Vylepšenia a opravy chýb V11.0.53.u1 (build 01)

vo verzii D2000 V11.0.53.u1 (build 01)

**************** Improvements ******************
***************** 27.4.2020 ********************

D2D-4500 KOM
Podpora vypnutia komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bolo implementované ukončenie komunikácie. Komunikácia je ukončená, pokiaľ KOM proces prejde do pasívneho módu, prípadne ak sú na linke všetky stanice vypnuté (StOFF). Pokiaľ nie sú tieto podmienky splnené, komunikácia sa opäť obnoví.

D2D-4630 HELP, HI
Nastavenie ikony v HI.exe
Ikona pocesu HI sa dá vymeniť ikonou s meno D2000_HI.ico umiestnenou v adresári aplikácie. Táto možnosť umožňuje odlíšiť ikony štartovania HI pre jednotlivé aplikácie.

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-4064 ESL
Nové funkcie %OR, %AND, %XOR
Funkcie implementujú príslušný logický operátor. V prípade, že sú parametre celočíselného typu, funkcia vykoná príslušnú logickú operáciu medzi jednotlivými korešpondujúcimi bitmi binárnych tvarov oboch operandov.

D2D-4079 GRED
Zoznam objektov na editáciu v GR sa otvorí len v jednej inštancii
Voľba ""Editovanie objektov v CNF"" v prostredí grafického editora otvorila okno pre výber objektov vždy nové. Úprava zabezpečí že ak je už otvorené, tak sa toto okno dostane do popredia. V prípade že je minimalizované tak sa zviditelní.

D2D-4066 ESL
Nová funkcia %B4ToReal32
Nová funkcia konvertuje 4 bajtové reálne číslo vyjadrené binárne v podobe štyroch bajtov na reálne číslo.

D2D-4139 CNF
Zmena nastavenia hodnoty položky štruktúrovanej premennej po jej uložení v CNF
Po zmene štartovacej hodnoty políčka štruktúrovanej premennej v CNF na hodnotu ""Vypnutá"" (buď priamo alebo Zdedením) a následným uložením sa táto zmena neprejavila na skutočnej hodnote políčka.
V dokumentácii pre V10 a V11 bol rozšírený popis pre spôsob aplikovania štartovacích hodnôt do aktuálnych hodnôt políčok štruktúrovanej premennej pri uložení z CNF.

D2D-4103 CALC
Implementácia tell príkazu CALCINFO pre proces CLC.
Tell príkaz CALCINFO umožňuje priebežne sledovať dôvod prepočtu vybraných počítaných bodov.

D2D-4190 CALC
Zmena spôsobu prepočtu počítaných bodov po prepnutí redundancie
Po prepnutí redundancie boli bezdôvodne prepočítané počítané body, čo malo za následok napríklad zápis výsledkov do políčok štruktúry. Toto je nežiadúce správanie, lebo počítaný bod ktorý má definovaný spôsob prepočtu ""Zmena"" alebo ""Trigger"" sa prepočítal napriek tomu že sa podmienka pre prepočet nesplnila.

D2D-4206 CNF
Dialóg pre zobrazenie hodnoty objektu alebo ESL lokálnej premennej umožňuje zmeniť rozmery.
Zväčšenie rozmeru je vhodné najmä pri prezeraní textových hodnôt.

D2D-4210 ESL
Rozšírenie akcie RES_GROUP_INSERT o možnosť pridania objektu aj s potomkami
Akcia RES_GROUP_INSERT štandardne pridáva objekt do skupiny bez potomkov. Pribudol nepovinný parameter bWithChildren, ktorý ak má hodnotu @TRUE pridá objekt do skupiny aj s potomkami.

D2D-4237 KNL, CNF
Nový parameter procesu /XA
V konfigurácii parametrov procesu je možné použiť nový parameter procesu /XA. Tento má význam iba ak je použitý parameter /X4. Ak je zadaný aj parameter /XA, tak pri vytváraní servisu sa použije namiesto užívateľského mena  meno . Parameter má zmysel napr. v systémoch, kde mená Windows užívateľov obsahujú znaky, ktoré nie sú v menách D2000 povolené (napr. pomlčka).
Pokiaľ by bolo potrebné spustiť D2000 proces pod Windows užívateľom a-man, bolo by to možné pomocou parametrov /X4aman /XAa-man (pričom heslo Windows užívateľa a-man by bolo uložené v konfigurácii D2000 užívateľa aman).

D2D-4271 KNL, KOM
BACnet protokol - kontrola duplicity adries
Do protokolu BACnet bola doimplementovaná kontrola duplicity adries meraných bodov. V praxi sa vyskytol prípad, keď boli v aplikácii nakonfigurované viaceré merané body s prakticky zhodnou BACnet adresou (líšili sa v nepodstatných detailoch ako hodnota parametrov ""Confirmed"" alebo ""Application tag"", ktoré nemajú vplyv na vyhodnotenie unikátnosti adresy). Ak je na BACnet stanici nakonfigurovaných viacero meraných bodov so zhodnou adresou, menia sa pri čítaní iba hodnoty jedného z nich.

D2D-4320 GTW
Podpora nahrávania hodnôt v procese D2000 Gateway Klient
V procese D2000 GateWay Klient boli podporené tell príkazy START_RECORD a STOP_RECORD s tou istou syntaxou ako v procese KOM. Umožňujú nahrávanie hodnôt získavaných z D2000 Gateway Servera. V spojení s vlastnosťou transparentného gatewaya umožňujú získanie nahrávky komunikácie vzdialeného systému vo formáte pre príslušnú verziu D2000, takže takáto nahrávka je použiteľná pre D2000 KOM proces.
Je tak napr. podporené otestovanie komunikácie (simulácia) na otestovanie novšej verzie D2000 v testovacom prostredí, ktoré je úplne oddelené od produkcie (t.j. je nemožné ich prepojiť transparentným gatewayom) - stačí prekopírovať nahraté súbory so záznamom komunikácie.
Podporené bolo aj prehrávanie (tell príkazy START_REPLAY a STOP_REPLAY). Pokiaľ má proces D2000 GateWay Klient prehrávať dáta, odporúčame ho nakonfigurovať tak, aby sa pripájal na neexistujúci GateWay Server (úpravou hodnôt parametra /GTWC).

D2D-4146 ARC
Úprava v zisťovaní voľného miesta v Oracle archíve
V archíve na platforme Oracle bolo upravené zisťovanie voľného miesta v databáze a zisťovanie celkovej veľkosti tablespace. Zisťovanie bolo presunuté zo zapisovacieho tasku na mazací task, čo zamedzí ""zasekávaniu sa"" zapisovacieho tasku (č.1) v prípade, že zisťovanie trvá dlho. Na konkrétnej produkčnej aplikácii so zapnutými trezormi (cca 1TB archív, 5.5 TB trezory) trvalo zisťovanie voľného miesta (SELECT FROM DBA_FREE_SPACE) až 20 min (na porovnanie, tá istá veľkosť archívu ale inštancia bez trezorov - menej ako 1 sec).

D2D-4382 DBM
Podpora databázy Informix
V procese DbManager boli podporené špecifiká databázy Informix. Bez podpory nefungoval štandardný prístup k tabuľke ani test na objekt typu Tabuľka.

D2D-4312 ARC
Implementácia parametra PG_ReorgSliceTime
V archíve pribudol parameter PG_ReorgSliceTime, ktorým je možné nastavovať, kedy v archíve so zapnutými časovými rezmi na platforme PostgreSQL prebehne reorganizácia časových rezov pre predchádzajúce obdobie. Prednastavená hodnota je 3600+600 sekúnd.
Parameter súvisí s existujúcim parametrom PG_ReorganizeSlice, ktorým sa nastavuje spôsob, akým sa staršie časové rezy reorganizujú.

D2D-4305 ARC
Optimalizácia tell príkazu STATISTICS pri práci s izochrónnou cache
Pokiaľ je v archíve zapnutá izochrónna cache a má dostatočnú hĺbku (viac, ako vyžaduje tell príkaz STATISTICS), tak sa na zisťovanie počtu hodnôt vložených do archívnej databázy používa izochrónna cache a nerobí sa dotazovanie databázy, čo jednak odľahčí databázu a jednak zrýchli vykonanie príkazu STATISTICS.

D2D-4304 ARC
Optimalizácia spojení pri práci s trezormi na platforme PostgreSQL
Práca s trezormi na platforme PostgreSQL bola optimalizovaná s kritériom minimalizovať počet otvorených spojení na trezorové databázy, keďže sa v praxi prejavil problém s nedostatkom systémových prostriedkov pri práci s niekoľkými stovkami trezorov.
Pôvodné správanie (jedno trvalo otvorené spojenie na každý trezor) je možné zapnúť parametrom archívu Pg_TrezorOldConnect.

D2D-4284 ARCSynchro
Optimalizácia práce s trezormi
V utilite arcsynchro bola optimalizovaná práca s trezormi na platforme Oracle a PostgreSQL. Pokiaľ sa synchronizujú aj dáta do trezorov, tak sa nevytvárajú spojenia na všetky dostupné trezory hneď po štarte pri inicializácii (čo šetrí zdroje najmä pre PostgreSQL) a nekompilujú sa pre ne insert/update kurzory (čo zrýchľuje prácu pre Oracle), ale až za behu podľa potreby.
Optimalizácia sa prejaví najmä pri napĺňaní starých trezorov, migráciách a podobne, keď je pripojených viacero starých trezorov na zápis. Počas bežnej prevádzky sú pripojené na zapisovanie iba aktuálne, prípadne predchádzajúce trezory.

D2D-4253 ARCSynchro
Podpora synchronizovania vypnutých archívov
Pre potreby synchronizácie celých archívov boli doplnené do utility arcsynchro nové parametre, ktoré hovoria o typoch archívov, ktoré sa majú synchronizovať:
/ATE - synchronizácia archívnych objektov so zapnutým archivovaním (prednastavené)
/ATD - synchronizácia archívnych objektov s vypnutým archivovaním
/ATA - synchronizácia všetkých archívnych objektov
Pokiaľ sa synchronizujú archívne objekty, ktoré sú vypnuté, kontroluje sa, či v cieľovej databáze existujú pre ne príslušné tabuľky a ak nie, sú vytvorené.

D2D-4181 DBM
Rozšírenie výpisov pri prerušení databázového spojenia
Pokiaľ dôjde k rozpadu transakčného databázového spojenia, dbmanager vypíše do svojho logu v podadresári Trace aplikačného adresára zoznam operácií, ktoré boli rozpadnutím postihnuté (vždy DB_TRANS_OPEN, ďalej napr. DB_CONNECT, PG_CONNECT, DB(S)_INSERT ..)
Tento výpis môže pomôcť napr. diagnostikovať príčinu blokovania v aplikácii, pokiaľ aplikačný programátor ""zostrelí"" blokujúce spojenia - určiť, odkiaľ bola transakcia otvorená.

D2D-4179 CNF, DBM
Ochrana pred nekorektným stĺpcom špecifikujúcim časovú hĺbku databázovej tabuľky
V konfigurácii objektu typu Databázová tabuľka je odteraz možné nastaviť ako stĺpec udávajúci časovú hĺbku iba stĺpec typu ""Absolútny čas"". Navyše, pokiaľ  pri štarte DbManager nájde nakonfigurovanú časovú hĺbku so stĺpcom iného typu, vygeneruje systémové varovanie.

D2D-4173 KOM
Vylepšené debugovanie SerialOverUDP komunikácie
Je možné sledovať príjem UDP paketov KOM procesom na linkách typu SerialOverUDP (""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"").
Po zapnutí ladiacej kategórie DBG.KOM.LINE.MESSFLOW.<názov_linky> v D2000 Sysconsole, prípadne štartovacím parameterom /E+, budú prijímané pakety zapísané do logu linky aj zo zdrojovou IP/portom a cieľovým portom, napr:
08:48:52.647 27-10-2017|T|SerialOverUdp> Rcv[1.2.3.4: 4007-> 4007]-<03><43><00><01><43><67>
Doteraz boli dáta vypisované iba pri spracovaní obslužným taskom linky (čo v prípade SerialOverUdp znamenalo až pri výbere dát z fronty, do ktorej boli zaradené po prijatí).

D2D-4160 KOM
Úprava posielania paketov na linkách SerialOverUDP*
Bolo upravené chovanie liniek kategórií ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"".
Doteraz sa na posielanie UDP paketov používali UDP porty pridelené systémom (štandardne porty > 1024). Po novom sa na posielanie používa ten istý UDP port ako na príjem (nastavovaný v konfigurácii linky ako ""Lokálny Port"").
Táto zmena zlepší možnosť konfigurácie firewallov (stačí povoliť konkrétne UDP porty na strane D2000 aj Moxa NPort resp. kompatibilného zariadenia).
Príklad nastavenie obmedzenia doteraz:
permit udp host D2000 host Moxa eq 4001
po novom:
permit udp host D2000 eq 5001 host Moxa eq 4001

D2D-4159 CNF, KOM
Podpora práce so 64-bitovými reálnymi premennými v protokole ""SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" boli podporené 64-bitové reálne premenné (v adrese meraného bodu zadávané ako typ LREAL). Popri existujúcich 23-bitových premenných (REAL) je tak možné adresovať aj reálne hodnoty s vyššou presnosťou a rozsahom.

D2D-4147 ARC
Zavedenie pracovných hodín
Do archívu boli pridané parametre WorkingHoursStart a WorkingHoursEnd. Nastavením parametrov je možné zadefinovať časť dňa ako ""pracovné hodiny"", počas ktorých sa nebudú vykonávať údržbové aktivity zaťažujúce databázu a archív (zatiaľ mazanie dát za hĺbkou archivácie a reorganizácia na všetkých databázových platformách a na platforme Oracle zisťovanie voľného miesta v archívnom tablespace).
Príklad bežného pracovného dňa:
WorkingHoursStart=6
WorkingHoursEnd = 15

D2D-4105 KOM
Úprava v protokole Microtel 700
V protokole Microtel 700 bolo podporených pre linku ""SerialOverUDP Device Redundant"" viacero ciest pre alternatívnu komunikáciu. Parametre ""Alternative Path Host(s) 1/2"" boli rozšírené, takže je možné v rámci každého z nich zadať aj viacero IP adries alebo mien oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Celkový počet nakonfigurovateľných ciest je 12.
Indikácia, ktorá alternatívna cesta sa používa, je v príznakoch stanice FLN, FLO, FLP (indikované sú alternatívne cesty 1 až 7).
Pre protokol Microtel 700 bola podporená aj linka ""TCP/IP-UDP"". Na tejto linke boli podporené aj alternatívne cesty.

D2D-4090 KOM
Úpravy v IEC101 protokole
Chovanie protokolu IEC101(unbalanced/balanced) pri prepínaní redundancie bolo vylepšené, takže už nedochádza k zahadzovaniu hodnôt výstupných meraných bodov tesne po prepnutí redundancie resp. po tom, ako sa KOM proces stane aktívny.
Navyše pokiaľ je aktívny parameter linky ""Sinaut Mode"", tak budú zmeny posielané cez obidve linky. Pôvodne chodili zmeny iba cez aktívnu linku, ktorá bola za aktívnu vyhlásená na základe príchodu Interrogation Command od Sinautu. Pri prepnutí redundancie ale Interrogation nepríde, lebo Sinaut nedetekuje rozpad spojenia, takže mohlo dôjsť k strate informácie o aktívnej linke a posielaniu dát cez pasívnu - štandardne KOM pokladá za aktívnu 1. v poradí). Takéto dáta Sinaut ignoroval.

D2D-4056 KOM
Zlepšená podpora redundancie pre protokol OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client
V protokole OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client pribudol linkový parameter ""Disconnect On Passive"". Pokiaľ je tento parameter nastavený na hodnotu YES, Iba aktívny KOM proces komunikuje s OPC serverom. Keď sa stane KOM proces pasívnym, spojenie s OPC serverom zatvorí.

D2D-4144 GRED, HI
Úprava zobrazenia hesla v prihlasovacom dialógu
Heslo je po úprave viditeľné iba počas stlačenia ikony oka

D2D-4396 DBM
Rozšírenie tell príkazov SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE o klauzulu NONTRANS
Tell príkazy SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE boli rozšírené o klauzulu NONTRANS. V prípade zadania tejto klauzuly sa nesledujú transakčné spojenia. Toto umožňuje zamerať sa pri sledovaní dlhotrvajúcich operácií na netransakčné operácie, ktoré potenciálne spôsobujú spomalenie iných netransakčných operácií (využívajúcich to isté databázové spojenie). V prípade transakčných operácií sa používajú dedikované databázové spojenia a spomalenie je iba kolaterálne (spôsobené zdieľanými prostriedkami ako sú diskové I/O alebo CPU).

D2D-4446 ARC
Podpora dávkového zápisu do PostgreSQL trezorov cez súbory.
Na platforme PostgreSql boli implementované parametre PG_TrezorFilePath a PG_TrezorFileMulti, ktoré aktivujú dávkový zápis do trezoru cez pomocný súbor. Tento spôsob zápisu má 2 až 3-krát vyššiu rýchlosť ako štandardný zápis.
Tento spôsob zápisu je použiteľný iba ak je archívna databáza PostgreSql na tom istom počítači ako archív.

D2D-4460 CNF, KOM
Podpora parametrov stanice ""Old Values As New Values"" a ""PRM62 Status To Flags"" v protokole EN62056-21:2002 File I/O
V protokole EN62056-21:2002 File I/O boli implementované nasledovné parametre stanice:
Parameter ""Old Values As New Values"" spôsobí, že hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty.
Parameter ""PRM62 Status To Flags"" je použitý iba analyzovaní súborov zo zariadenia Gorlitz PRM62 (viď parameter linky Gorlitz PRM62 Module). Ak je zapnutý, príznaky Invalid (neplatná hodnota), ShortPeriod (merač nemá dáta za celú periódu merania) a TimeSet (došlo k nastaveniu času počas periódy) sú prenášané do flagov FA, FB, FC.

D2D-4480 KOM
Zmena správania v protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" po prijatí príkazu ""Reset of remote link""
V protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" sa zmenilo správanie po prijatí príkazu ""Reset of remote link"". Po novom sa vygeneruje Interrogation Command (pokiaľ sme riadiaca stanica - viď parameter ""Phys. Trans. Direction"" alebo je povolené posielanie Ingerrogation v sekundárnom smere - viď parameter ""Send Interrogation in Secondary Direction"").

		Zmena bola vynútená ABB koncentrátorom ochrán COM600, ktorý po poslaní príkazu ""Reset of remote link"" ignoroval predchádzajúci Interrogation Command z našej strany.

D2D-4447 HI
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe o možnosť zväčšenia časového úseku zobrazovaných dát o veľkosť úseku daného počiatočným otvorením grafu, voľbou úseku nového intervalu dát alebo zvolenou lupou v dátach.

D2D-4495 ESL
Rozšírenie funkcie %HI_SetGraphData o nepovinný parameter číslo osi
Funkcia %HI_SetGraphData umožňuje špecifikovať číslo osi ktorú má priebeh použiť.

D2D-4514 ARC
Rozšírenie parametra TrezorCompressOffline
Parameter TrezorCompressOffline, ktorý riadi odpájanie trezorov po uzavretí, bol rozšírený nasledovne:
- funkcionalita hodnôt 0 (trezory zostanú readonly) a 1 (trezory sa dajú do offline) zostala bez zmeny
- pribudla nová hodnota 2, ktorá má nasledovnú funkcionalitu: trezory sa pred vykonaním externého príkazu (špecifikovaného parametrom TrezorPostCompressCmd) označia, že sú OFFLINE, aby k nim archív nepristupoval (ale v skutočnosti zostanú v stave READONLY). Následne sa vykoná externý príkaz. Po jeho skončení sa trezory označia, že sú READONLY. Toto rozšírenie umožňuje externým príkazom vykonať údržbu trezorov (napr. clustrovanie dát podľa indexu) bez rizika, že by sa archív pokúsil z týchto trezorov čítať (a zostal zablokovaný na čítaní)

D2D-4058 ESL
Doplnenie funkcií %LNG_GetLngIdxFromName a %LNG_GetLngNameFromIdx
Funkcie umožňijú konverziu medzi textovým a číselným identifikátorom jazyka ktorý je definovaný v slovníku.

D2D-4590 KOM
Podpora BCD kódovania pre 2-registrové premenné (Unsigned long) v protokole MODBUS Client
V protokole MODBUS Client bolo podporené BCD kódovanie pre 2-registrové premenné (Unsigned long, 4-bajtové). Podporené bolo kódovanie pre formát Big endian (typ L) aj pre Little endian (typ Ll).

D2D-4589 KOM
Podpora práce s energiou v protokole EDW LPEX 2.0
V protokole EDW LPEX 2.0 pribudla možnosť nakonfigurovať merané body typu E (Energy), ktoré kopírujú hodnotu energie zo vstupného súboru. Doterajšie typy bodov boli P (výkon vypočítaný z energie) a W (práca vypočítaná ako intergrácia výkonu v rámci aktuálnej hodiny)

D2D-4649 DBM
Úprava hľadania dostupných databázových spojení po prepnutí redundancie
Bolo upravené správanie procesu DbManager po prepnutí redundancie. Pokiaľ je zapnutý štartovací parameter /DBSH (zdieľaná databáza - spojenia na databázu vytvára iba aktívny DbManager), môže dôjsť pri prepínaní redundancie k stavu, keď ešte nie sú vytvorené spojenia na databázu a už je požadovaná databázová akcia (napr. z inicializačnej časti serverovského eventu). Takáto akcia skončila s chybou (v logu databázy bolo možné nájsť hlášku typu ""(X5) has 5/5 NTC,not found any good, hardpanic!""). Preto bolo v takomto prípade zavedené opakované skúšanie hľadania dostupných spojení na databázu - Dbmanager skúša nájsť spojenie štandardne 10-krát a keď sa mu to nepodarí, čaká 1 sekundu. Početnosť opakovaní je možné riadiť parameterom /KS<počet>. Pôvodné správanie sa dá dosiahnuť nastavením /KS1. Hodnoty menšie ako 1 (/KS0) nastavia opakovanie 10-krát.

D2D-4696 ARC
Ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty
V archíve bola implementovaná ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty. Pokiaľ je takýto archív nakonfigurovaný, pričom zverejňuje hodnotu do toho istého stĺpca, ktorý je archivovaný, vygeneruje sa systémový alarm a zverejňovanie sa vypne.

D2D-4730 CNF, KOM
OPC UA - vylepšenie browsovania
V protokole OPC UA bolo vylepšené browsovanie. Bolo podporené postupné získavanie zoznamu tagov (správa BrowseNext) a v dialógu pribudla možnosť browsovania vnorených (štruktúrovaných) tagov. Obe vlastnosti boli zároveň otestované voči Simatic ET 200SP (CPU 1512SP-1 PN).

D2D-4740 CNF
Vylepšenie browsovania vo vybraných komunikačných protokoloch
Browsovanie v nasledovných protokolo bolo vylepšené:
BACnet, Ethernet/IP, ICCP/TASE2, IEC61850, OPC, OPC UA, DLSM/COSEM.
Vylepšené browsovanie namiesto zatvorenia browsovacieho dialógu tento skryje a recykluje pri ďalšom browsovaní v rámci tej istej stanice. Prínosom je, že dialóg ostáva v tom istom stave (napr. pre protokoly s hierarchickým browsovaním ako OPC a OPC UA nie je potrebné znovu sa dostávať cez stromovú štruktúru objektov).

D2D-4846 DBM
Ukončovanie taskov po konfiguračnom vypnutí databázy
Dbmanager po konfiguračnom vypnutí objektu typu databáza (Off) do niekoľkých desiatok sekúnd ukončí obslužné tasky príslušnej databázy (pokiaľ existovali a už nie sú používané). Následne hodnota objektu typu Databáza klesne na nulu.

D2D-4845 CNF
Ošetrenie testu databázy pri zmene mena/hesla/DSN
Pokiaľ je pri editovaní objektu typu Databáza zmenené meno alebo heslo použité na prístup k databáze, užívateľ je pri stlačení tlačidla ""Test"" alebo ""Testuj tabuľky"" upozornený, že pred testom je nutné objekt uložiť, aby sa zmenené meno/heslo prejavili pri testovaní.

D2D-4897 KOM
Oprava zápisu v protokole OPC UA
V protokole OPC UA v podporovaných verziách bol koncom roka 2018 implementovaný filter slúžiaci na to, aby sa po zápise viacerých hodnôt (napr. 1,2,3) rýchlo za sebou (napr. s milisekundovým časovým odstupom) hodnota meraného bodu nemenila v poradí napr. 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3 Opakovanie hodnôt 1,2,3 je spôsobené asynchrónnym potvrdením zápisu zo strany OPC UA servera (ak je meraný bod nakonfigurovaný ""write only"", prípadne následným čítaním hodnoty (ak meraný bod nie je ""write only"").
Toto správanie bolo implementáciou filtra upravené, aby sa hodnoty menili v poradí 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 3. Filter sa opieral o časové značky hodnôt (ak potvrdenie zo strany OPC servera bolo staršie ako aktuálna hodnota, nespôsobilo zmenu hodnoty).
V prípade konkrétneho OPC servera (PLC B&R) ale dochádzalo k tomu, že hodnota načítaná po poslednom zápise mala staršiu časovú značku ako posledná zapisovaná hodnota a teda meraný bod zostal v stave Transient. Dnešná oprava zmenila funkcionalitu filtra tak, že v posledného zápisu (ak už nie neprebieha žiaden ďalší zápis) nie je časová značka načítanej hodnoty braná do úvahy.

D2D-4970 ARC
Parameter OldValIgnoreAge
Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

D2D-5008 KOM
OPC UA - Načítanie hodnoty meraného bodu po zmene konfigurácie
V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol  - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

D2D-4598 KOM
Implementácia parametra ""System Redundancy: Manages A Status Address"" v protokole IEC101
V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

D2D-5012 HI
Pád HI pri  otvorení grafu ktorý používa palety pre farbenie priebehu
Oprava pádu pri značkách v XY grafoch a  oprava stavu keď sa kresli bitová mapa z palety tam kde nemá.

D2D-5127 ARC
Ochrana archívu pred nekorektným zápisom do štruktúrovaného archívu
V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

D2D-5222 KOM
Vylepšenie protokolu SMS Gateway
V protokole SMS Gateway bolo vylepšené spracovanie odpovede na príkaz AT+CSQ. Niektoré modemy (napr.  Huawei E3372) posielali viacriadkovú odpoveď, čo robilo problémy pri jej spracovaní a následne nebolo možné odosielať SMS správy.

D2D-5234 CNF, KOM
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5302 HI
Nečitatelný tooltip pod ukazovadlom myši
Úprava zobrazenia tooltipov tak, aby sa zobrazovali pri ukazovadle myši

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

***************** 1.7.2020 ******************

D2D-5614 KOM
Parameter KOM procesu na nezneplatňovanie hodnôt meraných bodov po chybe komunikácie
V KOM procese pribudol parameter /KKVOE, ktorý spôsobí, že po chybe komunikácie nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov.

***************** 7.12.2020 ******************

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5936 ARC
Optimalizacia ARC - komprimacia trezorov
V procese D2000 Archív pribudla možnosť kompresie trezorov na platforme PostgreSQL.

********************* Bugs *********************
***************** 27.4.2020 ********************

D2D-4677 ARC
Chyba pri výpočte štatistického archívu zo skriptom plneného archívu
Bola opravená chyba pri výpočte štatistických archívov zo skriptom plnených archívov. Chyba vznikla opravami 18.10.2018  v rámci D2D-4658.

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-4040 HI
Oprava fuknčnosti korekcií v grafe
Oprava fuknčnosti korekcií v grafe a povolenie korekcií v * priebehoch

D2D-4080 GRED
Okno ""Vzťahy medzi objektami"" je prekryté oknom GR
Okno ""Vzťahy medzi objektami"" sa ""stratilo"" za oknom grafického editora ak sa užívateľ prepol do grafického editora (napríklad kliknutím myši do menu).

D2D-4095 ESL
Chyba funkcie EXPORT_CSV pri exporte stringu so znakom nového riadku
Akcia EXPORT_CSV pri exporte textovej položky ktorá obsahuje znaky CR alebo LF (nový riadok) neuzavrela text do úvodzoviek. V dôsledku toho bola táto položka pri následnom importe chybne interpretovaná ako další riadok CSV súboru.

D2D-4111 HI
Pri obnovení veľkosti schémy sa neskryjú posuvníky
Keď sa zmenší schéma s nastaveným minimálnym rozmerom objavia sa  posuvníky. Po návrate na povôdný rozmer posuvníky sa neskryli.

D2D-4145 KNL
Odstránené neuvolnovanie pamäte pri XML_IMPORT
Pri importovaní objektov do konfigurácie aplikácie dochádzalo k neuvolňovaniu pamäte procesom kernel.exe, čo malo za následok jej zvýšenú spotrebu. Ojedinele mohlo dôjsť k pádu aplikácie. Pamäať nebola dôsledne uvolňovaná najmä pri importe objektov typu Schéma alebo Event. V menšej miere nebola pamäť uvolňovaná aj pri importe objektov typu Zobrazovacia maska a databáza.

D2D-4161 CNF
Nesprávne sprístupnenie položiek v menu.
Napriek neúspešnému prihláseniu užívateľa boli v menu povolené položky. Napríklad XML Import, ....

D2D-4183 CNF
Po otvorení schémy zo skriptom nastane chyba ""Timeout loading D2000 CNF module""
Po otvorení schémy zo skriptom občas nastane chyba ""Timeout loading D2000 CNF module"".
Patchovať je potrebné cnf.exe aj gr.exe. Potenciálne je tá istá chyba aj v komunikácii medzi hi.exe a event.dll.

D2D-4205 CNF
Po neúspešnom prihlásení sa povolia niektoré položky v menu
Ak bolo zadané zlé meno alebo heslo a došlo k neúspešnému prihláseniu, v meno CNF sa povolili položky, napríklad XML Import ...

D2D-4211 EVH
Akcie RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL po vykonaní spôsobili nárast alokovanej pamäte
Každé vykonanie niektorej z akcií RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL spôsobilo nevratné zvýšenie spotreby procesu event.exe o cca 100 bajtov. Riziko spotrebovania dostupnej pamäte tak hrozí pri intenzívnom využívaní týchto akcií.

D2D-4223 EDA
Pád EDA pri volaní s viac ako 20 pomenovanými parametrami
Oprava pádu počas kompilácie EDA-L predpisu, kde sa načítaval vektor so zadanými viac ako 20 pomenovanými parametrami. Zároveň bol zvýšený maximálny počet pomenovaných parametrov na 32.

D2D-4220 EDA
Pád EDA servera pri vytvorení breakpointu
Oprava pádu pri vytváraní breakpointu v IF príkaze s prázdnym telom.

D2D-4221 EDA
Viaceré EDA-L funkcie neakceptujú lokálne vektory vo VECTORS štruktúre
Funkcie %GetDATA_OD, %GetDATA_DO, %CombineVectors, %MergeVectors, %Sum, %Min, %Max, %Avg neakceptovali lokálne vektory zadané cez VECTORS štruktúru a končili runtime chybou: Vektor neexistuje.

D2D-4257 GRED
Zmena farebnej palety v scheme sa neprejavuje v property dialogoch
Po zmene farebnej palety v parametroch schémy nedochádzalo k nastaveniu farieb v property dialógoch podľa novej palety.

D2D-4275 HI
Strafa focusu hi pri otvoreni dynamického grafu
Oprava prepnutia sa HI na inu aplikáciu pri otváraní dynamického grafu z modálneho ovládacieho dialogu.

D2D-4333 KNL
XML Export schémy končí s chybou
V prípade, že schéma mala parameter Java vlákno nastavený na hodnotu ""Samostatné"", jej XML Export skončil s chybou: Invalid value 3 for T_ENUM, Element name: javaThreadType.

D2D-4358 KNL
Pád kernela, cnf pri XML_Import xml súboru ktorý nie je správne kódovaný UTF8
XML_Import konfigurácie objektu z xml súboru ktorý nebol správne kódovaný v UTF8 mohol spôsobiť pád aplikácie alebo D2000 CNF.
Do log súbore bola táto informácia popísaná:
Exception name: IPSU.SFUTF8.INVALID_UTFENCODING.
Oprava zamedzí pádu a identifikuje zle kódovaný súbor.

D2D-4351 CFG SYNCHRO
Cfgsynchro - oprava funkčnosti pre PostgreSQL
Bol opravený preklep v cfgsynchro a cfgsynchroauto, kvôli ktorému nefungovalo na databáze PostgreSQL. Pri snahe o synchronizovanie vypísalo chyby a skončilo:
%D2000-E-SQL: xxx_syscfg  Apply OBJLIST(42703)ERROR: column ""id"" does not exist;Error while executing the query ErrorCode= 7

D2D-4361 CNF
Nie je možné zmeniť rodiča pri vytváraní objektu v D2000 CNF
Ak je v zozname objektov vybraný typ objektu ""Všetky typy objektov"", pri vytváraní nového nie je po voľbe ""Podľa vzoru"" možné vybrať rodiča.
Táto funkcionalita je prípustná ak je vybraný konkrétny typ objektu v zozname.

D2D-4244 HI
Vloženie dátumu do vstupu textu sa neuloží
Dátum vložený do vstupu textu zo schránky sa po strate fokusu neuloží ako nová hodnota do objektu

D2D-4093 GRED
Chyba pri zmene pozíce skupiny objektov
Oprava problému, keď pri zmene pozície skupiny v dialógu vlastnosti objektov ostal obrys skupiny na pôvodnom mieste.

D2D-4047 GRED
Chyba pri nastavení pozície objektu ""Text"" z dialógu vlastnosti objektu
Oprava nastavovania pozície textu v obdĺžniku z dialógu vlastnosti objektu

D2D-4383 ARC
Oprava pádu archívu pri štarte
Úprava D2D-4146 zaniesla do archívu časový hazard, ktorý mohol spôsobiť pád archívu pri štartovaní. Táto chyba bola odstránená.

D2D-4381 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri použití Generic User Protokolu
Bola opravená chyba v Generic User Protokole, ktorá spôsobovala pád KOM procesu, ktorý tento protokol používal, pokiaľ sa intenzívne zapisovalo do výstupných meraných bodov. Ak došlo k časovému hazardu a zápisu do meraného bodu, keď ešte stanica nebola inicializovaná, spôsobilo to pád KOM procesu

D2D-4318 KOM
Oprava prehrávania dát
Bola opravená chyba v načítavaní dát zo súborov, ktoré vznikli pri nahrávaní. V dôsledku tejto chyby bolo prehrávanie nefunkčné a Kom proces havaroval hneď po štarte prehrávania.

D2D-4281 KOM
Oprava čítania dát v protokole OPC Unified Architecture
Bola opravená chyba v OPC UA protokole, ktorá mohla viesť k tomu, že KOM proces neposlal Publish správu, čo spôsobilo, že expirovala Subscription a OPC UA server prestal posielať zmenové hodnoty.

D2D-4270 KNL
Oprava pingovania
Bola opravená chyba v pingovaní (zisťovanie sieťovej dostupnosti zariadení pomocou štruktúry SV._System_NetStatus). Úpravou dňa 16.11.2017 sa pokazilo generovanie identifikačných čísel ping paketov. To spôsobilo chybné označenie zariadenia ako nedostupného, hoci nedostupné bolo zariadenie na inom riadku.

D2D-4260 KOM
Oprava možného pádu na linkách SerialOverUDP*
Úprava D2D-4160 z 25.10.2017 mohla spôsobiť, že pri problémoch s komunikáciou (druhá strana neposielala dáta) došlo k pádu KOM procesu (exception E_WSA_ENOTSOCK). Táto chyba bola odstránená.

D2D-4254 ARC
Optimalizácia práce s archívnymi objektami bez hodnôt
V archíve bola zavedená optimalizácia práce s archívnymi objektami, ktoré nemajú žiadne archivované hodnoty. Po štarte a načítaní štartovacích hodnôt (z dedikovanej tabuľky alebo z tabuľky archívneho objektu) sú označené objekty bez hodnôt. V prípade potreby čítania takéhoto objektu sa nevykoná čítanie z databázovej tabuľky príslušného objektu, čo znižuje záťaž databázy a zrýchľuje odozvu archívu. V prípade, že má archív nakonfigurované aj trezory a archívny objekt má zapnuté trezorovanie, preskočí sa aj čítanie z trezorov.

D2D-4248 KOM
Oprava v IEC104 protokole
Bola opravená chyba v IEC104 protokole, ktorá mohla spôsobiť, že po viacnásobnom rozpade spojenia (pričom rozpady nasledovali rýchlo jeden za druhým) mohlo dojsť k tomu, že KOM proces sa prestal snažiť o znovupripojenie (došlo k vnútornému deadlocku).

D2D-4209 DBM
Oprava časového hazardu pri vytváraní spojenia
Bol opravený časový hazard v procese Dbmanager, ktorý mohol viesť k nekorektnému recyklovaniu ešte používaného transakčného spojenia a následne k pádu procesu Dbmanager.
Časový hazard sa vyskytoval hneď po vzniku spojenia, kedy sa toto na krátky časový interval označilo ako dostupné (Available). Ak počas tohto intervalu vznikla požiadavka na voľné spojenie, tak sa nekorektne pridelilo toto existujúce.
Obídenie problému je možné nastavením dostatočného počtu predpripravených taskov (prípadne zvýšením času, po ktorom sú existujúce nepoužívané spojenia zatvárané - parameter ""Zatvor nepoužívané spojenia po"" na objekte Databáza), aby sa počas behu Dbmanger-a minimalizovalo vytváranie nových spojení na databázu.

D2D-4195 ARC
Oprava možného pádu pri štarte archívu / prepínaní redundancie
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť ku pádu archívu za následných podmienok:
- v aplikácii bol zmazaný archívny objekt
- počas toho archív nebežal alebo nebol pripojený ku kernelu (napr. v dôsledku sieťových problémov)
Chyba mala najväčšiu šancu sa prejaviť pri offline úpravách aplikácie.

D2D-4194 ARC
Oprava prepočtu intervalu vypočítaného sebareferencujúceho archívu
Bola opravená chyba v prepočtoch intervaloch (RECALC) seba-referencujúcich vypočítaných archívnych objektov. Pokiaľ takýto objekt potreboval hodnotu seba samého v minulom čase, ktorý bol ale v rámci intervalu prepočtu, tak bola hodnota hľadaná v archíve (namiesto toho, aby sa použili práve vypočítané hodnoty, ktoré ale ešte neboli vložené do databázy).

D2D-4189 KOM
Oprava chybnej hodnoty meraného bodu po neúspešnom zápise
Bola opravená nasledovná chyba v KOM procese: ak bol zápis výstupného meraného bodu neúspešný a meraný bod mal nakonfigurovaný nejaký prevod na technické jednotky (iný ako 'Žiadny' alebo 'Lineárny' s prevodom Výstup=Vstup), tak hodnota meraného bodu po neúspešnom zápise bola chybná - namiesto zapísanej hodnoty bola zapísana a prevedená na technické jednotky.

D2D-4187 ARCSynchro
Zrýchlenie napĺňania PostgreSQL trezorov
V utilite arcsynchro pribudol štartovací parameter /FM .
Je použiteľný pri napĺňaní trezorov na platforme PostgreSQL. Ak je zadaný, dáta sa do trezorov nevkladajú cez ODBC, ale vytvorí sa súbor v adresári , v ktorom budú dáta v textovej forme. Po vložení počtu riadkov, ktorý zodpovedá štartovaciemu parametru /CM (default 1000 ale odporúčame zvýšiť až na 1000000) sa pomocou PostgreSQL rozšírenia 'file_fdw' vytvorí tzv. foreign table (externá tabuľka) mapovaná na tento súbor a dáta sa vložia do trezoru z nej.
Tento postup obchádza pomalosť ODBC, ktoré spracúva riadky po jednom. Podmienkou je, aby adresár  bol čitateľný pre PostgreSQL databázu (t.j. arcsynchro musí bežať na tom istom počítači ako databáza).
Použitím parametra /FM sa zrýchlilo načítavanie dát cca 3-násobne (z 2400 na 7050 riadkov za sekundu).

D2D-4152 DBM
Oprava časového hazardu v akcii DB_REFRESH_TABLE
Bola opravená chyba (časový hazard) v dbmanageri, ktorá mohla spôsobiť, že akcia DB_REFRESH_TABLE nerefreshla jednu alebo otvorených browserov s tabuľkou.

D2D-4142 ARC
Oprava pádu na Oracle platforme s trezormi
Bola opravená chýba v archíve, ktorá mohla viesť k jeho pádu za týchto podmienok:
- archív bol na platforme Oracle
- bolo zapnuté trezorovanie
- vykonávalo sa čítanie z trezorov a zároveň došlo k prepnutiu aktívnej a pasívnej inštancie archívu

D2D-4127 HI
Pád HI v grafoch
Oprava pádu v grafoch pri kresleni Y osi keď vznikol nulovy rozsah na osi 0..0

D2D-4133 KOM
Oprava pádu pasívnej inštancie v TG809 protokole
Bola opravená chyba v TG809 protokole, ktorá spôsobovala pád pasívnej inštancie po niekoľkých sekundách behu. Chyba bola prítomná vo verzii 10.1.39 a vyšších v patchoch od 12.12.2016.

D2D-4069 KOM
Oprava vyhodnocovania oscilácií
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že meraný bod typu Di/Qi sa dostal do stavu Oscillate, hoci zo vstupu chodila tá istá hodnota. Chyba sa prejavila najmä v protokoloch typu request-response vyčítavajúcich periodicky dáta (napr. pri protokole Modbus). V zmenových protokoloch (napr. IEC104 alebo Asynchrónny mód OPC) sa chyba neprejavila.

D2D-4050 ARC
Oprava pádu pri XML importe existujúcich archívnych objektov
Bola opravená chyba v archíve, ktorá mohla spôsobiť pád archívu pri XML importe existujúcich archívnych objektov, pokiaľ mal archív viac ako jeden zapisovací task (parameter WriteThreadsCount>1) a bežal ako servis.

D2D-4049 ARC
Oprava pádu archívu pri štarte
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k jeho pádu (napr. počas štartovania). V logu archívu bola hláška o neexistencii tabuľky, napr. na platforme PostgreSQL niečo ako
MyApp.Archiv (42P01)ERROR: relation ""DT0274320"" does not exist;
K takémuto pádu mohlo dôjsť, ak existoval vypočítaný archívny objekt počítaný pri čítaní (OnRead archív), ktorý bol vždy počítaný pri čítaní (a teda nemal tabuľku v archívnej databáze) a tento archív obsahoval vo výpočte funkcie %ARC_Nowrite() alebo %ARC_Unwrite().
Workaround - krátkodobe zmeniť typ archívu na počítaný priebežne, aby sa databázová tabuľka vytvorila.

D2D-4236 KNL
XML Export/Import index do Transformačnej palety väčší ako 16 označí ako chybný.
Kontrola rozsahu indexu do Transformačnej palety hodnotu väčšiu ako 16 pokladal za chybnú. Chyba existovala od zvýšenia maximálneho počtu položiek v Transformačnej palete z 16 na 32.

D2D-4166 CNF
Neúspešný XML Import objektu ktorý mal nastavený ModifyTime na 1.1.1972 01:00:00
Ak mal čas poslednej zmeny objektu v xml súbore hodnotu 1.1.1972 01:00:00, XML Import zlyhal. Hlásil chybu
""tag  in structure tag  is undefined!""
Oprava povolí XML Import takýchto definícií objektov.

D2D-4404 GRED
Zablokovanie grafického editora v parametroch windows kontrolov
Oprava zablokvania grafického editora pri voľbe farby v pripájaní objektov v záložke parametre pri windows prvkoch.

D2D-4402 ARC
Oprava nefunkčnosti vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry
Bola opravená nefunkčnosť vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry. Pokiaľ boli viaceré limity (napr. VHL a LL) zadané ako položky tej istej štruktúry a došlo k zmene jednej z týchto limít, tak boli limity vyhodnotené ako LIMITSPROBLEM.

D2D-4420 HI
Nefunkčnosť ovládania v instančných schémach
Oprava straty hodnoty inštancie v lokálnej indexovej aktívnej premennej nesúcej po otvorení schémy hodnotu jej inštancie. Strata hodnoty spôsobovala chyby v zobrazovaní a ovládani hodnôt štrukturovaných premenných. Ku strate došlo až po kliknutí nad objektom používajúcim príslušnú indexovu premennú.

D2D-4405 KNL
HI - chyba zobrazovania limit
Opravená chyba zobrazovania limit v informačnom okne otvorenom zo schémy. V okne neboli zobrazené dynamické limity.

D2D-4442 EVH
Oprava funkcie %PerfCounter
Bola opravená nefunkčnosť funkcie %PerfCounter pre získavanie hodnôt countrov typu ""okamžitá hodnota"" (napr. I/O operácie disku alebo zaťaženie CPU). Funkcia %PerfCounter nefungovala, ak bola na konkrétnom riadku ESL skriptu volaná s rôznymi názvami countrov (napr. v slučke, pričom názov countra závisel od indexu alebo hodnoty v konkr. riadku štruktúrovanej premennej).

D2D-4448 KOM
Oprava neuvoľňovania prostriedkov v protokole IEC104 Sinaut
V protokole IEC104 Sinaut bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie systémových prostriedkov pri rozpade a opätovnom nadviazaní spojenia - takže v konfiguráciach, kde dochádzalo často k rozpadom spojenia (napr. poruchová sieť alebo nestabilná druhá strana) mohlo dôjsť k vyčerpaniu systémových prostriedkov a následným nestabilitám servera.

D2D-4464 HI
Tlačidlo na zapnutie / vypnutie kreslenia úsekov bez dát v grafoch nie je vidieť
Oprava viditeľnosti tlačidla v grafe. Tlačidlo bolo umiestnené mimo viditeľnú časť grafu.

D2D-4475 KOM
Oprava pádu v protokole Modbus IDA Client pri spracovaní neplatnej Float hodnoty
V protokole Modbus IDA Client bolo ošetrené spracovanie neplatnej Float hodnoty (pre 32-bitové aj 64-bitové floaty), ktoré mohlo spôsobiť pád procesu KOM pri príchode takejto hodnoty.

D2D-4483 ARC, D2SMC
Doplnenie automatického vytvorenia viacerých konfiguračných parametrov v registry
Bola opravená chyba, keď defaultné hodnoty viacerých konfiguračných parametrov PgSql sa nenachádzali v registry. Chyba sa týkala parametrov PG_TrezorName0, PG_TrezorName, PG_CreateTrezor, PG_TrezorFilePath.
Pri konfigurovaní nového archívu parametre vloží do registry opravené D2SMC. Pre existujúce aplikácie parametre doplní opravený archív.

D2D-4487 ARC
Oprava necommitovaných operácií na čítacích taskoch archívu na PostgreSql platforme
Bola opravená chyba v archíve, ktorá vznikla nekorektnou optimalizáciou 14.3.2018 a je prítomná v patchoch podporovaných verzií 10.1.37 a vyšších od tohto dátumu. V archíve na PostgreSql platforme mohlo dôjsť k tomu, že čítacie tasky necommitovali, čo následne spôsobilo, že zamknuté tabuľky sa nedali reorganizovať a veľkosť archívu rástla. V databáze bolo možné vidieť , že mazací task (Clear task) bol dlhodobe blokovaný (napr. na operácii TRUNCATE v režime časových rezov).

D2D-4508 HI
Pád HI v schene pri nastavovaní hodnoty štrukturovanej premmenej
Oprava pádu pri nastavovaní hodnoty lokálnej štrukturovanej premennej. Boli prehodené položky riadku a stĺpca.

D2D-4515 KOM
Oprava spracovania sekvenčných dát v protokoloch IEC-60870
Bola opravená chyba v spracovaní dát v protokoloch IEC-60870 (Klient, Server aj Sinaut). Chyba sa prejaví, ak Variable Structure Qualifier (VSQ) obsahuje nastavený najvyšší bit (SQ) a teda nasleduje séria dát, v ktorých iba prvé obsahujú aj adresu (a nasledujúce dáta sú bez adresy, pričom sa predpokladá, že pochádzajú z adries nasledujúcich po prvej adrese).
Tento adresný mód sa v praxi používa zriedkavo (a ak, tak iba v rámci General Interrogation), keďže protokol IEC-60870 je svojou povahou zmenový.
Chyba spôsobovala, že všetky merané body v sekvencii boli nastavené na rovnakú hodnotu rovnú prvej hodnote v sekvencii.

D2D-4468 CNF, KOM
Rozšírenie protokolu EDW LPEX V2.0
Do protokolu EDW LPEX V2.0 bolo implementované rozšírenie spočívajúce v podpore formátu súborov MPX. Parametrom protokolu ""File Type"" je možné zvoliť, či sa spracúvajú LPEX alebo MPX súbory.
Ďalší parameter ""Old Values As New Values"" umožňuje posielanie aj starých hodnôt do systému ako aktuálne hodnoty (v prípade, že ich potrebujú ďalej spracovať napr. ESL skripty).

D2D-4547 CNF, KOM
Oprava pádu Cnf procesu pri browsovaní BACnet objektov
Bola odstránená chyba, ktorá viedla k pádu Cnf pri browsovaní adresy meraného bodu na stanici s BACnet protokolom. Chyba vznikla iba vtedy, ak malo Cnf inú platfomu ako Kom (32/64 bitov)

D2D-4549 DBM
Oprava akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB
Bola opravená chyba akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB. Pokiaľ bola veľkosť dát násobkom 32768 bajtov, akcie skončili s chybou. Na platforme PostgreSQL boli detaily chyby nasledovné:
[UpdateBlob] SQLPutData
DBS_UPDATE_BLOB
(HY000)bad cbValue ErrorCode= 8
[UpdateBlob] SQLParamData2
DBS_UPDATE_BLOB

D2D-4559 GRED
Pad grafického editora pri otvorení schémy
Oprava pádu pri otvorení schemý ak je otvoreniu predchádzal stav pridávania objektu bitová mapa do nejakej schémy a  schéma sa zatvori

D2D-4552 KOM
Oprava memory leaku v protokole OPC UA
Bola opravená chyba v protokole OPC UA, ktorá spôsobovala postupné spotrebovanie pamäte kvôli neodalokovaniu Subscribe správ slúžiacich na opakované Subscribe ale aj na potvrdzovanie prídených dát.

D2D-4574 HI
Neaktuálna hodnota objektov v eventoch otvorených cez OPENEVENT v HI po prepnutí redundancie
Opravená sporadicky sa vyskytujúca chyba, keď sa prestali aktualizovať hodnoty niektorých objektov v eventoch otvorených v HI cez OPENEVENT

D2D-4572 ESL
Akcia CALL neumožňuje zadať INSTANCE pri použití aplikačne definovaných transakcií
Akcie CALL neumožnila zadať číslo inštancie volaného ESL skriptu v prípade ak sa začínala aplikačne definovaná transakcia.
Napriklad:
CALL [_LIBS] ConversationCreate(_params) ASYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _inst TC_B _hTC_LIB

D2D-4554 KOM
Oprava pádu v protokole IEC 62056-21:2002 File I/O pri zadaní parametra FilenameMask
V protokole IEC62056-21 bola opravená chyba, ktorá mohla spôsobiť pád KOM procesu, pokiaľ bol špecifikovaný parameter FilenameMask, ktorý obsahoval znak * a v adresári so súbormi (parameter Vstupný súbor linky File I/O) sa nachádzal súbor s krátkym názvom.

D2D-4608 CNF
Zamrznutie CNF, GR pri pokuse otvoriť objekt na editáciu v ReadOnly režime
Pri pokuse o otvorenie objektu v ReadOnly režime (napríklad v prípade ak je objekt už editovaný) došlo k zamrznutiu prostredia GR a CNF. Následne bolo nutné ukončiť tieto procesy prostredníctvom Task managera.

D2D-4621 HI
Nekorektné otváranie HI na viacerých monitoroch
Oprava umiestnenia schémy otváranej z nejakej podschemy s parametrom  otvor na pozícii schemy

D2D-4614 KOM
Oprava chybného prepínania redundantných SerialOver UDP liniek
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala prepínanie primárneho a sekundárneho zariadenia na linkách SerialOverUDP (Device Redundant, Line Redundant aj System&Line Redundant).

		Chyba vznikla 7.9.2017, nachádzala sa vo všetkých novších patchoch.

D2D-4658 ARC
Oprava chýb vypočítaných archívov
Vo výpočtoch počítaných archívov boli opravené nasledovné chyby:
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol tiež archív počítaný pri čítaní, mohla dávať chybný výsledok
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol vypočítaný archív, ktorý bol počítaný z iného periodického archívu s pomocou funkcie %NtV, výpočet mohol dávať zlé hodnoty pre čas, pre ktorý parameter funkcie %NtV ešte nemal hodnoty.
- pokiaľ bol vo výpočte použitý periodický skriptom plnený archív, výpočet mohol dávať zlé hodnoty, pokiaľ sa odvolával na časovú značku archívu (mohla byť posunutá)
- pokiaľ bola vo výpočte počítaného archívu použitá funkcia %ARC_GetValue alebo %ARC_Derivation, mohla vrátiť platnú hodnotu, keď jej argument bol neplatný (Invalid)

D2D-4238 EDA
Pád EDA pri čítaní zmenových vektorov z cache
Pri čítaní zmenového vektora cez cache mohlo za určitých okolností dôjsť k zduplikovaniu dát, čo malo pri následnom prevzorkovaní za dôsledok pád.

D2D-4620 HI
Pád HI pri uložení schémy
Oprava pádu procesu HI pri uložení schémy v grafickom editore ak tá je vtedy v HI otvorená a má zobrazené informácie o schéme.

D2D-4746 DBM
Oprava funkčnosti DBS_READ pri práci s MsSql
Bola opravená chyba akcie DBS_READ pri práci s MsSql databázou, ktorá mohla viesť ku chybovej hláške typu:
(01S02)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Cursor type changed ErrorCode= 0
Chyba nastala v dôsledku toho, že funkcia SQLExecute vracala návratový kód SQL_SUCCESS_WITH_INFO, ktorý bol chápaný ako chybný.

D2D-4758 DBM
Oprava DB(S)_UPDATE pri neaktualizovaní žiadneho riadku
Vo funkciách DB_UPDATE a DBS_UPDATE bolo opravené chovanie, pokiaľ sa neaktualizoval žiaden riadok v databázovej tabuľke. Namiesto zisťovania chybového kódu z databázy (napr. 100 t.j. NO_DATA_FOUND) vráti volanie GetLastExtErrorCode chybu dbmanagera -70 005 (: use keys and <row_index>, row affected no rows in the table, aborting operation. )

D2D-4591 KOM
Oprava neuzatvárania transakcií v protokoloch IEC 62056-21:2002 File I/O a NMEA-0183
V KOM procese bola opravená chyba, ktorá pri použití protokolov IEC 62056-21:2002 File I/O a NMEA-0183 (na linke File I/O) mohla spôsobiť neuvoľňovanie transakčných ID v rámci kernela a tak postupný rast spotreby pamäte.

D2D-4874 DBM
Oprava vkladania viacerých riadkov naraz (MsSql, možno aj iné platformy)
Bola opravená chyba v procese DbManager, keď mohlo zlyhať vkladanie alebo aktualizácia 2 a viac riadkov naraz (DB(S)_INSERT / DB(S)_UPDATE) s chybou (24000) Invalid cursor state. Táto chyba vznikla, pokiaľ insert/update generoval extra dáta, ktoré musí DbManager pred spracovaním ďalšieho riadku prečítať (alebo preskočiť).
K chybe mohlo dôjsť napr. pokiaľ v tabuľke existoval trigger na insert/update.

D2D-4915 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
Bola opravená chyba pri výpočte vypočítaného zmenového archívneho objektu. Pokiaľ objekt ešte nikdy nemal hodnotu a výpočet spôsobil nadobudnutie neplatnej hodnoty (Invalid), táto bola vyfiltrovaná a neprejavila sa.
Implementácia filtra bola upravená, aby filter nebol aktívny, pokiaľ sa jedná o prvú hodnotu.

D2D-4919 GRED, HI
Chyba pri práci so záložkami z ESL skriptu pri grafickom objekte Záložky
Oprava chyby pri práci so záložkami. Záložky číslo 3 a viac hlásili chybu Zlý typ objektu.

D2D-4828 ARC
Oprava funkcie %ARC_GetValue
Bola opravená chyba v archíve prejavujúca sa vo vypočítaných archívoch používajúcich funkciu %ARC_GetValue. Chyba bola zanesená opravou D2D-4658 z 18.10.2018.
Chyba sa prejavila iba pri priebežných výpočtoch; prepočet intervalu (akcia RECALC) chybu opravil.

D2D-4819 ARCSynchro
Oprava výsledných stavov dier po opatchovaní
V utilite arcsynchro bola opravená chyba týkajúca sa nastavenia stavu diery po patchovaní.
Pokiaľ sa najskôr pláta diera iba v archíve, stav diery sa zmenil korektne na 20 (diera uzavretá v archíve). Pokiaľ sa následne pláta diera iba v trezoroch, stav sa nezmenil na 25 (diera uzavretá v archíve+trezoroch) ale na 15 (diera uzavretá v trezoroch). Po oprave sa zmení stav korektne na 25.
Podobne, ak sa najskôr patchovali iba trezory, stav diery bol 15 a po opatchovaní diery v archíve nebol stav 25 ale 20.
Táto chyba sa prakticky neprejavovala, keďže štandardne je po nakonfigurovaní trezorov zvykom prekonfigurovať aj arcsynchro a pridať parametre pre synchronizáciu trezorov.

D2D-4863 KOM
Oprava správania inštančného KOM procesu pri prepínaní redundancie
V procese KOM bola opravená obsluha správy týkajúcej sa stavu inštancie, pokiaľ je KOM proces inštančný. Prvá správa po štarte KOM procesu nemá generovať žiadosť o poslanie všetkých potomkov. Chybné poslanie tejto žiadosti (pred príjmom CAnsConnect) spôsobilo, že kernel poslal správu CAllChildValueDone všetkým procesom, čo v prípade aktívnej OPC komunikácie spôsobilo problémy.

D2D-4890 JAVA
Čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese
Opravená chyba - čítanie hodnoty D2000 objektu (ako napr. užívateľskej premennej) typu TEXT z javy cez .getVal() alebo .getValDef() mohlo občas chybne vrátiť miesto skutočnej hodnoty prázdny String ak sa práve vtedy otvárali iné eventy/schémy na rovnakom procese

D2D-4886 HI
Chyba nastavenia zoomu funkciou %HI_SetZoom
Oprava zobrazenia zoomu nastaveného zo skriptu pri veľkých schémach

D2D-4812 ARC, HI
Oprava prevzorkovania dát pri načítaní z archívu do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI
Bola opravená chyba, pri ktorej dáta, ktoré prišli do tabuľky zobrazujúcej archívne hodnoty v HI (otváranej cez Ctrl+H) mohli obsahovať na rozdiel od dát, ktoré prichádzali do grafu, dáta novšie ako najnovšia hodnota objektov (pre periodické archívy - primárne, vypočítané alebo štatistické). Tieto dáta mali príznak Invalid (---).
Po oprave sa načítavajú iba dáta nie novšie ako najnovšia hodnota archívneho objektu.
Invalid dáta v budúcnosti archív vracia iba pri čítaní zo skriptu (ESL/Java).
Pozn: táto oprava sa dá považovať za dokončenie opravy D2D-3601, ktorá opravovala správanie pre grafy.

D2D-4921 OBJAPI
Nepravidelný/náhodný pád v rozhraní objapi.dll
Rozhranie náhodne padalo podľa intenzity akým bolo používané. Chyba bola do rozhrania zanesená 24.5.2018 v súvislosti s implementáciou funkcií PrintCurrAllocations a EnableMemDebug.
Chyba sa vyskytuje vo verziách R39, R60, R61 pre objapi.dll po dátume 24.5.2018 (vrátane).

D2D-4883 ESL, HI
Problém s posuvným tlačidlom
Keď posuvnému tlačidlu predchádza windows prvok vstup textu neposielalo sa entry OnSpin ale OnLostFocus príslušného vstupu textu. Entry OnSpin sa už posiela vždy.

D2D-5003 CNF, KOM
Oprava pádu pri browsovaní v OPC UA protokole na nezhodných architektúrach CNF/KOM
V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

D2D-5016 CNF, KOM
Oprava zápisu v protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia
V protokole Onesoft Devices pre SoftControl zariadenia bol opravený zápis. Chyba bola v spracovaní default parametrov ""Begin of Write Block"" a ""End of Write Block"".
Bol možný workaround - zmeniť prednastavené parametre 157 resp. 284 na 156 resp. 285.

D2D-5052 CFG SYNCHRO
Oprava funkčnosti cfgsynchro pre PostgreSQL
V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom ""Local Port"" väčším ako 32767.

D2D-5094 KOM
Oprava memory leaku pri editovaní staníc a liniek
V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

D2D-5154 CNF, KOM
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server.
Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú).
V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-4873 DBM
Oprava práce s DECIMAL/NUMERIC stĺpcami na platforme MsSql
Bola opravená chyba DbManagera pri práci s dátami typu DECIMAL a NUMERIC (napr. DECIMAL(20,4)) na platforme MsSql.
Chyba sa prejavovala tak, že operácie insert/update vracali chybu
(HY104)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid precision value

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

***************** 19.5.2020 *****************

D2D-4328 HI
Zaseknutie procesu HI pri otvorení detailného grafu hodnoty
Oprava zblokovania procesu HI pri otvorení dynamickeho grafu hodnoty z modálneho ovládacie okna otvoreného zo schémy ak aplikácia používa javu. Chyba vznikla pri riešení straty fokusu HI pri rovnakom používaní z 2018-02-05

D2D-4265 HI
Grafy - zobrazovanie hodnôt mimo zvoleného intervalu
Odstránenie zobrazovania číselnych hodnôt spred zobrazovaného intervalu v grafe.

D2D-4178 GRED, HI
Zlé umiestnenie textu v Ano-Nie tlačidle
Oprava umiestnenia textu Ano=Nie tlačidla v stave ""Ako tlačidlo"" pre záklané umiestnenie. Bolo vľavo a má byť v strede.

D2D-4180 HI
Pád pri použití RichEditu
Oprava pádu ktory vznikol pri použití vstupu textu typu RichEdit

D2D-4164 GRED
Chybné kreslenie v grafickom editore - pozostatky na ploche schémy
Oprava kreslenia v grafickom editore, kde v schéme pri výbere objektov prostredníctvom oblasti ostaváli pozostatky z kreslenia označenia pracovných objektov.Po výbere oblasti sa automaticky prechádza do hlavného výberu objektov.

D2D-4143 GRED
Chybné kreslenie v grafickom editore
Oprava kreslenia v grafickom editore, kde v schéme vo windows prvkoch ostávali pozostatky z kreslenia označených pracovných objektov.

D2D-4120 HI
Chyby pri parametroch maximálnych rozmerov schémy
1. Max.rozmery platili iba ak boli oba /= 0, teraz je povolený jeden rozmer =0. V vtedy je nastavený podľa rozmerov monitora
2. Na monitoroch menších ako 1920x1200 je nastavené maximum pre schému na 1920x1200 iba ked schéma nemá vlastné nastavené maximum.

D2D-4086 GRED
Pád gr.editora pri vytváraní paliet
Oprava pádu. K chybe dochádzalo v prípade keď v aplikácii ešte neexitovala žiadna paleta.

D2D-4074 GRED
V schéme sa nedajúsa vytvorit objekty Strom a Zalozky
Oprava vytvárania grafických objketov Strom A Záložky v schéme.

D2D-3583 GRED
Nedá sa nastaviť farba rámika v založke vzhľad
V paletke pripojenie objektu v záložke vzhľad dochádzalo k zablokovaniu výberu farby rámika prístroja. Zablokovanie spôsobovalo predošlé editovanie prístroja Koláčový diagram ak v ňom bol parameter rámik zakázaný.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

***************** 1.7.2020 ******************

D2D-5592 KOM
Oprava správania sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie
Bolo opravené správanie sa meraného bodu v náhradnej hodnote pri prepínaní redundancie. Opravené bolo chybné posielanie poslednej telemetrickej hodnoty - pričom v prípade meraného bodu s náhradnou hodnotou bolo potrebné poslať aktuálnu hodnotu, nie telemetrickú.

D2D-5627 KOM
Oprava pretečenia buffra v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola opravená chyba pretečenia buffra, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu, ak boli prijaté dáta s dĺžkou väčšou ako 1kB.

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

***************** 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

***************** 7.12.2020 ******************

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVal v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5990 CNF,KOM
Chyba v OPC UA protokole
V protokole OPC UA bolo opravené nadväzovanie spojenia, ak OPC server použije SessionAuthenticationToken typu BYTESTRINGID.
Zároveň bola podporená bodkočiarka v ID OPC tagu v konfigurácii meraného bodu.

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

D2D-6116 KOM
Oprava funkčnosti B a X meraného bodu v protokole Modbus Client
V protokole Modbus Client bola opravená chyba adresácie. Ak existovali body s adresou X (lower byte) a B (upper byte) s tou istou adresou, napr. X3.27 a B3.27, fungoval iba jeden z nich.
orkaround: zmena adresy z X na Ul a z B na Uu (napr. Ul3.27 a Uu3.27).
Ďalej bola opravená chyba zápisu bodu s adresou B (zápis ovplyvňoval aj lower byte)  a implementovaný bol zápisu bodu s adresou X.

D2D-6123 KOM
Oprava strácania periodických read/subscribe požiadaviek v BACnet protokole
V protokole BACnet bola opravená chyba, v dôsledku ktorej sa mohla stratiť požiadavka na periodické čítanie alebo periodické subscribe z fronty timeoutov. Následne sa prestala periodicky vykonávať táto akcia (čítanie/subscribe).

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description