bodu s adresou B (zápis ovplyvňoval aj lower byte)  a implementovaný bol zápisu bodu s adresou X.

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

************** 11.1.2022 ******************

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

D2D-6229 GRED
Pád GR v zozname objektov schémy
Oprava pádu keď v zozname pripojení v schéme bolo dostupné tlačidlo určené pre zoznam všetkých objektov schémy.

D2D-6217 HI
Nefunguje ovládanie na čiarach v schémach
Oprava detekcie čiarových objektov v schémach.

D2D-6269 ARC
Oprava filtrovania v archíve
V procese D2000 Archiv bola opravená chyba - nefunkčné filtre. Chyba bola zanesená v rámci D2D-6205 Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC) - binárky z 12.11.2021 a novšie.

D2D-6270 ARC
Oprava štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním""
Bolo opravené počítanie štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním"". Implementácia mala chybu, kvôli ktorej monotónne rastúce/klesajúce rady hodnôt boli vyhodnotené, že majú veľa miním/maxím.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description