Vylepšenia a opravy chýb

vo verzii D2000 V12.2.65.u3 (build 03)

**************** Improvements ****************
******************* 11.5.2020 ********************

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

D2D-5566 ESL
LST_CREATE - doplnená možnosť filtrovať alarmové objekty
ESL akcia LST_CREATE bola rozšírená o možnosť vytvoriť zoznam všetkých objektov, ktoré môžu nadobúdať alarmový stav

********************* Bugs ************************
****************** 11.5.2020 **********************

D2D-5490 System
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5548 GRED
Zlepsit spravanie sa pri vytvarani novej bitmapy a komponenty
Ak počas vytvárania nebola vybraná bitová mapa alebo komponenta, reotvorí sa okno ponuky výberu objektu.

D2D-5546 GRED
Pád pri editácii lokálnych premenných
Oprava pádu ku ktorému dochádzalo pri pripájaní lokálnych premenných.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

****************** 19.5.2020 **********************

D2D-5576 HI
Pad HI pri tooltipoch s maskou
Oprava pádu HI pri tooltipoch s maskou nad objektami ktoré nemajú pripojený objekt na zobrazanie. Napríklad gr. objekt Progers Bar

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
########################################################################################################################
#### D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]                                                                     ####
#### BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]                                                           ####
#### Copyright (c) 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina                                                            ####
####                                                                                                                ####
#### Release: A190912061-05 - RELEASE                                                                               ####
#### Platform: x86_64-windows                                                                                       ####
#### Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11                      ####
#### Computer name: pu09ene01                                                                                       ####
#### Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe                                                               ####
#### Module date: 2019-09-12                                                                                        ####
#### Module time: 14:26:22                                                                                          ####
#### Module size: 30418963                                                                                          ####
########################################################################################################################

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description