Vylepšenia a opravy chýb V11.2.57.u1 (build 01)

vo verzii D2000 V11.2.57.u1 (build 01)

**************** Improvements ******************
***************** 27.4.2020 ********************

D2D-4698 KNL
Štruktúra SV._System_Redundancy mohla reportovať nepravdivé informácie o spadnutom SBS
Chybné hodnoty mohli obsahovať stĺpce ComputerName a UpTime v prípade že kernel bol označený ako CS.

D2D-4500 KOM
Podpora vypnutia komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bolo implementované ukončenie komunikácie. Komunikácia je ukončená, pokiaľ KOM proces prejde do pasívneho módu, prípadne ak sú na linke všetky stanice vypnuté (StOFF). Pokiaľ nie sú tieto podmienky splnené, komunikácia sa opäť obnoví.

D2D-4234 GRED
Neviditelna ciara
Pre niektoré grafické objekty (čiara, obdĺžnik,...) bola implementovaná neviditeľná čiara, ktorá je zadávaná ako čiara hrúbky 0.

D2D-4866 EDA
EDA - Detailné logovanie zmien dát
Subsystém EDA bol doplnený o možnosť detailného logovania zmien hodnôt periodických vektorov. Súčasťou zapisovaných logov sú okrem času zmeny aj pôvodné a nové hodnoty vrátane stavových príznakov a mena užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

D2D-5098 JAVA
z internej Javy sa neda volat implementacia ESL interface (m_1178_1_R)
Umožnené z internej Javy volat callESL* s parametrom ESL Interface

D2D-4801 CNF
DLMS protokol: podpora adresácie Logical Name
V protokole DLMS/COSEM pribudla možnosť adresácie pomocou Logical Name (adresácia pomocou 6-bajtového OBIS kódu). Doteraz bolo možné adresovať pomocou Short Name (16-bitové číslo).
Adresáciu pomocou Short Name podporujú spravidla staršie a jednoduchšie elektromery, adresáciu pomocou Logical Name podporujú novšie elektromery.
Zároveň bola dorobená podpora nastavovania času, pokiaľ sa komunikuje pomocou Logical Name.

D2D-5162 HELP
Rest dát v strome po zrušení všetkých položiek v strome
Po zrušení všetkých položiek v strome používajúceho ikony funkciou %HI_DeleteAll sa odstránia ikony zo stromu a uvoľní sa priestor pre nové ikony (max priestor je stále 20 ikon).

D2D-4630 HELP
Nastavenie ikony v HI.exe
Ikona pocesu HI sa dá vymeniť ikonou s meno D2000_HI.ico umiestnenou v adresári aplikácie. Táto možnosť umožňuje odlíšiť ikony štartovania HI pre jednotlivé aplikácie.

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5487 CNF
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-4446 ARC
Podpora dávkového zápisu do PostgreSQL trezorov cez súbory.
Na platforme PostgreSql boli implementované parametre PG_TrezorFilePath a PG_TrezorFileMulti, ktoré aktivujú dávkový zápis do trezoru cez pomocný súbor. Tento spôsob zápisu má 2 až 3-krát vyššiu rýchlosť ako štandardný zápis.
Tento spôsob zápisu je použiteľný iba ak je archívna databáza PostgreSql na tom istom počítači ako archív.

D2D-4454 KOM
Optimalizácia KOM Archív módu
Práca KOM procesu v móde KOM Archív bola optimalizovaná. Do KOM archívu sa zapisuje iba počas rozpadu spojenia (plus hodnoty, ktoré boli poslané do kernela menej ako 30 sekúnd pred detekciou rozpadu spojenia). Ak je zapnuté automatické posielanie hodnôt po obnovení komunikácie, tak po znovunadviazaní spojenia KOM pošle uložené hodnoty (predtým posielal všetky hodnoty, ktoré neboli už v minulosti poslané spätným vyčítaním z KOM archívu).

D2D-4460 CNF
Podpora parametrov stanice ""Old Values As New Values"" a ""PRM62 Status To Flags"" v protokole EN62056-21:2002 File I/O
V protokole EN62056-21:2002 File I/O boli implementované nasledovné parametre stanice:
Parameter ""Old Values As New Values"" spôsobí, že hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty.
Parameter ""PRM62 Status To Flags"" je použitý iba analyzovaní súborov zo zariadenia Gorlitz PRM62 (viď parameter linky Gorlitz PRM62 Module). Ak je zapnutý, príznaky Invalid (neplatná hodnota), ShortPeriod (merač nemá dáta za celú periódu merania) a TimeSet (došlo k nastaveniu času počas periódy) sú prenášané do flagov FA, FB, FC.

D2D-4480 KOM
Zmena správania v protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" po prijatí príkazu ""Reset of remote link""
V protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" sa zmenilo správanie po prijatí príkazu ""Reset of remote link"". Po novom sa vygeneruje Interrogation Command (pokiaľ sme riadiaca stanica - viď parameter ""Phys. Trans. Direction"" alebo je povolené posielanie Ingerrogation v sekundárnom smere - viď parameter ""Send Interrogation in Secondary Direction"").
Zmena bola vynútená ABB koncentrátorom ochrán COM600, ktorý po poslaní príkazu ""Reset of remote link"" ignoroval predchádzajúci Interrogation Command z našej strany.

D2D-4495 ESL
Rozšírenie funkcie %HI_SetGraphData o nepovinný parameter číslo osi
Funkcia %HI_SetGraphData umožňuje špecifikovať číslo osi ktorú má priebeh použiť.

D2D-4514 ARC
Rozšírenie parametra TrezorCompressOffline
Parameter TrezorCompressOffline, ktorý riadi odpájanie trezorov po uzavretí, bol rozšírený nasledovne:
- funkcionalita hodnôt 0 (trezory zostanú readonly) a 1 (trezory sa dajú do offline) zostala bez zmeny
- pribudla nová hodnota 2, ktorá má nasledovnú funkcionalitu: trezory sa pred vykonaním externého príkazu (špecifikovaného parametrom TrezorPostCompressCmd) označia, že sú OFFLINE, aby k nim archív nepristupoval (ale v skutočnosti zostanú v stave READONLY). Následne sa vykoná externý príkaz. Po jeho skončení sa trezory označia, že sú READONLY. Toto rozšírenie umožňuje externým príkazom vykonať údržbu trezorov (napr. clustrovanie dát podľa indexu) bez rizika, že by sa archív pokúsil z týchto trezorov čítať (a zostal zablokovaný na čítaní)

D2D-4527 KNL
Doplnenie ladiacich informácií pri chybovom hlásení StartEvent FAILED
Chybové hlásenie ""StartEvent FAILED"" v log súbore procesu event bolo rozšírené o identifikáciu eventu ktorý nebol naštartovaný a o výpis interného stavu procesu.

D2D-4429 CNF
ESC8816 - Rozšírenie adresácie kanálov
V protokole ESC8816 bola rozšírená adresácia kanálov pre aktuálne hodnoty, priemery, výsledky kalibrácie a matematické konštanty. Doteraz bolo možné adresovať kanály 0-99, po novom je možná adresácia kanálov 0-359 (pričom protokol je spätne kompatibilný s pôvodným).

D2D-4171 System
Podpora prístupu k Systémovému D2000 a Aplikačného helpu prostredníctvom WEB rozhrania
Bola realizovaná podpora prístupu k Systémovému D2000 a Aplikačného helpu prostredníctvom WEB rozhrania s popisom vo WEB rozhraní Nastavovanie na strane serveru je cez proces DľSMC a na strane klienta napr. v HI v podmenu Pomoc.

D2D-4590 KOM
Podpora BCD kódovania pre 2-registrové premenné (Unsigned long) v protokole MODBUS Client
V protokole MODBUS Client bolo podporené BCD kódovanie pre 2-registrové premenné (Unsigned long, 4-bajtové). Podporené bolo kódovanie pre formát Big endian (typ L) aj pre Little endian (typ Ll).

D2D-4589 KOM
Podpora práce s energiou v protokole EDW LPEX 2.0
V protokole EDW LPEX 2.0 pribudla možnosť nakonfigurovať merané body typu E (Energy), ktoré kopírujú hodnotu energie zo vstupného súboru. Doterajšie typy bodov boli P (výkon vypočítaný z energie) a W (práca vypočítaná ako intergrácia výkonu v rámci aktuálnej hodiny)

D2D-4631 KOM
Protokol IEC 62056-21:2002 File I/O: podpora parsovania časových značiek podľa časových parametrov stanice pre ""Gorlitz PRM62 Module"" formát súboru
V protokole IEC 62056-21:2002 File I/O bola dorobená podpora parsovania časových značiek podľa časových parametrov stanice (lokálny/monotónny čas) aj pre ""Gorlitz PRM62 Module"" formát súboru. Doteraz bol tento formát súboru parsovaný vždy v lokálnom čase.

D2D-4649 DBM
Úprava hľadania dostupných databázových spojení po prepnutí redundancie
Bolo upravené správanie procesu DbManager po prepnutí redundancie. Pokiaľ je zapnutý štartovací parameter /DBSH (zdieľaná databáza - spojenia na databázu vytvára iba aktívny DbManager), môže dôjsť pri prepínaní redundancie k stavu, keď ešte nie sú vytvorené spojenia na databázu a už je požadovaná databázová akcia (napr. z inicializačnej časti serverovského eventu). Takáto akcia skončila s chybou (v logu databázy bolo možné nájsť hlášku typu ""(X5) has 5/5 NTC,not found any good, hardpanic!""). Preto bolo v takomto prípade zavedené opakované skúšanie hľadania dostupných spojení na databázu - Dbmanager skúša nájsť spojenie štandardne 10-krát a keď sa mu to nepodarí, čaká 1 sekundu. Početnosť opakovaní je možné riadiť parameterom /KS<počet>. Pôvodné správanie sa dá dosiahnuť nastavením /KS1. Hodnoty menšie ako 1 (/KS0) nastavia opakovanie 10-krát.

D2D-4657 System
Štartovací parameter /T použitý aj na špecifikovanie doby štartu procesu, ak je spustený ako servis
Existujúci štartovací parameter /T bol použitý aj na špecifikovanie dobu štartu procesu, ak je spustený ako servis (na platforme Windows). Požadovaná doba štartovania servisu - od štartu procesu po úspešné pripojenie sa ku procesu D2000 Server - bude rovná 9+, aby sa zachovala doterajšia prednastavená hodnota 10 sekúnd. Táto hodnota nemusí stačiť napr. pri vzdialenom spúšťaní procesu cez pomalé WAN siete, takže Windows vyhlási timeout. Parametrom /T je možné požadovanú dobu štartu zväčšiť.

D2D-4670 KNL, CNF
Zapnutie/vypnutie debug kategórie prostredníctvom tell príkazu DI
Tell príkaz DI bol rozšírený o zapínanie/vypínanie debug info. Táto voľba bola prístupná len cez užívateľstké rozhranie procesu SysConsole.

D2D-4696 ARC
Ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty
V archíve bola implementovaná ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty. Pokiaľ je takýto archív nakonfigurovaný, pričom zverejňuje hodnotu do toho istého stĺpca, ktorý je archivovaný, vygeneruje sa systémový alarm a zverejňovanie sa vypne.

D2D-4722 CALC
Rozšírenie výstupu tell príkazu STATISTICS
Výstupný súbor z tell príkazu STATISTICS bol doplnený popis hodnôt a sumárny a maximálny čas výpočtu pre každý počítaný bod.

D2D-4730 CNF
OPC UA - vylepšenie browsovania
V protokole OPC UA bolo vylepšené browsovanie. Bolo podporené postupné získavanie zoznamu tagov (správa BrowseNext) a v dialógu pribudla možnosť browsovania vnorených (štruktúrovaných) tagov. Obe vlastnosti boli zároveň otestované voči Simatic ET 200SP (CPU 1512SP-1 PN).

D2D-4138 HI
HI - hodnoty arch. objektu - Zmena tlačidla na potvrdenie výberu stĺlpca
Bola zmená bitmapa tlačidla na potvrdenie výberu stĺpca štrukturovaného archívu a baloa podfarneba na cerveno

D2D-4764 DBM
Podpora pre prácu s dlhými reťazcami
V procese Dbmanager bola podporená práca s reťazcami dlhšími ako 4000 znakov (doterajšie obmedzenie). Je možné použiť štartovací parameter /DBS (napr. /DBS10000) a vyhradiť tak každému reťazcu požadovanú veľkosť.
Daňou za prácu s dlhšími reťazcami je vyššia spotreba pamäte.

D2D-4773 DBM
Optimalizácia práce s netextovými premennými
V procese Dbmanager bola optimalizovaná práca s netextovými premennými. Pre tieto sa nealokuje zbytočne pamäť, ktorá je použitá textovými premennými.

D2D-4740 CNF
Vylepšenie browsovania vo vybraných komunikačných protokoloch
Browsovanie v nasledovných protokolo bolo vylepšené:
BACnet, Ethernet/IP, ICCP/TASE2, IEC61850, OPC, OPC UA, DLSM/COSEM.
Vylepšené browsovanie namiesto zatvorenia browsovacieho dialógu tento skryje a recykluje pri ďalšom browsovaní v rámci tej istej stanice. Prínosom je, že dialóg ostáva v tom istom stave (napr. pre protokoly s hierarchickým browsovaním ako OPC a OPC UA nie je potrebné znovu sa dostávať cez stromovú štruktúru objektov).

D2D-4846 DBM
Ukončovanie taskov po konfiguračnom vypnutí databázy
Dbmanager po konfiguračnom vypnutí objektu typu databáza (Off) do niekoľkých desiatok sekúnd ukončí obslužné tasky príslušnej databázy (pokiaľ existovali a už nie sú používané). Následne hodnota objektu typu Databáza klesne na nulu.

D2D-4845 CNF
Ošetrenie testu databázy pri zmene mena/hesla/DSN
Pokiaľ je pri editovaní objektu typu Databáza zmenené meno alebo heslo použité na prístup k databáze, užívateľ je pri stlačení tlačidla ""Test"" alebo ""Testuj tabuľky"" upozornený, že pred testom je nutné objekt uložiť, aby sa zmenené meno/heslo prejavili pri testovaní.

D2D-4897 KOM
Oprava zápisu v protokole OPC UA
V protokole OPC UA v podporovaných verziách bol koncom roka 2018 implementovaný filter slúžiaci na to, aby sa po zápise viacerých hodnôt (napr. 1,2,3) rýchlo za sebou (napr. s milisekundovým časovým odstupom) hodnota meraného bodu nemenila v poradí napr. 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3 Opakovanie hodnôt 1,2,3 je spôsobené asynchrónnym potvrdením zápisu zo strany OPC UA servera (ak je meraný bod nakonfigurovaný ""write only"", prípadne následným čítaním hodnoty (ak meraný bod nie je ""write only"").
Toto správanie bolo implementáciou filtra upravené, aby sa hodnoty menili v poradí 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 3. Filter sa opieral o časové značky hodnôt (ak potvrdenie zo strany OPC servera bolo staršie ako aktuálna hodnota, nespôsobilo zmenu hodnoty).
V prípade konkrétneho OPC servera (PLC B&R) ale dochádzalo k tomu, že hodnota načítaná po poslednom zápise mala staršiu časovú značku ako posledná zapisovaná hodnota a teda meraný bod zostal v stave Transient. Dnešná oprava zmenila funkcionalitu filtra tak, že v posledného zápisu (ak už nie neprebieha žiaden ďalší zápis) nie je časová značka načítanej hodnoty braná do úvahy.

D2D-4965 CNF
Zrýchlenie otvárania konfiguračného dialógu pre konfiguráciu rozsiahlych štruktúrovaných premenných
Otváranie konfiguračného dialógu pre konfiguráciu štruktúrovaných premenných trvalo veľmi dlho. Aktuálne čas pre otvorenie v podstate nezávisí od veľkosti štruktúrovanej premennej.

D2D-4970 ARC
Parameter OldValIgnoreAge
Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

D2D-5008 KOM
OPC UA - Načítanie hodnoty meraného bodu po zmene konfigurácie
V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol  - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

D2D-4598 KOM
Implementácia parametra ""System Redundancy: Manages A Status Address"" v protokole IEC101
V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

D2D-5012 HI
Pád HI pri  otvorení grafu ktorý používa palety pre farbenie priebehu
Oprava pádu pri značkách v XY grafoch a  oprava stavu keď sa kresli bitová mapa z palety tam kde nemá.

D2D-5127 ARC
Ochrana archívu pred nekorektným zápisom do štruktúrovaného archívu
V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

D2D-4966 CNF
Rozšírenie zoznamu neznámych objektov pri ukladaní v D2000 CNF
Po uložení objektu v CNF v prípade že sú použité nezmáme objekty bol užívateľ informovaný len o prvom. Ostatné neboli zobrazené. Úprava rozširuje počet zobrazených neznámych objektov na maximálne 10.

D2D-5222 KOM
Vylepšenie protokolu SMS Gateway
V protokole SMS Gateway bolo vylepšené spracovanie odpovede na príkaz AT+CSQ. Niektoré modemy (napr.  Huawei E3372) posielali viacriadkovú odpoveď, čo robilo problémy pri jej spracovaní a následne nebolo možné odosielať SMS správy.

D2D-5234 CNF
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5321 HI
AutoCompletteList - prispôsobenie šírky zoznamu a horizontálny scrollbar
AutoCompletteList prispôsobuje šírku zoznamu podľa šírky entryFiledu. Do zoznamu bol pridaný horizontálny scroll bar.

D2D-5153 EDA
Automatické nastavenie parametra /EDAH EDA Servera
IP adresa, na ktorej beží EDA server je získavaná automaticky z názvu počítača resp. prekladom mena na IP adresu zo zadaného mena parametrom /EDAH. Parameter /EDAH je voliteľný.

D2D-5212 EDA
Vylepšenie detekcie rozpadnutia spojenia s EDA databázou na PostgreSQL
Detekcia rozpadnutia spojenia s databázovým systémom PostgreSQL bola vylepšená a je spoľahlivejšia.

D2D-5237 ESL
Nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie
Bolo vytvorené nové asynchrónne rozhranie pre externé funkcie. Zároveň bola uvoľnená nová verzia knižnice pre tvorbu externých funkcií pre systém D2000 s podporou tohto rozhrania.

D2D-5454 HI
Rozšírenie funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh o %HIX verziu
Funkcie %HI_SetBrowserAutoRefresh a %HI_GetBrowserAutoRefresh sú dostupné aj vo verzii %HIX_...

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

D2D-5535 HI
Podpora textového módu pre RFID čítačky v HI
V procese HI bol podporený textový mód pre RFID čítačky. Výber módu je možný nastavením parametra ""RFID parameters"".

***************** 19.5.2020 ********************

D2D-4283 GRED, HELP
Možnosť zmeniť veľkosť uhlov pre kruhové oblúky
Možnosť zmeniť veľkosť uhlov pre kruhové oblúky v dialógu rozmerov  objektu

D2D-4534 GRED
Drobné úpravy v gr.editore
1. Zlepšenie informácii o podmienenom farbení vo windows prvkoch
2. Tooltip pre pre horizontálne zarovnanie textu vo windows prvkoch
3. Zmena základneho nastavenie pre podchémy povolené viadnasobné otvorenie schémy

***************** 1.7.2020 ******************

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

***************** 7.12.2020 ******************

D2D-5733 SYSTEM
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:
TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-5783 EDA
EDA - rozšírenie VBA rozhrania o štatistické funkcie
VBA rozhranie pre EDA bolo rozšírené o funkciu počítajúcu zvolenú štatistiku nad načítanými hodnotami vektora (EDA_StatVector) a o funkciu počítajúcu súčet hodnôt vektorov v skupine alebo scenári (EDA_SumGroupOrScenario).

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5733
Chybné parsovanie výrazu ?[]:[] ak bol použitý string
Výraz ?[]:[] bol považovaný za neplatný, ak bol kombinovaný so stringom.
Napríklad:
TEXT _SchemeName
_SchemeName := {_SchemeName = """"} ? [""""] : [""]""]

D2D-6099 HI
Okamzite nacitanie MDD suboru bez nutnosti restartovat HI
Implementovanie možnosti na okamžitého načítania MDD súborov pre zmenu nastavenia monitorov HI, prostredníctom povelu %Read_MDD.INI v konektovaní v grafickom objekte na ovládanie schémy a HI.

D2D-6071 KOM
Podpora funkcie 23 (Read/Write Multiple registers) v Modbus Client protokole
V protokole Modbus Client pribudla podpora pre funkciu 23 (Read/Write Multiple registers), ktorú je možné použiť na zápis hodnoty. Funkcia bola otestovaná na frekvenčných meničoch Lenze i550.

******************** Bugs ******************
***************** 27.4.2020 ****************

D2D-4677 ARC
Chyba pri výpočte štatistického archívu zo skriptom plneného archívu
Bola opravená chyba pri výpočte štatistických archívov zo skriptom plnených archívov. Chyba vznikla opravami 18.10.2018  v rámci D2D-4658.

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-4404 GRED
Zablokovanie grafického editora v parametroch windows kontrolov
Oprava zablokvania grafického editora pri voľbe farby v pripájaní objektov v záložke parametre pri windows prvkoch.

D2D-4402 ARC
Oprava nefunkčnosti vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry
Bola opravená nefunkčnosť vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry. Pokiaľ boli viaceré limity (napr. VHL a LL) zadané ako položky tej istej štruktúry a došlo k zmene jednej z týchto limít, tak boli limity vyhodnotené ako LIMITSPROBLEM.

D2D-4420 HI
Nefunkčnosť ovládania v instančných schémach
Oprava straty hodnoty inštancie v lokálnej indexovej aktívnej premennej nesúcej po otvorení schémy hodnotu jej inštancie. Strata hodnoty spôsobovala chyby v zobrazovaní a ovládani hodnôt štrukturovaných premenných. Ku strate došlo až po kliknutí nad objektom používajúcim príslušnú indexovu premennú.

D2D-4426 GRED
Opravy v Grafickom editore
Oprava v konektovaní winkontrolov - tooltipy)
Oprava pádu v parametroch 3D objektov pri zadávaní priesvitnosti

D2D-4405 KNL
HI - chyba zobrazovania limit
Opravená chyba zobrazovania limit v informačnom okne otvorenom zo schémy. V okne neboli zobrazené dynamické limity.

D2D-4442 EVH
Oprava funkcie %PerfCounter
Bola opravená nefunkčnosť funkcie %PerfCounter pre získavanie hodnôt countrov typu ""okamžitá hodnota"" (napr. I/O operácie disku alebo zaťaženie CPU). Funkcia %PerfCounter nefungovala, ak bola na konkrétnom riadku ESL skriptu volaná s rôznymi názvami countrov (napr. v slučke, pričom názov countra závisel od indexu alebo hodnoty v konkr. riadku štruktúrovanej premennej).

D2D-4448 KOM
Oprava neuvoľňovania prostriedkov v protokole IEC104 Sinaut
V protokole IEC104 Sinaut bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie systémových prostriedkov pri rozpade a opätovnom nadviazaní spojenia - takže v konfiguráciach, kde dochádzalo často k rozpadom spojenia (napr. poruchová sieť alebo nestabilná druhá strana) mohlo dôjsť k vyčerpaniu systémových prostriedkov a následným nestabilitám servera.

D2D-4464 HI
Tlačidlo na zapnutie / vypnutie kreslenia úsekov bez dát v grafoch nie je vidieť
Oprava viditeľnosti tlačidla v grafe. Tlačidlo bolo umiestnené mimo viditeľnú časť grafu.

D2D-4475 KOM
Oprava pádu v protokole Modbus IDA Client pri spracovaní neplatnej Float hodnoty
V protokole Modbus IDA Client bolo ošetrené spracovanie neplatnej Float hodnoty (pre 32-bitové aj 64-bitové floaty), ktoré mohlo spôsobiť pád procesu KOM pri príchode takejto hodnoty.

D2D-4477 GRED
Pád grafického editora v nastavení počiatočnej hodnoty lokálnej premennej
Počas nastavovania počiatočnej hodnoty lokálnej premennej mohlo dôjsť k pádu grafického editora.

D2D-4483 ARC
Doplnenie automatického vytvorenia viacerých konfiguračných parametrov v registry
Bola opravená chyba, keď defaultné hodnoty viacerých konfiguračných parametrov PgSql sa nenachádzali v registry. Chyba sa týkala parametrov PG_TrezorName0, PG_TrezorName, PG_CreateTrezor, PG_TrezorFilePath.

Pri konfigurovaní nového archívu parametre vloží do registry opravené D2SMC. Pre existujúce aplikácie parametre doplní opravený archív.

D2D-4491 CNF
Nefunkčné zobrazenie dynamických závislostí medzi objektami v dialógu ""Vzťahy medzi objektami""
Dialóg nezobrazoval dynamické objekty. Nebola napríklad viditeľná dynamická väzba ktorá vznikne volaním ESL funkcie %OpenRefToObject.

D2D-4487 ARC
Oprava necommitovaných operácií na čítacích taskoch archívu na PostgreSql platforme
Bola opravená chyba v archíve, ktorá vznikla nekorektnou optimalizáciou 14.3.2018 a je prítomná v patchoch podporovaných verzií 10.1.37 a vyšších od tohto dátumu. V archíve na PostgreSql platforme mohlo dôjsť k tomu, že čítacie tasky necommitovali, čo následne spôsobilo, že zamknuté tabuľky sa nedali reorganizovať a veľkosť archívu rástla. V databáze bolo možné vidieť , že mazací task (Clear task) bol dlhodobe blokovaný (napr. na operácii TRUNCATE v režime časových rezov).

D2D-4508 HI
Pád HI v schene pri nastavovaní hodnoty štrukturovanej premmenej
Oprava pádu pri nastavovaní hodnoty lokálnej štrukturovanej premennej. Boli prehodené položky riadku a stĺpca.

D2D-4509 GRED
Chyba v editácii zobrazovacích paliet
Oprava chyby, keď sa pri editácii paliet použila voľba ""Vzor"" -  data podľa vzoru. Dochádzalo k editácii vzoru a nie príslušnej palety.

D2D-4515 KOM
Oprava spracovania sekvenčných dát v protokoloch IEC-60870
Bola opravená chyba v spracovaní dát v protokoloch IEC-60870 (Klient, Server aj Sinaut). Chyba sa prejaví, ak Variable Structure Qualifier (VSQ) obsahuje nastavený najvyšší bit (SQ) a teda nasleduje séria dát, v ktorých iba prvé obsahujú aj adresu (a nasledujúce dáta sú bez adresy, pričom sa predpokladá, že pochádzajú z adries nasledujúcich po prvej adrese).
Tento adresný mód sa v praxi používa zriedkavo (a ak, tak iba v rámci General Interrogation), keďže protokol IEC-60870 je svojou povahou zmenový.
Chyba spôsobovala, že všetky merané body v sekvencii boli nastavené na rovnakú hodnotu rovnú prvej hodnote v sekvencii.

D2D-4468 CNF
Rozšírenie protokolu EDW LPEX V2.0
Do protokolu EDW LPEX V2.0 bolo implementované rozšírenie spočívajúce v podpore formátu súborov MPX. Parametrom protokolu ""File Type"" je možné zvoliť, či sa spracúvajú LPEX alebo MPX súbory.
Ďalší parameter ""Old Values As New Values"" umožňuje posielanie aj starých hodnôt do systému ako aktuálne hodnoty (v prípade, že ich potrebujú ďalej spracovať napr. ESL skripty).

D2D-4547 CNF
Oprava pádu Cnf procesu pri browsovaní BACnet objektov
Bola odstránená chyba, ktorá viedla k pádu Cnf pri browsovaní adresy meraného bodu na stanici s BACnet protokolom. Chyba vznikla iba vtedy, ak malo Cnf inú platfomu ako Kom (32/64 bitov)

D2D-4549 DBM
Oprava akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB
Bola opravená chyba akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB. Pokiaľ bola veľkosť dát násobkom 32768 bajtov, akcie skončili s chybou. Na platforme PostgreSQL boli detaily chyby nasledovné:
[UpdateBlob] SQLPutData
DBS_UPDATE_BLOB
(HY000)bad cbValue ErrorCode= 8
[UpdateBlob] SQLParamData2
DBS_UPDATE_BLOB

D2D-4559 GRED
Pad grafického editora pri otvorení schémy
Oprava pádu pri otvorení schemý ak je otvoreniu predchádzal stav pridávania objektu bitová mapa do nejakej schémy a  schéma sa zatvori

D2D-4570 CFG SYNCHRO
Neúspešná úplná synchronizácia konfiguracnej databázy
Chyba sa mohla vyskytnúť ak cfgsynchroauto.exe alebo cfgsynchro.exe použili metódu úplného kopírovania všetkých tabuliek konfiguračnej databázy.

D2D-4552 KOM
Oprava memory leaku v protokole OPC UA
Bola opravená chyba v protokole OPC UA, ktorá spôsobovala postupné spotrebovanie pamäte kvôli neodalokovaniu Subscribe správ slúžiacich na opakované Subscribe ale aj na potvrdzovanie prídených dát.

D2D-4574 HI
Neaktuálna hodnota objektov v eventoch otvorených cez OPENEVENT v HI po prepnutí redundancie
Opravená sporadicky sa vyskytujúca chyba, keď sa prestali aktualizovať hodnoty niektorých objektov v eventoch otvorených v HI cez OPENEVENT

D2D-4572 ESL
Akcia CALL neumožňuje zadať INSTANCE pri použití aplikačne definovaných transakcií
Akcie CALL neumožnila zadať číslo inštancie volaného ESL skriptu v prípade ak sa začínala aplikačne definovaná transakcia.
Napriklad:
CALL [_LIBS] ConversationCreate(_params) ASYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _inst TC_B _hTC_LIB

D2D-4554 KOM
Oprava pádu v protokole IEC 62056-21:2002 File I/O pri zadaní parametra FilenameMask
V protokole IEC62056-21 bola opravená chyba, ktorá mohla spôsobiť pád KOM procesu, pokiaľ bol špecifikovaný parameter FilenameMask, ktorý obsahoval znak * a v adresári so súbormi (parameter Vstupný súbor linky File I/O) sa nachádzal súbor s krátkym názvom.

D2D-4608 CNF
Zamrznutie CNF, GR pri pokuse otvoriť objekt na editáciu v ReadOnly režime
Pri pokuse o otvorenie objektu v ReadOnly režime (napríklad v prípade ak je objekt už editovaný) došlo k zamrznutiu prostredia GR a CNF. Následne bolo nutné ukončiť tieto procesy prostredníctvom Task managera.

D2D-4621 HI
Nekorektné otváranie HI na viacerých monitoroch
Oprava umiestnenia schémy otváranej z nejakej podschemy s parametrom  otvor na pozícii schemy

D2D-4614 KOM
Oprava chybného prepínania redundantných SerialOver UDP liniek
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala prepínanie primárneho a sekundárneho zariadenia na linkách SerialOverUDP (Device Redundant, Line Redundant aj System&Line Redundant).
Chyba vznikla 7.9.2017, nachádzala sa vo všetkých novších patchoch.

D2D-4650 CNF
Pád CNF pri zobrazení nezmyselného času procesného alarmu.
CNF padlo pri konverzii atribútu ""čas vzniku procesného alarmu"" hodnoty objektu ma text. Takáto hodnota mohla vzniknúť napríklad v OEM protokole. V prípade takejto neúspešnej konverzie už CNF nepadne, ale namiesto času napíše text ""Range error"".

D2D-4658 ARC
Oprava chýb vypočítaných archívov
Vo výpočtoch počítaných archívov boli opravené nasledovné chyby:
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol tiež archív počítaný pri čítaní, mohla dávať chybný výsledok
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol vypočítaný archív, ktorý bol počítaný z iného periodického archívu s pomocou funkcie %NtV, výpočet mohol dávať zlé hodnoty pre čas, pre ktorý parameter funkcie %NtV ešte nemal hodnoty.
- pokiaľ bol vo výpočte použitý periodický skriptom plnený archív, výpočet mohol dávať zlé hodnoty, pokiaľ sa odvolával na časovú značku archívu (mohla byť posunutá)
- pokiaľ bola vo výpočte počítaného archívu použitá funkcia %ARC_GetValue alebo %ARC_Derivation, mohla vrátiť platnú hodnotu, keď jej argument bol neplatný (Invalid)

D2D-4665 GRED
Chybné zobrazanie progres baru
Oprava chybného zobrazenia niektorých typov progres baru a zlého prekreslovania v gr.editore

D2D-4238 EDA
Pád EDA pri čítaní zmenových vektorov z cache
Pri čítaní zmenového vektora cez cache mohlo za určitých okolností dôjsť k zduplikovaniu dát, čo malo pri následnom prevzorkovaní za dôsledok pád.

D2D-4697 D2SMC
Zle nastavený transakčný režim v DSN pre konfiguračnú a monitorovaciu databázu na platforme PostgreSQL
Po vytvorení aplikácie na platforme PostgreSQL bol parameter Level Of Rollback On Errors v DSN pre konfiguračnú aj monitorovaciu databázu nastavený na Transaction. Správne nastavenie je Statement.
Chyba sa prejavila napríklad pri synchronizácii konfigurácie prostredníctvom cfgsynchroauto.exe. Pre existujúce DSN je potrebné tento parameter zmeniť manuálne.

D2D-4620 HI
Pád HI pri uložení schémy
Oprava pádu procesu HI pri uložení schémy v grafickom editore ak tá je vtedy v HI otvorená a má zobrazené informácie o schéme.

D2D-4652 KNL
Rozšírený DEBUG pre dôležité udalosti pri odpojení klienta od kernela
Clienené odpojenie klienta od kernela nebolo dostatočne popísané v LOG súboru procesu. Boli doplnené hlásenia o tejto udalosti.

D2D-4584 CFG SYNCHRO
cfgsynchro.exe neponukalo v zozname objektov objekty typu Resource a HTML IFrame
Objekty nebolo možné filtrovať podľa typu Resource a HTML IFrame. Objekty tohoto typu boli viditeľné len ak nebol aplikovaný filter podľa typu objektu.

D2D-4746 DBM
Oprava funkčnosti DBS_READ pri práci s MsSql
Bola opravená chyba akcie DBS_READ pri práci s MsSql databázou, ktorá mohla viesť ku chybovej hláške typu:
(01S02)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Cursor type changed ErrorCode= 0
Chyba nastala v dôsledku toho, že funkcia SQLExecute vracala návratový kód SQL_SUCCESS_WITH_INFO, ktorý bol chápaný ako chybný.

D2D-4597 GRED
Bitmapova paleta - akcia HOVER
Oprava akcie Hover na bitmapovych paletach

D2D-4758 DBM
Oprava DB(S)_UPDATE pri neaktualizovaní žiadneho riadku
Vo funkciách DB_UPDATE a DBS_UPDATE bolo opravené chovanie, pokiaľ sa neaktualizoval žiaden riadok v databázovej tabuľke. Namiesto zisťovania chybového kódu z databázy (napr. 100 t.j. NO_DATA_FOUND) vráti volanie GetLastExtErrorCode chybu dbmanagera -70 005 (: use keys and <row_index>, row affected no rows in the table, aborting operation. )

D2D-4772 GRED
Windows kontrol vstup textu typu RichEdit
Implementácia parametrov vzhľadu a okraj pre vstup textu typu richedit

D2D-4591 KOM
Oprava neuzatvárania transakcií v protokoloch IEC 62056-21:2002 File I/O a NMEA-0183
V KOM procese bola opravená chyba, ktorá pri použití protokolov IEC 62056-21:2002 File I/O a NMEA-0183 (na linke File I/O) mohla spôsobiť neuvoľňovanie transakčných ID v rámci kernela a tak postupný rast spotreby pamäte.

D2D-4867 HI
Akcia CALL ... ASYNC ON ALL nezavolala RPC procedúru inštančnej schémy
Volanie CALL ... ASYNC ON ALL bolo doručené len schémam ktoré neboli otvorené v inštancii. Oprava zabezpečí zavolanie RPC inštančným aj neinštančne otvoreným schémam.

D2D-4874 DBM
Oprava vkladania viacerých riadkov naraz (MsSql, možno aj iné platformy)
Bola opravená chyba v procese DbManager, keď mohlo zlyhať vkladanie alebo aktualizácia 2 a viac riadkov naraz (DB(S)_INSERT / DB(S)_UPDATE) s chybou (24000) Invalid cursor state. Táto chyba vznikla, pokiaľ insert/update generoval extra dáta, ktoré musí DbManager pred spracovaním ďalšieho riadku prečítať (alebo preskočiť).
K chybe mohlo dôjsť napr. pokiaľ v tabuľke existoval trigger na insert/update.

D2D-4915 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
Bola opravená chyba pri výpočte vypočítaného zmenového archívneho objektu. Pokiaľ objekt ešte nikdy nemal hodnotu a výpočet spôsobil nadobudnutie neplatnej hodnoty (Invalid), táto bola vyfiltrovaná a neprejavila sa.
Implementácia filtra bola upravená, aby filter nebol aktívny, pokiaľ sa jedná o prvú hodnotu.

D2D-4917 GRED
Zlá šírka ukončenia čiar
Zmenená šírka ukončenia čiar sa neuložila pre koncový bod čiary. Po otvorení schémy sa načítala pôvodná veľkosť ukončenia čiary.

D2D-4919 GRED
Chyba pri práci so záložkami z ESL skriptu pri grafickom objekte Záložky
Oprava chyby pri práci so záložkami. Záložky číslo 3 a viac hlásili chybu Zlý typ objektu.

D2D-4893 KNL
D2SMC umožňuje zadať duplicitné meno PC v zozname Named Devices
Zdvojenie bolo možné dosiahnuť premenovaním existujúcej položky na meno inej existujúcej položky.

D2D-4810 HI
Zamrznutie HI po disablovani TreeView
Opravená chyba keď mohlo po nastavení TreeView do stavu ""disabled"" dôjsť k celkovému zamrznutiu procesu HI

D2D-4828 ARC
Oprava funkcie %ARC_GetValue
Bola opravená chyba v archíve prejavujúca sa vo vypočítaných archívoch používajúcich funkciu %ARC_GetValue. Chyba bola zanesená opravou D2D-4658 z 18.10.2018.
Chyba sa prejavila iba pri priebežných výpočtoch; prepočet intervalu (akcia RECALC) chybu opravil.

D2D-4819 ARCSynchro
Oprava výsledných stavov dier po opatchovaní
V utilite arcsynchro bola opravená chyba týkajúca sa nastavenia stavu diery po patchovaní.
Pokiaľ sa najskôr pláta diera iba v archíve, stav diery sa zmenil korektne na 20 (diera uzavretá v archíve). Pokiaľ sa následne pláta diera iba v trezoroch, stav sa nezmenil na 25 (diera uzavretá v archíve+trezoroch) ale na 15 (diera uzavretá v trezoroch). Po oprave sa zmení stav korektne na 25.
Podobne, ak sa najskôr patchovali iba trezory, stav diery bol 15 a po opatchovaní diery v archíve nebol stav 25 ale 20.
Táto chyba sa prakticky neprejavovala, keďže štandardne je po nakonfigurovaní trezorov zvykom prekonfigurovať aj arcsynchro a pridať parametre pre synchronizáciu trezorov.

D2D-4863 KOM
Oprava správania inštančného KOM procesu pri prepínaní redundancie
V procese KOM bola opravená obsluha správy týkajúcej sa stavu inštancie, pokiaľ je KOM proces inštančný. Prvá správa po štarte KOM procesu nemá generovať žiadosť o poslanie všetkých potomkov. Chybné poslanie tejto žiadosti (pred príjmom CAnsConnect) spôsobilo, že kernel poslal správu CAllChildValueDone všetkým procesom, čo v prípade aktívnej OPC komunikácie spôsobilo problémy.

D2D-4868 HI
Pád HI pri otváraní schémy
Oprava pádu HI v inicializačnej časti skriptu

D2D-4910 HI
Nesprávne kreslenie koncov hrubých čiar ukončených šípkou
Opravená chyba kreslenia koncov hrubých čiar keď sú ukončené šípkou

D2D-4890 JAVA
Čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese
Opravená chyba - čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese

D2D-4887 HI
ToolTip sa nezobrazuje nad objektom
ToolTip sa po posune výrezu schémy v okne myšou nezobrazoval nad svojim grafickým objektom.

D2D-4886 HI
Chyba nastavenia zoomu funkciou %HI_SetZoom
Oprava zobrazenia zoomu nastaveného zo skriptu pri veľkých schémach

D2D-4857 HI
Chybné spracovanie prihlásenia cez RFID kartu do HI
Oprava neúspešného prihlásenia sa užívateľa po neúspešnom prihlasovaní sa cez RFID.
Oprava pádu pri prihlásení cez RFID, keď bola požadovaná zmena hesla po prihlásení sa užívateľa.

D2D-4829 KOM
Oprava práce v KOM archív móde
Bola opravená schopnosť procesu KOM pracovať autonómne po strate spojenia s kernelom (KOM archív mód). Oprava spočíva v tom, že pokusy o znovunadviazanie spojenia nespôsobia zasekávanie sa komunikácie v dôsledku zamknutého semaforu.
V KOM archív móde bol aj zrýchlený štart KOM procesu, keď sa nečaká na prvé pripojenie sa ku kernelu (čo môže trvať v prípade sieťových problémov až 50 sekúnd), ale po 5 sekundách pokračuje štartovaním komunikácie, takže reštart KOM procesu počas sieťových problémov spôsobí menší výpadok dát ako doteraz.

D2D-4778 HI
Chyba v zoomovacích schémach
Oprava problému s funkčnosti kolieska myši pri zmenšovaní schémy so zadanou minimálnou veľkosťou

D2D-4592 HI
Zobrazovacia paletka s prechodovým efektom (hover) na objekte v stave DISABLE
Prechodový efekt (hover) sa prejavoval aj nad objektom v stave DISABLE. Toto spravanie bolo zakázané.

D2D-4895 GRED
Pád HI pri pokuse o tlač schémy
Oprava pádu pri zisťovaní defaultnej tlačiarne.

D2D-4812 ARC
Oprava prevzorkovania dát pri načítaní z archívu do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI
Bola opravená chyba, pri ktorej dáta, ktoré prišli do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI (otváranej cez Ctrl+H) mohli obsahovať na rozdiel od dát, ktoré prichádzali do grafu, dáta novšie ako najnovšia hodnota objektov (pre periodické archívy - primárne, vypočítané alebo štatistické). Tieto dáta mali príznak Invalid (---).
Po oprave sa načítavajú iba dáta nie novšie ako najnovšia hodnota archívneho objektu.
Invalid dáta v budúcnosti archív vracia iba pri čítaní zo skriptu (ESL/Java).
Pozn: táto oprava sa dá považovať za dokončenie opravy D2D-3601, ktorá opravovala správanie pre grafy.

D2D-4921 OBJAPI
Nepravidelný/náhodný pád v rozhraní objapi.dll
Rozhranie náhodne padalo podľa intenzity akým bolo používané. Chyba bola do rozhrania zanesená 24.5.2018 v súvislosti s implementáciou funkcií PrintCurrAllocations a EnableMemDebug.
Chyba sa vyskytuje vo verziách R39, R60, R61 pre objapi.dll po dátume 24.5.2018 (vrátane).

D2D-4883 ESL
Problém s posuvným tlačidlom
Keď posuvnému tlačidlu predchádza windows prvok vstup textu neposielalo sa entry OnSpin ale OnLostFocus príslušného vstupu textu. Entry OnSpin sa už posiela vždy.

D2D-4562 GRED
Zmena rozmerov okna - max
Pri zmene rozmeru schémy myšou nedochádzalo k úprave maximálneho rozmeru ak rozmer schémy prekročil svoj maximálny rozmer

D2D-5003 CNF
Oprava pádu pri browsovaní v OPC UA protokole na nezhodných architektúrach CNF/KOM
V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

D2D-5016 CNF
Oprava zápisu v protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia
V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov ""Begin of Write Block"" a ""End of Write Block"".
Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

D2D-4540 System
Neznámy objekt _LOGF_MANUALENTRY
V zozname preddefinovaných lokálnych premenných bola premenná _LOGF_MANUALENTRY premenovaná na _LOGF_DATAEXPORT. Preto ESL skripty ktoré ju používali obsahovali sytaktickú chybu. Premenná bola do zoznamu preddefinovaných premenných doplnená a má rovnakú hodnotu ako _LOGF_DATAEXPORT.

D2D-5050 CALC
Periodicky počítaný bod sa po prepnutí redundancie prestal prepočítavať.
Chyba sa prejavila po prepnutí redundancie tak, že periodické počítané body sa prestali prepočítavať. Chyba nastávala náhodne.

D2D-5052 CFG SYNCHRO
Oprava funkčnosti cfgsynchro pre PostgreSQL
V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom ""Local Port"" väčším ako 32767.

D2D-5034 EDA
Chyba cache zmenových vektorov
Pri použití cache mohla byť vrátená hodnota navyše pred požadovaným intervalom aj keď vektor obsahoval hodnotu priamo v čase začiatku požadovaného intervalu. Ak boli v cache uložené prázdne intervaly, tak  nebola vrátená hodnota pred (prípadne za - pre integrálne vektory) požadovaným intervalom - problém mohol nastať najmä pri Write cache po použití operácie Delete.

D2D-5074 EDA
Chybné nacachovanie vektora ako neexistujúceho pri nefunkčnom pripojení na databázu
Ak počas kompilácie EDA-L predpisu nebolo funkčné pripojenie na databázu, tak v predpise použité vektory/scenáre/skupiny mohli byť nacachované ako neexistujúce.

D2D-5065 ESL
Nepreložený text zo slovnika
Oprava problému prekladu textu, ktory je v slovniku, ale sa zobrazuje, ako keby tam nebol.
Príčinou bola hodnota modifyTime = 1.1.1972, ktora hovorí že text nie je platny.

D2D-5094 KOM
Oprava memory leaku pri editovaní staníc a liniek
V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

D2D-5112 EDA
Mrznutie HI pri kombinovanom volaní externých funkcií z Javy a ESL
Pri súčasnom používaní externých funkcií zo skriptu v Jave a v ESL mohlo dôjsť k zamrznutiu vykonávania skriptu.

D2D-5068 JAVA
D2SD.insertRows nefunguje na prázdnej štruktúre
oprava volania D2SD.insertRows pre prázdnu štruktúru

D2D-5154 CNF
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server.
Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú).
V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5233 DBM
Oprava pádu Dbmanager-a pri volaní SQL_EXEC_PROC
Bola opravená chyba v procese DBManager, ktorá spôsobila jeho pád pri vykonávaní akcie SQL_EXEC_PROC. Chyba bola zanesená 17.1.2019 úpravou ""D2D-4773 Optimalizácia práce s netextovými premennými"".

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-5255 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri nastavovaní zobrazenia dyn.grafov
Oprava nastavovania zobrazenia dyn.grafov
Oprava pádu HI pri zmene používanej osi z analogovej na digitálnu

D2D-4873 DBM
Oprava práce s DECIMAL/NUMERIC stĺpcami na platforme MsSql
Bola opravená chyba DbManagera pri práci s dátami typu DECIMAL a NUMERIC (napr. DECIMAL(20,4)) na platforme MsSql.
Chyba sa prejavovala tak, že operácie insert/update vracali chybu
(HY104)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid precision value

D2D-4840 GRED
Nesprávne utriedenie referenčných premenných
Triedenie číselných hodnôt referenčných premenných je podľa veľkosti čísla.

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5131 EDA
Vypnutie globálnej cache, ak nie je spojenie s databázou
Pri rozpade spojenia s databázou je na zabránenie vzniku nekonzistencie globálna cache automaticky vypnutá.

D2D-5193 EDA
Chybné vyhodnotenie existencie zneplatnenej entity v EDA-L
Zneplatnená databázová entita bola v EDA-L klauzulami EXIST, EXVEC, EXSCN, EXGRP nesprávne vyhodnotená ako existujúca.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5376 HI
Po otvornení schémy nenastala udalosť ENTRY OnActive
Vo verzii v12 pri otvorení schémy otvorenej na ploche HI, ktorá ma v skripte použité entry ""OnActivate"", neprišlo entry s parameterom ""TRUE"". Skript dostal prvé entry ""OnActivate"" s parametrom ""FALSE"" až keď schéma prestala byť aktívna.

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

***************** 19.5.2020 ******************

D2D-4273 GRED, HI
Zle kreslenie kruhovej vyseče a medzidkružia
Oprava kreslenia oblúkov. bol zle vypočítany počiatočný a koncový bod.

D2D-4896 GRED, HI
Divný stav procesu pri neúspešnom prihlasení užívateľa
Oprava problému: keď bol v HI prihlásený nejaký užívateľ a následne sa neúspešne pokúsil prihlásiť iný užívateľ. Proces HI sa tváril ako prihlásený s predošlým užívateľom, ale niektoré služby boli pre nedostatočné prístupové práva zakázané, lebo užívateľ bol na serveri odhlásený.

D2D-4842 GRED
Pád grafického editora v bitmapových paletách
Oprava funkčnosti a pádu v bitmapových paletách pri nastavovaní prepínajúcich sa bitovým máp

D2D-4600 GRED
Zlá výmena riadkov v bitmapových paletách
Oprava chyby pri výmene riadkov v bitmapových paletách

D2D-4531 GRED, HI
Chyba v kreslení kruhových výsečí a medzikružia
Opravané chyba v kreslení kruhových výsečí a medzikružia. Pri použití niektorých typov gradientových výplní bol k objeku dokreslovaný obdĺžik.

D2D-4421 GRED
Problém v pripájaní paliet
Odstranenie nespávneho hlásenia chyby ""Zlý typ zobrazovacej palety"", keď už bola paleta uz pripojena a odchádza sa z objektu alebo sa znovu potvrdí pripájanie.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

***************** 1.7.2020 ******************

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov
##################################################

D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]

BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]

Release: A190912061-05 - RELEASE

Platform: x86_64-windows

Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11

Computer name: pu09ene01

Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe

Module date: 2019-09-12

Module time: 14:26:22

Module size: 30418963

##################################################

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5608 HI
Pád HI pri použití funkcie %HI_GetPictureWindowState()
Pri volaní funkcie %HI_GetPictureWindowState() nastal pád procesu D2000 HI.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

***************** 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

***************** 7.12.2020 ******************
D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-4977 HI
Ikony v strome
Ostránenie ikon v strome pri položkách, ktoré ich nemali nastavené.

D2D-4868 HI
Pád HI pri otváraní schémy
Oprava pádu HI v inicializačnej časti skriptu

D2D-4562 GRED
Zmena rozmerov okna - max
Pri zmene rozmeru schémy myšou nedochádzalo k úprave maximálneho rozmeru ak rozmer schémy prekročil svoj maximálny rozmer

D2D-4597 GRED,HI
Bitmapova paleta - akcia HOVER
Oprava akcie Hover na bitmapovych paletach

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5936 ARC
Optimalizacia ARC - komprimacia trezorov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť kompresie trezorov na platforme PostgreSQL.

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVal v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5814 ESL
Memory leak pri vykonávaní akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW, GETARCHCOL
Vykonávanie akcie GETARCHSTRUCT, GETARCHROW alebo GETARCHCOL spôsobilo neuvolnenie pamäte. Jej veľkosť je priamo úmerná počtu archívnych objektov ktoré sú čítané.

D2D-5990 CNF,KOM
Chyba v OPC UA protokole
V protokole OPC UA bolo opravené nadväzovanie spojenia, ak OPC server použije SessionAuthenticationToken typu BYTESTRINGID.
Zároveň bola podporená bodkočiarka v ID OPC tagu v konfigurácii meraného bodu.

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

D2D-6116 KOM
Oprava funkčnosti B a X meraného bodu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client bola opravená chyba adresácie. Ak existovali body s adresou X (lower byte) a B (upper byte) s tou istou adresou, napr. X3.27 a B3.27, fungoval iba jeden z nich.
Workaround: zmena adresy z X na Ul a z B na Uu (napr. Ul3.27 a Uu3.27).
Ďalej bola opravená chyba zápisu bodu s adresou B (zápis ovplyvňoval aj lower byte)  a implementovaný bol zápisu bodu s adresou X.

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description