Vylepšenia a opravy chýb

vo verzii D2000 V12.0.61.u6 (build 06)

**************** Improvements ****************
************** 27.4.2020 ********************

D2D-5162 HELP, HI
Rest dát v strome po zrušení všetkých položiek v strome
Po zrušení všetkých položiek v strome používajúceho ikony funkciou %HI_DeleteAll sa odstránia ikony zo stromu a uvoľní sa priestor pre nové ikony (max priestor je stále 20 ikon).

D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-4232 GRED, HELP, HI
Možnosť zadávania viacriadkových tooltipov v konektovaní objektov
Možnosť zadávania viacriadkových tooltipov v konektovaní objektov

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5274 EDA
Rozšírenie logovaných informácií EDA o názov počítača
Medzi logované informácie o prístupe k EDA vektorom bol doplnený názov počítača.

D2D-5275 EDA
Rozšírenie práv EDA o masku počítača
Prístupové práva k EDA vektorom je možné definovať aj na základe masky názvu počítača, z ktorého je k nim pristupované.

D2D-5311 CNF, KOM
Nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW
Bol implementovaný nový komunikačný protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW (Control Web) pre sériovú komunikáciu s PLC Siemens Simatic S5 a S7. Tento protokol bol implementovaný kvôli migrácii systému Control Web na technológiu D2000.

D2D-5151 KOM
Podpora šifrovania štandardizovaného v protokole OPC UA
V protokole OPC UA pribudla pribudol parameter ""Client Type"", ktorý umožňuje vybrať možnosť ""Secure"". Tento mód podporuje rozšírené možnosti autentifikácie, kryptovanie aj podpisovanie správ.

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-5146 KNL
Podpora premenovania sebareferencujúceho objektu pri XML exporte/importe
Pri XML importe dokáže D2000 Server importovať aj objekt, ktorý bol premenovaný (zmenené  v sekcii ) a referencuje seba samého (t.j. obsahuje v sekcii  referenciu na seba so starým menom a niekde inde - napr. vo výpočte, ak sa jedná o vypočítaný bod, sa nachádza staré meno objektu).

D2D-5182
Rozšírenie zobrazovacej a bitmapovej palety o nový ""Spôsob kreslenia"" ""Disabled""
V zobrazovacej a bitmapovej palete pribudol nový stav zobrazenia ""Zakázaný"" , ktorý okrem kreslenia zakáže prístup užívateľa k objektu.

D2D-5185 GRED
Pri kopírovaní komponenty zvyšovať číslo riadku štruktúrovanej premennej
Pri kopírovaní komponenty sa zvyšuje číslo riadku štruktúrovanej premennej v parametroch komponenty

D2D-5234 CNF, KOM
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5283 CNF, KOM
LonTalk protokol - podpora hexadecimálneho zápisu Selectora
V protokole LonTalk bola implementovaná podpora hexadecimálneho zápisu Selectora v adrese meraného bodu. Hexadecimálny Selector začína znakom ""#"", napr. #1AD.

D2D-5271 KOM
Remia KME - podpora spracovania generických aktuálnych dát a archívov udalostí
Protokol Remia KME bol rozšírený o čítanie generických aktuálnych dát. Tieto môžu byť rôznych typov (BYTE, SBYTE, WORD, SWORD, DWORD, SDWORD, FLOAT, DFLOAT, RTD). Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Actual Data Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraných bodov pre generické aktuálne dáta začína ""GA"".
Bola doplnená aj možnosť čítania z achívu udalostí. Bol implementovaný nový parameter protokolu ""Generic Event Object ID"", ktorý funkcionalitu aktivuje. Adresa meraného bodu aktivujúceho čítanie z achívu udalostí je ""RECNR"".

D2D-5287 KOM
Podpora zadávania viacerých adries serverov v konfigurácii OPC UA linky
V protokole OPC UA pribudla v konfigurácii linky možnosť zadania viacerých hostov oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou, podobne ako je to v konfigurácii TCP a UDP liniek.

D2D-5245
INDEXova premenná na schéme typu (Active a No filter) po otvorení schémy nadobudne hodnotu inštancie schémy
Bolo urobené rozšírenie o nastavenie indexovej premennej na hodnotu inštancie schémy aj pre typ No filter.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5183 GRED
Rozšírenie pripojenia parametrov grafického objektu typu Komponenta
V prípade, keď je pripojený objekt pre externú premenú štrukturovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt. Zobrazuje sa v novom stĺpci   meno príslušného objektu.

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5391 KOM
Podpora zápisu do položiek polí v protokole OPC UA Client
V protokole OPC UA Client bola implementovaná podpora zápisu do položiek polí. Je možné zapisovať iba jednu položku naraz; cez výstupný meraný bod s ""Array Index"" nastaveným na konkrétnu hodnotu.

D2D-5321 HI
AutoCompletteList - prispôsobenie šírky zoznamu a horizontálny scrollbar
AutoCompletteList prispôsobuje šírku zoznamu podľa šírky entryFiledu. Do zoznamu bol pridaný horizontálny scroll bar.

D2D-5153 EDA
Automatické nastavenie parametra /EDAH EDA Servera
IP adresa, na ktorej beží EDA server je získavaná automaticky z názvu počítača resp. prekladom mena na IP adresu zo zadaného mena parametrom /EDAH. Parameter /EDAH je voliteľný.

D2D-5212 EDA
Vylepšenie detekcie rozpadnutia spojenia s EDA databázou na PostgreSQL
Detekcia rozpadnutia spojenia s databázovým systémom PostgreSQL bola vylepšená a je spoľahlivejšia.

D2D-5237 ESL, EVH, System
Nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie
Bolo vytvorené nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie. Zároveň bola uvoľnená nová verzia knižnice pre tvorbu externých funkcií pre systém D2000 s podporou tohto rozhrania.

D2D-5437 CNF, KOM
Nový parameter ""Time Date Mode"" pre protokol IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole  IEC 62056-21:2002 Serial bol implementovaný nový parameter ""Time Date Mode"", ktorý rozširuje možnosti zápisu dátumu a času (potrebné napr. pre Schrack LZQJ).

D2D-5328 KNL, CNF, KOM
Podpora protokolu Honeywell C-Bus na linkách Serial / SerialOverUDP
Protokol Honeywell C-Bus, ktorý bol podporený iba na linke ""Honeywell C-Bus"" (vyžadovaná bola proprietárna ISA karta) bol podporený na linkách Serial / SerialOverUDP s použitím buď komunikačného počítača KPX02 alebo priamo počítača s RS-485 portom.

D2D-5392 KOM
Podpora ""štandardnej"" verzie 8-bajtového little endian formátu v Modbus protokole
V Modbus protokole bola pre little endian typy Unsigned, Signed, Float (Ll, Sl, F) podporená ""štandardná"" verzie 8-bajtového little endian formátu  pomocou modifikátora ""D"" v adrese meraného bodu. Doteraz podporená verzia pomocou ""d"" modifikátora mala formát .

D2D-5454 HI
Rozšírenie funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh o %HIX verziu
Funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh sú dostupné aj vo verzii %HIX_...

D2D-5226 HI
Zmena jazyka užívateľa z ESL skriptu
Nová funkcia %HI_LNG_SetCurrLngIdx(IN INT _lngIdx) zmení aktuálny jazyk užívateľa v procese D2000 HI.

D2D-5224 HI
Protokol IEC104 klient - nový parameter ""Interrogation By Broadcast Address""
V protokole IEC104 klient pribudol parameter ""Interrogation By Broadcast Address"".
Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM posiela ASDU 100 [Interrogation Command] resp. ASDU 101 [Counter Interrogation Command] pri inicializácii spojenia na jedinú stanicu s adresou 0xFFFF (decimálne 65535).
V opačnom prípade posiela tieto ASDU na všetky stanice na linke, ktoré majú vstupné merané body a nie sú vypnuté.

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

D2D-5495 HELP, HI
Nesprávne otváranie aplikačnej nápovedy - Web server (Confluence)
Bola urobená možnosť nastaviť úvodnú stránku pre aplikačný help. Stránka sa otvára, keď schéma nemá vlastný aplikačný help alebo sa help nenájde (pre helpy uložené v adresároch počítača). Keď sa aplikačná stránka helpu pre schému nenájde, spraví sa zápis do logu procesu HI. Keď schéma nemá zadaný aplikačný help a ani  úvodnú stránku, otvára sa help z D2000.

D2D-5413 GRED, HI, KNL, CNF
Novovytvorená aplikácia má nesprávne nastavené cesty k heplom. Privolanie helpu cez F1 nefunguje.
Oprava problemu, ked sa do registrov pre help dostalo nastavenie ze kernel pracuje s nastavenim s helpom podla nastavenia v kerneli.

************** 1.7.2020 ******************

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

************** 27.8.2020 ******************

D2D-5000 GRED
Inicialiáacia textu pri vytvárani objektov text a tlačidlo
Nové objekty typu text a šD tlačidlo sa vytvárajú s predvyplneným textom ""{V}""

D2D-5653 CNF, KOM
Nové dátové typy CHARARR, BCD a LBCD meraného bodu pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP bol implementovaný nový dátový typ meraného bodu - CHARARR, ktorý umožňuje prácu s poľom znakov (CHAR), ako by sa jednalo o reťazec (STRING).
Boli implementované aj dátové typy BCD a LBCD, ktoré umožňujú prácu s BCD kódovanými číslami (2 a 4-bajtovými).

********************** Bugs ****************
************** 27.4.2020 ********************

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-5490
Chyba pri kopírovanií parametrizácie komponentov
Oprava neprenášania hodnôt zhodných externých premenných pri výmene komponenty za inú.

D2D-5145 ESL
Zjednotenie XML exportu tagu bez hodnoty
XML export z ESL bol zjednotený s XML exportom z  CNF nasledovne:
prázdne tagy sú generované takto: <VHL_ID/>.

D2D-5154 CNF, KOM
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5195 HI
Otvorenie PopUp okna schémy na pozícii myši
Schéma otváraná ako PopUp na pozícii myši, bola na viacmonitorových pracoviskách otváraná vždy ma monitore 1.

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server.
Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-5214 KNL, HI
Prestala sa generovať udalosť OnTextChange ked SpinButton zmenil hodnotu v EntryFielde
Obnova generovania udalosti OnTextChange po zmene hodnoty pomocou SpinButtonu

D2D-5207 HI
Subschema po volani %HI_SetConnectedObj zmeni poradie v Z-order
Oprava problému zmeny poradia podscém schém po výmeny podschémy prostredníctvom funkcie %HI_SetConnectedObj.

D2D-5139 GRED
Nenastavenie farebnej palety pri pridaní nového riadku v zobrazovacej palete
Pri pridaní riadku v zobrazovacej palete s nastavenou farebnou paletou sa pre pridaný riadok nenastavila vybraná farebná paleta, ale systémová paleta.

D2D-5135 HI
Rýchle kliknutie na bitmapu ako tlačidlo neodchytí každé kliknutie
Rýchle kliknutie bolo hlásené ako dvojklik ktroý negeneroval správu. Bola urobená úprva aby každý klik posielal správu OnCLick.

D2D-5164 GRED
Pád pri používaní farebnej palety
K chybe dochádzalo, keď sa počas výberu farby stlačila klávesa nastavenia hlasitosti reproduktorov (okno farieb nestratilo fokus) a následne klávesa ESC.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú).
V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5233 DBM
Oprava pádu Dbmanager-a pri volaní SQL_EXEC_PROC
Bola opravená chyba v procese DBManager, ktorá spôsobila jeho pád pri vykonávaní akcie SQL_EXEC_PROC. Chyba bola zanesená 17.1.2019 úpravou ""D2D-4773 Optimalizácia práce s netextovými premennými"".

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-5255 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri nastavovaní zobrazenia dyn.grafov
Oprava nastavovania zobrazenia dyn.grafov
Oprava pádu HI pri zmene používanej osi z analogovej na digitálnu

D2D-5273 CNF, GRED, HI
Zlé default nastavenie zdroja helpu pre klienta.
Defaultné nastavenie zdroja helpu pre klienta je podľa servera.

D2D-5155 GRED
GRE - komponenta - nezobrazuje sa zadana hodnota
Opravené zobrazovańie hodnoty pre externú premmennú typu real.

D2D-4840 GRED
Nesprávne utriedenie referenčných premenných
Triedenie číselných hodnôt referenčných premenných je podľa veľkosti čísla.

D2D-5188 GRED
Opravy v editácii lokálnych premenných
Oprava vytvárania lokálnych premenných s  hodnotou typu štruktura. Také nemajú štartovaciu hodnotu.

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5301 HI
Pád HI v schéme
Oprava pádu HI pri zmene hodnoty lokálnej premennej. Chyba nastávala iba pri nepoužívaní spoločného kontextu pre schémy (parametre konzoly). Nachádzala sa v patchoch z 2019-12-11 a 2019-12-18.

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5193 EDA
Chybné vyhodnotenie existencie zneplatnenej entity v EDA-L
Zneplatnená databázová entita bola v EDA-L klauzulami EXIST, EXVEC, EXSCN, EXGRP nesprávne vyhodnotená ako existujúca.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5477 HI
Pád HI pri Mexickom nastaveni regional settning
Oprava pádu HI, ked nastavenie formátu času Windows používa viac ako 12 znakov.

D2D-5376 HI
Po otvornení schémy nenastala udalosť ENTRY OnActive
Vo verzii v12 pri otvorení schémy otvorenej na ploche HI, ktorá ma v skripte použité entry ""OnActivate"", neprišlo entry s parameterom ""TRUE"". Skript dostal prvé entry ""OnActivate"" s parametrom ""FALSE"" až keď schéma prestala byť aktívna.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

D2D-5510 HI
SDD2K-75 Rekacia na zakázané položky v skripte nie je ignorovaná
Oprava. Akcia OnMouseEnter fungovala aj na položky ktoré sú zakázané

D2D-5497 HI
Nesprávne fungovanie tlačidla F1 pre zobrazenie Helpu v SELTe (Confluence)
Oprava otvárania aplikačnej nápovedy v hlavnej schéme. Help v podschémach pracoval správne.

D2D-5557 HI
Pád HI
Oprava pádu pri zatvaraní schémy

************** 19.5.2020 ********************

D2D-5189 HI
Nastavenia pre viacmonitorové HI
Oprava prepísania dát z MDD.INI z aplikácie dátami z MDI.INI v adresári bin v prípade zisťovania informácii o HI. Aktualizovaný slovenský help - HI na viacmonitorovom počítači.

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
##########################################################
#### D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]    ####                                       #### BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]    ####             #### Copyright (c) 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina      ####                                #### Release: A190912061-05 - RELEASE       ####                                                       #### Platform: x86_64-windows ####                                                                                #### Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11                      ####
#### Computer name: pu09ene01     ####                                                                        
#### Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe  ####                        #### Module date: 2019-09-12                                                                                      
#### Module time: 14:26:22                                                                                        
#### Module size: 30418963                                                                                        
##########################################################

************** 1.7.2020 ******************

D2D-5561 GRED
pad GR
Oprava pádu editora pri editácii stĺpcov browsera na prekročenie pracovného počtu záznamov na jeden objekt.

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

************** 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5639 HI
Schéma bez okraja ignoruje nastavenie %HI_SetMinPictureSize
Oprava ignorovania nastavenia %HI_SetMinPictureSize

D2D-5675 HI
Krelesnie grafov pri posune casovej osi
Zlepšenie prekreslenia živého grafu pri posune osi

D2D-5679 KOM
Chybné chovanie IEC-104 Server protokolu pri prepínaní redundancie na platforme Linux
V protokole IEC-104 Server na platforme Linux bola opravená chyba, ktorá sa prejavila v tom, že po prepnutí redundancie KOM proces ešte prijal jedného klienta (napriek tomu, že už nemal počúvať na definovanom TCP porte).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description