Vylepšenia a opravy chýb V12.0.61.u6 (build 06)

vo verzii D2000 V12.0.61.u6 (build 06)

**************** Improvements ****************
******************* 27.4.2020 ********************

D2D-5162 HELP, HI
Rest dát v strome po zrušení všetkých položiek v strome
Po zrušení všetkých položiek v strome používajúceho ikony funkciou %HI_DeleteAll sa odstránia ikony zo stromu a uvoľní sa priestor pre nové ikony (max priestor je stále 20 ikon).

D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-4232 GRED, HELP, HI
Možnosť zadávania viacriadkových tooltipov v konektovaní objektov
Možnosť zadávania viacriadkových tooltipov v konektovaní objektov

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5274 EDA
Rozšírenie logovaných informácií EDA o názov počítača
Medzi logované informácie o prístupe k EDA vektorom bol doplnený názov počítača.

D2D-5275 EDA
Rozšírenie práv EDA o masku počítača
Prístupové práva k EDA vektorom je možné definovať aj na základe masky názvu počítača, z ktorého je k nim pristupované.

D2D-5311 CNF, KOM
Nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW
Bol implementovaný nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW (Control Web) pre sériovú komunikáciu s PLC Siemens Simatic S5 a S7. Tento protokol bol implementovaný kvôli migrácii systému Control Web na technológiu D2000.

D2D-5151 KOM
Podpora šifrovania štandardizovaného v protokole OPC UA
V protokole OPC UA pribudla pribudol parameter ""Client Type"", ktorý umožňuje vybrať možnosť ""Secure"". Tento mód podporuje rozšírené možnosti autentifikácie, kryptovanie aj podpisovanie správ.

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5146 KNL
Podpora premenovania sebareferencujúceho objektu pri XML exporte/importe
Pri XML importe dokáže D2000 Server importovať aj objekt, ktorý bol premenovaný (zmenené  v sekcii ) a referencuje seba samého (t.j. obsahuje v sekcii  referenciu na seba so starým menom a niekde inde - napr. vo výpočte, ak sa jedná o vypočítaný bod, sa nachádza staré meno objektu).

D2D-5182
Rozšírenie zobrazovacej a bitmapovej palety o nový ""Spôsob kreslenia"" ""Disabled""
V zobrazovacej a bitmapovej palete pribudol nový stav zobrazenia ""Zakázaný"" , ktorý okrem kreslenia zakáže prístup užívateľa k objektu.

D2D-5185 GRED
Pri kopírovaní komponenty zvyšovať číslo riadku štruktúrovanej premennej
Pri kopírovaní komponenty sa zvyšuje číslo riadku štruktúrovanej premennej v parametroch komponenty

D2D-5234 CNF, KOM
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5283 CNF, KOM
LonTalk protokol - podpora hexadecimálneho zápisu Selectora
V protokole LonTalk bola implementovaná podpora hexadecimálneho zápisu Selectora v adrese meraného bodu. Hexadecimálny Selector začína znakom ""#"", napr. #1AD.

D2D-5271 KOM
Remia KME - podpora spracovania generických aktuálnych dát a archívov udalostí
Protokol Remia KME bol rozšírený o čítanie generických aktuálnych dát. Tieto môžu byť rôznych typov (BYTE, SBYTE, WORD, SWORD, DWORD, SDWORD, FLOAT, DFLOAT, RTD). Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Actual Data Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraných bodov pre generické aktuálne dáta začína ""GA"".
Bola doplnená aj možnosť čítania z achívu udalostí. Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Event Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraného bodu aktivujúceho čítanie z achívu udalostí je ""RECNR"".

D2D-5287 KOM
Podpora zadávania viacerých adries serverov v konfigurácii OPC UA linky
V protokole OPC UA pribudla v konfigurácii linky možnosť zadania viacerých hostov oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, podobne ako je to v konfigurácii TCP a UDP liniek.

D2D-5245
INDEXova premenná na schéme typu (Active a No filter) po otvorení schémy nadobudne hodnotu inštancie schémy
Bolo urobené rozšírenie o nastavenie indexovej premennej na hodnotu inštancie schémy aj pre typ No filter.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5183 GRED
Rozšírenie pripojenia parametrov grafického objektu typu Komponenta
V prípade, keď je pripojený objekt pre externú premenú štrukturovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt. Zobrazuje sa v novom stĺpci   meno príslušného objektu.

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5391 KOM
Podpora zápisu do položiek polí v protokole OPC UA Client
V protokole OPC UA Client bola implementovaná podpora zápisu do položiek polí. Je možné zapisovať iba jednu položku naraz; cez výstupný meraný bod s ""Array Index"" nastaveným na konkrétnu hodnotu.

D2D-5321 HI
AutoCompletteList - prispôsobenie šírky zoznamu a horizontálny scrollbar
AutoCompletteList prispôsobuje šírku zoznamu podľa šírky entryFiledu. Do zoznamu bol pridaný horizontálny scroll bar.

D2D-5153 EDA
Automatické nastavenie parametra /EDAH EDA Servera
IP adresa, na ktorej beží EDA server je získavaná automaticky z názvu počítača resp. prekladom mena na IP adresu zo zadaného mena parametrom /EDAH. Parameter /EDAH je voliteľný.

D2D-5212 EDA
Vylepšenie detekcie rozpadnutia spojenia s EDA databázou na PostgreSQL
Detekcia rozpadnutia spojenia s databázovým systémom PostgreSQL bola vylepšená a je spoľahlivejšia.

D2D-5237 ESL, EVH, System
Nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie
Bolo vytvorené nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie. Zároveň bola uvoľnená nová verzia knižnice pre tvorbu externých funkcií pre systém D2000 s podporou tohto rozhrania.

D2D-5437 CNF, KOM
Nový parameter ""Time Date Mode"" pre protokol IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole  IEC 62056-21:2002 Serial bol implementovaný nový parameter ""Time Date Mode"", ktorý rozširuje možnosti zápisu dátumu a času (potrebné napr. pre Schrack LZQJ).

D2D-5328 KNL, CNF, KOM
Podpora protokolu Honeywell C-Bus na linkách Serial / SerialOverUDP
Protokol Honeywell C-Bus, ktorý bol podporený iba na linke ""Honeywell C-Bus"" (vyžadovaná bola proprietárna ISA karta) bol podporený na linkách Serial / SerialOverUDP s použitím buď komunikačného počítača KPX02 alebo priamo počítača s RS-485 portom.

D2D-5392 KOM
Podpora ""štandardnej"" verzie 8-bajtového little endian formátu v Modbus protokole
V Modbus protokole bola pre little endian typy Unsigned, Signed, Float (Ll, Sl, F) podporená ""štandardná"" verzie 8-bajtového little endian formátu  pomocou modifikátora ""D"" v adrese meraného bodu. Doteraz podporená verzia pomocou ""d"" modifikátora mala formát .

D2D-5454 HI
Rozšírenie funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh o %HIX verziu
Funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh sú dostupné aj vo verzii %HIX_...

D2D-5226 HI
Zmena jazyka užívateľa z ESL skriptu
Nová funkcia %HI_LNG_SetCurrLngIdx(IN INT _lngIdx) zmení aktuálny jazyk užívateľa v procese D2000 HI.

D2D-5224 HI
Protokol IEC104 klient - nový parameter ""Interrogation By Broadcast Address""
V protokole IEC104 klient pribudol parameter ""Interrogation By Broadcast Address"".
Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM posiela ASDU 100 [Interrogation Command] resp. ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri inicializácii spojenia na jedinú stanicu s adresou 0xFFFF (decimálne 65535).
V opačnom prípade posiela tieto ASDU na všetky stanice na linke, ktoré majú vstupné merané body a nie sú vypnuté.

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

D2D-5413 GRED, HI, KNL, CNF
Novovytvorená aplikácia má nesprávne nastavené cesty k heplom. Privolanie helpu cez F1 nefunguje.
Oprava problemu, ked sa do registrov pre help dostalo nastavenie ze kernel pracuje s nastavenim s helpom podla nastavenia v kerneli.

******************* 1.7.2020 ******************

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

******************* 27.8.2020 ******************
D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-5653 CNF, KOM
Nové dátové typy CHARARR, BCD a LBCD meraného bodu pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bol implementovaný nový dátový typ meraného bodu - CHARARR, ktorý umožňuje prácu s poľom znakov (CHAR), ako by sa jednalo o reťazec (STRING).
Boli implementované aj dátové typy BCD a LBCD, ktoré umožňujú prácu s BCD kódovanými číslami (2 a 4-bajtovými).

******************* 7.12.2020 ******************
D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5836 CNF,KOM
Podpora TCP/IP-TCP linky pre protokol L&G Toccata
V protokole L&G Toccata bola podporená linka TCP/IP-TCP

D2D-5866 KOM
Podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas) v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" pribudla podpora typu DTL  (12-bajtový dátum a čas s presnosťou na nanosekundy).

D2D-6011 CNF,KOM
Podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AP/P1AT v protokole LoRaWAN
V protokole LoRaWAN bola implementovaná podpora snímačov teploty a tlaku Moire Labs P1AT/P1AP.

D2D-6024 KOM
Online zmena parametra ""Addressing Model"" v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť online zmeniť parameter ""Addressing Model"" (bez potreby reštartu KOM procesu).

D2D-6071 KOM
Podpora funkcie 23 (Read/Write Multiple registers) v Modbus Client protokole
V protokole Modbus Client pribudla podpora pre funkciu 23 (Read/Write Multiple registers), ktorú je možné použiť na zápis hodnoty. Funkcia bola otestovaná na frekvenčných meničoch Lenze i550.

D2D-6107 KOM
Nový tell príkaz LNALTERPATH pre SerialOverUDP linky
V KOM procese boll implementovaný tell príkaz LNALTERPATH , ktorý umožňuje prepínanie komunikácie medzi hlavným a záložným zariadením na linkách typu ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"". Príkaz umožňuje aj zistenie aktuálne používaného zariadenia.

************** 11.1.2022 ******************

D2D-6186 ARC
Výkonnostné optimalizácie D2000 Archívu pre platformu Linux
V procese D2000 Archív bolo implementovaných viacero optimalizácií s cieľom zvýšiť rýchlosť na platforme Linux (s použitím unixODBC) a čiastočne aj Windows. Okrem týchto optimalizácií odporúčame rekompiláciu unixODBC (viď D2000 dokumentáciu).

D2D-6193 KOM
Podpora odposluchového režimu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudla možnosť odposluchového (pasívneho) režimu. V tomto režime je vzhľadom na povahu Modbus protokolu nutné prijímať výzvy aj odpovede.

D2D-6248 CNF, KOM
Podpora linky ""MOXA IP Serial Library"" v protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial""
V protokole ""IEC 62056-21:2002 Serial"" bola podporená linka ""MOXA IP Serial Library""

D2D-6153 KOM
Podpora príjmu UDP paketov od ľubovolného zariadenia pre linky kategórií SerialOverUDP*
Na linkách kategórií ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"" pribudla možnosť zadať adresu zariadenia * alebo ALL. Vtedy sú spracované príchodzie pakety od všetkých zariadení, ale zápis je nefunkčný. Vlastnosť môže využiť napr. Generic User Protocol.

D2D-6194 KOM
Podpora bitovej masky pre priraďovanie celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client pribudol nový parameter ""Bool Mask"". Umožňuje zadanie bitovej masky, ktorá sa aplikuje pri priraďovaní celočíselných registrov do Di/Dout meraných bodov a umožní brať do úvahy iba konkrétne bity.

D2D-6209 KOM
Vylepšenia MQTT protokolu
V protokole MQTT pribudla možnosť adresácie stanice (Topic) pomocou regulárneho výrazu. Je možné aj interpretovať dáta (Payload) ako JSON reťazec a v meraných bodoch adresovať jednotlivé položky dát.

D2D-6218 KOM
Podpora serverového módu na TCP/IP-TCP linke pre Generic User Protocol
V Generic User Protocol-e bol podporený serverový módu na TCP/IP-TCP linke. V tomto móde čaká D2000 KOM proces na definovanom porte na pripojenie TCP klienta.
Popritom bol implementovaný parameter ""Character Encoding"", ktorý umožňuje nastavovať kódovanie textu pri posielaní a prijímaní dát.

D2D-6200 ARC
Podpora reťazeného čítania z odvodených štatistických archívov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť nakonfigurovať zreťazené čítanie z odvodených štatistických archívov. Pokiaľ má čítaný archív malú hĺbku archivácie a sú požadované staršie dáta, D2000 Archív môže pokračovať čítaním z odvodeného štatistického archívu. Keďže môže existovať niekoľko rôznych štatistických archívov (a iba niektoré štatistické funkcie majú povahu zdrojových dát), pomocou parametra ChainedReadPrio je možné definovať ich priority, napr.  F_WGAVG,F_AVG,F_TIMESLICE,F_MAX,F_MIN.

D2D-6267 ARC
Podpora funkcie %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy
V procese D2000 Archiv bola podporená funkcia %GetCurrentRow v pre štruktúrované vypočítané archívy.

D2D-6205 ARC
Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC)
V procese D2000 Archív bola implementovaná optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC). Optimalizácia funguje, ak je zapnutá izochrónna cache a prepočítavaný interval je celý pokrytý cache. Vypočítané hodnoty sú porovnané s pôvodnými dátami v cache. Ak sú identické, tak sa nevykonáva mazanie ani vkladanie dát.

D2D-6268 ARC
Oprava chovania prevzorkovania vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT
Vo funkciách GETARCHARR, GETARCHCOL, GETARCHROW, GETARCHARR_TO_CNT bolo opravené správanie pre prevzorkovanie s periódou > 1 deň. Pre takúto periódu bol čas zarovnaný na násobok periódy od 1.1.1972. To bolo zmenené - použije sa priamo čas začiatku timeFromIdent_TmA.

D2D-5921 KOM
Podpora dátového typu S5TIME pre protokol ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" bol doplnený dátový typ S5TIME . Jedná sa o dvojbajtový čas - formát Simatic S5 (0.001 - 9990 sekúnd s variabilnou presnosťou 0.01 - 10 sekúnd).

********************** Bugs ****************
******************* 27.4.2020 ********************

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-5490
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5145 ESL
Zjednotenie XML exportu tagu bez hodnoty
XML export z ESL bol zjednotený s XML exportom z  CNF nasledovne:
prázdne tagy sú generované takto: <VHL_ID/>.

D2D-5154 CNF, KOM
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5195 HI
Otvorenie PopUp okna schémy na pozícii myši
Schéma otváraná ako PopUp na pozícii myši, bola na viacmonitorových pracoviskách otváraná vždy ma monitore 1.

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server.
Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-5214 KNL, HI
Prestala sa generovať udalosť OnTextChange ked SpinButton zmenil hodnotu v EntryFielde
Obnova generovania udalosti OnTextChange po zmene hodnoty pomocou SpinButtonu

D2D-5207 HI
Subschema po volani %HI_SetConnectedObj zmeni poradie v Z-order
Oprava problému zmeny poradia podscém schém po výmeny podschémy prostredníctvom funkcie %HI_SetConnectedObj.

D2D-5139 GRED
Nenastavenie farebnej palety pri pridaní nového riadku v zobrazovacej palete
Pri pridaní riadku v zobrazovacej palete s nastavenou farebnou paletou sa pre pridaný riadok nenastavila vybraná farebná paleta, ale systémová paleta.

D2D-5135 HI
Rýchle kliknutie na bitmapu ako tlačidlo neodchytí každé kliknutie
Rýchle kliknutie bolo hlásené ako dvojklik ktroý negeneroval správu. Bola urobená úprva aby každý klik posielal správu OnCLick.

D2D-5164 GRED
Pád pri používaní farebnej palety
K chybe dochádzalo, keď sa počas výberu farby stlačila klávesa nastavenia hlasitosti reproduktorov (okno farieb nestratilo fokus) a následne klávesa ESC.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú).
V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5233 DBM
Oprava pádu Dbmanager-a pri volaní SQL_EXEC_PROC
Bola opravená chyba v procese DBManager, ktorá spôsobila jeho pád pri vykonávaní akcie SQL_EXEC_PROC. Chyba bola zanesená 17.1.2019 úpravou ""D2D-4773 Optimalizácia práce s netextovými premennými"".

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-5255 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri nastavovaní zobrazenia dyn.grafov
Oprava nastavovania zobrazenia dyn.grafov
Oprava pádu HI pri zmene používanej osi z analogovej na digitálnu

D2D-5273 CNF, GRED, HI
Zlé default nastavenie zdroja helpu pre klienta.
Defaultné nastavenie zdroja helpu pre klienta je podľa servera.

D2D-5155 GRED
GRE - komponenta - nezobrazuje sa zadana hodnota
Opravené zobrazovańie hodnoty pre externú premmennú typu real.

D2D-4840 GRED
Nesprávne utriedenie referenčných premenných
Triedenie číselných hodnôt referenčných premenných je podľa veľkosti čísla.

D2D-5188 GRED
Opravy v editácii lokálnych premenných
Oprava vytvárania lokálnych premenných s  hodnotou typu štruktura. Také nemajú štartovaciu hodnotu.

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5301 HI
Pád HI v schéme
Oprava pádu HI pri zmene hodnoty lokálnej premennej. Chyba nastávala iba pri nepoužívaní spoločného kontextu pre schémy (parametre konzoly). Nachádzala sa v patchoch z 2019-12-11 a 2019-12-18.

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5193 EDA
Chybné vyhodnotenie existencie zneplatnenej entity v EDA-L
Zneplatnená databázová entita bola v EDA-L klauzulami EXIST, EXVEC, EXSCN, EXGRP nesprávne vyhodnotená ako existujúca.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5477 HI
Pád HI pri Mexickom nastaveni regional settning
Oprava pádu HI, ked nastavenie formátu času Windows používa viac ako 12 znakov.

D2D-5376 HI
Po otvornení schémy nenastala udalosť ENTRY OnActive
Vo verzii v12 pri otvorení schémy otvorenej na ploche HI, ktorá ma v skripte použité entry ""OnActivate"", neprišlo entry s parameterom ""TRUE"". Skript dostal prvé entry ""OnActivate"" s parametrom ""FALSE"" až keď schéma prestala byť aktívna.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

******************* 19.5.2020 ********************

D2D-5189 HI
Nastavenia pre viacmonitorové HI
Oprava prepísania dát z MDD.INI z aplikácie dátami z MDI.INI v adresári bin v prípade zisťovania informácii o HI. Aktualizovaný slovenský help - HI na viacmonitorovom počítači.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

******************* 1.7.2020 ******************

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
#####################################################

D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]

BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]

Release: A190912061-05 - RELEASE

Platform: x86_64-windows

Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11

Computer name: pu09ene01

Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe

Module date: 2019-09-12

Module time: 14:26:22

Module size: 30418963

#####################################################

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

******************* 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5639 HI
Schéma bez okraja ignoruje nastavenie %HI_SetMinPictureSize
Oprava ignorovania nastavenia %HI_SetMinPictureSize

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune casovej osi
Zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

******************* 7.12.2020 ******************

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5736 ESL
Pád HI po vykonaní akcie LST_CREATE
Po vykonaní akcie LST_CREATE došlo k pádu procesu (D2000 HI alebo Event). Pád nastal, ak vo výslednom zozname objektov bola štruktúrovaná premenná a došlo k zmene hodnoty niektorej z jej buniek.

D2D-5745 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
V D2000 Archíve bola opravená chyba vo výpočte vypočítaných zmenových archívov, ktorá mohla spôsobiť, že nedošlo k výpočtu hodnoty. Chyba sa prejavila, pokiaľ jeden zo zdrojových archivovaných objektov bol sebareferencujúci vypočítaný archív.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5790 KOM
Lepšie ošetrenie vypnutej stanice
Vo viacerých protokolov bol korektne ošetrený stav stanice StOff. Súčasné ošetrenie mohlo spôsobiť, že komunikácia sa nerozbehla po prechode zo stavu StOff:
DNP3
Generic User Protocol
Honeywell PCNM
KNX
PC UA

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

D2D-5135 HI
Rýchle kliknutie na bitmapu ako tlačidlo neodchytí každé kliknutie
Rýchle kliknutie bolo hlásené ako dvojklik ktroý negeneroval správu. Bola urobená úprva aby každý klik posielal správu OnCLick.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5708 KOM
Oprava fungovania KomAPI funkcie WriteToLine na TCP linke
KomAPI funkcia WriteToLine spôsobila pád KOM procesu, ak bola volaná s parametrom Len=0. Na TCP linke poslanie dát s nulovou dĺžkou má spôsobiť zatvorenie TCP spojenia.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune časovej osi
Bolo urobené zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5649 GRED
Pád grafického editora pri zarovnavaní na rovnakú šírku a výšku
Oprava pádu a rozšírenie funkčnosti aj pre objekt čiara

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5826 KOM
Podpora pollingovej komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bol doplnený nový parameter ""Read Mode"", ktorý umožňuje vyčítavanie hodnôt pomocou pollingu (ReadRequest) namiesto posielania notifikácií zo strany OPC UA servera. Tento spôsob čítania hodnôt má vyššiu réžiu a je odporúčaný iba v prípade problémov pri štandardnom spôsobe čítania.

D2D-5848
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5936 ARC
Optimalizacia ARC - komprimacia trezorov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť kompresie trezorov na platforme PostgreSQL.

D2D-5915 KOM
Nový parameter ""Max Pending Publish Requests"" pre OPC UA protokol
V protokole OPC UA pribudol nový parameter ""Max Pending Publish Requests"", ktorý spôsobí zatvorenie spojenia, ak počet nepotvrdených po sebe nasledujúcich správ ""Publish request"" prekročí túto hodnotu.

D2D-5921
Podpora dátového typu S5TIME pre protokol ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" bol doplnený dátový typ S5TIME . Jedná sa o dvojbajtový čas - formát Simatic S5 (0.001 - 9990 sekúnd s variabilnou presnosťou 0.01 - 10 sekúnd).

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVal v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5889 DBM
Oprava práce DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI
Bola opravený chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť akcie  DB(S)_UPDATE_BLOB na platformách Linux/Raspberry PI.

D2D-5917 KOM
Protokol OPC UA Data Access Client - doplnenie príznakov komunikačnej cesty
V protokole OPC UA Data Access Client boli doplnené príznaky komunikačnej cesty. Pokiaľ je na linke nakonfigurovaných viacero IP adries (komounikácia cez viacero redundantných sietí, prípadne komunikácia na redundantný OPC UA server), tak flag FLB na stanici hovorí, že sa používa alternatívna IP adresa (tj. druhá alebo ďalšia zadaná). Flagy FLN,FLO, FLP udávajú, ktorá z alternatívnych IP adries sa používa (pokiaľ sú na linke nakonfigurované viac ako 2 IP adresy).

D2D-5942 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT vo výraze
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT.
Príklad:
TEXT _colName
INT _id
_colName := ""ID""
_id := SV.StructVar[2]^_colName ; vrátilo vždy neplatnú hodnotu

D2D-5948 ESL
Nefunkčné indexovanie stĺpca hodnoty objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení
Nefunkčné indexovanie stĺpca objektu typu štruktúrovaná premenná prostredníctvom lokálnej premennej typu TEXT pri priradení.
Príklad:
TEXT _colName
_colName := ""ID""
SV.StructVar[2]^_colName := 321 ; NEFUNKČNÉ

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5990 CNF,KOM
Chyba v OPC UA protokole
V protokole OPC UA bolo opravené nadväzovanie spojenia, ak OPC server použije SessionAuthenticationToken typu BYTESTRINGID.
Zároveň bola podporená bodkočiarka v ID OPC tagu v konfigurácii meraného bodu.

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

D2D-5929
Oprava správania sa viacerých protokolov pri zmene adresy meraného bodu
Vo viacerých protokoloch bolo opravené správanie pri zmene adresy meraného bodu, ktoré mohlo viesť ku chybám. Workaround bol reštart KOM procesu. Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro
Allen-Bradley CSP/PCCC
Allen-Bradley DF1
Allen-Bradley DH485
ALYA MMP
ALYA Spool
ALYA VT200
AMiT ARION
Contal Card Reader
CSV Import
Diamo-L KOS/SOS
Echelon LonTalk
Elcor ELGAS Daniel
ESC 8800
ESC 8816
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Generic User Protocol
HYDROLAB DataSonde 4a TTY
IEC 870-5-104 Sinaut
IEC 870-5-104 TCP
IEC 870-5-104 TCP Server
Incos PM_EL 04
KMZ Protocol
KNX
L&G PROFIBUS
M-Bus Rev. 4.8
MDIS5 Device
Mettler Tolledo Printer
MODBUS Circutor CVMk
MODBUS Telemecanique TSX
MT-IND690
PCMBA/IEC870-FT1.2
Remia E3
Remia KME
Servomex XENTRA
Siemens SIMATIC 3964(R)
SMS Gateway
Transcon DAP 128TC
Valmet MODBUS RTU GTW:LIS
VONSCH VQfrem 400
ZPA INMAT64/65

D2D-6078 KOM
Oprava nefunkčnosti protokolov Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1
Bola opravená nefunkčnosť protokolov  Allen-Bradley CSP/PCC a Allen-Bradley DF1, ktorá bola zanesená úpravou D2D-5929 z 2.3.2021

D2D-6091
Nefunkčný EXPORT_CSV pre celý objekt a riadok štruktúrovanej premennej
Akcia bola nefunkčná v event.exe a v event.dll od 28.04.2021

D2D-6116 KOM
Oprava funkčnosti B a X meraného bodu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client bola opravená chyba adresácie. Ak existovali body s adresou X (lower byte) a B (upper byte) s tou istou adresou, napr. X3.27 a B3.27, fungoval iba jeden z nich.
Workaround: zmena adresy z X na Ul a z B na Uu (napr. Ul3.27 a Uu3.27).
Ďalej bola opravená chyba zápisu bodu s adresou B (zápis ovplyvňoval aj lower byte)  a implementovaný bol zápisu bodu s adresou X.

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

************** 11.1.2022 ******************

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcií PointNewValue, GetPoint a GetFastPoint.

D2D-5990 CNF, KOM
Chyba v OPC UA protokole
V protokole OPC UA bolo opravené nadväzovanie spojenia, ak OPC server použije SessionAuthenticationToken typu BYTESTRINGID.
Zároveň bola podporená bodkočiarka v ID OPC tagu v konfigurácii meraného bodu.

D2D-6269 ARC
Oprava filtrovania v archíve
V procese D2000 Archiv bola opravená chyba - nefunkčné filtre. Chyba bola zanesená v rámci D2D-6205 Optimalizácia opakovaných prepočtov (RECALC) - binárky z 12.11.2021 a novšie.

D2D-6270 ARC
Oprava štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním""
Bolo opravené počítanie štatistických funkcií ""Počet lokálnych maxím/miním"". Implementácia mala chybu, kvôli ktorej monotónne rastúce/klesajúce rady hodnôt boli vyhodnotené, že majú veľa miním/maxím.

D2D-5929 KOM
Oprava správania sa viacerých protokolov pri zmene adresy meraného bodu
Vo viacerých protokoloch bolo opravené správanie pri zmene adresy meraného bodu, ktoré mohlo viesť ku chybám. Workaround bol reštart KOM procesu. Zoznam dotknutých protokolov:
ABB Elektro
Allen-Bradley CSP/PCCC
Allen-Bradley DF1
Allen-Bradley DH485
ALYA MMP
ALYA Spool
ALYA VT200
AMiT ARION
Contal Card Reader
CSV Import
Diamo-L KOS/SOS
Echelon LonTalk
Elcor ELGAS Daniel
ESC 8800
ESC 8816
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Generic User Protocol
HYDROLAB DataSonde 4a TTY
IEC 870-5-104 Sinaut
IEC 870-5-104 TCP
IEC 870-5-104 TCP Server
Incos PM_EL 04
KMZ Protocol
KNX
L&G PROFIBUS
M-Bus Rev. 4.8
MDIS5 Device
Mettler Tolledo Printer
MODBUS Circutor CVMk
MODBUS Telemecanique TSX
MT-IND690
PCMBA/IEC870-FT1.2
Remia E3
Remia KME
Servomex XENTRA
Siemens SIMATIC 3964(R)
SMS Gateway
Transcon DAP 128TC
Valmet MODBUS RTU GTW:LIS
VONSCH VQfrem 400
ZPA INMAT64/65

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description