Vylepšenia a opravy chýb V10.1.39.u4 (build 04)

vo verzii D2000 V10.1.39.u4 (build 04)

**************** Improvements ****************
***************** 27.4.2020 ********************

D2D-3443 D2WS
Podpora prekladanie stavovych textov v štruktúrach
Bol vytvorený servis, ktorý dopĺňa stavové texty do oanotovaných objektov.

D2D-3685 D2WebSuite
D2WS: downscale on demand
D2WebSuite: nová vlastnosť: downscale-on-demand

D2D-4500 KOM
Podpora vypnutia komunikácie v protokole OPC UA
V protokole OPC UA bolo implementované ukončenie komunikácie. Komunikácia je ukončená, pokiaľ KOM proces prejde do pasívneho módu, prípadne ak sú na linke všetky stanice vypnuté (StOFF). Pokiaľ nie sú tieto podmienky splnené, komunikácia sa opäť obnoví.

D2D-4801 CNF, KOM
DLMS protokol: podpora adresácie Logical Name
V protokole DLMS/COSEM pribudla možnosť adresácie pomocou Logical Name (adresácia pomocou 6-bajtového OBIS kódu). Doteraz bolo možné adresovať pomocou Short Name (16-bitové číslo).
Adresáciu pomocou Short Name podporujú spravidla staršie a jednoduchšie elektromery, adresáciu pomocou Logical Name podporujú novšie elektromery.
Zároveň bola dorobená podpora nastavovania času, pokiaľ sa komunikuje pomocou Logical Name.

D2D-5322 KOM
Modbus IDA Client protokol - oprava funkčnosti parametra ""Check Receive Length""
Bola opravená funkčnosť parametra ""Check Receive Length"" pre merané body vyčítavajúce binárne Modbus registre pomocou funkcií 1 (Read Coils) a 2 (Read Discrete Inputs).

D2D-5487 CNF, KOM
Nové parametre protokolu IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial pribudli nové parametre, ktoré umožňujú flexibilnejšie konfigurovanie vyčítavania dát z profilov:
- Profile Read Mode (štandardné / blokové čítanie + varianty s posielaním hesla P1)
- Profile Read Block Length (veľkosť bloku pri blokovom čítaní)
- Profile Read Formatted Execution (zadanie špeciálneho príkazu)

D2D-4014 CNF
ESL nepovolí volať RPC do procesu typu DCP.
Akcia CALL pre volanie RPC procedúry umožní jej volanie na procese s príponou .DCP (JAPI).

D2D-3116 System
Aktualizácia knižníc SSL na verziu 1.0.2d
Boli aktualizované knižnice openssl na verziu 1.0.2d

D2D-3311 KNL
Tell príkaz SHOW_DYN_INFO rozšírený o zoznam instančných objektov
Tell príkaz SHOW_DYN_INFO zobrazuje aj zoznam inštancií objektu

D2D-3141 HI
Optimalizácia spracovania TimeZone v grafe
Bola urobená optimalizácia pre zadávanie časových zón pre graf (volanie funkcie %HI_SetGraphTimeZone). Prejavuje sa pri zadávaní veľkého počtu časových zón. Vyžaduje, aby bol pred začatím zadávana graf zamknutý volaním funkcie LockUpdate a po dokončení odomknutý.

D2D-3507 HI
Navýšenie maximálneho čísla inštancie pre Graf z 999 na 9999
Maximálne číslo inštancie pod ktorým je možné otvoriť objekt typu Graf bolo zvýšené z 999 na 9999.

D2D-3515 HI
Navýšenie počtu položiek pre PopUp Menu v scheme
Navýšenie počtu položiek pre PopUp Menu v scheme.

D2D-3474 HI
Prekrývanie popisu osi X pre XY graf
Odstránenie prekývania popisov na osi X pre XY graf

D2D-3031 System
Zmena chybového hlásenia o prekročení licencie pri prihlásení bez HW kľúča.
Zmena chybového hlasenia pri prihlasovani
z:
Proces je v licencii zakázaný
na:
Nepovolené prihlásenie z dovodu licenčného omedzenia počtu klientov

D2D-3760 KOM
KOM - podpora masky pre názvy meraných bodov v tell príkaze GETOLDVAL pre protokol IEC870-5-104
Tell príkaz GETOLDVAL s parametrom M:point_mask bol podporený v protokole  IEC870-5-104. Doteraz bolo možné vyčítať iba všetky merané body, aktuálne je možné selektovať jeden alebo viacero pomocou masky point_mask.

D2D-3786 KOM
KOM - vylepšenie riešenia chýb komunikácie na modemovej linke v protokole IEC62056-21:2002 Serial
V protokole IEC62056-21:2002 Serial bolo vylepšené riešenie komunikačných chýb. Pri načítavaní historických dát (Load Profile, napr. pomocou tell príkazu GETOLDVAL) mohlo dôjsť na modemovej linke ku komunikačnej chybe, pri ktorej nestačí zopakovať povel, ale bolo nutné ukončiť modemové spojenie, znovu ho nadviazať a reinicializovať vyčítavanie historických hodnôt.

D2D-2975 HI
Aplikačná obsluha klávesových skratiek
Riadiace funkcie pre definovanie obsluhy klávesových skratiek.
%HI_RegKeyHandler(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt) (v helpe ""funkcia_hi_regkeyhandler.htm"")
%HI_UnRegKeyHandler(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt) (v helpe ""funkcia_hi_unregkeyhandler.htm"")
%HI_DisableHIHotKeys(IN BOOL _bDisable) (v helpe ""funkcia_hi_disablehihotkeys.htm"")
Nové ENTRY (v helpe ""as_u_onkeydown.htm"")
ENTRY OnKeyDown(IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt)
_VKCode Kód stlačenej klávesy.
_bCtrl Príznak stavu klávesy CTRL v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_bShift Príznak stavu klávesy SHIFT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_Alt Príznak stavu klávesy ALT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
Hodnota parametra _VKCode jednoznačne identifikuje stlačenú klávesu. Ďalšie tri parametre indikujú stav kláves CTRL, SHIFT a ALT.
Kódy priradené klávesom sú konštantné a definované implementáciou MS Windows (Virtual-Key Codes).

D2D-3818 EVH
Pridaný parameter --WORKERTASKS= pre riadenie ESL schedulera
Parameter zmení štandardné nastavenie počtu vlákien schedulera ktoré sú použité pre vykonávanie ESL skriptov. Ak nie je použitý, počet vlákien je zhodný s počtom logických procesorov. Parameter má význam použiť pri ladení výkonu vykonávania ESL skriptov.

D2D-3817 KOM
KOM - oprava hodnoty stanice v Modbus Client protokole pri problémoch s komunikáciou
Chovanie stanice v Modbus Client bolo upravené nasledovne: ak počas vyčítavania hodnôt nie je načítaná ani jediná hodnota, stanica ide do komunikačnej chyby. Toto umožní detekovať stav, keď napr. zariadenie vracia na všetky výzvy chybu ExceptionCode 04 (ReadMultipleRegisters not OK).

D2D-3080 ODBC_API
Podpora D2000 ODBC 32 bit
Bola realizovaná podpora D2000 ODBC 32 bit. Len v 32 bit verzii.

D2D-3849 ODBC_API
D2000 ODBC - podpora 64-bitovej verzie
D2000 ODBC bolo premigrované na platformu x64, takže je dostupné aj pre 64-bitových klientov

D2D-3858 CNF
Otvorenie objektu na editáciu priamo z ESL editora
V CNF pribudla možnosť otvorenia objektu na editáciu priamo z prostredia ESL editora prostredníctvom popup menu.

D2D-3891 KNL
Spresnenie identifikácie objektu ktorý žiada o zmenu hodnoty v prípade neúspechu
V prípade odmietnutia zmeny hodnoty objektu kernel do logu zapísal hlásenie, ktoré umožňovalo identifikovať menený objekt, proces ktorý zmenu vyžadoval ale nebolo možné identifikovať event alebo schému ktorá o zmenu žiadala. Preto bolo toto hlásenie rozšírené o identifikátor tohoto objektu ""idClient="".
[15-03-2017 09:28:38.889] DODM error !!!
UserId  :  268175087 ObjName - SysTime ID :  21 Error : COMMAND_NOT_ACCEPT
Reason  :
Comment : SetNewValue - 2 from idClient=

D2D-3895 ESL
Rozšírenie akcie OPEN o parameter USE_MDD
Akcia OPEN bola rozšírená o parameter USE_MDD ktorý umožní procesu HI otvoriť otváranú schému bez väzby na polohu schémy z ktorej bola otváraná.

D2D-3989
Nová funkcia %GetUserPasswordExpirationTime
Bola implementovaná nová funkcia %GetUserPasswordExpirationTime ktorá umožňuje získať čas vypršania platnosti hesla daného užívateľa.

D2D-4004 ESL
Funkcia %Flag vráti neplatnú hodnotu ak je prvý parameter neplatná hodnota
Funkcia neumožnila zistiť stav užívateľského príznaku neplatnej hodnoty.

D2D-4035 CNF
Zmena default rezimu zobrazenia objektov v zozname objektov v CNF z Jednoduchého na Úplný zoznam.
Nevhodne navrhnutý default spôsoboval pomerne časté nedorozumenia a obmedzenia.

D2D-4064 ESL
Nové funkcie %OR, %AND, %XOR
Funkcie implementujú príslušný logický operátor. V prípade, že sú parametre celočíselného typu, funkcia vykoná príslušnú logickú operáciu medzi jednotlivými korešpondujúcimi bitmi binárnych tvarov oboch operandov.

D2D-4079 GRED
Zoznam objektov na editáciu v GR sa otvorí len v jednej inštancii
Voľba ""Editovanie objektov v CNF"" v prostredí grafického editora otvorila okno pre výber objektov vždy nové. Úprava zabezpečí že ak je už otvorené, tak sa toto okno dostane do popredia. V prípade že je minimalizované tak sa zviditelní.

D2D-3350 KOM
Doplnenie parametra /LOOP pre tell príkaz START_REPLAY
Tell príkaz START_REPLAY bol rozšírený o parameter /LOOP

D2D-4139 CNF
Zmena nastavenia hodnoty položky štruktúrovanej premennej po jej uložení v CNF
Po zmene štartovacej hodnoty políčka štruktúrovanej premennej v CNF na hodnotu ""Vypnutá"" (buď priamo alebo Zdedením) a následným uložením sa táto zmena neprejavila na skutočnej hodnote políčka.
V dokumentácii pre V10 a V11 bol rozšírený popis pre spôsob aplikovania štartovacích hodnôt do aktuálnych hodnôt políčok štruktúrovanej premennej pri uložení z CNF.

D2D-4103 CALC
Implementácia tell príkazu CALCINFO pre proces CLC.
Tell príkaz CALCINFO umožňuje priebežne sledovať dôvod prepočtu vybraných počítaných bodov.

D2D-4190 CALC
Zmena spôsobu prepočtu počítaných bodov po prepnutí redundancie
Po prepnutí redundancie boli bezdôvodne prepočítané počítané body, čo malo za následok napríklad zápis výsledkov do políčok štruktúry. Toto je nežiadúce správanie, lebo počítaný bod ktorý má definovaný spôsob prepočtu ""Zmena"" alebo ""Trigger"" sa prepočítal napriek tomu že sa podmienka pre prepočet nesplnila.

D2D-4206 CNF
Dialóg pre zobrazenie hodnoty objektu alebo ESL lokálnej premennej umožňuje zmeniť rozmery.
Zväčšenie rozmeru je vhodné najmä pri prezeraní textových hodnôt.

D2D-4237 KNL, CNF
Nový parameter procesu /XA
V konfigurácii parametrov procesu je možné použiť nový parameter procesu /XA. Tento má význam iba ak je použitý parameter /X4. Ak je zadaný aj parameter /XA, tak pri vytváraní servisu sa použije namiesto užívateľského mena  meno . Parameter má zmysel napr. v systémoch, kde mená Windows užívateľov obsahujú znaky, ktoré nie sú v menách D2000 povolené (napr. pomlčka).
Pokiaľ by bolo potrebné spustiť D2000 proces pod Windows užívateľom a-man, bolo by to možné pomocou parametrov /X4aman /XAa-man (pričom heslo Windows užívateľa a-man by bolo uložené v konfigurácii D2000 užívateľa aman).

D2D-4271 KNL, KOM
BACnet protokol - kontrola duplicity adries
Do protokolu BACnet bola doimplementovaná kontrola duplicity adries meraných bodov. V praxi sa vyskytol prípad, keď boli v aplikácii nakonfigurované viaceré merané body s prakticky zhodnou BACnet adresou (líšili sa v nepodstatných detailoch ako hodnota parametrov ""Confirmed"" alebo ""Application tag"", ktoré nemajú vplyv na vyhodnotenie unikátnosti adresy). Ak je na BACnet stanici nakonfigurovaných viacero meraných bodov so zhodnou adresou, menia sa pri čítaní iba hodnoty jedného z nich.

D2D-4320 GTW
Podpora nahrávania hodnôt v procese D2000 Gateway Klient
V procese D2000 GateWay Klient boli podporené tell príkazy START_RECORD a STOP_RECORD s tou istou syntaxou ako v procese KOM. Umožňujú nahrávanie hodnôt získavaných z D2000 Gateway Servera. V spojení s vlastnosťou transparentného gatewaya umožňujú získanie nahrávky komunikácie vzdialeného systému vo formáte pre príslušnú verziu D2000, takže takáto nahrávka je použiteľná pre D2000 KOM proces.
Je tak napr. podporené otestovanie komunikácie (simulácia) na otestovanie novšej verzie D2000 v testovacom prostredí, ktoré je úplne oddelené od produkcie (t.j. je nemožné ich prepojiť transparentným gatewayom) - stačí prekopírovať nahraté súbory so záznamom komunikácie.
Podporené bolo aj prehrávanie (tell príkazy START_REPLAY a STOP_REPLAY). Pokiaľ má proces D2000 GateWay Klient prehrávať dáta, odporúčame ho nakonfigurovať tak, aby sa pripájal na neexistujúci GateWay Server (úpravou hodnôt parametra /GTWC).

D2D-3653 KOM
Parameter ""Reconnect after failed group activation"" pre OPC client protokol
V protokole ""OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client"" pribudol nový linkový parameter ""Reconnect after failed group activation"".
Parameter umožňuje definovať chybu aktivácie grupy ako kritickú, t.j. spôsobujúcu odpojenie od OPC servera. Parameter má zmysel najmä pri konfigurácii komunikácie voči redundantným OPC serverom (pri chybe aktivácie grupy voči serveru A dôjde k odpojeniu a k pripojeniu sa k serveru B).

D2D-3616 KOM
Doplnenie parametra ""Delay after processing file"" v protokole ABB Elektro
V protokole  ABB Elektro pribudol parameter ""Delay after processing file"" udávajúci oneskorenie po spracovaní súboru. Prednastavená hodnota je 0 sekúnd. Zmenou tohto parametra je možné spomaliť spracovanie súborov a tak napr. zamedziť zahlteniu D2000 veľkým množstvom hodnôt po dávkovom spracovaní veľkého množstva súborov.

D2D-3567 KNL
Odstránenie varovných hlášok týkajúcich sa pingovania (Rawping)
Úprava redukuje varovné debug výpisy kernela, ktoré sú štandardne viditeľné pomocou sysconsole:
Rawping: SN 305 not found, cannot mark as received
Výpisy vznikali pri viacnásobnom prijatí odpovede na ping paket. Úprava implementuje lineárny zoznam pre posledných 200 prijatých odpovedí a kontroluje, či rovnaká odpoveď už nebola prijatá.

D2D-3437 KOM
Úprava chovania sa protokolu Modbus Client po chybe na TCP linke
V protokole Modbus Client na linkách TCP a TCP Redundant bolo upravené chovanie sa procesu KOM po detekcii chyby.
Pokiaľ dôjde ku chybe (napr. CRC chyba, chybné číslo transakcie a pod.), KOM proces zruší TCP spojenie a nadviaže ho znovu.
Toto chovanie má pomôcť riešiť problémy, keď druhá strana pošle chybné dáta, ktoré nie sú v súlade so štandardom.

D2D-3433 KOM
Podpora  time schedulerov v Johnson Controls N2 protokole
V protokole Johnson Controls N2 pribudla možnosť konfigurovať časové programy (time schedules). V ""Object Browseri"" pribudli vľavo moduly TS1cfg, TS2cfg .. TS8cfg, každý z nich reprezentuje konfiguráciu jedného časového programu.
Každý časový program má niekoľko obecných parametrov a sadu ôsmich časov začiatku (BETIME1..8), časov konca (EETIME1..8) a dní, v ktorých je časový program aktívny (EEDAYS1..8).

D2D-3678 EDA
Rozšírenie EDA funkcií o užívateľský popis modifikácie dát
Funkcie modifikujúce dáta EDA vektorov boli rozšírené o možnosť zápisu vlastného popisu akcie do logovacej tabuľky.

D2D-3076 HI
Zmena viditeľného výrezu schémy prostredníctvom jej posunu myšou
V zoom režime funguje podpora posunu výrezu cez ľavé tlačidlo myši, ak stlačenie nezačína nad objektom ovládaným stlačením tlačidla myši alebo nad windows prvkom. Ak bol posun schémy a začalo sa nad objektom ovládaným pustením mýši, ovládanie sa neakceptuje.

D2D-3750 ARC
Vylepšené mazanie intervalov
Mazanie intervalov v archíve vyvolané tell príkazom DELETE_DATA bolo upravené tak, aby sa v závislosti od počtu zmazaných hodnôt vykonávali aj commity. Nový parameter CommitDeleteRatio definuje, koľko zmazaných hodnôt je ekvivalentných jednej vloženej (prednastavená hodnota je 100).
Po vložení CommitCountActive resp. CommitCountPassive hodnôt sa vykoná commit. Tj. ak CommitCountActive =1000 (prednastavená hodnota), tak commit sa vykoná po vymazaní každých 100000 hodnôt.

D2D-3701 ARC
Možnosť konfigurácie hesla do archívnej a trezorových databáz
V archíve pribudol nový konfiguračný parameter DbPassword, ktorý umožňuje nastaviť heslo do archívnej databázy, pokiaľ nie je vhodné alebo použiť štandardné (napr. z dôvodov prísnejších bezpečnostných politík).

D2D-3663 JAPI
Optimalizacia prekladu mien na HOBJ pri spracovani @RPC anotacii
optimalizacia inicializacnej fazy D2JAPI

D2D-3578 GRED, HI
Zmena správania automatického prihlasovania
Možnosť prednastaviť meno užívateľa s povinnosťou zadať heslo napr. /ANJozo
kde parameter /AP sa nezadá - požiadavka na zadanie hesla
/AN Meno užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu. Ak sa nezadá parameter /AP bude meno dosadené do prihlasovacieho okna a bude požadovaný vstup hesla
/AP  Heslo užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu. /AP znamená, že heslo je prázdny reťazec

D2D-3497 ARC, ARCSynchro
Podpora časových rezov iba pre štruktúrované archívy
V archíve bol podporený mód práce, v ktorom sú časové rezy vytvárané iba pre štruktúrované archívne objekty.
Mód sa aktivuje nastavením parametra DataTableSlices na hodnotu 2.
Tento mód práce je určený pre veľké archívne databázy na platforme Oracle a PostgreSQL, ktoré môžu mať problém pri veľkom počte tabuliek.
Bola podporená možnosť konverzie z módu časových rezov pre všetky objekty na mód časových rezov pre štruktúrované archívne objekty pomocou tell príkazu CLEANUP_SLICES.

D2D-3422 ARC
Podpora identifikácie spojení pre PostgreSQL databázu
V archíve bola dorobená identifikácia spojení pre PostgreSQL databázu.
Je možné zistiť detaily o jednotlivých spojeniach vo view pg_stat_activity. V stĺpci application_name sa nachádza jednoznačná identifikácia spojenia (napr. ""SELF.ARC Calc connect"" alebo ""SELF.ARC Write 1 connect"").

D2D-3425 JAPI
Doplnenie aktuálneho času do správy Watchdog z D2Connector do JAPI
JAPI rozhranie je synchronizované s časom aplikačného servera.

D2D-3383 KOM
Podpora štrukturovaných premenných pre protokol Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
V protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP boli podporené štrukturované merané body. Podpora sa týka objektov s numerickými dátovými typmi S7: X(bit), B,C (unsigned/signed byte), W, INT (unsigned/signed word),  D, DINT (unsigned/signed double word), REAL (float 32bit), DT (date and time 64bit), TIME (time 32 bit), TOD (time of day).
Neboli podporené typy STRING ani bloky T (timers) a C (counters).
Syntax adresy je kompatibilná so Siemens OPC adresáciou, tj. na konci pribudla čiarka, voliteľná medzera a počet elementov.
Príklad: DB641,X2.1, 100
DB641,INT2, 20

D2D-4146 ARC
Úprava v zisťovaní voľného miesta v Oracle archíve
V archíve na platforme Oracle bolo upravené zisťovanie voľného miesta v databáze a zisťovanie celkovej veľkosti tablespace. Zisťovanie bolo presunuté zo zapisovacieho tasku na mazací task, čo zamedzí ""zasekávaniu sa"" zapisovacieho tasku (č.1) v prípade, že zisťovanie trvá dlho. Na konkrétnej produkčnej aplikácii so zapnutými trezormi (cca 1TB archív, 5.5 TB trezory) trvalo zisťovanie voľného miesta (SELECT FROM DBA_FREE_SPACE) až 20 min (na porovnanie, tá istá veľkosť archívu ale inštancia bez trezorov - menej ako 1 sec).

D2D-4312 ARC
Implementácia parametra PG_ReorgSliceTime
V archíve pribudol parameter PG_ReorgSliceTime, ktorým je možné nastavovať, kedy v archíve so zapnutými časovými rezmi na platforme PostgreSQL prebehne reorganizácia časových rezov pre predchádzajúce obdobie. Prednastavená hodnota je 3600+600 sekúnd.
Parameter súvisí s existujúcim parametrom PG_ReorganizeSlice, ktorým sa nastavuje spôsob, akým sa staršie časové rezy reorganizujú.

D2D-4305 ARC
Optimalizácia tell príkazu STATISTICS pri práci s izochrónnou cache
Pokiaľ je v archíve zapnutá izochrónna cache a má dostatočnú hĺbku (viac, ako vyžaduje tell príkaz STATISTICS), tak sa na zisťovanie počtu hodnôt vložených do archívnej databázy používa izochrónna cache a nerobí sa dotazovanie databázy, čo jednak odľahčí databázu a jednak zrýchli vykonanie príkazu STATISTICS.

D2D-4304 ARC
Optimalizácia spojení pri práci s trezormi na platforme PostgreSQL
Práca s trezormi na platforme PostgreSQL bola optimalizovaná s kritériom minimalizovať počet otvorených spojení na trezorové databázy, keďže sa v praxi prejavil problém s nedostatkom systémových prostriedkov pri práci s niekoľkými stovkami trezorov.
Pôvodné správanie (jedno trvalo otvorené spojenie na každý trezor) je možné zapnúť parametrom archívu Pg_TrezorOldConnect.

D2D-4181 DBM
Rozšírenie výpisov pri prerušení databázového spojenia
Pokiaľ dôjde k rozpadu transakčného databázového spojenia, dbmanager vypíše do svojho logu v podadresári Trace aplikačného adresára zoznam operácií, ktoré boli rozpadnutím postihnuté (vždy DB_TRANS_OPEN, ďalej napr. DB_CONNECT, PG_CONNECT, DB(S)_INSERT ..)
Tento výpis môže pomôcť napr. diagnostikovať príčinu blokovania v aplikácii, pokiaľ aplikačný programátor ""zostrelí"" blokujúce spojenia - určiť, odkiaľ bola transakcia otvorená.

D2D-4179 CNF, DBM
Ochrana pred nekorektným stĺpcom špecifikujúcim časovú hĺbku databázovej tabuľky
V konfigurácii objektu typu Databázová tabuľka je odteraz možné nastaviť ako stĺpec udávajúci časovú hĺbku iba stĺpec typu ""Absolútny čas"". Navyše, pokiaľ  pri štarte DbManager nájde nakonfigurovanú časovú hĺbku so stĺpcom iného typu, vygeneruje systémové varovanie.

D2D-4173 KOM
Vylepšené debugovanie SerialOverUDP komunikácie
Je možné sledovať príjem UDP paketov KOM procesom na linkách typu SerialOverUDP (""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"").
Po zapnutí ladiacej kategórie DBG.KOM.LINE.MESSFLOW.<názov_linky> v D2000 Sysconsole, prípadne štartovacím parameterom /E+, budú prijímané pakety zapísané do logu linky aj zo zdrojovou IP/portom a cieľovým portom, napr:
08:48:52.647 27-10-2017|T|SerialOverUdp> Rcv[1.2.3.4: 4007-> 4007]-<03><43><00><01><43><67>
Doteraz boli dáta vypisované iba pri spracovaní obslužným taskom linky (čo v prípade SerialOverUdp znamenalo až pri výbere dát z fronty, do ktorej boli zaradené po prijatí).

D2D-4160 KOM
Úprava posielania paketov na linkách SerialOverUDP*
Bolo upravené chovanie liniek kategórií ""SerialOverUDP Device Redundant"", ""SerialOverUDP Line Redundant"" a ""SerialOverUDP System&Line Redundant"".
Doteraz sa na posielanie UDP paketov používali UDP porty pridelené systémom (štandardne porty > 1024). Po novom sa na posielanie používa ten istý UDP port ako na príjem (nastavovaný v konfigurácii linky ako ""Lokálny Port"").
Táto zmena zlepší možnosť konfigurácie firewallov (stačí povoliť konkrétne UDP porty na strane D2000 aj Moxa NPort resp. kompatibilného zariadenia).
Príklad nastavenie obmedzenia doteraz:
permit udp host D2000 host Moxa eq 4001
po novom:
permit udp host D2000 eq 5001 host Moxa eq 4001

D2D-4159 CNF, KOM
Podpora práce so 64-bitovými reálnymi premennými v protokole ""SIMATIC S7 ISO on TCP""
V protokole ""Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP"" boli podporené 64-bitové reálne premenné (v adrese meraného bodu zadávané ako typ LREAL). Popri existujúcich 23-bitových premenných (REAL) je tak možné adresovať aj reálne hodnoty s vyššou presnosťou a rozsahom.

D2D-4147 ARC
Zavedenie pracovných hodín
Do archívu boli pridané parametre WorkingHoursStart a WorkingHoursEnd. Nastavením parametrov je možné zadefinovať časť dňa ako ""pracovné hodiny"", počas ktorých sa nebudú vykonávať údržbové aktivity zaťažujúce databázu a archív (zatiaľ mazanie dát za hĺbkou archivácie a reorganizácia na všetkých databázových platformách a na platforme Oracle zisťovanie voľného miesta v archívnom tablespace).
Príklad bežného pracovného dňa:
WorkingHoursStart=6
WorkingHoursEnd = 15

D2D-4105 KOM
Úprava v protokole Microtel 700
V protokole Microtel 700 bolo podporených pre linku ""SerialOverUDP Device Redundant"" viacero ciest pre alternatívnu komunikáciu. Parametre ""Alternative Path Host(s) 1/2"" boli rozšírené, takže je možné v rámci každého z nich zadať aj viacero IP adries alebo mien oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Celkový počet nakonfigurovateľných ciest je 12.
Indikácia, ktorá alternatívna cesta sa používa, je v príznakoch stanice FLN, FLO, FLP (indikované sú alternatívne cesty 1 až 7).
Pre protokol Microtel 700 bola podporená aj linka ""TCP/IP-UDP"". Na tejto linke boli podporené aj alternatívne cesty.

D2D-4090 KOM
Úpravy v IEC101 protokole
Chovanie protokolu IEC101(unbalanced/balanced) pri prepínaní redundancie bolo vylepšené, takže už nedochádza k zahadzovaniu hodnôt výstupných meraných bodov tesne po prepnutí redundancie resp. po tom, ako sa KOM proces stane aktívny.
Navyše pokiaľ je aktívny parameter linky ""Sinaut Mode"", tak budú zmeny posielané cez obidve linky. Pôvodne chodili zmeny iba cez aktívnu linku, ktorá bola za aktívnu vyhlásená na základe príchodu Interrogation Command od Sinautu. Pri prepnutí redundancie ale Interrogation nepríde, lebo Sinaut nedetekuje rozpad spojenia, takže mohlo dôjsť k strate informácie o aktívnej linke a posielaniu dát cez pasívnu - štandardne KOM pokladá za aktívnu 1. v poradí). Takéto dáta Sinaut ignoroval.

D2D-4056 KOM
Zlepšená podpora redundancie pre protokol OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client
V protokole OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client pribudol linkový parameter ""Disconnect On Passive"". Pokiaľ je tento parameter nastavený na hodnotu YES, Iba aktívny KOM proces komunikuje s OPC serverom. Keď sa stane KOM proces pasívnym, spojenie s OPC serverom zatvorí.

D2D-3853 KOM
Vylepšenia v ICCP protokole
V protokole ICCP bolo opravených niekoľko chýb a podporené nové vlastnosti:
- podpora browsovania v konfiguračnom dialógu meraného bodu v CNF (iba pre merané body na stanici typu ""Remote Control Center"")
- podpora browsovania v KOM-e - ako odpoveď na browse request komunikačného partnera sú zaslané merané body na stanici typu ""Local Control Center""
- podpora vyčítavania hodnôt periodickými Read-Requestami (doteraz iba zmenové pomocu vytvorenia zoznamu správou DefineNamedVariableList-Request)
- podpora konfigurovania ""Autodetect""  dátových typov na staniciach typu ""Remote Control Center"" aj ""Local Control Center""
- odstránenie obmedzenia zoznamov na 3000 hodnôt
- vylepšené prepínanie komunikácie na redundantných komunikačných partnerov

D2D-3943 ARC
Optimalizácia práce cache pri on-demand prepočtoch vypočítaných archívov
Bola vylepšená prácá archívu s vnútornou cache pri prepočtoch periodických archívov na požiadanie.
Vylepšenie rieši situáciu, keď vymazanie dát z cache pri prepočte intervalu spôsobilo vymazanie všetkych hodnôt archívneho objektu z cache, čo malo za následok čítanie z databázy pri výpočte závislých archívnych objektov.
Pokiaľ k vymazaniu dôjde, vylepšený archív následne vloží do cache hodnotu platnú pre čas o periódu menší ako začiatok mazaného intervalu.
Dôsledkom je zrýchlenie archívov pri prepočtoch periodických archívov na požiadanie.

D2D-3877 DBM
Optimalizácia refreshov tabuliek
V procese Dbmanager bola implementovaná optimalizácia týkajúca sa obsluhy refreshov v browseri. Pokiaľ je browser zatvorený alebo HI proces ukončený, všetky refresh operácie čakajúce vo fronte (dôsledok akcie DB_REFRESH_TABLE, funkcie %HI_RefreshData alebo automatický refresh spôsobený modifikáciou dát v tabuľke) budú ignorované.

D2D-3875 KOM
Ochrany v ESC8816 protokole
V protokole ESC8816 bola implementovaná sprísnená kontrola odpovede. Pre veľkú časť dotazov (aktuálne hodnoty, priemery, čítanie času) sa kontroluje, či odpoveď obsahuje hlavičku príslušnú výzve. Táto ochrana pomôže v situácii pomalého dataloggera, ktorý odpovedá na dotazy KOM procesu s príliš veľkým oneskorením. V tomto prípade mohlo dôjsť k nekorektnému párovaniu dotazu a oneskorenej odpovede na predchádzajúci dotaz.

D2D-3825 ARC
Potlačenie hlášok o nedostatku diskového priestoru
Pribudol nový konfiguračný parameter archívu DiskUsageWarning. Nastavením na hodnotu 0 je možné potlačiť varovania archívu o nedostatku diskového priestoru (pre ODBC archívy) zobrazované na všetkých otvorených HI konzolách. Parameter má zmysel pokiaľ je využitie disku sledované iným mechanizmom, prípadne pre konfigurácie, kde je databáza umiestnená v komprimovanom adresári, takže jej veľkosť (zisťovaná z DB servera) je oveľa väčšia ako veľkosť, ktorú databáza zaberá na disku, takže archív požaduje príliš veľa voľného miesta (10% veľkosti databázy zisťovanej z DB servera)

D2D-3765 CNF, KOM
Rozšírenie adresácie pre protokol Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus bola doplnená možnosť adresovať jednotlivé bity bodov s adresami HDC (Hold Mode Control/Status), DO (Logic Outputs Control and Status) a ST (Programmable Function Module Status) v moduloch PM1 až PM12 (Programmable Function Module).

D2D-3767 ARC
Optimalizácia nábehu a správania pri prepínaní redundancie
Bol zrýchlený nábeh archívu (zrýchlenie sa prejaví najmä u aplikácií s veľkým počtom objektov).
Ďalšia optimalizácia rieši chovanie pri prepínaní redundancie. Vypočítané archívy, ktoré chodia za HOT kernelom, nebudú zbytočne vykonávať výpočet poslednej hodnoty, pokiaľ sa ich konfigurácia nezmenila.

D2D-3402 GTW
Podpora readonly módu
Pre proces gateway klient (gtwcli.exe) bol podporený parameter /RO (read-only). Gateway spustený s týmto parametrom bude čítať hodnoty z gateway servera, ale všetky pokusy o zápis budú ignorované (v prípade transakčného zápisu bude vrátený kód, že zápis bol ignorovaný).
Parameter umožňuje napr. použitie gatewaya pri prepojení testovacej aplikácie s produkčnou bez rizika, že dôjde k nežiadúcemu zápisu do produkčnej aplikácie.

D2D-3401 KOM
Podpora zápisu Invalidov pre OEM protokoly
Pre OEM komunikačné protokoly (OEM_Prot1 .. OEM_Prot16) bolo povolené zapisoavnie neplatnej (Invalid) hodnoty.
Doteraz bola neplatná hodnota odfiltrovaná; po tejto úprave príde do OEM protokolu (funkcia WritePointValue) a implementátor OEM protokolu by mal kontrolovať, či je nastavený status bit SB_Val_Valid v premennej uvStatus v štruktúre typu  _KomUniVal.

D2D-3240 ARC, ARCSynchro
Podpora pre PostgreSql 9.5 ""UPSERT""
V archíve a v arcsynchro pribudla podpora ""UPSERT"" (kombinácia Insert a Update SQL príkazu), ktorý je podporovaný od najnovšej verzie databázy PostgreSql 9.5.
Podpora sa zapína v archíve nastavením parametra Upsert na hodnotu 1.
V takom prípade bude vkladanie do archívu a trezorov realizované pomocou príkazu INSERT .. ON CONFLICT .. DO UPDATE.
Toto umožní nastaviť ODBC pre archív tak, že parameter ""Level of rollback on errors"" sa nastaví na hodnotu Transaction (namiesto aktuálneho nastavenia Statement), čo výrazne zníži generovanie transakčných ID (XID) v databáze a réžiu (častý vacuuming).
Pozn: pre staršie verzie PgSql ako 9.5 je možné na redukciu generovania XID použiť parameter SelectBeforeIU.
V arcsynchro sa podpora zapína novým parametrom /UP.

D2D-3230 KOM
Protokol  AMiT ATOUCH32 DB-Net: optimalizácia čítania maticových premenných
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net pribudol nový parameter stanice ""Enable Matrix Read"".
Tento parameter zapína optimalizáciu čítania maticových premenných pre pomalé siete (GPRS a podobne). Optimalizujú sa čítania premenných maticových typov (INT MATRIX, LONG MATRIX, FLOAT MATRIX a DBNETTIME MATRIX). Pokiaľ majú viaceré merané body ten istý WID a typ, generuje sa pre ne jediná požiadavka na čítanie, ktorá zahŕňa rozsah riadkov a stĺpcov všetkých týchto bodov.

D2D-3946 KOM
Ošetrenie prechodu stanice StOFF -> StON v BACnet protokole
V protokole BACnet bolo implementované zapnutie komunikácie na stanici nasledovným spôsobom:
- pre merané body typu ReadProperty (periodické vyčítavanie) je spustené vyčitanie
- pre merané body typu Subscribe/SubscribeCOV je poslaná príslušná Subscribe/SubscribeCOVspráva.
Správanie rieši stav, keď je zapnutá stanica napr. po jej oprave alebo aktualizácii HW (takže došlo k zrušeniu Subscribe asociácií).
Pokiaľ nebola stanica vypnutá ale v dôsledku chyby komunikácie bola v stave StHARDERR a následne po nadviazaní komunikácie prešla do stavu StON, ošetrenie je identické..

D2D-3841 DBM
Vylepšenie performance výpisov
V procese dbmanager boli vylepšené ladiace výpisy týkajúce sa monitorovania vykonávania dlho trvajúcich požiadaviek.
okiaľ je zapnuté monitorovanie dlho sa vykonávajúcich požiadaviek (tell príkaz SET_WATCHDOG), tak okrem priebežného informovania každú sekundu, že požiadavka sa vykonáva dlhšie, ako je nastavený limit, sa po skončení vykonávania požiadavky vypíšu do logu podrobnosti o nej.
Pribudol aj nový tell príkaz SET_WATCHDOG_QUEUE, ktorý umožňuje monitorovať celkový čas trvania požiadavky od zaradenia do fronty až po jej ukončenie (t.j. včítanie čakania vo fronte).
Ďalší tell príkaz TIME_STATISTICS umožňuje vypísanie sumárnej časovej náročnosti rôznych databázových akcií po jednotlivých databázach a tabuľkách za celé obdobie behu procesu Dbmanager

D2D-3584 GRED, HI
Vytvorenie nového klúča podľa existujúceho klúča v slovníku
Je možné vytvoriť nový kľúč podľa existujúceho kľúča v slovníku cez popup menu v zozname kľúčov.

D2D-4396 DBM
Rozšírenie tell príkazov SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE o klauzulu NONTRANS
Tell príkazy SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE boli rozšírené o klauzulu NONTRANS. V prípade zadania tejto klauzuly sa nesledujú transakčné spojenia. Toto umožňuje zamerať sa pri sledovaní dlhotrvajúcich operácií na netransakčné operácie, ktoré potenciálne spôsobujú spomalenie iných netransakčných operácií (využívajúcich to isté databázové spojenie). V prípade transakčných operácií sa používajú dedikované databázové spojenia a spomalenie je iba kolaterálne (spôsobené zdieľanými prostriedkami ako sú diskové I/O alebo CPU).

D2D-4446 ARC
Podpora dávkového zápisu do PostgreSQL trezorov cez súbory.
Na platforme PostgreSql boli implementované parametre PG_TrezorFilePath a PG_TrezorFileMulti, ktoré aktivujú dávkový zápis do trezoru cez pomocný súbor. Tento spôsob zápisu má 2 až 3-krát vyššiu rýchlosť ako štandardný zápis.
Tento spôsob zápisu je použiteľný iba ak je archívna databáza PostgreSql na tom istom počítači ako archív.

D2D-4454 KOM
Optimalizácia KOM Archív módu
Práca KOM procesu v móde KOM Archív bola optimalizovaná. Do KOM archívu sa zapisuje iba počas rozpadu spojenia (plus hodnoty, ktoré boli poslané do kernela menej ako 30 sekúnd pred detekciou rozpadu spojenia). Ak je zapnuté automatické posielanie hodnôt po obnovení komunikácie, tak po znovunadviazaní spojenia KOM pošle uložené hodnoty (predtým posielal všetky hodnoty, ktoré neboli už v minulosti poslané spätným vyčítaním z KOM archívu).

D2D-4480 KOM
Zmena správania v protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" po prijatí príkazu ""Reset of remote link""
V protokole ""IEC 870-5-101 balanced"" sa zmenilo správanie po prijatí príkazu ""Reset of remote link"". Po novom sa vygeneruje Interrogation Command (pokiaľ sme riadiaca stanica - viď parameter ""Phys. Trans. Direction"" alebo je povolené posielanie Ingerrogation v sekundárnom smere - viď parameter ""Send Interrogation in Secondary Direction"").
Zmena bola vynútená ABB koncentrátorom ochrán COM600, ktorý po poslaní príkazu ""Reset of remote link"" ignoroval predchádzajúci Interrogation Command z našej strany.

D2D-4447 HI
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe o možnosť zväčšenia časového úseku zobrazovaných dát o veľkosť úseku daného počiatočným otvorením grafu, voľbou úseku nového intervalu dát alebo zvolenou lupou v dátach.

D2D-4481 OBJAPI
Rozšírenie rozhrania o funkcie PrintCurrAllocations a EnableMemDebug
Rozhranie bolo rozšírené o funkcie PrintCurrAllocations a EnableMemDebug ktoré umožňujú získať prehľad o pamäťových blokoch ktoré boli poskytnuté a neboli vrátené volaním FreeData.

D2D-4514 ARC
Rozšírenie parametra TrezorCompressOffline
Parameter TrezorCompressOffline, ktorý riadi odpájanie trezorov po uzavretí, bol rozšírený nasledovne:
- funkcionalita hodnôt 0 (trezory zostanú readonly) a 1 (trezory sa dajú do offline) zostala bez zmeny
- pribudla nová hodnota 2, ktorá má nasledovnú funkcionalitu: trezory sa pred vykonaním externého príkazu (špecifikovaného parametrom TrezorPostCompressCmd) označia, že sú OFFLINE, aby k nim archív nepristupoval (ale v skutočnosti zostanú v stave READONLY). Následne sa vykoná externý príkaz. Po jeho skončení sa trezory označia, že sú READONLY. Toto rozšírenie umožňuje externým príkazom vykonať údržbu trezorov (napr. clustrovanie dát podľa indexu) bez rizika, že by sa archív pokúsil z týchto trezorov čítať (a zostal zablokovaný na čítaní)

D2D-4527 KNL, CNF, GRED
Doplnenie ladiacich informácií pri chybovom hlásení StartEvent FAILED
Chybové hlásenie ""StartEvent FAILED"" v log súbore procesu event bolo rozšírené o identifikáciu eventu ktorý nebol naštartovaný a o výpis interného stavu procesu.

D2D-4058 ESL
Doplnenie funkcií %LNG_GetLngIdxFromName a %LNG_GetLngNameFromIdx
Funkcie umožňijú konverziu medzi textovým a číselným identifikátorom jazyka ktorý je definovaný v slovníku.

D2D-4590 KOM
Podpora BCD kódovania pre 2-registrové premenné (Unsigned long) v protokole MODBUS Client
V protokole MODBUS Client bolo podporené BCD kódovanie pre 2-registrové premenné (Unsigned long, 4-bajtové). Podporené bolo kódovanie pre formát Big endian (typ L) aj pre Little endian (typ Ll).

D2D-4649 DBM
Úprava hľadania dostupných databázových spojení po prepnutí redundancie
Bolo upravené správanie procesu DbManager po prepnutí redundancie. Pokiaľ je zapnutý štartovací parameter /DBSH (zdieľaná databáza - spojenia na databázu vytvára iba aktívny DbManager), môže dôjsť pri prepínaní redundancie k stavu, keď ešte nie sú vytvorené spojenia na databázu a už je požadovaná databázová akcia (napr. z inicializačnej časti serverovského eventu). Takáto akcia skončila s chybou (v logu databázy bolo možné nájsť hlášku typu ""(X5) has 5/5 NTC,not found any good, hardpanic!""). Preto bolo v takomto prípade zavedené opakované skúšanie hľadania dostupných spojení na databázu - Dbmanager skúša nájsť spojenie štandardne 10-krát a keď sa mu to nepodarí, čaká 1 sekundu. Početnosť opakovaní je možné riadiť parameterom /KS<počet>. Pôvodné správanie sa dá dosiahnuť nastavením /KS1. Hodnoty menšie ako 1 (/KS0) nastavia opakovanie 10-krát.

D2D-4696 ARC
Ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty
V archíve bola implementovaná ochrana pred chybnou konfiguráciou štruktúrovaného primárneho zmenového archívu so zverejňovaním hodnoty. Pokiaľ je takýto archív nakonfigurovaný, pričom zverejňuje hodnotu do toho istého stĺpca, ktorý je archivovaný, vygeneruje sa systémový alarm a zverejňovanie sa vypne.

D2D-4730 CNF, KOM
OPC UA - vylepšenie browsovania
V protokole OPC UA bolo vylepšené browsovanie. Bolo podporené postupné získavanie zoznamu tagov (správa BrowseNext) a v dialógu pribudla možnosť browsovania vnorených (štruktúrovaných) tagov. Obe vlastnosti boli zároveň otestované voči Simatic ET 200SP (CPU 1512SP-1 PN).

D2D-4740 CNF
Vylepšenie browsovania vo vybraných komunikačných protokoloch
Browsovanie v nasledovných protokolo bolo vylepšené:
BACnet, Ethernet/IP, ICCP/TASE2, IEC61850, OPC, OPC UA, DLSM/COSEM.
Vylepšené browsovanie namiesto zatvorenia browsovacieho dialógu tento skryje a recykluje pri ďalšom browsovaní v rámci tej istej stanice. Prínosom je, že dialóg ostáva v tom istom stave (napr. pre protokoly s hierarchickým browsovaním ako OPC a OPC UA nie je potrebné znovu sa dostávať cez stromovú štruktúru objektov).

D2D-4846 DBM
Ukončovanie taskov po konfiguračnom vypnutí databázy
Dbmanager po konfiguračnom vypnutí objektu typu databáza (Off) do niekoľkých desiatok sekúnd ukončí obslužné tasky príslušnej databázy (pokiaľ existovali a už nie sú používané). Následne hodnota objektu typu Databáza klesne na nulu.

D2D-4845 CNF
Ošetrenie testu databázy pri zmene mena/hesla/DSN
Pokiaľ je pri editovaní objektu typu Databáza zmenené meno alebo heslo použité na prístup k databáze, užívateľ je pri stlačení tlačidla ""Test"" alebo ""Testuj tabuľky"" upozornený, že pred testom je nutné objekt uložiť, aby sa zmenené meno/heslo prejavili pri testovaní.

D2D-4897 KOM
Oprava zápisu v protokole OPC UA
V protokole OPC UA v podporovaných verziách bol koncom roka 2018 implementovaný filter slúžiaci na to, aby sa po zápise viacerých hodnôt (napr. 1,2,3) rýchlo za sebou (napr. s milisekundovým časovým odstupom) hodnota meraného bodu nemenila v poradí napr. 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3 Opakovanie hodnôt 1,2,3 je spôsobené asynchrónnym potvrdením zápisu zo strany OPC UA servera (ak je meraný bod nakonfigurovaný ""write only"", prípadne následným čítaním hodnoty (ak meraný bod nie je ""write only"").
Toto správanie bolo implementáciou filtra upravené, aby sa hodnoty menili v poradí 1(Transient) -> 2(Transient) -> 3(Transient) -> 3. Filter sa opieral o časové značky hodnôt (ak potvrdenie zo strany OPC servera bolo staršie ako aktuálna hodnota, nespôsobilo zmenu hodnoty).
V prípade konkrétneho OPC servera (PLC B&R) ale dochádzalo k tomu, že hodnota načítaná po poslednom zápise mala staršiu časovú značku ako posledná zapisovaná hodnota a teda meraný bod zostal v stave Transient. Dnešná oprava zmenila funkcionalitu filtra tak, že v posledného zápisu (ak už nie neprebieha žiaden ďalší zápis) nie je časová značka načítanej hodnoty braná do úvahy.

D2D-4970 ARC
Parameter OldValIgnoreAge
Nový konfiguračný parameter OldValIgnoreAge umožňuje ignorovať hodnoty staršie ako špecifikovaný čas (v hodinách). Parameter sa dá nastavovať za behu príkazom SET_OPTION. Pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.IGNORED_VALUES.OLD, informácia o zahodení hodnoty sa zaloguje do súboru.

D2D-5008 KOM
OPC UA - Načítanie hodnoty meraného bodu po zmene konfigurácie
V procese KOM bola vykonaná úprava pre OPC UA protokol  - po zmene konfigurácie meraného bodu sa vygeneruje dotaz na čítanie aktuálnej hodnoty.

D2D-4598 KOM
Implementácia parametra ""System Redundancy: Manages A Status Address"" v protokole IEC101
V protokoloch IEC101 (master, klient, balancovaný) pribudol linkový parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"", ktorý umožňuje na systémovo redundantnej linke (SerialOverUDP System&Line Redundant) ignorovať hodnoty z neaktívneho riadiaceho systému (SystemA alebo SystemB). Tento parameter kopíruje chovanie parametra protokolu Telegyr 809 Server s rovnakým názvom.

D2D-5127 ARC
Ochrana archívu pred nekorektným zápisom do štruktúrovaného archívu
V procese D2000 Archiv bola vylepšená ochrana pri zápise do archívu s použitím akcií v skripte (UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR). Bol ošetrený prípad, keď sa užívateľ snažil zapísať do štruktúrovaného archívu ako do neštruktúrovaného (stĺpec aj riadok rovný 0), čo mohlo spôsobiť ukončenie archívu s chybou.

D2D-5222 KOM
Vylepšenie protokolu SMS Gateway
V protokole SMS Gateway bolo vylepšené spracovanie odpovede na príkaz AT+CSQ. Niektoré modemy (napr.  Huawei E3372) posielali viacriadkovú odpoveď, čo robilo problémy pri jej spracovaní a následne nebolo možné odosielať SMS správy.

D2D-5234 CNF, KOM
IEC 870-5-101 Server: podpora parametra DataClass
V protokole IEC 870-5-101 Server bol doplnený parameter DataClass, ktorý umožňuje riadiť, či server posiela dáta ako Class1 (doteraz default), Class2 alebo Class1/2.

D2D-5272 ARC
Podpora presunu archívnych tabuliek do iného tablespace pre PostgreSQL
Tell príkaz REOGANIZE bol rozšírený o možnosť špecifikovať tablespace, takže je podporený presun tabuľky do konkrétneho tablespace na platforme PostgreSQL.

D2D-5332 ARC
Optimalizácia výpočtu štatistických archívov, pokiaľ primárne archívy nemajú dáta (nečíta sa z trezorov)
Bol optimalizovaný výpočet archívnych objektov pre archív s trezormi. Pokiaľ archívny objekt nemal nikdy hodnotu, pri výpočtoch na ňom závislých archívnych objektov sa nebude archív snažiť čítať hodnotu z trezorov, aj keď sú k dispozícii

D2D-5514 KOM
Protokol AMiT ATOUCH32 DB-Net - podpora optimalizovaného čítania matíc aj pre bináry
V protokole AMiT ATOUCH32 DB-Net bolo podporené optimalizované čítania matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) aj pre merané body typu Di, Dout.
Pokiaľ je nakonfigurovaných viacero bodov (nielen Di, Dout, ale aj Ci, Co, Ai, Ao) s rovnakým WID a Typom a pokiaľ je na stanici zapnutý parameter ""Enable Matrix Read"", budú všetky vyčítané jedným optimalizovaným maticovým čítaním.
Zároveň bol opravený pád KOM procesu pri čítaní matíc (premenné typu INT_MX, LONG_MX) do Di/Dout meraných bodov a pri zápise Dout meraných bodov do matíc.

***************** 19.5.2020 **************

D2D-3413 CNF, HI
Zakázať používateľovi otvoriť zoznam schém v HI
Bola dorobena možnosť zakazat užívateľovi otvarať schemy pri zachovani otvárania grafov
1. cez štartovacie parametre procesu /XP - V10139.039 a vyššie
2. konfiguráciou v datach užívateľa V110051

***************** 7.12.2020 **************

D2D-5785 HI
Multimonitor pre D2000 v10 - podpora Win10 klienta
Podpora viacmonitorového pracoviska vo Windows 10

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVa v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5880 HI
Automatické ukončenie nového procesu D2000 HI ak užívateľ nereaguje na otázku o zatvorení starého HI
Automatické ukončenie nového procesu D2000 HI po uplynutí 30 sekúnd, ak užívateľ nereaguje na otázku o zatvorení aktuálne bežiaceho starého HI

******************** Bugs ****************
***************** 27.4.2020 **************

D2D-3681 HI
Povinné znova prihlásenie HI užívateľa po prepnutí redundancie
Oprava zmeny správania sa automatického prihlásenia užívateľa po rekonekte na server

D2D-3695 HI
Kreslenie v schéme počas jej zamknutia funkciou %HI_LockUpdate
Oprava kreslenia v zamknutej schéme. K chybe dochádzalo počas k výmeny pod schémy v schéme.

D2D-4677 ARC
Chyba pri výpočte štatistického archívu zo skriptom plneného archívu
Bola opravená chyba pri výpočte štatistických archívov zo skriptom plnených archívov. Chyba vznikla opravami 18.10.2018  v rámci D2D-4658.

D2D-5415 DBM
Oprava pádu procesu DbManager pri rozpade spojenia vytvoreného akciou SQL_CONNECT pomocou connect stringu
V procese DbManager bolo opravených viacero chýb súvisiacich s znovupripojením sa k databáze po rozpade spojenia. Všetky chyby sa týkali spojení otváraných akciou SQL_CONNECT za použitia connect stringu (ako alternatívy voči objektu typu Databáza).

D2D-3198 EVH
Pád EVH pri volaní akcie EVENT. Message: taskevent.adb:3301 access check failed
Pád nastal po ukončení vykonávania volaného eventu. Teda v rámci ukončovania pod eventu.

D2D-3154 DBM
DBS_READ a DB_READ náhodne neprečítal všetky databázové riadky
Akcia DBS_READ alebo DB_READ náhodne vrátila menej riadkov ako bolo vo výslednom výbere z databázy. Chyba sa prejavovala zriedkavo, náhodne podľa vyťaženia systému (KNL, HI - frekvencia výskytu bola vyššia pri vyššej zátaži). Chyba sa mohla prejaviť jedine na ESL ktorý bol interpretovaný v kontexte procesu HI (aktívna schéma, objekt typu event otvorený na strane klienta).

D2D-3168 CNF
Editovaním objektov typu Užívateľ alebo Skupina objektov sa Exportovací adresár nastaví na prázdny reťazec
Týmto typom objektov je možné nastaviť atribút exportovací podadresár jedine prostredníctvom voľby v CNF ""Nastavenie exportovacieho adresára"". Po ich uložení v CNF sa tento parameter nastaví na prázdny reťazec.

D2D-3249 HI
Pri LOCKUPDATE celej schemy sa cez nu prekresluju oblasti inej schemy, ktora je pod nou
Oprava presvitania schemy v stave LOCKUPDATE. Oprava sa týka iba hlavných schém (nie podschém), zpod ktorých môžu presvitať iné okná.

D2D-3337 CNF
Test stĺpcov v tabuľke - nepovinné stĺpce
Test štruktúry databázovej tabuľky oproti definícii objektu typu tabuľka hlásil upozornenie aj v prípade ak bol stĺpec definovaný ako nepovinný a v tabuľke neexistoval. Toto upozornenie bolo odstránené.

D2D-3358 CNF
Nefunkčná hromadná zmena objektov pri nastavovaní parametra vymenovaného typu
Hromadná zmena nefungovala na parametroch ktoré boli vymenovaného typu iného ako ""Áno"", ""Nie"".

D2D-3360 HI
Pád HI pri plnení dát do grafu
Oprava pádu pri plnení grafu zo skriptu pre neexistujúci priebeh v závislosti od množstva dát.

D2D-3136 HI
Pád HI. Message: lib_axes.adb:463 overflow check failed
Oprava pádu pri používaní časových pásiem a zobrazovania časového úseku s dátumom po roku 2035

D2D-3162 System
Aplikácia D2000 sa po reštarte OS nenaštartovala
Automatický štart aplikácie po reštarte OS nemusel prebehnúť. Aplikácia zostala nenaštartovaná. Chyba sa prejavovala náhodne v závislosti od časových pomerov a zaťaženia OS.
Chyba sa prejavovala len ak bol service pre databázový engine (Sybase) konfigurovaný v režime ""Autoštart"".

D2D-3429 WBK
D2000 WorkBook ignoruje vzdialený HW klúč
Doplnok D2000 WorkBook použitý v MS Excel spustený cez RemoteDesktop ignoroval HW klúč pripojený k lokálnemu počítaču. Následne mohla byť neoprávnene v aplikácii obsadená licencia.

D2D-3427 EVH
Získanie hodnoty atrubútu \CNM nad políčkom typu OBJEKT lokálnej štruktúry môže generovať ESL RunTime error
Chybu generoval oznaceny riadok.
Chyba nenastala ak _data bol deklarovany ako NOALIAS.
BEGIN
RECORD (SD.ArrayOfObjectInt) _data
INT _i
_i := _data^Int\CNM
_i := _data^Object\CNM ; Vznik chyby typu
END

D2D-3449 DBM, HI
Nezobrazuje tooltip priradeny funkciou %HI_SetToolTipText po %HI_LockUpdate
Oprava nezobrazovania tooltipu priradenom funkciou %HI_SetToolTipText pocas %HI_LockUpdate

D2D-3277 HI
pad HI pri zoomovani XY grafu
Oprava pádu pri zoomovaní v grafe, ak bolo už dost detailne

D2D-3448 JAVA
pri SYNC volani CALLJ s IN OUT strukturou sa mozu hodnoty v stlpci struktury zneplatnit, ak mala nejaka hodnota v danom stlpci nastavene flagy
Opravená chyba pri volaní CALLJ SYNC s IN OUT štruktúrou. Pri návrate z volania sa mohli hodnoty v stĺpci štruktúry samovoľne zneplatniť, ak mala nejaká hodnota v danom stĺpci nastavené flagy

D2D-3482 EVH
ESL RunTime error pri prístupe k novému stĺpcu štruktúrovaného archívu
Po rozšírení počtu stĺpcov štruktúrovaného archívu (zmenou príslušnej definície štruktúru) ESL skript hlásil chybu pri pístupe k novým stĺpcom. Chyba sa opravila až reštartom procesu.

D2D-3488 EVH
Pokazené kódovanie diakritiky v dokumente vytvorenom pomocou %XML_FromString
Opravená chyba, keď pri vytváraní XML dokumentu pomocou funkcie %XML_FromString(...) došlo k ""pokazeniu"" znakov s diakritikou.

D2D-3591 GRED, HI
Chybné podfarbovanie v poli prekladov v slovniku
Oprava podfarbenia prekladov v poli prekladov v slovníku po zmene poradia jazykov

D2D-3258 HI
Strata zobrazovania nových hodnôt v scheme
Oprava straty zobrazovania nových hodnôt v schémach. K chybe mohlo dôjsť v prípade,  že schéma bola otvorená dlhšiu dobu a bolo otvorených veľa schém.

D2D-3558 ESL
Akcia INSERT zlyhala pri vkladaní štruktúry väčšej ako 65535 riadkov
Pri vkladaní riadkov do štruktúrovanej premennej definovanej na úrovni schémy ak bol výsledný počet riadkov väčší ako 65536 akcia INSERT generovala chybu ERR_RANGE_ERROR.
Test case:
Test case:
_rec je definovaná na schéme a je rovnakého typu ako _rec1
ENTRY BTN_OnClick
RECORD NOALIAS (SD.ARCH_ARR) _rec1
REDIM _rec[0]
REDIM _rec1[68000]
INSERT _rec, 1, _rec1 ; tu nastala chyba ERR_RANGE_ERROR
END BTN_OnClick

D2D-3677 System
Chybný návratový kód akcie SQL_FETCH (_ERR_TRANS_ERROR namiesto _ERR_NO_DATA)
Akcia SQL_FETCH po prečítaní všetkých záznamov mohla vrátiť _ERR_TRANS_ERROR namiesto _ERR_NO_DATA. Táto chyba bola podmienená tým, že v čítanom výbere muselo byť práve N*1024 (pričom N > 0) riadkov.

D2D-3699 KOM
Chybná interpretácia parametra Server.Host pre linku typu TCP/IP-TCP aj TCP/IP-UDP v režime server.
Chybná interpretácia hodnoty 'all' parametera Server.Host na objekte typu linka. Pri bindovaní na port túto hodnotu interpretovalo ako meno host a nie ako bind na všetky rozhrania (INADDR_ANY)

D2D-3706 KNL
Pád kernela pri vysokom počte pokusov o prihlásenie
Pád mohol nastať jedine pri zapnutej funkcii zbierania AUDIT informácií (pozri parametre aplikácie AuditDepth_RES_GROUP a AuditDepth_USER) a pri vysokom počte pokusov o prihlásenie (niekoľko 100 za sekundu).

D2D-3734 TELL
Volanie RPC prostredníctvom tell príkazu spôsobilo pád EVH procesu
Volanie RPC prostredníctvom tell príkazu spôsobilo pád EVH procesu.

D2D-3756 ESL
Nesprávne hodnoty funkcií %GetLastExtErrorCode a %GetLastExtErrorMsg pri datábázovej chybe DBM_SEQUENCE_ERROR
Chyba ktorá vznikla pri akcii DBS v režime ""TRANS transHandle"" a tabuľky ktorá nie je potomkom databázy na ktorú pripojenie ""transHandle"" slúži bola nesprávne popísaná funkciami %GetLastExtErrorCode a %GetLastExtErrorMsg.
Pôvodné návratové hodnoty boli _OTHER_ERROR a prázdny reťazec.
Po úprave sú _DBM_SEQUENCE_ERROR a text ""DBM_SEQUENCE_ERROR"".

D2D-3766 KNL
Zníženie priority záznamu o páde procesu EDC v monitorovacej databáze
Po ukončení MS Excel ktorý používal EDA WorkBook sa do monitorovacej databázy zapísal záznam o páde (Crash) procesu typu EDC s prioritou Error. Priorita bola znížená na úroveň Informácia. Zároveň sa pod touto prioritou začal zapisovať záznam o páde procesu WBK ktorý vzniká z rovnakých dôvodov. Priorita je taktiež na úrovni Informácia.

D2D-3764 GRED
Nastavovanie poradia winkontrolov myšou
Oprava stanovovania poradia winkontrlolov myšou.

D2D-3707 KNL
Chybné prístupove práva procesov
Po odhlasení užívateľa v interaktivnom procese (HI,GRED,...) ostal v kerneli uzivatel prihlásený. Následne sa na konzole HI zobrazovali a dali potvrdovat alarmy odhlaseného užívateľa.

D2D-3594 HI
Oprava konfigurácie osi v grafe
Orava konfigurácie osí grafu
1. pri zmene editácie jednej osi na druhú sa
ponecháva nastavenie typu osi digitálna / analógova z predošlého nastavenia
2. pri zmene editácie jednej osi na druhú sa
ponecháva  nastavenie umiestnenie popisu osi z predošlého nastavenia
3. os X bola označovana ako os 0
4. oprava textov umiestnenia popisu pre os x - iba pre V11052

D2D-3781 KOM
KOM - oprava pádu OPC klienta v špecifickej konfigurácii
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala pád KOM procesu pri štarte. Chyba bola v protokole OPC Data Access 2.05 & 3.0 Client.
Chyba sa prejavila, ak všetky merané body na stanici mali adresu %INVALID a zároveň bol nastavený parameter protokolu ""Do AddItems in single call"".
KOM štartujúci v takejto konfigurácii padol s chybou
opchl_da.adb:607 index check failed
(číslo riadku je platné pre verzie 9.2.34 a vyššie, v nižších verziach je iné).

D2D-3837 DBM
Neúplný text chybového hlásenia %GetLastExtErrorMsg()
Po volaní databázových ESL akcii ktoré skončili s chybou vrátila funkcia neúplné znenie chybového hlásenia z ODBC rozhrania (verzia procesu dbmanager_ora.exe túto chybu neobsahovala).
Príklad:
Namiesto textu
(23000)[Sybase][ODBC Driver][SQL Anywhere]Column 'VERSION' in table 'TABVER' cannot be NULL ErrorCode=-195
vrátila len
""(23000""

D2D-3843 GRED
Pad gr.editora pri usporiadavani windows prvkov
Oprava pádu pri zmene poradia windows prvkov tlacidlami okne tabordera pri posune prvku na 1.poziciu

D2D-3851 CNF
Neopostatnené upozornenie pre ENTRY OnTextValidate na grafický objekt EntryField
ESL editor generoval upozornenie ""Neprípustná obsluha udalosti pre grafický objekt"", pre ENTRY OnTextValidate použitý pre grafický objekt typu EntryField.

		ENTRY EF_OnTextValidate(IN TEXT _value, BOOL _bValid)
		END EF_OnTextValidate

D2D-3881 KNL
Chybný záznam v stĺpci ""Užívateľ"" v monitorovacej databáze.
Kernel do stĺpca ""Užívateľ"" chybne vkladal popis objektu typu proces v rámci ktorého udalosť nastala.
Oprava spôsobí, že do stĺpca ""Užívateľ"" sa bude vkladat popis objektu typu užívatel (ak nie je definovaný tak jeho meno) a meno PC na ktorom došlo k prihláseniu.
Táto chyba sa nachádza aj predchádzajúcich verziách D2000.
Nastala pri nasledujúcich udalostiach:
- automatický Logoff užívateľa ak sa ukončil proces na ktorom bol prihlásený
- úspešné/neúspešné prihlásenie užívateľa
- odhlásenie užívateľa

D2D-3910 ESL
Nefunkčná funkcia %HI_SetLogDBByMask pri filtrovaní prostredníctvom XML masky.
Prístroj zobrazovač monitorovania zobrazil prázdny výber ak bola maska pre výber zadaná v XML formáte.

D2D-3947 CNF
Pád CNF pri filtrovaní podľa limitu pri použití mena objektu
Pád nastal pri filtrovaní objektov podľa medzí v prípade že sa do filtrovacej podmienky zadalo meno objektu alebo medzera.

D2D-4000 HI
Graf - export údajov do schranky
Export do schranky z grafu pre * priebehy je daný popisom v tabuĺke

D2D-3922 CNF
Po uložení schémy ""Save As"" bol ESL skript chybne označený ako ""READ ONLY""
Po premenovaní schémy v GR akciou ""Ulož ako"" bol príslušný ESL skript chybne označený ako ""READ ONLY""

D2D-4040 HI
Oprava fuknčnosti korekcií v grafe
Oprava fuknčnosti korekcií v grafe a povolenie korekcií v * priebehoch

D2D-4080 GRED
Okno ""Vzťahy medzi objektami"" je prekryté oknom GR
Okno ""Vzťahy medzi objektami"" sa ""stratilo"" za oknom grafického editora ak sa užívateľ prepol do grafického editora (napríklad kliknutím myši do menu).

D2D-4095 ESL
Chyba funkcie EXPORT_CSV pri exporte stringu so znakom nového riadku
Akcia EXPORT_CSV pri exporte textovej položky ktorá obsahuje znaky CR alebo LF (nový riadok) neuzavrela text do úvodzoviek. V dôsledku toho bola táto položka pri následnom importe chybne interpretovaná ako další riadok CSV súboru.

D2D-4145
Odstránené neuvolnovanie pamäte pri XML_IMPORT
Pri importovaní objektov do konfigurácie aplikácie dochádzalo k neuvolňovaniu pamäte procesom kernel.exe, čo malo za následok jej zvýšenú spotrebu. Ojedinele mohlo dôjsť k pádu aplikácie. Pamäať nebola dôsledne uvolňovaná najmä pri importe objektov typu Schéma alebo Event. V menšej miere nebola pamäť uvolňovaná aj pri importe objektov typu Zobrazovacia maska a databáza.

D2D-4161 CNF
Nesprávne sprístupnenie položiek v menu.
Napriek neúspešnému prihláseniu užívateľa boli v menu povolené položky. Napríklad XML Import, ....

D2D-3990 HI
Myšový kurzor preblikuje medzi šípkou a rukou
Oprava preblikavána kurzora v schéme, ktorá je podchémou v inej schéme.

D2D-4183 CNF
Po otvorení schémy zo skriptom nastane chyba ""Timeout loading D2000 CNF module""
Po otvorení schémy zo skriptom občas nastane chyba ""Timeout loading D2000 CNF module"".
Patchovať je potrebné cnf.exe aj gr.exe. Potenciálne je tá istá chyba aj v komunikácii medzi hi.exe a event.dll.

D2D-4205 CNF
Po neúspešnom prihlásení sa povolia niektoré položky v menu
Ak bolo zadané zlé meno alebo heslo a došlo k neúspešnému prihláseniu, v meno CNF sa povolili položky, napríklad XML Import ...

D2D-4211 EVH
Akcie RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL po vykonaní spôsobili nárast alokovanej pamäte
Každé vykonanie niektorej z akcií RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL spôsobilo nevratné zvýšenie spotreby procesu event.exe o cca 100 bajtov. Riziko spotrebovania dostupnej pamäte tak hrozí pri intenzívnom využívaní týchto akcií.

D2D-3802 KOM
KOM - drobné opravy v OPC UA protokole
V protokole OPC UA boli odstránené 2 problémy:
- padanie KOM procesu pri stlačení tlačidla Browse v CNF na meranom bode, pokiaľ nebolo nadviazané spojenie s OPC serverom
- chybné parsovanie časti časovej značky  (SourcePicoseconds/ServerPicoseconds), pokiaľ server tieto polia posielal
Doplnené boli nasledovné vlastnosti:
- podpora načítania hodnôt polí
- podpora autentifikácie užívateľským menom a heslom

D2D-4223 EDA
Pád EDA pri volaní s viac ako 20 pomenovanými parametrami
Oprava pádu počas kompilácie EDA-L predpisu, kde sa načítaval vektor so zadanými viac ako 20 pomenovanými parametrami. Zároveň bol zvýšený maximálny počet pomenovaných parametrov na 32.

D2D-4220 EDA
Pád EDA servera pri vytvorení breakpointu
Oprava pádu pri vytváraní breakpointu v IF príkaze s prázdnym telom.

D2D-4221 EDA
Viaceré EDA-L funkcie neakceptujú lokálne vektory vo VECTORS štruktúre
Funkcie %GetDATA_OD, %GetDATA_DO, %CombineVectors, %MergeVectors, %Sum, %Min, %Max, %Avg neakceptovali lokálne vektory zadané cez VECTORS štruktúru a končili runtime chybou: Vektor neexistuje.

D2D-4333 KNL
XML Export schémy končí s chybou
V prípade, že schéma mala parameter Java vlákno nastavený na hodnotu ""Samostatné"", jej XML Export skončil s chybou: Invalid value 3 for T_ENUM, Element name: javaThreadType.

D2D-4351 CFG SYNCHRO
Cfgsynchro - oprava funkčnosti pre PostgreSQL
Bol opravený preklep v cfgsynchro a cfgsynchroauto, kvôli ktorému nefungovalo na databáze PostgreSQL. Pri snahe o synchronizovanie vypísalo chyby a skončilo:
%D2000-E-SQL: xxx_syscfg  Apply OBJLIST(42703)ERROR: column ""id"" does not exist;Error while executing the query ErrorCode= 7

D2D-3776 HI
Orezanie textu v dialógoch v procesoch HI a GR
Opravená viditelnosť textov v dialogových oknách procesov HI a GR. Existovali texty ktoré neboli zobrazované celé, pretože sa do svojho priestroru nevošli (hlavne srbština a kazaština)

D2D-3774 HI
Pád HI pri pokuse o export dát z archívneho objektu do súboru
Oprava pádu pri exportre dát z prázdnej archívnej tabuľky

D2D-2731 GRED
Nemožnosť zmeniť rozmer objektu cez paletku
Oprava zadávania rozmerov objektu pri voľbe ""Proporcionálne"" - proporcionálna zmena druhého rozmeru.

D2D-3713 KOM
Neukončenie SETPTADDR tell príkazu pre OPC DA protokol
Bola opravená chyba v OPC DA protokole. Pokiaľ bola menená adresa meraného bodu tell príkazom SETPTADDR a bod s takouto adresou v rámci OPC servera neexistoval, tell príkaz ostal ""visieť"" a nikdy sa neukončil.

D2D-3708 KNL
Chybný typ hodnoty užívatela typu konzola
Pri prvom pripojení konzoly HI bol pre ňu vytvorený proces a užívateľ. Užívatel nemal nastavený správny typ hodnoty a nemal nastavenu počiatočnu hodnotu.

D2D-3688 GRED
Zamrznutie greditu pri viacnasobnom otvoreni lokalnych premennych
Oprava zamrznutia grafického editora pri viacnásobnom otvorení lokálnych premenných z ESL editora.

D2D-3667 GRED, HI
Nefunkčné prihlasovanie typu Kerberos nastaveného v serveri
Oprava neakceptovania spôsobu prihlasovania sa do procesu HI,GRED podľa nastavenia na serveri (v prípade keď nie je nastavenie preťažené v štartovacích parametroch procesu).

D2D-3666 ARC
Oprava pádu pri deadlocku na platforme PostgreSQL
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k ukončeniu archívu po tom, čo nastala databázová chyba ""deadlock detected"" na platforme PostgreSQL. Príčinou chyby bolo nedostatočné detekovanie tejto chyby (staršie verzie PostgreSQL vracajú textový reťazec začínajúci ""(40P01)"" a verzie 9.3 a novšie reťazec začínajúci ""(40P01 )"" t.j. pred koncovou zátvorkou pribudla medzera.

D2D-3606 KOM
Oprava zápisu textovej premennej v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
Bola opravená chyba pri zápise textovej premennej. Pri zápise sa pred samotnými dátami zapisujú dva bajty. KOM do nich zapisoval ""StringLength"" zadefinovanú na meranom bode. Po oprave je ""StringLength"" zapisovaná do prvého bajtu, v druhom je aktuálna dĺžka reťazca (menšia alebo rovná ""StringLength"").

D2D-3617 KOM
Oprava chyby spracovania BAD hodnôt v OPC protokole
Bola opravená chyba v OPC protokole. Chyba sa prejavila za týchto podmienok:
- na stanici bol nastavený parameter ""Keep values Valid as weak""
- na meranom bode bol nastavený prevod na technické jednotky
Pokiaľ prišla hodnota s príznakom BAD, použila sa predchádzajúca hodnota meraného bodu a nastavil sa príznak Weak. Chybou bolo, že sa znovu vykonal prevod na technické jednotky.
Oprava v takomto prípade už nevykoná prevod na technické jednotky.

D2D-3642 KOM
Oprava chybných dát pri prepínaní redundancie v protokole Premex CALMEX II
Bola opravená chyba v protokole Calmex, ktorá sa prejavovala na linke ""SerialOverUDP Device Redundant"" v redundancii D2000. Keď sa pasívny KOM stal aktívnym, došlo k spracovaniu starých paketov z kalorimetra uložených vo vstupnom buffri.
Oprava čistí vstupný buffer pred vysielaním dotazu.

D2D-3627 HI
HI - memory leak
Oprava straty pamäte pri zatvaraní okien. Chyba sa prejavuje hlavne pri grafoch v schémach, pretože neuvolnia veľa pamäte.

D2D-3623 KOM
Oprava duplicitných hodnôt pre merané body s nakonfigurovaným oneskorením hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že binárne a štvorstavové merané body s nakonfigurovaným oneskorením hodnoty mohli posielať opakované hodnoty (líšiace sa iba časovou značkou - napriek tomu, že nemali nakonfigurované ""nová hodnota pri zmene času"")

D2D-3611 HI
Zrušenie kontroliek stavu pripojenia v stavovom riadku
Kontrolky po zrušení pripajania k viacerým serverom stratili zmysel a boli zo stavového riadku odobrané..

D2D-3601 ARC
Oprava hodnôt pre grafy
V archíve bola opravená chyba, ktorá bola prítomná od júna 2011. Vtedy bola dorobená vlastnosť, že pre periodické archívne objekty archív vracal neplatné hodnoty (invalid) pre čas novší ako najnovšia hodnota v archíve (napr. niekto dal načítať dáta pre celý aktuálny deň). Táto vlastnosť bola implementovaná pre čítanie do skriptov (akcia GETARCHARR a pod).
Implementácia ale nerozlišovala, či sa čítajú dáta pre grafy alebo do skriptu, preto následkom toho neplatné hodnoty išli aj do grafov. Tam sa to prejavilo tak, že pokiaľ v tabuľke pod grafom chcel mať užívateľ zobrazenú poslednú hodnotu, namiesto platnej hodnoty sa mu tam objavil Invalid.
Oprava rozlišuje medzi tým, či idú dáta do grafov (hodnoty sa končia aktuálnou hodnotu a nejdú do budúcnosti) a či idú do akcie v skripte (hodnoty v budúcnosti sú Invalid).

D2D-3599 HI
Pád HI po pripojení ku kernelu
K pádu dochádzalo iba pre pásmo UTC+0 v letnom období

D2D-3587 KOM
Oprava chyby náhradných hodnôt po reštarte KOMu
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá sa týkala meraných bodov s náhradnou hodnotou.
Pokiaľ mal meraný bod náhradnú hodnotu (indikovanú atribútom DEF hodnoty meraného bodu) z dôvodu automatického prechodu do náhradnej hodnoty a KOM bol reštartnutý, tak mohol prejsť do stavu, že náhradnú hodnotu začal považovať za zadanú operátorom. Rozdiel bol v tom, že z následne si meraný bod udržal túto náhradnú hodnotu aj keď už z komunikácie chodili platné hodnoty (náhradná hodnota z dôvodu automatického prechodu sa prestane používať, keď príde z komunikácie platná hodnota).
Táto chyba sa prejavila iba keď pri reštarte KOM procesu nebola stanica v stave StHARDERR (tj. napr. prišla invalid hodnota v protokole OPC alebo IEC104).

D2D-3585 KOM
Oprava nefungovania zneplatnenia hodnôt pri vypnutí stanice
Bola opravená chyba (zanesená 3.4.2014), ktorá spôsobovala, že hodnoty meraných bodov sa nezneplatnili po vypnutí komunikácie (StOff) napriek tomu, že stanica mala nakonfigurované ""Zneplatnenie bodov pri vypnutej stanici""

D2D-3554 KOM
Odstránenie nadbytočných výpisov v kerneli pri tell príkaze STSTAT
Kozmetická oprava v KOM-e, ktorá odstráni varovné hlášky v kerneli pri použití tell príkazu STSTAT:
TransactionStatus: received CTransStatus with unknown TransactId = 70790903, UserId = 30514, Message = M.CTRANSSTATUS, replied with negative CTransStatus
Chybová hláška je dôsledkom toho, že na tell príkaz poslal KOM dve odpovede namiesto jednej.

D2D-3548 ARCSynchro
Oprava trezorovania na Sybase (chyba od 20.6.2016)
Úpravou D2D-3494 vznikla v archíve chyba, ktorá sa prejavila iba na platforme Sybase so zapnutým trezorovaním. Trezorovanie sa mohlo zaseknúť a pri ukončovaní archívu tento ostal visieť v pamäti.

D2D-3536 KOM
Oprava spracovania asymetricky oneskorených hodnôt
V KOM-e bolo opravené spracovanie asymetricky oneskorených hodnôt.
Detaily opráv:
- hodnoty, ktoré sú invalid, nie sú oneskorované (v kóde chýbala kontrola validity, tj. napr. Invalidný boolean mohol a nemusel byť oneskorený v závislosti na konfigurácii a na tom, či jeho položka Boval bola True alebo False)
- oprava  D2D-2856 z 8.Septembra 2015 zaniesla chybu, ktorá spôsobila, že oneskorené výstupné hodnoty mohli zostať (podľa konfigurácie) v stave Transient. Dnešná oprava zaraďuje do časovej fronty všetky hodnoty (aj viacnásobné) a pri príchode inej hodnoty sa z časovej fronty mažú všetky hodnoty konkrétneho meraného bodu.

D2D-3538 KOM
Oprava príchodu spontánnych zmien v protokole LonTalk
Bola opravená chyba v protokole LonTalk. Chyba sa vyskytovala vo verziách 9.1.31 a vyšších a bola zanesená pri doplnení typu hodnoty struct.
Chyba spôsobovala, že spontánne zmeny pre typ hodnoty SNVT síce prišli do KOM procesu, ale neboli pre ne nájdené príslušné merané body.
Pre iné typy hodnôt ako SNVT (ushort, short, ulong, long, float_type ..) spontánne zmeny chodili korektne.

D2D-3520 KOM
Oprava pádu v protokole IEC 870-5-101
Bola opravená chyba v protokole  IEC 870-5-101. Chyba sa prejavila, pokiaľ prišla z komunikácie ASDU typu ""Single point"" - tj. ASDU 1, 2 alebo 30 a vstupný meraný bod s príslušnou adresou nebol typu Logický vstup ale Celočíselný vstup, Analógový vstup alebo Štvorstavový vstup.

D2D-3494 ARC
Ukladanie počiatočných hodnôt objektov v trezoroch
Pri vytváraní trezorov bolo doplnené uloženie aktuálnych hodnôt všetkých trezorovaných objektov do trezoru.
Dôvodom tejto úpravy bola situácia, keď sa nejaká archivovaná hodnota dlhodobo nemení (napr. mesiace). Následne bolo nutné pripojiť všetky staré trezory až po ten, ktorý obsahoval jej poslednú zmenu (napr. rok starý trezor), aby bolo možné zistiť hodnotu tejto premennej napr. pred 3 mesiacmi (pokiaľ hĺbka archivácie bola iba mesiac).
Zároveň bolo upravené vyčítavanie hodnôt z trezorov, aby sa ignorovali duplicitne načítané hodnoty.

D2D-3490 KNL
Oprava pádu kernela pri XML importe v redundantnom systéme
Bola odstránená chyba, ktorá mohla spôsobiť pád kernela pri XML importe objektov. Pred pádom kernel vypísal chybu:
E RecRef.Program_Error(DUPLICATED_UPDATED_ID)
Chyba sa prejavila za týchto podmienok:
- jednalo sa o redundantný systém
- kernel bol nejaký čas HOT a počas toho prebiehal XML import objektov s nulovým HOBJ (takže kernel prideľoval voľné HOBJ)
- následne bol kernel prepnutý a stal sa z neho SBS. Počas toho druhý kernel takisto robil XML import objektov s nulovým HOBJ
- kernel sa stal znovu HOT-om a padol pri XML importe objektu s nulovým HOBJ, pretože mu chcel prideliť HOBJ, ktoré už použil druhý kernel počas XML importu (viď predchádzajúci bod).
Oprava chyby vyčistí pri prepínaní redundancie zoznam voľných HOBJ, ktoré ma kernel v zozname na okamžité použitie.
D2D-3483 KOM
Opravy v OPC UA protokole
Bolo opravených niekoľko chýb v implementácii OPC UA, ktoré zabraňovali vyčítavaniu hodnôt z OPC UA servera Bernecker & Rainer.

D2D-3477 KOM
Diagnostika príslušnosti odpovede k výzve v Modbus protokole
V protokole Modbus klient bol implementovaný parameter protokolu ""Check Receive Length"" nastaviteľný na stanici.
Po nastavení sa kontroluje (zatiaľ iba v štandardnom a bajtovom móde, nie vo variabilnom móde), či dĺžka prijatých dát zodpovedá požadovanej dĺžke. (pre bajtový mód počet požadovaných registrov=počet prijatých bajtov, pre štandardný mód počet požadovaných registrov*2=počet prijatých bajtov). Pokiaľ nie, v logu pribudne chybová hláška ""CheckRecvLen error"" a výzva je zopakovaná. Parameter má zmysel na TCP sieťach s vysokou a variabilnou latenciou (GPRS sieť), kde môže dôjsť v dôsledku oneskorenia odpovede k opakovaniu výzvy a k tomu, že odpoveď výzvu príde tak neskoro, že je považovaná za odpoveď na nasledujúcu výzvu.

D2D-3466 ARC
Odstránenie obmedzenia mien trezorov v príkazoch MONUT_TREZOR/DISMOUNT_TREZOR
V príkazoch MONUT_TREZOR/DISMOUNT_TREZOR bolo odstránené obmedzenie na dĺžku mien trezorov/adresárov na 80 znakov.

D2D-3426 KOM, System
Chyba prepínania aktívnej/pasívnej inštancie so zapnutou preferovanou inštanciou
Opravená chyba riadenia aktívnych inštancií procesov, keď mohlo dôjsť k situácii, že sa do aktívneho stavu dostali dve inštancie daného procesu súčasne. Chyba mohla nastať len ak bola nastavená nenulová preferovaná inštancia.

D2D-3338 ARC
Oprava pádu pri čítaní z odpojených trezorov na platforme PostgreSql
Bola opravená chyba v archíve, ktorá spôsobovala, že sa archív snažil čítať dáta zo všetkých PgSql trezorov, aj z odpojených, čo spôsobilo jeho pád.
Workaround: zabezpečiť, že všetky trezory budú pripojené (TrezorCompressOffline=1).

D2D-3357 KOM
Oprava pádu procesu pri transakčnom zápise z EVH
Bola opravená príčina pádu KOM-u pri transakčnom zápise z EVH. Kom padne s chybou
Error message: MessageProcessing
Exception name: CONSTRAINT_ERROR
Message: services-io_arc.adb:99 tag check failed
Chyba vznikla v rámci opravy D2D-3107 a vyskytuje sa v patchoch z 12.11.2015 a novších.

D2D-340 GRED
Rôzne veľkosti toolbarov
Zjednotenie veľkosti toolbarov pri nastavení zväčšenia všetkého vo windowsoch (napr. 150%)

D2D-3302 KOM
Oprava oneskoreného zápisu hodnôt v protokole MODBUS Client
Bola opravená chyba v protokole MODBUS Client. Chyba sa týkala meraných bodov s adresou, ktorá obsahovala parameter d - ""delayed write"". Chyba bola prítomná od 7.7.2015 a spôsobilo ju chybné parsovanie pri implementácii modifikátora d (8-bajtové hodnoty).

D2D-3102 HI
Pád HI pri práci s kolieskom myši
Oprava pádu.
Exception name: PROGRAM_ERROR
Message: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION

D2D-3300 HI
Zobrazovania začiatkov pásiem na osi x
Úprava algoritmu výpočtu osi X - zlepšenie popisu

D2D-3273 ARC
Oprava neukončovania transakcie po štarte
Bola opravená chyba v archíve, ktorá mohla spôsobiť neukončovanie akcií UPDATEARCHVAL, INSERTARCHARR tesne po štarte archívu.

D2D-3263 ARC
Oprava podmienky prepočtu pre archívy vypočítané z OnRead archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá sa týkala vypočítaných archívov, ktorých zdroj bol OnRead archív (vypočítaný pri čítaní).
Pokiaľ tento OnRead archív mal nakonfigurovanú malú hĺbku archivácie, táto spôsobila obmedzenie pri požiadavke na RECALC výsledného vypočítaného archívu, t.j. nebolo možné prepočítať časy staršie ako hĺbka archivácie OnRead archívu, hoci boli k dispozícii staršie dáta (archív, z ktorého OnRead archív počítal, mal dostatočnú hĺbku dát).
Workaround tejto chyby je nakonfigurovanie dostatočnej časovej hĺbky OnRead archívu.
oprava podmienky prepočtu pre archívy vypočítané z OnRead archívov

D2D-3259 KOM
Oprava chyby v protokole Codec14
Bola opravená chyba v protokole Codec14, ktorá spôsobovala, že transakčný zápis do bodu s adresou UNIT_GARMIN_FMI.OUT_IMEI neskončil, pokiaľ zariadenie bolo pripojené v minulosti, ale v súčasnosti nie.

D2D-4244 HI
Vloženie dátumu do vstupu textu sa neuloží
Dátum vložený do vstupu textu zo schránky sa po strate fokusu neuloží ako nová hodnota do objektu

D2D-3787 GRED, HI
Pád HI pri konfigurácii XY grafov
Oprava pádu pri konfigurácii XY grafov v jazyku Kazaština.

D2D-1147 System
Defaultné ikony procesov
Pri štarte užívateľských procesov sú zobrazované ikony procesov namiestno defaultnych ikon. Vo farebnej verzii HI bola opravená stará ikona za novú.

D2D-4383 ARC
Oprava pádu archívu pri štarte
Úprava D2D-4146 zaniesla do archívu časový hazard, ktorý mohol spôsobiť pád archívu pri štartovaní. Táto chyba bola odstránená.

D2D-4381 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri použití Generic User Protokolu
Bola opravená chyba v Generic User Protokole, ktorá spôsobovala pád KOM procesu, ktorý tento protokol používal, pokiaľ sa intenzívne zapisovalo do výstupných meraných bodov. Ak došlo k časovému hazardu a zápisu do meraného bodu, keď ešte stanica nebola inicializovaná, spôsobilo to pád KOM procesu

D2D-4318 KOM
Oprava prehrávania dát
Bola opravená chyba v načítavaní dát zo súborov, ktoré vznikli pri nahrávaní. V dôsledku tejto chyby bolo prehrávanie nefunkčné a Kom proces havaroval hneď po štarte prehrávania.

D2D-4281 KOM
Oprava čítania dát v protokole OPC Unified Architecture
Bola opravená chyba v OPC UA protokole, ktorá mohla viesť k tomu, že KOM proces neposlal Publish správu, čo spôsobilo, že expirovala Subscription a OPC UA server prestal posielať zmenové hodnoty.

D2D-4270 KNL
Oprava pingovania
Bola opravená chyba v pingovaní (zisťovanie sieťovej dostupnosti zariadení pomocou štruktúry SV._System_NetStatus). Úpravou dňa 16.11.2017 sa pokazilo generovanie identifikačných čísel ping paketov. To spôsobilo chybné označenie zariadenia ako nedostupného, hoci nedostupné bolo zariadenie na inom riadku.

D2D-4260 KOM
Oprava možného pádu na linkách SerialOverUDP*
Úprava D2D-4160 z 25.10.2017 mohla spôsobiť, že pri problémoch s komunikáciou (druhá strana neposielala dáta) došlo k pádu KOM procesu (exception E_WSA_ENOTSOCK). Táto chyba bola odstránená.

D2D-4254 ARC
Optimalizácia práce s archívnymi objektami bez hodnôt
V archíve bola zavedená optimalizácia práce s archívnymi objektami, ktoré nemajú žiadne archivované hodnoty. Po štarte a načítaní štartovacích hodnôt (z dedikovanej tabuľky alebo z tabuľky archívneho objektu) sú označené objekty bez hodnôt. V prípade potreby čítania takéhoto objektu sa nevykoná čítanie z databázovej tabuľky príslušného objektu, čo znižuje záťaž databázy a zrýchľuje odozvu archívu. V prípade, že má archív nakonfigurované aj trezory a archívny objekt má zapnuté trezorovanie, preskočí sa aj čítanie z trezorov.

D2D-4248 KOM
Oprava v IEC104 protokole
Bola opravená chyba v IEC104 protokole, ktorá mohla spôsobiť, že po viacnásobnom rozpade spojenia (pričom rozpady nasledovali rýchlo jeden za druhým) mohlo dojsť k tomu, že KOM proces sa prestal snažiť o znovupripojenie (došlo k vnútornému deadlocku).

D2D-4209 DBM
Oprava časového hazardu pri vytváraní spojenia
Bol opravený časový hazard v procese Dbmanager, ktorý mohol viesť k nekorektnému recyklovaniu ešte používaného transakčného spojenia a následne k pádu procesu Dbmanager.
Časový hazard sa vyskytoval hneď po vzniku spojenia, kedy sa toto na krátky časový interval označilo ako dostupné (Available). Ak počas tohto intervalu vznikla požiadavka na voľné spojenie, tak sa nekorektne pridelilo toto existujúce.
Obídenie problému je možné nastavením dostatočného počtu predpripravených taskov (prípadne zvýšením času, po ktorom sú existujúce nepoužívané spojenia zatvárané - parameter ""Zatvor nepoužívané spojenia po"" na objekte Databáza), aby sa počas behu Dbmanger-a minimalizovalo vytváranie nových spojení na databázu.

D2D-4195 ARC
Oprava možného pádu pri štarte archívu / prepínaní redundancie
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť ku pádu archívu za následných podmienok:
- v aplikácii bol zmazaný archívny objekt
- počas toho archív nebežal alebo nebol pripojený ku kernelu (napr. v dôsledku sieťových problémov)
Chyba mala najväčšiu šancu sa prejaviť pri offline úpravách aplikácie.

D2D-4194 ARC
Oprava prepočtu intervalu vypočítaného sebareferencujúceho archívu
Bola opravená chyba v prepočtoch intervaloch (RECALC) seba-referencujúcich vypočítaných archívnych objektov. Pokiaľ takýto objekt potreboval hodnotu seba samého v minulom čase, ktorý bol ale v rámci intervalu prepočtu, tak bola hodnota hľadaná v archíve (namiesto toho, aby sa použili práve vypočítané hodnoty, ktoré ale ešte neboli vložené do databázy).

D2D-4189 KOM
Oprava chybnej hodnoty meraného bodu po neúspešnom zápise
Bola opravená nasledovná chyba v KOM procese: ak bol zápis výstupného meraného bodu neúspešný a meraný bod mal nakonfigurovaný nejaký prevod na technické jednotky (iný ako 'Žiadny' alebo 'Lineárny' s prevodom Výstup=Vstup), tak hodnota meraného bodu po neúspešnom zápise bola chybná - namiesto zapísanej hodnoty bola zapísana a prevedená na technické jednotky.

D2D-4152 DBM
Oprava časového hazardu v akcii DB_REFRESH_TABLE
Bola opravená chyba (časový hazard) v dbmanageri, ktorá mohla spôsobiť, že akcia DB_REFRESH_TABLE nerefreshla jednu alebo otvorených browserov s tabuľkou.

D2D-4142 ARC
Oprava pádu na Oracle platforme s trezormi
Bola opravená chýba v archíve, ktorá mohla viesť k jeho pádu za týchto podmienok:
- archív bol na platforme Oracle
- bolo zapnuté trezorovanie
- vykonávalo sa čítanie z trezorov a zároveň došlo k prepnutiu aktívnej a pasívnej inštancie archívu

D2D-4127 HI
Pád HI v grafoch
Oprava pádu v grafoch pri kresleni Y osi keď vznikol nulovy rozsah na osi 0..0

D2D-4133 KOM
Oprava pádu pasívnej inštancie v TG809 protokole
Bola opravená chyba v TG809 protokole, ktorá spôsobovala pád pasívnej inštancie po niekoľkých sekundách behu. Chyba bola prítomná vo verzii 10.1.39 a vyšších v patchoch od 12.12.2016.

D2D-4069 KOM
Oprava vyhodnocovania oscilácií
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že meraný bod typu Di/Qi sa dostal do stavu Oscillate, hoci zo vstupu chodila tá istá hodnota. Chyba sa prejavila najmä v protokoloch typu request-response vyčítavajúcich periodicky dáta (napr. pri protokole Modbus). V zmenových protokoloch (napr. IEC104 alebo Asynchrónny mód OPC) sa chyba neprejavila.

D2D-4050 ARC
Oprava pádu pri XML importe existujúcich archívnych objektov
Bola opravená chyba v archíve, ktorá mohla spôsobiť pád archívu pri XML importe existujúcich archívnych objektov, pokiaľ mal archív viac ako jeden zapisovací task (parameter WriteThreadsCount>1) a bežal ako servis.

D2D-4049 ARC
Oprava pádu archívu pri štarte
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k jeho pádu (napr. počas štartovania). V logu archívu bola hláška o neexistencii tabuľky, napr. na platforme PostgreSQL niečo ako
MyApp.Archiv (42P01)ERROR: relation ""DT0274320"" does not exist;
K takémuto pádu mohlo dôjsť, ak existoval vypočítaný archívny objekt počítaný pri čítaní (OnRead archív), ktorý bol vždy počítaný pri čítaní (a teda nemal tabuľku v archívnej databáze) a tento archív obsahoval vo výpočte funkcie %ARC_Nowrite() alebo %ARC_Unwrite().
Workaround - krátkodobe zmeniť typ archívu na počítaný priebežne, aby sa databázová tabuľka vytvorila.

D2D-4034 KOM
Oprava chovania TG809 protokolu na systémovo redundantných linkách
Bolo upravené chovanie protokolu TG809 server na systémovo redundantných linkách. V prípade, že parameter protokolu ""System Redundancy: Manages A Status Address"" nebol nastavený, alebo meraný bod s príslušnou adresou neexistoval, tak D2000 KOM prijímal hodnoty iba od systému A.
Po úprave prijíma hodnoty od systému A aj B.

D2D-4030 KOM
Oprava linky SerialOverUDP Device/Line/System redundant
Bola opravená chyba, ktorá na linkách typu SerialOverUDP Device/Line/System redundant spôsobovala, že po prvom uložení linky komunikácia prestala fungovať a bolo nutné linku uložiť znovu.

D2D-3992 KOM
Oprava fungovania parametra NoFlags v protokoloch IEC870-5-104
V protokoloch IEC870-5-104 (klient, server, Sinaut) bolo  opravené fungovania parametra NoFlags. Pokiaľ klient poslal General Interrogation (napr. pri rozpojení komunikácie), tak KOM proces poslal hodnoty, pričom stavový bajt bol ovplyvnený flagmi.

D2D-3988 KOM
Oprava Countrov a Timerov v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP
Bola opravená práca s premennými typu Counter a Timer v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP. Na rozdiel od ostatných DB premenných sú tieto prenášané v BCD kódovaní. V prípade Counterov sa prenášajú hodnoty 0-999, v prípade Timerov s udaním exponentu hodnoty 0-9990 (celočíselne 0-999 krát 0.01, 0.1, 1 alebo 10)

D2D-3974 KOM
Zrýchlenie čítania v DLMS protokole
V protokole DLMS/COSEM bol podporený nový parameter protokolu ""No Disconnect"".
Pokiaľ je nastavený, tak sa nadväzovanie pripojenia k elektromeru vykoná iba raz a následne sa opakuje čítanie (bez odpájania sa od elektromeru). To umožňuje skrátiť cyklus vyčítania dát z elektromeru.

D2D-3940 ARC
Oprava vypočítaného archívu
Bola opravená chyba v archíve, ktorá sa týkala periodických archívnych objektov a mohla spôsobiť v prípade výkonného hardvéru a veľmi slabo zaťaženého servera stav, keď objekty vypočítané z týchto periodických archívnych objektov mali neplatné hodnoty.
Chyba bola navodená iba v laboratórnych podmienkach.

D2D-3918 ARC
Oprava načítania uložených posledných hodnôt pri štarte
Bola opravená chyba pri štarte archívu, ktorá spôsobila ""vyčistenie"" flagov hodnôt načítaných z tabuľky štartovacích hodnôt (ukladaných pri korektnom ukončení archívu).
Dôsledkom mohli byť intenzívne prepočty archívu, pokiaľ boli splnené nasledovné podmienky:
- jednalo sa o ODBC verziu archívu (Sybase/MsSql/PostgreSQL databázy)
- v archíve boli ukladané dáta, ktoré mali nastavené flagy (FA, FB atď)
- tieto hodnoty sa menili zriedka (t.j. mali starú časovú značku)
- na týchto archívnych objektoch záviseli ďalšie (minútové štatistiky, hodinové atď)
Chyba sa vyskytovala na archívoch od 21.5.2014.

D2D-3869 KOM
Oprava občasného pádu pri vytváraní meraných bodov
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá sa týkala zamykania DODM pri vytváraní nového meraného bodu. Chyba pri zamykaní mohla spôsobiť pád KOM procesu pri vytváraní nového meraného bodu vo viacerých protokoloch.
Pravdepodobnosť pádu bola pri niektorých protokoloch vyššia (napr. Advantech ADAM 4000 Series, Datalogger ESC8800, Datalogger ESC8816, Premex Calmex II, ALYA - lubrikácie, MESIT Devices, Paufex DIRAS-B, L&G FUGGA PRV, ZPA INMAT 51/66, MODBUS Circutor CVMk), čo súviselo so spôsobom čítania (apply po Sta.ChildList v rámci ReadAllPoints).

D2D-3865 KOM
Opravy v Generic User Protokole
V protokole ""Generic User Protocol"" bolo implementované nastavenie stavu liniek/staníc spolu s príznakmi pre funkčnosť na redundantných linkách (príznaky FA-FD na linke resp. príznaky FC-FF na stanici)

D2D-3850 ARC
Oprava záporných hodnôt vnútorných počítadiel ""recalc interval""
Bola opravená chyba, ktorá viedla k záporným hodnotám vnútorných počítadiel ""recalc interval"" zobrazovaných v rámci tell príkazu SHOW_INFO.
Počítadlá zobrazovali počet požiadaviek na prepočty intervalov hodnôt vo frontách jednotlivých zapisovacích taskov.
Chyba spočívala v tom, že počítadlá sa neinkrementovali pri inicializácii archívu, keď archív načítaval uložené požiadavky zo súboru (SELF_ARCHIV_WRITE.DAT). Preto po spracovaní požiadaviek a dekrementácii počítadiel mohli obsahovať záporné hodnoty.

D2D-3830 HI
Pád HI pri nastavení farby funkciou %HI_SetTextColor
Oprava pádu HI ak skript pri nastavovaní farby v objektoch pošle nepovolenú hodnotu farby.

D2D-3754 DBM
Podpora striktnejšej kontroly stĺpcov
V procese Dbmanager v OCI verzii bola podporená silnejšia kontrola stĺpcov.
Pokiaľ je zapnutá debug kategória DBG.DBMANAGER.STRICT_CHECK, tak:
- pokiaľ v akciách SQL_PREPARE, SQL_BINDIN a SQL_FETCH vracia SQL príkaz viac stĺpcov ako je bindovaných premenných resp. stĺpcov bindovanej štruktúry, akcie skončia s chybou
- pokiaľ typ stĺpca v databáze je textový a v bindovanej premennej numerický a ted mohlo by dôjsť ku chybe pri konverzii, akcie SQL_PREPARE, DB(S)_READ, PG_READ, PG_CONNECT skončia s chybou.

D2D-3728 DBM
Práca s tabuľkami v databázach používajúcich ODBC ovládače verzie nižšej ako 3.0
Bola opravená chyba dbmanagera týkajúca sa práce s databázami, pre ktoré je nainštalovaný ODBC ovládač verzie nižšej ako 3.0. Takýto ovládač nepodporuje dotazovanie na stĺpec IS_NULLABLE v rámci zisťovania informácií o stĺpcoch tabuľky (volanie SQLColumns).

D2D-3697 ARC
Oprava možného pádu na platforme PostgreSQL pri nakonfigurovanom zálohovaní
Bola opravená chyba archívu, ktorá mohla viesť k jeho pádu po niekoľkých hodinách alebo dňoch behu. Chyba sa prejavila, pokiaľ boli splnené nasledovné podmienky:
- použitá archívna databáza na PostgreSQL
- nakonfigurované automatické zálohovanie (parameter BackupPeriode) alebo explicitne spustené zálohovanie tell príkazom BACKUP
- nakonfigurované zálohovanie cez kopírovanie súborov (parameter /RS)
Pozn: na platforme PostgreSQL nie je podporované zálohovanie priamo z archívu a je treba použiť štandardnú utilitu pg_dump.

D2D-3467 KOM
Úprava parsovania OBIS kódov v protokole IEC62056-21:2002
V protokole  IEC62056-21:2002 (sériová aj File I/O varianta) bola zavedená normalizácia OBIS kódov v načítaných dátach.
Pokiaľ príde OBIS vo formáte A-B:C.D.E resp. A-B:C.D.E.F, tak pomlčky a dvojbodky sú počas spracovania nahradené bodkou.
Príklad: dáta
1-1:32.7.0(060.0V)
sú normalizované na
1.1.32.7.0(060.0V)
takže adresu príslušného meraného bodu na načítanie hodnoty treba nastaviť na 1.1.32.7.0

D2D-3179 EVH
Exception (interná chyba) pri vykonávaní externej funkcie bola zamlčaná
Ak bolo volanie externej funkcie ukončené výnimkou (exception) ktorá vznikla v externej knižnici, táto výnimka nebola propagovaná do ESL skriptu. Potlačená chyba bola zapísaná do logu príslušnej dllky takto: ""Exception detected in External function""

D2D-3216 ARC
Oprava hodnôt skriptom plnených archívov pri použití izochrónnej cache
Bola opravená chyba týkajúca sa skriptom plnených, periodických, neprehrávaných archívov, do ktorých sú skriptom zapisované hodnoty do budúcnosti. Ak bola zapnutá izochrónna cache, tak pri inicializácii po štarte archívu sa nenačítali do cache hodnoty v budúcnosti.
Workaround je vypnutie izochrónnej cache.
Pozn: oprava načíta pri štarte hodnoty 1 rok do budúcnosti. Ak by bolo potrebné ukladať do archívu vzdialenejšiu budúcnosť, je nutné izochrónnu cache vypnúť.

D2D-3187 ARC
Oprava výpočtu niektorých štatistických funkcií
Bola opravená chyba výpočtu priebežne počítaných štatistík: prírastok, delta, suma prírastkov, počet lokálnych maxím a počet lokálnych miním.
Toto sú štatistiky, ktoré do výpočtu zahŕňajú aj hodnotu v čase konca intervalu.
Chyba sa prejavila, ak boli zdrojové dáta periodické alebo štatistické archívy ukladané s časom začiatku intervalu. Workaround: ručný prepočet štatistického archívu.

D2D-3105 HI
Chyba pri volaní %HI_SetLocVarStText pre grafický objekt Zoznam
Pri použití funkcie %HI_SetLocVarStText pre objekt ""Zoznam"", sa rozbalovací zoznam nerozbalil úplne podľa stavového textu, ale zobrazil sa len ako keby mal 1 položku.

D2D-3652 CALC
Nefunkčný výpočet štruktúrovaného počítaného bodu
Index [0] vo výraze nebol interpretovaný ako riadok, ale bol konštantne 0.
Chyba sa mohla prejaviť v závislosti od štruktúry výrazu. Podmienka pre jej výskyt bola použitie niektorej z funkcií %ColumnMax, %ColumnMin, %ColumnSum, %ColumnAvg, %SampleStandardDeviation, %StructStatMIN, %StructStatMAX, %StructStatSUM, %StructStatAVG, %StructRowStatMIN, %StructRowStatMAX, %StructRowStatSUM, %StructRowStatAVG, ...
Chyba sa vyskytuje v calc.exe s dátumom od 21.8.2015 do 12.10.2016.

D2D-3743 HI
Chybné hlásenie typu licencie
Proces HI zobrazoval iný typ licencie ako bola skutočná.

D2D-3473 ESL
Nespravne fungovanie funkcie %HI_Get_Clipboard_Cols()
Funkcia nezohladňovala počet stĺpcov v poslednom riadku ak bol ukončený znakom HT. Ak bol v clipboarde len jeden riadok ukončený znakom HT, funkcia vrátila chybnú hodnotu 1.

D2D-4236 KNL
XML Export/Import index do Transformačnej palety väčší ako 16 označí ako chybný.
Kontrola rozsahu indexu do Transformačnej palety hodnotu väčšiu ako 16 pokladal za chybnú. Chyba existovala od zvýšenia maximálneho počtu položiek v Transformačnej palete z 16 na 32.

D2D-3612 HI
Opravy v grafoch
Boli urobené nasledovné úpravy:
1.Posledná hodnota je zobrazovaná vzhľadom na aktuálny čas (aj keď má priebeh pripravené predikčné data)
2.Informačná tabuľka o príchode dát z archívu neobsahuje  * priebehy, tie nedostávajú data z archívu ale zo skriptu schémy
3.Oprava kreslenia stĺpikových grafov - pre kreslenie na začiatku zobrazovaného intervalu a pre kreslenie poslednej hodnoty

D2D-4166 CNF
Neúspešný XML Import objektu ktorý mal nastavený ModifyTime na 1.1.1972 01:00:00
Ak mal čas poslednej zmeny objektu v xml súbore hodnotu 1.1.1972 01:00:00, XML Import zlyhal. Hlásil chybu
""tag  in structure tag  is undefined!""
Oprava povolí XML Import takýchto definícií objektov.

D2D-3577 HI
Chybné spránie sa pri automatickom prihlasovaní do procesu HI
Pri použití automatického prihlásenia sa pomocou štartovacích parametrov sa pri modálnom HI a zlom hesle schovalo chybové hlásenie pod proces HI a nedalo sa odsúhlasiť.

D2D-3462 GRED
Kopírovanie parametrov GO medzi vrstvami
Pri kopírovaní parametrov grafického objektu medzi vrstvami schémy boli odstránené nasledovné chyby:
1. Schéma po akcii nemala príznak zmeny v hlavičke schémy
2. Zmena sa prejavila v zozname všetkých objektov schémy
3. Bola opravená akcia  pre krok späť a vpred vo vykonaných akciách nad grafickým objektom

D2D-3475 HI
Neuvoľnenie okna po ukončení zamknutia funkciou %HI_LockUpdate
Oprava neuvoľnenia okna funkciou %HI_LockUpdate Okno ostalo zablokované oknom ukladania dát do XML.

D2D-3452 HI
Pád HI pri pokuse o tlačenie
Oprava náhodného pádu HI pri zmene tlačiarne.

D2D-3144 HI
Neschované tlačidlá v alarmoch
Oprava zobrazovania okna alarmov po štarte HI Ak boli zoznamy kritických a nekritických alarmov skryté ich tlačidla ostali viditeľné.

D2D-4402 ARC
Oprava nefunkčnosti vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry
Bola opravená nefunkčnosť vyhodnocovania limít zadaných položkami štruktúry. Pokiaľ boli viaceré limity (napr. VHL a LL) zadané ako položky tej istej štruktúry a došlo k zmene jednej z týchto limít, tak boli limity vyhodnotené ako LIMITSPROBLEM.

D2D-4405 KNL
HI - chyba zobrazovania limit
Opravená chyba zobrazovania limit v informačnom okne otvorenom zo schémy. V okne neboli zobrazené dynamické limity.

D2D-4442 EVH
Oprava funkcie %PerfCounter
Bola opravená nefunkčnosť funkcie %PerfCounter pre získavanie hodnôt countrov typu ""okamžitá hodnota"" (napr. I/O operácie disku alebo zaťaženie CPU). Funkcia %PerfCounter nefungovala, ak bola na konkrétnom riadku ESL skriptu volaná s rôznymi názvami countrov (napr. v slučke, pričom názov countra závisel od indexu alebo hodnoty v konkr. riadku štruktúrovanej premennej).

D2D-4448 KOM
Oprava neuvoľňovania prostriedkov v protokole IEC104 Sinaut
V protokole IEC104 Sinaut bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie systémových prostriedkov pri rozpade a opätovnom nadviazaní spojenia - takže v konfiguráciach, kde dochádzalo často k rozpadom spojenia (napr. poruchová sieť alebo nestabilná druhá strana) mohlo dôjsť k vyčerpaniu systémových prostriedkov a následným nestabilitám servera.

D2D-4464 HI
Tlačidlo na zapnutie / vypnutie kreslenia úsekov bez dát v grafoch nie je vidieť
Oprava viditeľnosti tlačidla v grafe. Tlačidlo bolo umiestnené mimo viditeľnú časť grafu.

D2D-4475 KOM
Oprava pádu v protokole Modbus IDA Client pri spracovaní neplatnej Float hodnoty
V protokole Modbus IDA Client bolo ošetrené spracovanie neplatnej Float hodnoty (pre 32-bitové aj 64-bitové floaty), ktoré mohlo spôsobiť pád procesu KOM pri príchode takejto hodnoty.

D2D-4483 ARC, D2SMC
Doplnenie automatického vytvorenia viacerých konfiguračných parametrov v registry
Bola opravená chyba, keď defaultné hodnoty viacerých konfiguračných parametrov PgSql sa nenachádzali v registry. Chyba sa týkala parametrov PG_TrezorName0, PG_TrezorName, PG_CreateTrezor, PG_TrezorFilePath.
Pri konfigurovaní nového archívu parametre vloží do registry opravené D2SMC. Pre existujúce aplikácie parametre doplní opravený archív.

D2D-4487 ARC
Oprava necommitovaných operácií na čítacích taskoch archívu na PostgreSql platforme
Bola opravená chyba v archíve, ktorá vznikla nekorektnou optimalizáciou 14.3.2018 a je prítomná v patchoch podporovaných verzií 10.1.37 a vyšších od tohto dátumu. V archíve na PostgreSql platforme mohlo dôjsť k tomu, že čítacie tasky necommitovali, čo následne spôsobilo, že zamknuté tabuľky sa nedali reorganizovať a veľkosť archívu rástla. V databáze bolo možné vidieť , že mazací task (Clear task) bol dlhodobe blokovaný (napr. na operácii TRUNCATE v režime časových rezov).

D2D-3145 ARC, ARCSynchro
Chyba pri imedziplatformovej synchronizácii (Oracle / iná DB)
Bola opravená chyba Arcsynchro, ktorá sa prejavila iba pri synchronizácii medzi dvoma archívnymi databázami, z ktorých jedna bola Oracle a druhá iná ako Oracle (Sybase, PgSql). Chyba sa prejavila, iba ak bol používaný užívateľský flag P (FP). Chyba spôsobila, že:
synchronizácia do takejto hodnoty do databázy Oracle sa vykonala (ale následne archív spadol pri čítaní hodnoty)
synchronizácia do takejto hodnoty do inej databázy (PsSql, Sybase) sa nevykonala.
Upravený bol aj archív (ochrana voči pádu po použití chybného arcsynchro).

D2D-4515 KOM
Oprava spracovania sekvenčných dát v protokoloch IEC-60870
Bola opravená chyba v spracovaní dát v protokoloch IEC-60870 (Klient, Server aj Sinaut). Chyba sa prejaví, ak Variable Structure Qualifier (VSQ) obsahuje nastavený najvyšší bit (SQ) a teda nasleduje séria dát, v ktorých iba prvé obsahujú aj adresu (a nasledujúce dáta sú bez adresy, pričom sa predpokladá, že pochádzajú z adries nasledujúcich po prvej adrese).
Tento adresný mód sa v praxi používa zriedkavo (a ak, tak iba v rámci General Interrogation), keďže protokol IEC-60870 je svojou povahou zmenový.
Chyba spôsobovala, že všetky merané body v sekvencii boli nastavené na rovnakú hodnotu rovnú prvej hodnote v sekvencii.

D2D-4547 CNF, KOM
Oprava pádu Cnf procesu pri browsovaní BACnet objektov
Bola odstránená chyba, ktorá viedla k pádu Cnf pri browsovaní adresy meraného bodu na stanici s BACnet protokolom. Chyba vznikla iba vtedy, ak malo Cnf inú platfomu ako Kom (32/64 bitov)

D2D-4549 DBM
Oprava akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB
Bola opravená chyba akcií DBS_UPDATE_BLOB a DB_UPDATE_BLOB. Pokiaľ bola veľkosť dát násobkom 32768 bajtov, akcie skončili s chybou. Na platforme PostgreSQL boli detaily chyby nasledovné:
[UpdateBlob] SQLPutData
DBS_UPDATE_BLOB
(HY000)bad cbValue ErrorCode= 8
[UpdateBlob] SQLParamData2
DBS_UPDATE_BLOB

D2D-4552 KOM
Oprava memory leaku v protokole OPC UA
Bola opravená chyba v protokole OPC UA, ktorá spôsobovala postupné spotrebovanie pamäte kvôli neodalokovaniu Subscribe správ slúžiacich na opakované Subscribe ale aj na potvrdzovanie prídených dát.

D2D-4574 HI
Neaktuálna hodnota objektov v eventoch otvorených cez OPENEVENT v HI po prepnutí redundancie
Opravená sporadicky sa vyskytujúca chyba, keď sa prestali aktualizovať hodnoty niektorých objektov v eventoch otvorených v HI cez OPENEVENT

D2D-4572 ESL
Akcia CALL neumožňuje zadať INSTANCE pri použití aplikačne definovaných transakcií
Akcie CALL neumožnila zadať číslo inštancie volaného ESL skriptu v prípade ak sa začínala aplikačne definovaná transakcia.
Napriklad:
CALL [_LIBS] ConversationCreate(_params) ASYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _inst TC_B _hTC_LIB

D2D-4554 KOM
Oprava pádu v protokole IEC 62056-21:2002 File I/O pri zadaní parametra FilenameMask
V protokole IEC62056-21 bola opravená chyba, ktorá mohla spôsobiť pád KOM procesu, pokiaľ bol špecifikovaný parameter FilenameMask, ktorý obsahoval znak * a v adresári so súbormi (parameter Vstupný súbor linky File I/O) sa nachádzal súbor s krátkym názvom.

D2D-4621 HI
Nekorektné otváranie HI na viacerých monitoroch
Oprava umiestnenia schémy otváranej z nejakej podschemy s parametrom  otvor na pozícii schemy

D2D-4614 KOM
Oprava chybného prepínania redundantných SerialOver UDP liniek
Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala prepínanie primárneho a sekundárneho zariadenia na linkách SerialOverUDP (Device Redundant, Line Redundant aj System&Line Redundant).

		Chyba vznikla 7.9.2017, nachádzala sa vo všetkých novších patchoch.

D2D-4658 ARC
Oprava chýb vypočítaných archívov
Vo výpočtoch počítaných archívov boli opravené nasledovné chyby:
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol tiež archív počítaný pri čítaní, mohla dávať chybný výsledok
- pokiaľ bola vo výpočte archívu počítaného pri čítaní použitá funkcia %ARC_GetValue, ktorej parameter bol vypočítaný archív, ktorý bol počítaný z iného periodického archívu s pomocou funkcie %NtV, výpočet mohol dávať zlé hodnoty pre čas, pre ktorý parameter funkcie %NtV ešte nemal hodnoty.
- pokiaľ bol vo výpočte použitý periodický skriptom plnený archív, výpočet mohol dávať zlé hodnoty, pokiaľ sa odvolával na časovú značku archívu (mohla byť posunutá)
- pokiaľ bola vo výpočte počítaného archívu použitá funkcia %ARC_GetValue alebo %ARC_Derivation, mohla vrátiť platnú hodnotu, keď jej argument bol neplatný (Invalid)

D2D-4620 HI
Pád HI pri uložení schémy
Oprava pádu procesu HI pri uložení schémy v grafickom editore ak tá je vtedy v HI otvorená a má zobrazené informácie o schéme.

D2D-4746 DBM
Oprava funkčnosti DBS_READ pri práci s MsSql
Bola opravená chyba akcie DBS_READ pri práci s MsSql databázou, ktorá mohla viesť ku chybovej hláške typu:
(01S02)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Cursor type changed ErrorCode= 0
Chyba nastala v dôsledku toho, že funkcia SQLExecute vracala návratový kód SQL_SUCCESS_WITH_INFO, ktorý bol chápaný ako chybný.

D2D-4758 DBM
Oprava DB(S)_UPDATE pri neaktualizovaní žiadneho riadku
Vo funkciách DB_UPDATE a DBS_UPDATE bolo opravené chovanie, pokiaľ sa neaktualizoval žiaden riadok v databázovej tabuľke. Namiesto zisťovania chybového kódu z databázy (napr. 100 t.j. NO_DATA_FOUND) vráti volanie GetLastExtErrorCode chybu dbmanagera -70 005 (: use keys and <row_index>, row affected no rows in the table, aborting operation. )

D2D-4874 DBM
Oprava vkladania viacerých riadkov naraz (MsSql, možno aj iné platformy)
Bola opravená chyba v procese DbManager, keď mohlo zlyhať vkladanie alebo aktualizácia 2 a viac riadkov naraz (DB(S)_INSERT / DB(S)_UPDATE) s chybou (24000) Invalid cursor state. Táto chyba vznikla, pokiaľ insert/update generoval extra dáta, ktoré musí DbManager pred spracovaním ďalšieho riadku prečítať (alebo preskočiť).
K chybe mohlo dôjsť napr. pokiaľ v tabuľke existoval trigger na insert/update.

D2D-4915 ARC
Oprava vypočítaných zmenových archívov
Bola opravená chyba pri výpočte vypočítaného zmenového archívneho objektu. Pokiaľ objekt ešte nikdy nemal hodnotu a výpočet spôsobil nadobudnutie neplatnej hodnoty (Invalid), táto bola vyfiltrovaná a neprejavila sa.
Implementácia filtra bola upravená, aby filter nebol aktívny, pokiaľ sa jedná o prvú hodnotu.

D2D-4828 ARC
Oprava funkcie %ARC_GetValue
Bola opravená chyba v archíve prejavujúca sa vo vypočítaných archívoch používajúcich funkciu %ARC_GetValue. Chyba bola zanesená opravou D2D-4658 z 18.10.2018.
Chyba sa prejavila iba pri priebežných výpočtoch; prepočet intervalu (akcia RECALC) chybu opravil.

D2D-4819 ARCSynchro
Oprava výsledných stavov dier po opatchovaní
V utilite arcsynchro bola opravená chyba týkajúca sa nastavenia stavu diery po patchovaní.
Pokiaľ sa najskôr pláta diera iba v archíve, stav diery sa zmenil korektne na 20 (diera uzavretá v archíve). Pokiaľ sa následne pláta diera iba v trezoroch, stav sa nezmenil na 25 (diera uzavretá v archíve+trezoroch) ale na 15 (diera uzavretá v trezoroch). Po oprave sa zmení stav korektne na 25.
Podobne, ak sa najskôr patchovali iba trezory, stav diery bol 15 a po opatchovaní diery v archíve nebol stav 25 ale 20.
Táto chyba sa prakticky neprejavovala, keďže štandardne je po nakonfigurovaní trezorov zvykom prekonfigurovať aj arcsynchro a pridať parametre pre synchronizáciu trezorov.

D2D-4863 KOM
Oprava správania inštančného KOM procesu pri prepínaní redundancie
V procese KOM bola opravená obsluha správy týkajúcej sa stavu inštancie, pokiaľ je KOM proces inštančný. Prvá správa po štarte KOM procesu nemá generovať žiadosť o poslanie všetkých potomkov. Chybné poslanie tejto žiadosti (pred príjmom CAnsConnect) spôsobilo, že kernel poslal správu CAllChildValueDone všetkým procesom, čo v prípade aktívnej OPC komunikácie spôsobilo problémy.

D2D-5003 CNF, KOM
Oprava pádu pri browsovaní v OPC UA protokole na nezhodných architektúrach CNF/KOM
V OPC UA protokole bo opravený pád KOM procesu pri browsovaní, pokiaľ boli rôzne architektúrach CNF/KOM (32-bitové CNF a 64-bitový KOM alebo naopak). Nutné je aplikovat patche KOM aj CNF procesov.

D2D-5052 CFG SYNCHRO
Oprava funkčnosti cfgsynchro pre PostgreSQL
V utilite cfgsynchro a cfgsynchroauto bola opravená chyba, ktorá na platforme PostgreSQL spôsobovala chybu pri synchronizácii, ak existovala linka s parameterom ""Local Port"" väčším ako 32767.

D2D-5074 EDA
Chybné nacachovanie vektora ako neexistujúceho pri nefunkčnom pripojení na databázu
Ak počas kompilácie EDA-L predpisu nebolo funkčné pripojenie na databázu, tak v predpise použité vektory/scenáre/skupiny mohli byť nacachované ako neexistujúce.

D2D-5094 KOM
Oprava memory leaku pri editovaní staníc a liniek
V procese D2000 KOM bola opravená chyba, ktorá spôsobovala neuvoľňovanie pamäte pri ukladaní liniek a staníc.

D2D-5154 CNF, KOM
Podpora parametra MaxErrors v protokole Johnson Controls N2-Bus
V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.

D2D-5163 KNL
Oprava pádu aplikácie pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry
Bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu aplikácie (procesu D2000 Server) pri chybnej konfigurácii archívneho objektu so zverejňovaním hodnoty do štruktúry (ak namiesto zverejňovania hodnoty do konkrétneho stĺpca štruktúry - napr. SV.Test[0]^Col1 bola hodnota zverejnená do celej štruktúry - napr. SV.Test).

D2D-5215 GTW
Oprava správania Gateway Servera po zmazaní objektu
Bola opravená chyba v procese Gateway Server, ktorá sa prejavila pri mazaní objektov na strane D2000 Servera, ku ktorému bol pripojený Gateway Server.
Ak bol zmazaný objekt, ktorý bol prenášaný Gateway Serverom, tak Gateway Server tento objekt nezatvoril. Následkom toho zostal v D2000 Serveri v zozname zmazaných objektov a nebolo možné znovu vytvoriť objekt s rovnakým menom.

D2D-5232 KOM
Zvýšenie odolnosti IEC101 protokolov.
V protokoloch IEC101 server/balanced (secondary) bola pridaná kontrola FCB bitu. Pokiaľ je v dvoch za sebou prijatých správach rovnaký, podľa normy sa má preposlať mastrovi predchádzajúca odpoveď (správa sa považuje za duplicitnú).
V protokole IEC101 client bolo doplnené zahadzovanie nadbytočných dát. Ak bola prijatá korektná odpoveď a za ňou sa nachádzajú ešte nejaké dáta (napr. duplicitná odpoveď), sú tieto zahodené.

D2D-5236 ARC
Oprava funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy
Bola opravená funkčnosti akcie CALCSTATFUNC pri výpočte vybraných štatistík pre periodické archívy. Akcia CALCSTATFUNC dávala chybné výsledky pre periodické archívy, pokiaľ bola použitá na výpočet štatistík _STAT_F_INTEGRAL, _STAT_F_WGAVG, _STAT_F_GT_TIME, _STAT_F_GE_TIME, _STAT_F_LT_TIME, _STAT_F_LE_TIME, pričom čas konca intervalu bol v budúcnosti. Dávala hodnotu, akoby posledná platná hodnota zdrojového periodického archívu platila až do času konca intervalu. Po oprave sa každá hodnota berie ako platná iba počas doby rovnej perióde archivácie.

D2D-4873 DBM
Oprava práce s DECIMAL/NUMERIC stĺpcami na platforme MsSql
Bola opravená chyba DbManagera pri práci s dátami typu DECIMAL a NUMERIC (napr. DECIMAL(20,4)) na platforme MsSql.
Chyba sa prejavovala tak, že operácie insert/update vracali chybu
(HY104)[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid precision value

D2D-5298 HI
Chybné vyčítavanie parametrov z MDD.INI
Oprava načítavania parametrov zo súboru MDD.INI zo sekcie [SET_DISPLAY_PARAMS]. Záležalo na poradí zadania parametrov.

D2D-5326 DBM
Dbmanager - oprava pádu v dôsledku akcie SQL_BINDIN
Bol opravený pád procesu DbManager v dôsledku volania akcie SQL_BINDIN bez predchádzajúcej akcie SQL_PREPARE.

D2D-5331 KOM
Oprava funkčnosti meraného bodu pre štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota a ovládanie výstupu) a štruktúrované limity
Pokiaľ bol na meranom bode nakonfigurovaný  štruktúrovaný riadiaci objekt (náhradná hodnota alebo ovládanie výstupu), nebol po štarte KOM procesu funkčný. Až zmena jeho hodnoty počas behu KOM procesu (alebo uloženie meraného bodu) spôsobilo zmenu hodnoty meraného bodu.
Podobné problémy mohli byť aj s vyhodnotením limitov meraného bodu, ak boli limity nakonfigurované ako položky štruktúry.

D2D-5428 DBM
Oprava pádu DbManagera pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu
Bola opravená chyba DbManagera, ktorá viedla k jeho pádu pri zapnutí prázdnych operácií pre PostgreSQL alebo neznámu databázu. Zároveň boli implementované prázdne operácie pre  PostgreSQL databázu.

D2D-5150 ARC
Oprava GETARCHVAL pre periodické archívy plnené zo skriptu
Bola opravená akcia GETARCHVAL, ktorá mohla vracať staré hodnoty pre periodické archívy plnené zo skriptu, ktoré majú zapnuté prehrávanie hodnôt.

D2D-5015 KOM
Protokol IEC 870-5-104 Sinaut - podpora ignorovania hodnôt so špecifickými flagmi
V protokole IEC 870-5-104 Sinaut pribudol nový parameter ""Ignore Flagged"". Umožňuje zadanie flagov (A..H), na základe ktorých bude hodnota zahodená. Parameter si vyžiadala prax, keď bolo nutné odfiltrovať hodnoty s príznakom ""Non-topical"" (mapované do flagu G), ktoré prišli od komunikačného partnera.

D2D-5474 KOM
Oprava pádu KOM procesu so štruktúrovanými meranými bodmi po zmene typu hodnoty
Bola opravená chyba, ktorá viedla k pádu KOM procesu. K pádu došlo po zmene typu hodnoty meraného bodu (napr. Ci -> Ai), ktorý mal nakonfigurovanu cieľovú štruktúru, pri príchode novej hodnoty.

D2D-5285 KOM
Oprava zápisu meraného bodu s inverznou polaritou
Bola opravená nefunkčnosť výstupného meraného bodu (Dout) s inverznou polaritou.
Zároveň bolo opravené chovanie výstupných meraných bodov v protokole Modbus Server. Hodnoty výstupných meraných bodov po oprave zodpovedajú zapísaným hodnotám a nie hodnotám posielaným do komunikácie (tie sú iné, ak je zapnutá inverzná polarita pre Dout, prípadne nakonfigurovaný prevod na technické jednotky pre Ao, Co).

D2D-5503 KOM
Oprava implementácie custom handshakingu na linkách typu Serial a Moxa IP Serial
Bola opravená nasledovná chyba na linkách typu Serial a Moxa IP Serial, ktorá sa vyskytovala pri nastavení Handhaking = Custom:
Ak bol zvolený typ DTR/DSR, tak nastavenie DTR záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené DTR=0 alebo DTR=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Ak bol zvolený typ RTS/CTS, tak nastavenie RTS záviselo nielen od nastavenia Invert ale aj od toho, či bolo nastavené RTS=0 alebo RTS=1 (pričom tieto nastavenia boli v CNF zakázané).
Po oprave je príslušné nastavenie 1 (ON) alebo 0 (OFF), pokiaľ je zaškrtnutá voľba Invert.
V praxi sa toto nastavenie používalo pri starších typoch prevodníkov (napr. RS232/RS485), kde týmt signálom DTR alebo RTS bol riadený prístup na zbernicu.

***************** 19.5.2020 **************

D2D-4265 HI
Grafy - zobrazovanie hodnôt mimo zvoleného intervalu
Odstránenie zobrazovania číselnych hodnôt spred zobrazovaného intervalu v grafe.

D2D-4074 GRED
V schéme sa nedajúsa vytvorit objekty Strom a Zalozky
Oprava vytvárania grafických objketov Strom A Záložky v schéme.

D2D-3926 HELP, HI
Nepresný popis v kofigurácii digitalnej osi
Oprava popisu v konfigurácii digitálnej osi v grafoch ""Zobraziť iba pre použité úrovne""

D2D-3925 HI
Chybné kreslenie urovní digitálnej osi
Pri nezobrazovanej digitálnej osi nedochádzalo ku kresleniu podľa konfigurácie.

D2D-3911 HI
Problem s multimonitorovym HI
Vyskytli sa nové problémy s viac monitorovými pracoviskami v súvislosti s nesprávnou detekciou veľkosti monitorov. V sekcii [SET_DISPLAY_PARAMS] bol pridaný nový parameter DpiSizeCorrection = 100, na prepočet veľkosti, kde povolene hodnoty sú 100..400. Definujú zväčšenie získanej veľkosti monitora. Odporúčame  používať iba pri výskyte problému s nesprávnou detekciou veľkosti monitorov.

D2D-3894 HI
Chyba v konfigurácii osí v grafe
Prechod z nejakého štýlu na default styl sa neuložil, ak v okne nebola urobená ešte nejaká iná zmena

D2D-3846 HI
Pád HI
Oprava pádu HI pri ukončení zobrazovania informácií o popup schéme.

D2D-3842 GRED, KNL
Chyba pri automatickom generovaní slovníka pre schémy
Oprava. Schémy ktoré sú editované, bolo možné otvoriť pokynom užívateľa, čo spôsobovalo dvojitú editáciu so zlým výsledkom.

D2D-3583 GRED
Nedá sa nastaviť farba rámika v založke vzhľad
V paletke pripojenie objektu v záložke vzhľad dochádzalo k zablokovaniu výberu farby rámika prístroja. Zablokovanie spôsobovalo predošlé editovanie prístroja Koláčový diagram ak v ňom bol parameter rámik zakázaný.

D2D-3902 GRED, HI
Chyba v export/import v slovníku
Súbor, ktorý vznikol exportom v dialógu Podrobné informácie, sa nedal importovať. Vadila mu medzera pred menom kľúča.

D2D-5571 KOM
Oprava chyby čítania z profilov v čase prechodu zimného času na letný v protokole IEC 62056-21:2002 Serial
V protokole IEC 62056-21:2002 Serial bola opravená chyba, ktorá spôsobovala stratu hodnôt v čase prechodu zimného času na letný (napr. 29.3.2020 o 2:00 hod).
Chyba sa prejavila, ak elektromer posielal aj príznak zimného/letného času (znaky '0' alebo '1' na začiatku dátumu).

***************** 1.7.2020 ******************

D2D-5156 KNL
pad kernela po importe objektov

		########################################################################################################################
		#### D2000@SERVER started [2019-09-26 11:10:40]                                   ####
		#### BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190912061-05) [s300]                              ####
		#### Copyright (c) 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina                              ####
		####                                                        ####
		#### Release: A190912061-05 - RELEASE                                        ####
		#### Platform: x86_64-windows                                            ####
		#### Command Line: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CCentral_SCADA /X1 /Epostgresql-x64-11           ####
		#### Computer name: pu09ene01                                            ####
		#### Module name: D:\D2000\D2000_EXE\bin64\kernel.exe                                ####
		#### Module date: 2019-09-12                                            ####
		#### Module time: 14:26:22                                             ####
		#### Module size: 30418963                                             ####
		########################################################################################################################

D2D-5644 ARC
Oprava znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu
Bolo opravé znefunkčnenia vypočítaného archívneho objektu. K znefunkčneniu (archívny objekt sa prestal počítať) došlo následnou sekvenciou:
- bol vykonaný XML import archívneho objektu (bez zmeny konfigurácie, tj. so zachovaním času modifikácie)
- archív bol následne editovaný alebo bol vykonaný XML import so zmenou konfigurácie.
Takýto archívny objekt sa prestal počítať až do reštartu archívu.

***************** 27.8.2020 ******************

D2D-5655 KOM
Oprava čítania hodnôt v protokole BACnet
Bola opravená chyba v protokole BACnet, ktorá mohla spôsobiť, že čítanie hodnôt na konkrétnej BACnet stanici prestalo fungovať.
Chyba sa prejavovala na UDP linkách v konfigurácii s väčším množstvom staníc a vyššou komunikačnou záťažou.

D2D-5648 System
Import premennej podliehajucej filtru na GTW klientovi sposobi upravu hodnot nesuvisiacich objektov v systeme
Ak gtwcli beží v režime transparentný gateway a prenáša hodnoty objektov na základe zadanej masky (parameter /ROV), tak v prípade, že počas behu aplikácie vznikne nový objekt, ktorý vyhovuje zadanej maske, tak sa gtwcli začne správať ako keby maska bola * (všetky objekty).

D2D-5685 KOM
Oprava možného pádu KOM procesu pri browsovaní v OPC protokole
V OPC protokole bola opravená chyba, ktorá mohla viesť k pádu KOM procesu pri štarte browsovania (v závislosti od konkrétneho OPC servera).

***************** 7.12.2020 **************

D2D-5728 ARC
Oprava výpočtu štatistických archívov, ktorých zdroj je štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu
Bola opravená nasledovná chyba v archíve: ak zdrojom pre štatistický archív je iný štatistický alebo vypočítaný archív s ukladaním času začiatku intervalu, tak nedochádzalo ku korekcii výpočtu po dopočítaní zdrojových dát pre konkrétny interval. Pri prvom výpočte ešte všetky dáta nemuseli byť k dispozícii, následne po dopočítaní zdrojových dát neprebehol korekčný prepočet. Workaround bolo ručné vybudenie korekčného výpočtu tell príkazom RECALC. Chyba sa týkala iba priebežne počítaných archívov.

D2D-5784 ARC
Archív - oprava memory leaku pre periodické skriptom plnené archívy
V archíve bola opravená chyba, ktorá postihovala periodické skriptom plnené archívy. Ich lokálna cache bola plnená pri vkladaní do archívov a nebola nikdy mazaná.
Pokiaľ bola v archíve nakonfigurovaná izochrónna cache, tak dochádzalo k postupnej redukcii jej hĺbky a následne k rastu pamäte spotrebovanej archívom.

D2D-5786 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri mazaní meraných bodov.
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá spôsobila jeho pád, ak boli mazané merané body, pričom všetky stanice s konkrétnym protokolom na rodičovskej linke boli vypnuté od štartu KOM procesu.
Chyba sa týka protokolov:
ABB SPA-Bus
BACnet
DNP3
ESC8816
IEC870-5-101
OPC UA Client
OPC XML Data Access 1.01 Client
Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP

D2D-5794 ARC
Nový parameter TrezorReadSinceCreate pre obmedzenie čítania zo starých trezorov
V procese D2000 Archív pribudol parameter TrezorReadSinceCreate, ktorý umožňuje obmedziť čítanie z trezorov na trezory, ktoré nie sú staršie ako ""Create Time"" - čas vytvorenia príslušného archívneho objektu.

D2D-5815 KOM
Oprava ""NaN"" výskytu hodnoty
Bola opravená chyba v KOM procese, ktorá mohla spôsobiť výskyt hodnôt s ValTyp=NaN (ale gValTyp je korektný, napr. Bo), pokiaľ boli merané body nakonfigurované s procesnými alarmami.

D2D-5731 KOM
Oprava memory leaku v D2000 KOM procese pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch
V D2000 KOM procese bol opravený memory leak, ku ktorému dochádzalo pri použití textových meraných bodov v OEM protokoloch. Memory leak bol v rámci callback funkcie PointNewValue.

D2D-5795 KOM
Oprava inicializácie hodnôt v protokole Modbus Server
Bola opravená chyba v protokole Modbus Server, ktorá mohla spôsobiť, že klienti, ktorí sa k Modbus Serveru pripojili, čítali po reštarte KOM procesu chybné hodnoty registrov.

D2D-5756 KOM
Oprava možného znefunkčnenia meraného bodu v protokoloch Modbus Client / Server
Bola opravená chyba v protokoloch Modbus Client / Server, ktorá spôsobila ""zabudnutie"" meraného bodu po editovaní (alebo XML importe) iného meraného bodu, ktorý mal rovnakú adresu, líšiacu sa iba nižším číslom Modbus funkcie - napr. bod s adresou I3.0 spôsobil nefunkčnosť bodu s adresou I4.0 (registre na adrese 0 v adresnom priestore Holding Register (3) a Input Registers (4)).
V protokole Modbus Server prešiel ""zabudnutý"" meraný bod pri ďalšom zápise do hodnoty Invalid.
Workaround: reštart KOM procesu po editácii meraných bodov.

D2D-5821 KOM
Oprava pádu KOM procesu vo viacerých protokoloch
V KOM procese bolo opravených niekoľko chýb, ktoré mohli spôsobiť pád KOM procesu v rôznych stavoch (napr pri prepínaní sa redundancie), pokiaľ na linke boli nakonfigurované stanice s rôznymi komunikačnými protokolmi.
Chyba sa týkala protokolov:
BACnet
DNP3
Ethernet/IP
Fisher-Rosemount RS3 SCI
Honeywell Excel C-Bus
OPC Data Access 2.05 & 3.0
OPC Historical Data Access 1.20
OPC XML Data Access 1.01
RFE
SNMP

D2D-5848 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu používajúceho %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom vypočítaným pri čítaní
Ak vypočítaný archívu používal funkciu %Arc_GetValue nad periodickým/štatistickým archívom, ktorý bol vypočítaný pri čítaní (OnRead) a čas použitý vo funkcii %Arc_GetValue nebol zhodný s časmi, pre ktorý sa zdrojový archív mal počítať, tak funkcia %Arc_GetValue mohla vracať zlé výsledky.
Oprava ošetrí čas zadaný vo funkcii %Arc_GetValue a prispôsobí ho periodicite zdrojového štatistického/vypočítaného archívu.
Možný workaround: zarovnanie času použitého vo funkcii %Arc_GetValue na požadovanú periódu.

D2D-5847 ARC
Oprava fungovania vypočítaného archívu bez zdrojových archívov
V archíve bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, nefunkčnosť intervalového prepočtu (napr. tell príkaz RECALC) pre vypočítaný archív, ktorý vo výraze nemal použité iné archívy (t.j. napr. konštantný výpočet alebo bola hodnota odvodená od @EvalTime).
Možný workaround: umelé pridanie zdrojového archívu (napr. zmena výrazu ""Hour(@EvalTime)"" na ""Hour(@EvalTime) + H.Day - H.Day"").

***************** 25.8.2021 ********************

D2D-5801 KOM
Aktualizácia KomUniVal v rámci volania GetFastPoint a GetPoint
V rámci callback volaní GetPoint/GetFastPoint bola nastavená hodnota PointPar.ppPtVal (typu KomUniVal) podľa aktuálnej hodnoty meraného bodu. Toto je možné využiť pri pomalých protokoloch čítajúcich po blokoch (napr. typu Modbus) na detekciu, či nie je nastavený príznak Transient. Ak áno, prebieha zápis do meraného bodu a treba sa vyhnúť nastaveniu hodnoty meraného bodu v dôsledku čítania.

D2D-5887 CNF
Oprava konfigurácie UTC offsetu
Bola opravená chyba v CNF, ktorí znemožňovala zadanie záporného UTC offsetu (v objektoch typu Databáza, Archívny objekt, Počítaný bod a Stanica).

D2D-5997 KOM
Oprava správania sa BACnet protokolu pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie
V BACnet protokole bolo opravené správania sa pre merané body s vlastnou periódou Read/Subscribe pri výpadku komunikácie. Oprava spočíva v zabráneniu generovania požiadaviek na čítanie, keď už takéto požiadavky vygenerované sú. Oprava zabráni preplneniu fronty požiadavkami na čítanie takýchto meraných bodov.

D2D-6018 ARC
Oprava akcie INSERTARCHARR
Bola opravená chyba v implementácii akcie INSERTARCHARR. Ak bola táto volaná s prázdnou štruktúrovanou premennou, zbytočne sa vygenerovali požiadavky na prepočet závislých archívnych objektov.

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description