Vylepšenia a opravy chýb

vo verzii D2000 V12.2.65.u3 (build 03)

**************** Improvements ****************
******************* 11.5.2020 ********************

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

******************* 19.5.2020 ********************

D2D-5566 ESL
LST_CREATE - doplnená možnosť filtrovať alarmové objekty
ESL akcia LST_CREATE bola rozšírená o možnosť vytvoriť zoznam všetkých objektov, ktoré môžu nadobúdať alarmový stav

******************** 1.7.2020 ******************

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

******************** 27.8.2020 ******************

D2D-5640 HI, GRED
Možnost definovať vlastny okraj pre schémy
Bola urobená možnosť definovať vlastný okraj pre schémy prostredníctvom novej funkcie %HI_SetPictureBorderColor(farba, šírka okraja). Vlastnosť je vhodná pre schémy nemajúce nastavený parameter okraj.

D2D-5603 HI
Vytvorenie vlastného pohľadu na graf užívateľom
Užívateľ si môže vytvoriť vlastný pohľad na graf,ktorý sa použije pri otváraní grafu.

D2D-5653 CNF, KOM
Nové dátové typy CHARARR, BCD a LBCD meraného bodu pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bol implementovaný nový dátový typ meraného bodu - CHARARR, ktorý umožňuje prácu s poľom znakov (CHAR), ako by sa jednalo o reťazec (STRING).
Boli implementované aj dátové typy BCD a LBCD, ktoré umožňujú prácu s BCD kódovanými číslami (2 a 4-bajtovými).

D2D-5683 CNF, KOM
Podpora redundancie v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pribudla možnosť komunikácie s redundantnými PLC. Boli doplnené viaceré linkové parametre  pre konfiguráciu sekundárneho PLC.

********************* Bugs ************************
****************** 11.5.2020 **********************

D2D-5490 System
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5548 GRED
Zlepsit spravanie sa pri vytvarani novej bitmapy a komponenty
Ak počas vytvárania nebola vybraná bitová mapa alebo komponenta, reotvorí sa okno ponuky výberu objektu.

D2D-5546 GRED
Pád pri editácii lokálnych premenných
Oprava pádu ku ktorému dochádzalo pri pripájaní lokálnych premenných.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

****************** 19.5.2020 **********************

D2D-5576 HI
Pad HI pri tooltipoch s maskou
Oprava pádu HI pri tooltipoch s maskou nad objektami ktoré nemajú pripojený objekt na zobrazanie. Napríklad gr. objekt Progers Bar

******************** 1.7.2020 ******************


D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
##########################################################
#### D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]    ####                                       #### BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]    ####             #### Copyright (c) 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina      ####                                #### Release: A190912061-05 - RELEASE       ####                                                       #### Platform: x86_64-windows ####                                                                                #### Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11                      ####
#### Computer name: pu09ene01     ####                                                                        
#### Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe  ####                        #### Module date: 2019-09-12                                                                                      
#### Module time: 14:26:22                                                                                        
#### Module size: 30418963                                                                                        
##########################################################

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

******************** 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5656 HI
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia
Vo výraze premennej schémy typu EXPRESSION sa nedala použiť žiadna funkcia.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5639 HI
Schéma bez okraja ignoruje nastavenie %HI_SetMinPictureSize
Oprava ignorovania nastavenia %HI_SetMinPictureSize

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune casovej osi
Zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5676 KO M
Oprava pádu KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server)
Bol opravený pád KOM procesu v protokoloch IEC-101 a IEC-104 (klient/server), ku ktorému mohlo dojsť na redundantných linkách. Chyba sa týkala binárok z 15.6.2020 a novších, bola dôsledok úpravy D2D-5619 (podpora browsovania).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description